«eiden Regio Hulp voor huisartsen diversiteit vraagt zigeuners te vertrekken R Leiden wint landelijke prijs met werklozenproject 'Geen maatregelen tegen actiedreiging op Koninginnedag' [otel Hommeles aan het Rapenburg Japanse markt in binnenstad Stadsomroeper voor sushi en Siebold klSDAG 14 JUNI 2000 ramt bushokje in Korevaarstraat Leiden heeft voor haar beleid om werklozen weer aan een baan te helpen een landelijke prijs ge wonnen. De gemeente moet de prijs delen met het arbeidsbureau, dat partij is in de projecten die Leiden voor werkzoekenden op touw zet. Via de prijsvraag Werksleutel 2000 vroeg het ministerie van sociale zaken om 'een creatieve en innovatieve sleutel tot werk voor werklozen. Dit landelijke beleid, Sluitende Aanpak gedoopt, is erop gericht om mensen die hun baan verliezen binnen een jaar een aanbod te doen dat hun nieuw werk oplevert, of zorgt dat ze niet in een sociaal isolement raken. Zeventig gemeenten, uitvoeringsinstellingen, sociale verzekeringen en arbeidsbureaus reageerden. De Werksleutel ging gisteren bij de prijsuitrei king in Den Haag naar Leeuwarden. De Friese stad bedacht de beste methode voor 'een sluiten de aanpak'. Aan de eerste prijs is een geldbedrag van 20.000 gulden verbonden. Leiden en het ar beidsbureau kregen met de tweede prijs tezamen 10.000 gulden. Leiden had zich opgegeven voor haar complete beleid, los daarvan meldde het ar beidsbureau zich aan voor zijn rol daarin. De jury, onder leiding van burgemeester Stekelen burg van Tilburg, besloot beide de tweede prijs toe te kennen. De jury waardeert Leiden voor de snelle en voortvarende manier waarop wordt gewerkt. Een ander sterk punt is het persoonlijke contact en de intensieve begeleiding. Daarbij gaan het ar beidsbureau en de afdeling sociale zaken zo ver dat ze samen de wijk ingaan en de werklozen thuis bezoeken. „Het is heel aardig om zo n prijs te winnen", laat verantwoordelijk wethouder Laurier weten. „Dit is ook een duidelijke erkenning voor de mensen die erbij zijn betrokken. Zo'n project zet je daar niet voor op, maar als dan niettemin er zo'n waardering voor is, is dat prettig." Wat Lei den en het arbeidsbureau met het gewonnen geld gaan doen, is nog niet bekend. „Daar gaan we eerst even rustig naar kijken. We hebben wel ideetjes." Laurier noemt het project succesvol. Een 'fors aantal mensen' is weer aan de slag, via scholing, een werkervaringsplaats of via een betaalde baan. „De streefgetallen zijn ruimschoots ge haald. Verder is er bij de mensen waardering voor onze aanpak." Meer mogelijkheden voor vestiging praktijk De gemeente Leiden gaat zich meer inspannen voor nieuwe huisartsenpraktijken in met name de binnenstad en achterstandswijken. Zo worden in de toekomst ge meentelijke panden in die wijken waar een huisartsente kort dreigt, met voorrang aangewezen voor verhuur aan huisartsen. Mocht een nieuw te vestigen huisartsenpraktijk haar oog hebben laten vallen op een woonhuis, dan stelt de ge meente zich soepel op wat be treft de zogeheten compensa tieregeling voor het onttrekken van woonruimte: de nieuwe huisarts betaalt in een dergelijk geval een bedrag aan 'statie geld', dat hij terugkrijgt zodra hij de praktijk beëindigt. De voorstellen staan in de notitie Vestiging van huisartsen in Leiden. Daarin wordt op nieuw gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan huisartsen in de toekomst, overigens een landelijk probleem. De Districts Huisartsen Vereniging (DHV) verwacht in Leiden de komen de vijf jaar een uitstroom van de