Zorgen over sluipverkeer Us Buitenlust niet bestond moest je het oprichten luidhof wordt geen drij venterrein' CDA ontevreden over plan Noordbuurtseweg Regio Haaswijk tobt met hondenpoep Rotonde in Ericalaan en Acacialaan Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Buitenlust Leiderdorpers in ongelijk gesteld door Ombudsman IAG 23 JUNI 2000 issenaar zet wespen in tegen luizen [naar Wassenaar gaat sluipwespen en lieveheersbeestjes Iten als biologisch wapen in de strijd tegen luizen. Veel bo- iin het dorp zijn aangetast door luizen. Bij wijze van experi- itzet de gemeente sluipwespen uit bij het Plein en de Duin- reg en op een deel van de Hofcampweg. Zij zijn de belang- le vijand van de zogeheten dopluis. Lieveheersbeestjes ten een eind maken aan een bladluisplaag op de Hofcamp- irddraverij in Warmond wond Warmond is deze zomer de eerste gemeente in de iwaar een kortebaandraverij wordt gehouden. Dat gebeurt aterdag 1 juli. Vanaf 12.30 uur is het mogelijk om wedden- ppen af te sluiten. De draverij op de Herenweg begint een later. Het weiland bij het ooievaarsnest fungeert als terrras. Varmond volgen kortebaandraverijen in Voorschoten, npwijk, Noordwijk en Lisse. iedkope boeken voor het goede doel ischo.ten Naast tweedehands boeken, in prijs variërend een tot drie gulden, is er dit jaar ook kunst te koop op de lijkse boekenmarkt van Amnesty International. Cursisten de Vrije Akademie in Voorschoten stellen hun werk ter be- Sdcing aan het goede doel. Woensdag 5 juli is er een speciale let met kinder- en jeugdboeken. Vanaf donderdag 6 tot en zondag 9 juli gaan alle ingezamelde boeken in de verkoop, narkt wordt gehouden in Vrije Akademie de Vlietstreek in rschoten. De opbrengst komt volledig ten goede aan Am- jt niet bang voor excessen in schuren rwoude moet ervoor wa- lat er geleidelijk een be nterrein ontstaat aan de of. Dat zeiden CDA en PZ avond tegen wethouder S. Hij verzekerde de raads- en twee bewoners van de of dat dit niet zal gebeu- Het wordt daar echt geen zenterrein." jens Stuijt loopt het zo'n niet in het gebied achter itharinahoeve, waar een I loodsen en schuren Bewoners maken zich al zorgen over wat zich in de ialige boerenschuren af- Volgens hen zitten ille- ledrijven in. Illegaal, om- et gebied een agrarische nming heeft. De bedrij- orgen volgens hen voor st en zouden maar raak zonder vergunningen. De ikers van de loodsen spre- an 'hobbymatige' activi- bewoners zijn bang dat nd zoek is nu burgemees- wethouders de activitei- één van de schuren wil- [aliseren. Het gaat om een r waar oude auto's wor- ipgeknapt. De gemeente i gebruiker een vergun- jeven voor het 'hobbyma- eutelen aan auto's en het tn van onderdelen. CDA-fractievoorzitter M. Ates vroeg zich af hoe de gemeente dit gaat controleren. „Wat mag wel en niet? Hoe zit het met de milieu-eisen? Wat gebeurt er met al die schadelijke stoffen? Welke sancties kunt u nemen?" Volgens Stuijt is vervuiling niet aan de orde. Hij gaf toe dat er in het verleden dingen aan de Zuidhof zijn gebeurd die niet door de beugel konden, zo als het illegaal slopen van een schuur en bouwen van een nieuwe loods. „Dat is verkeerd gegaan en dat is ook aangekaart bij de offiicier van justitie. Maar de zaak is geseponeerd." Hij stelde met klem dat Jret huidige college als eerste iets doet aan de schurenproblematiek aan de Zuidhof. „Al sinds lange tijd hebben colleges dit probeem laten lopen", zei Stuijt, waarbij hij doelde op colleges waarvan het CDA deel uit maakte. „Wij hebben het probleem opgepakt en gezegd: we gedogen niet lan ger. We gaan de vergunningen kant op." Stuijt beloofde op zijn qui-vi- ve te zijn en regelmatig contro les te laten uitvoeren. Met die toezegging konden PZ en WD leven, maar oppositiepartij CDA niet. „Ik heb nog steeds niet gehoord wat precies kan en niet kan. De risico's zijn te groot. U schept bovendien een precedent", aldus Ates. 'Rekeningrijden desastreus voor Zoeterwoude Het loopt de spuigaten uit met het sluipverkeer op de Geerweg en Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude. De twee smalle wegen krijgen steeds meer autoverkeer te vèrwer- ken. Wethouder H. van der Kooi ziet met angst en beven het moment tegemoet, dat rekeningrijden wordt inge voerd. Recent onderzoek wijst uit, dat zich dagelijks 1400 auto's over de Geerweg en de Zuidbuurtse weg persen. In eerdere tellin gen, een paar jaar geleden, was er nog sprake van duizend au to's per dag. „Dit baart mij zor gen. Des te meer naarmate het rekeningrijden dichterbij komt. Dat heeft desastreuze gevolgen voor Zoeterwoude", aldus Van der Kooi. Daar komt de drukte van ver keer van en naar kaasboerderij 't Geertje nog eens bovenop. Het verkeer op de Geerweg en de Zuidbuurtseweg kwam gis teravond ter sprake bij de be handeling van uitbreidings plannen van kaasboerderij 't Geertje in een commissieverga dering. De plannen, waarin eigenaar W. van Rijn voor een deel uit wijkt naar Zoetermeer, vielen over het algemeen goed bij de politiek. Wel miste de CDA- fractie een oplossing voor de verkeersproblemen rond 't Geertje. Maar volgens wethou der Van der Kooi is de gemeen te daar nog volop mee bezig. Ook al omdat nog niet precies duidelijk is waar Zoeterwoude aan toe is met het rekeningrij den. Buurman Sluimers toonde zich iets minder enthousiast over de uitbreidingsplannen van 't Geertje. Sluimers woont sinds een maand naast de boer derij en houdt zijn hart vast voor de komst van een mini- camping met vijftien plaatsen. „Die camping leidt ongetwijfeld tot overlast. Hij komt zo onge veer voor mijn deur", aldus Sluimers. Volgens de gemeente komt de camping juist verder van de buren af dan aanvanke lijk de bedoeling was. Wethou der Stuijt gaat er bovendien van uit dat het kamperen bij de boer 'rustzoekers' trekt. zoeterwoupe judy nihof Het schrappen van de veran kering van de kademuren, in het plan voor de opknapbeurt van de Noordbuurtseweg, valt slecht bij het CDA in Zoeter woude. Ook het ontbreken van een fietsstrook in de plan nen is het CDA een doorn in het oog. Het project Noord buurtseweg kost alles bij el kaar ruim 3,3 miljoen gulden. CDA-fractievoorzitter M. Ates maakt zich zorgen over het plan om de verankering van de kademuren te laten vallen. Volgens de aannemer kan de verankering, die een half miljoen gulden kost, later alsnog worden aangebracht. Hij ontkent dat fietsstroken nodig zijn om de veiligheid van fietsers te waarborgen. „Het gebied wordt dertig kilo meterzone. Je kunt zeggen dat die weg straks één groot fiets pad is. Auto's en fietsers zijn gelijkwaardig." Het pleidooi overtuigde het CDA niet. De partij ging gis teravond iri een commissie vergadering niet akkoord met de plannen voor de Noord buurtseweg. Ates wilde eerst overleggen met haar fractie. PZ en WD stemden wel met de plannen in. oegstgeest ane pieter wisse Hondenpoep blijft een pro bleem in Haaswijk. Een experi ment met vuilnisbakken voor hondendrollen heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. En hondentoiletten hebben de situatie ook niet verbeterd. De buurtvereniging Haaswijk/Mor- sebel heeft bij de gemeente Oegstgeest op nieuwe maatre gelen aangedrongen. Al weet ze zelf ook niet goed wat zou kun nen helpen. Bij wijze van experiment wer den twee jaar geleden in Haas wijk hondentoiletten en zoge heten 'sac-o-mats' - vuilnisbak ken voor hondenpoep - neerge zet. Ze staan er nog steeds en worden volgens de gemeente 'redelijk vaak' gebruikt. Maar niet vaak genoeg, want de buurt klaagt nog steeds over drollen op straat. De buurtvereniging ziet geen oplossing. Voorzitter Ouwer- kerk: „De sac-o-mats bleken niet bestend tegen vandalisme en de hondentoiletten zijn slecht te vinden." De gemeente stelde de buurtvereniging toen maar voor de 'sociale controle' te versterken. Hondenbezitters zouden