naoorlogse generatie artsen (zeker zes, zeven). En het is moeilijk om nieuwe huisartsen binnen de stadsgrenzen te ha len. De nieuwe lichting artsen heeft grote problemen met het vinden van een praktijkruimte. Gepensioneerde artsen met een praktijk aan huis, blijven na hun pensionering vaak in het zelfde pand wonen. Voor hun opvolgers zijn geschikte nieuwe praktijkpanden, met name in de binnenstad, vaak veel te duur. En het feit dat de gemeente huisartsen momenteel be schouwt als ondernemers en niet als gezondheidsvoorzie ning, brengt in veel gevallen ex tra kosten met zich mee, zo meldt de notitie. De nieuwe vestigers betalen door die op stelling, als zij hun oog op een woonhuis als praktijkruimte hebben laten vallen, forse com pensaties. Dit fenomeen heeft in Leiden tot nu toe geleid tot drie slepende juridische con flicten tussen huisartsen en de gemeente. Overigens wil de ge meente ook op dit punt het be leid wijzigen: als de notitie is vastgesteld, zijn de Leidse huis- arsten in het vervolg officieel geen ondernemers meer, maar vallen ze onder het kopje ge zondheidsvoorziening. Ook in achterstandswijken zoals het Noorderkwartier, con stateert de gemeente in de noti tie, is weinig geschikte praktijk ruimte beschikbaar. Huisartsen in dergelijke wijken wijzen er keer op keer op dat juist voor hun patiënten, die minder draagkrachtig zijn en vaak niet over een auto beschikken, goe de bereikbaarheid van groot belang is. De gemeente wil ook in deze wijken in de toekomst een meer faciliterende en mee denkende rol spelen. Boven dien wordt in het vervolg bij nieuwbouwprojecten en bij herzieningen van bestem mingsplannen makkelijker ge maakt om op die plekken een praktijk te vestigen oep zigeuners is dit pinkster inde neergestreken in Leiden, zeischap heeft zijn kamp opge- 1 op een veld bij het Gorlaeus La- rium. De universiteit, eigenaar bt terrein, wil dat de zigeuners Ongeveer tien caravans staan in een halve cirkel opgesteld tussen de bo men. Het grasveld dat de zigeuners hebben uitgekozen, ligt op de hoek van de Wassenaarseweg en de Max Planckweg. Hun bezoek was onaange-, kondigd. De universiteit is niet gelukkig met het bezoek. „Het is niet de bedoeling dat het veld als een kampeerterrein wordt gebruikt", zegt een woordvoer ster. Gisteren is bij de ongenode gas ten een brief bezorgd met daarin het verzoek om te vertrekken. De universi teit heeft daar overigens geen termijn aan verbonden. „We hebben niet onmiddellijk last van ze", vervolgt de voorlichtster. „Het is een terrein van de universiteit en het is niet de bedoeling dat ze daar staan." Wat de instelling doet als de zigeuners vooralsnog weigeren te vertrekken, daarover is nog niets bepaald. „Eigen lijk gaan we er gewoon vanuit dat ze spoedig gehoor zullen geven aan ons verzoek." Het is daarom nog 'te vroeg' om te vragen de politie te laten optre den, vindt de woordvoerster. Zij weet trouwens wel van het verblijf van de zigeuners. Vorig jaar nam een groep zigeuners bezit van het parkeerterrein van voet balvereniging Lugdumum. Deze mensen veroorzaakten overlast en weigerden aanvankelijk te vertrek ken. Het sportpark liep schade op, evenals het afgehuurde Antonius Za lencentrum, waar de zigeuners een bruiloft vierden. Minister beantwoordt Kamervragen haald en aan de toeriste over gedragen. Omdat een eventuele rechts zaak veel geld kost, besloot de Fran<;aise daarvan af te zien. Ze heeft wel een aantal instanties aangeschreven. Zo heeft de vestiging van het Nationale Bu reau voorToerisme in Parijs een pittige brief ontvangen, evenals het Frans consulaat in Amsterdam, Leiden Promotie- /VW, alle hotels in Leiden en de Guide Michelin voor hotels in Frankrijk. In dat boek wordt het hotel warm aanbevolen. De vrouw laat zich daar echter niet meer zien. Bij Leiden promotie VW spreekt men van een 'incident'. „Wij hebben in het verleden nooit klachten gehad over dat hotel. Voor ons was het altijd een goede partner. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we enorm geschrokken zijn van het verhaal", aldus directeur Tjeerd Scheffer. „We hebben nog geen contact gehad met de eigenaar omdat we het te druk hadden met de organisatie van de 3M marathon maar we zul len zeker volgende week met hem spreken. Als blijkt dat er inderdaad wat mis is gegaan kunnen we in het uiterste geval het hotel van onze lijst schrap pen. Dat gebeurt echter alleen als er sprake is van structurele wanprestaties. Als VW kunnen we geen verdere sancties op leggen. Ik wil verdere uitspra ken pas doen als ik beide par tijen h'eb gehoord. De vader van de eigenaar die op de bewuste dag het hotel runde zegt geen reactie te wil len geven aan de pers. Hij ont kent noch bevestigt het verhaal van de Fran^aise. „Ik heb een verklaring afgegeven aan de politie en dat is voor mij vol doende." foto mark lamers ze altijd de boel achter zich la ten slingeren, wuift ze weg. „Zo nu en dan de hogedrukspuit erop en klaar is Kees." Vlasveld heeft het plan 'in de week gezet'. Maar ze ziet ook nog graag Japanse meeuwen, nachtegalen en kanariepieten in het gemeentelijke atrium. Het atrium een volière? „Waar om niet. Het brengt tenminste wat leven in de brouwerij. Geen vogels uit de exotenhandel waar de dierenbescherming ook actie tegen voert. Maar van mensen die te oud zijn om voor die beestjes te zorgen." Of het gaat lukken? „Ach, Ik heb wel vaker van die ideeën waar mensen even aan moeten wen nen." eric-jan berendsen pablo cabenda Politie, BVD en de veiligheids dienst van het Koninklijk Huis hebben in de aanloop naar Ko ninginnedag in Leiden geen bij zondere activiteiten ontplooid in de richting van de actievoer ders van Eurodusnie. Dat schrijft minister De Vries van binnenlandse zaken in ant woord op schriftelijke vragen van GroenLinks-Kamerlid Singh Varma. De veiligheidsmaatregelen tijdens de viering van Konin ginnedag, waaronder de afslui ting van de Pieterswijk en het vliegverbod boven de stad, had den uitsluitend tot doel ervoor te zorgen dat het publiek niet in het gedrang zou komen, Dat verklaart de minister, hiermee de woorden van burgemeester Postma herhalend. Ook de ver vroegde sluiting van de kroegen aan de vooravond van Konin ginnedag diende volgens de mi nister dit zelfde doel. De verhalen dat de actievoer ders van Eurodusnie in april nauwlettend door de BVD of een andere veiligheidsdienst in de gaten werden gehouden, worden door De Vries stelsel matig naar het land der fabelen verwezen. Volgens de actie voerders zijn bezoekers van ac tiecentrum De Invalshoek aan de Koppenhinksteeg in die pe riode door veiligheidsmensen op de foto gezet, en zijn er po gingen ondernomen om infil tranten te werven. Volgens de minister zijn deze berichten echter 'onjuist'. Noch de BVD, noch de beveiliging van het Ko ninklijk Huis zou in april bij zonder belangstelling hebben gehad voor de Leidse actievoer ders. leiden binden, budo-sporten, doin (acupressuur), het SieboldHuis en het Rijksmuseum voor Vol kenkunde. De markt begint om 10 uur met een open les tai chi door sportschool