elkaar in de gaten moe ten houden en eventueel beris pen. „Dat leidde regelmatig tot irritatie en agressieve reacties. Maar mensen moeten wel gê- wezen worden op de overlast die ze veroorzaken. Dat moet de gemeente dan maar weer gaan doen. Wij zien ook niet echt goede alternatieven." De gemeente weet het ook niet meer. „Er belandt altijd Een rotonde is dé oplossing voor de verkeersproblemen op het kruispunt van Ericalaan, Acacialaan en Hoogmadese- weg. Dat blijkt uit onderzoek van de Grontmij, in opdracht van de gemeente Leiderdorp. Burgemeester en wethouders stellen daarom voor alsnog tot aanleg van de rotonde over te gaan. Dat kost 800.000 gulden, waarvan de helft voor rekening van de gemeente komt. Al in 1996 waren er plannen voor een rotonde op de drukke kruising, maar toen bleek dat moeilijk in te passen. Omdat er onvoldoende geld was, werd toen gekozen voor verkeerslich ten. Omwonenden klagen sindsdien over files, geluids overlast en stank. Door een deel van het ter- reintje op de hoek van de Erica laan en Hoogmadeseweg te ge bruiken, is het nu wel mogelijk om een rotonde van de nood zakelijke afmetingen aan te leg gen. Bovendien wordt de aan leg voor de helft betaald door het Rijk. Omwonenden hebben aan gegeven blij te zijn met de voor gestelde rotonde. Zij zien daar meer heil in dan in het plan van de gemeente om op de Hoog madeseweg en een deel van de Acacialaan eenrichtingsverkeer in te stellen. Dinsdagavond buigt de Leiderdorpse politiek zich over het voorstel. Dan staan ook de andere verkeers maatregelen voor de doorgaan de route Acacialaan-Achthove- nerweg op de agenda. De vuilnisbak ken voor hon denpoep zijn geen groot succes. poep op straat", zegt een woordvoerder. „Een definitieve oplossing ligt niet in het ver schiet. Wij proberen creatieve oplossingen te bedenken, maar dat is erg lastig. Je moet eerder denken aan een combinatie van maatregelen." Gedacht wordt aan het versturen van brieven aan hondenbezitters, met daar in instructies over wandelrou tes en dergelijke, of aan het meesturen van plastic hand schoenen bij de heffing van de hondenbelasting. Bij rondvraag in Haaswijk blijken de meningen onder hondenbezitters over het pro bleem verdeeld. „Wat ik vind van het hondenpoeppro bleem", vraagt de baas van Bo bo. „Bullshit!! Als mijn hond hier in de berm wil poepen, doet hij dat. Laat die mensen zich met de kindjes in Afrika bezighouden. Wat is het nou voor probleem? Dan heb je echt niets meer te doen, te weinig om je druk over te maken. Waar ik me aan erger zijn die mensen die hun hond los laten lopen. En die mensen die hun behoef ten in de sloot doen, waar ik zit te vissen." Bij de Klinkenbergerpias loopt Oegstgeestenaar J. Sassen met negen honden. Als groot hondenliefhebber en -kenner bekijkt hij de zaken heel anders. Dagelijks laat hij negen honden van baasjes uit heel Oegstgeest uit. „Het is allemaal een kwestie van mentaliteit. Als je een hond neemt ben je daar helemaal zelf verantwoordelijk voor. Zo voelt helaas niet iedereen dat. En dat is het probleem tegenwoordig. Men beseft niet wat de conse quenties zijn van het nemen van een hond. Zo nemen ze er bijvoorbeeld nauwelijks de tijd voor. Maar een hond moet je opvoeden. Dan poept 'ie waar je maar wil." De honden die Sassen bij zich heeft zijn opvallend braaf. Vier van de negen zijn aange lijnd, de andere vijf blijven keu rig bij de groep. „Ze blijven al tijd bij mekaar in de buurt, on geacht welke er zijn aangelijnd. Harry loopt vaak voorop. Voor de rest is het volledig willekeu rig welke honden ik aanlijn." oegstgeest Piet Olivier, de voorzitter van woningbouwvereniging Buiten- lust in Oegstgeest, is gisteren koninklijk onderscheiden. Olivier mag zich lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Burge meester Timmers overhandigde de voorzitter de onderschei ding op de receptie ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van Buitenlust. Olivier kondigde aan dat hij zijn functie aan het eind van het jaar neerlegt, als het nieuwe kantoor van de corporatie aan de Rozenlaan klaar is. ane pieter wisse De gemeente Leiderdorp is zorgvuldig geweest bij het ver huren van de boerderij bij de begraafplaats aan de Hoogma deseweg. De Nationale Om budsman heeft een klacht daar over van twee Leiderdorpers op hoofdpunten ongegrond ver klaard. De twee stapten naar de om budsman re toezeggin gen, van de gemeente geen toe stemming kregen om de leegstaande boerderij te huren. Ze kregen te ho ren dat het pand zou worden ge sloopt. Tot hun verbazing ontdekten de Leiderdorpers een paar dagen later, dat in de boerderij een Macedonische man en zijn vriendin woonden. De Nationale Ombudsman vindt dat de gemeente goede argumenten had om het pand niet aan de Leiderdorpers te verhuren. Aan een huurcon tract kleefden teveel juridische risico's. Wel heeft de ombuds- Boerderij voor Macedoniër 'humanitaire noodoplossing man er kritiek op, dat de ge meente dat niet aan het tweetal heeft uitgelegd. De ombudsman komt tot de conclusie dat er sprake was van een noodsituatie. De Macedo niër had na langdurig verblijf in Bosnië en Macedonië zijn recht op woonruimte in Leiderdorp verspeeld. Daarom woonde hij in bij zijn vriendin en haar moeder, maar die situatie was onhoudbaar. 'Een humanitaire noodoplos sing', noemt de gemeente de beslissing om de Mace doniër en zijn vriendin tijde lijk te huisves ten in de boer derij. De Leider dorpers bewe ren dat de man de boer derij kreeg, omdat hij had gedreigd an ders zijn tent op te slaan voor het gemeentehuis. De gemeen te ontkent dit. Bovendien kreeg de Macedoniër geen huurcon tract - hij betaalde alleen een onkostenvergoeding- en zou hij op korte termijn teruggaan naar Macedonië. De eis van de kla gers om alsnog in de boerderij te mogen wonen, is door de ombudsman van de hand ge wezen. mgbouwvereniging'bestaat 75 jaar ieest ie barbier kijkt een tiental bestuur- an de jonge woning- rereniging Buitenlust in nera. De mannen, met ©ed en overjas, staan met lanzend zwarte schoenen werkplaats aan de Rijn- zeg. Er is alle reden tot te- iheid. Drie jaar na de op- ig in juli 1925 is de bouw eerste 27 huurhuizen in ^eest een feit. De huizen, zet voor nog geen drie- id gulden per stuk, zijn schenk uit de hemel voor leiders van de Noord- lollandsche Tramweg- chappij, de latere NZH. rste doel van Buitenlust, mpersoneel een fatsoen- n betaalbare woning be- lin de buurt van de tram- ïin Rijnsburg, is daarmee 0 uit die begintijd staat in bileumboekje dat de wo- nuwvereniging heeft sa- ïsteld vanwege het 75-ja- taan. Piet Olivier, voor aan het bestuur van Bui- t, viert die mijlpaal in de iging dat 'zijn' woning- 'ereniging nog steeds on- ar is in het dorp. „Als ilust vandaag de dag niet staan, zou je haar moe- richten. Er is namelijk al- n groep die tussen de wal schip valt, en die moet 'der de pannen moet ko- )at gaat verder dan alleen louders. Denk ook aan ïlijk) gehandicapten of 8 'ti die van een Blijf-van- ijf-huis komen." teventig jaar na de op- ig, verhuurt de corporatie niet meer alleen in de In- Buurt. Bijna 1000 eenge- n flatwoningen in de enbuurt, Haaswijk en de iel behoren ook tot het )at hadden de bestuur- n het eerste uur niet 1 bedenken. De vooroor- emeentebesturen van leest liepen namelijk niet voor sociale woning- Buitenlust: een heel gewone wijk, die erg hecht is. Voorzitter Olivier: „Er zit enorm veel 'spirit' in die buurt. Het is mooi hoe de enthousiaste buurtvereniging zoveel bewoners bij al zijn activiteiten weet te betrekken." foto dickhogewoning bouw. Dat zou trouwens zo blijven tot de woningnood in de jaren zestig ook Oegstgeest in haar greep kreeg. Gemeente-archivaris Carla de Glopper, die Buitenlust heeft geholpen bij de samenstelling van het boekje, staat nog ver steld over de negatieve uitlatin gen van de gemeentelijke op zichter over het eerste plan om arbeiders aan de Juffermans- straat te huisvesten. „De ver ontwaardiging die uit die docu menten naar voren komt, daar kun je je vandaag de dag niks bij voorstellen." Hoe kwam Buitenlust erbij om 94 wonin gen te willen bouwen. Oegst geest had hooguit behoefte aan tien tot vijftien woningen, meende de opzichter. En dan ook nog achter de Kempenaer- straat, het dorpshart: onmoge lijk. Toch gaf de gemeente toe aan de druk van de woning bouwvereniging om daar een stukje grond te kopen. „De mensen moesten toch ergens wonen", zegt De Glopper. De locatie die Buitenlust toege wezen kreeg, zegt veel over de manier waarop het kleine, bur gerlijke Oegstgeest keek naar de nieuwkomers. Nico van der Voort, archiefbeheerder van de Vereniging Oud Oegstgeest, verhuisde als jongetje uit het dorp naar de Balistraat. Zijn ou ders kregen daar een van de acht grote gezinswoningen met maar liefst vier slaapkamers en een woonkeuken. Voor een eenvoudige tramconducteur was dat een ongekende luxe. Toch voelde hij als kind dat er in het dorp werd neergekeken op 'dat wijkje aan het eind'. Van der Voort: „We waren dahr toch de blinde darm van Oegstgeest. Niemand had ons nodig. Dat gevoel werd nog sterker op het moment dat de rijksweg er in 1935 kwam. Toen waren we he lemaal afgesneden van het dorp." Willem van Diemen is twintig jaar als timmer- onderhouds- man in dienst is geweest bij Buitenlust. Hij is even voor de oorlog in de Soembastraat ge boren en woont al jaren in de Balistraat. „De Indische Buurt is een heel gewone wijk. Dat was vroeger zo en dat is nog zo. Je had allemaal net zo veel als net zo weinig." Er was inder daad een verschil tussen 'het dorp' en de arbeidersbuurt, denkt Van Diemen. „Ook na de oorlog werd er op ons neerge keken. Maar dat is nu voorbij. Nu heeft Oegstgeest ons nodig. Hier vind je nog een woning als je een smalle beurs hebt. De mensen die wij vroeger tot 'het park' rekenden, wonen hier te genwoordig ook. En die hebben het heel erg naar hun zin." Ook aan de rand van het dorp heeft Van Diemen zich altijd een Oegstgeestenaar gevoeld, zegt hij. Om dat meteen te relative ren: „Ik ben sneller in Rijnsburg waar ik, zoals velen hier, ga winkelen." Voor Buitenlust-voorzitter Oli- vie, is de Indische Buurt een voorbeeld van een hechte ge meenschap. En dat zou in meer buurten in Oegstgeest te zien zou mogen zijn, vindt hij. „Er zit enorm veel spirit in die buurt. Het is mooi hoe de en thousiaste buurtvereniging zo veel bewoners bij al zijn activi teiten weet te betrekken. Voor jong en oud wordt er vreselijk veel georganiseerd in het Kra- tong. Het leeft gewoon. Je kunt nu geen mooiere foto maken in Oegstgeest dan van de oranje versierde Balistraat. De Bloe- menbuurt heeft die hechte ge meenschap voorbeeld niet, maar dat ligt er ook aan dat het flats zijn." Dat Buitenlust toekomst heeft wil niet zeggen dat de vereni ging tevreden achterover kan leunen, benadrukt Olivier. De huurders zijn namelijk veran derd in 'woonconsumenten', zoals hij dat noemt. Dat houdt in, dat de bouwvereniging in de toekomst aan de specifieke wensen van elke huurder moet proberen te voldoen. Zo moe ten veel huizen de komende ja ren worden aangepast voor se nioren. Binnenkort krijgt Bui tenlust ook een huurdersver eniging, die problemen sneller bij het bestuur kan aankaarten. Allemaal om mee te gaan met de tijd. De voorzitter ziet het op korte termijn niet gebeuren dat huur ders hun huis kunnen kopen, zoals bij andere corporaties. „Er staan nog steeds mensen in de rij voor een woning. Van leegstand is geen sprake. We gaan ook de komende jaren geen huizen slopen. Er wordt alleen gesloopt als woningen op instorten staan. Dat is in Oegstgeest niet het geval." De openbare bibliotheek heeft binnenkort een fototentoon stelling over Buitenlust.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 17