Hong Ying, om 11 uur is er een shiatsude- monstratie, om 12.30 uur een demonstratie ninjutsu, om 14 een nieuwjaarsdans (shi shi mai) en om 14.30 uur een de monstratie japans zwaardvech- ten. Bovendien wordt er 's mid dags traditionele Japanse mu ziek ten gehore gebracht. In het kader van de 400-jarige betrekkingen tussen Nederland en Japan houdt Leiden Stads- impuls zaterdag een Japanse markt op de Hooglandsekerk- gracht. Er staan kramen met Ja panse gebruiksvoorwerpen zo als aardewerk, kimono's, wie rook, bonsaiboompjes, boeken, boeddhabeelden, vliegers en Ja panse schuifdeuren (shoji). Ook zijn er informatiekranten over origami, ikebana, Japans boek- Een lijnbus ramde gisterochtend een bushokje waar in stonden. Een 20-jarige vrouw uit Leiden die per ambulance werd vervoerd naar het Rijn en een 18-jarige vrouw die voor controle naar ziekenhuis is overgebracht. In de bus is niemand ge braakt. De oorzaak van het ongeluk is hoogstwaarschijn- black out geweest van de buschauffeur, een 54-jarige uit Amsterdam. foto hielco kuipers gerij Nozeman In de rubriek Kort en Zakelijk van afgelopen donderdag het bericht over slagerij Nozeman een fout. De slagerij op 1 juli open, zoals in het bericht stond, maar heeft op 1 juni de deuren weer geopend. denaar beroofd h Een 69-jarige Leidenaar is gisteravond op de Haarlem van zijn tas beroofd. Een ongeveer 20-jarige man trok van achteren uit de hand van de eigenaar. De dief rende weg door de Vrouwensteeg naar de Breestraat. In de wat Ideingeld en een sleutelbos. juête in Noorderkwartier Lt Het politieteam Leiden-Noord houdt binnenkort in het derkwartier een enquête die tot een rustiger verloop van irwisseling in de buurt moet leiden. Omdat de wijk een te reputatie heeft door de vele vernielingen die elk jaar met worden gepleegd, wil de politie met de buurtbe- de Dienst Milieu en Beheer en de Leidse Welzijnsorga- naar aanvaardbare oplossingen zoeken. Er worden deze og 2000 enquêteformulieren verspreid. En op 19, 20 en wordt op ongeveer 150 adressen een vragenlijst doorge- door medewerkers van de politie. evisie bi kinderwachtkamers leiden Stadsomroeper Giacomo verkondigt aan treinreizigers de geneugten van sushi, kunst en Japan. De Leidse heraut was van ochtend van 9.00 tot 10.00 uur aanwezig in de stationshal om voorbijgangers opmerk zaam te maken op het brede aanbod van Ja panse kunst en cultuur in de stad. Daarna ver kondigde hij zijn boodschap van 10.00 tot 12.00 op de markt. Vanaf aanstaande zater dag zijn in het Museum voor Volkenkunde topstukken uit de Japanse collectie te zien, het SieboldHuis illustreert de hofreis van Sie bold van 1826, In de Hortus Botanicus gaat het om de 'Symboliek in de Japanse tuinen' en in het Stedelijk Musuem De Lakenhal be gint de tentoonstelling 'The Honorable Visi tor', over Japans/Nederlandse ontmoetingen in Leiden. Verder zijn in de Waag, het Cen trum Beeldende Kunst, De Lakenhal, het Sie boldHuis en de Hortus nog voorbeelden te zien van hedendaagse Japanse kunst in een grote tentoonstelling onder de gemeenschap pelijke noemer 'Voices from Japan'. foto hielco kuipers •6-jarige Franse toeriste lar ezoek aan de stad nel vergeten. De vrouw, lerde onlangs in Leiden en een kamer in een hotel iet Rapenburg. Toen zij s avonds omstreeks half in bed lag, kon zij niet n omdat ze last had van nde mensen in de hal en :staurant. Bovendien wer- i een kamer boven haar )els verplaatst. Zij belde de receptie, sprak met een v en kreeg vervolgens de van de eigenaar aan de lij had tijdelijk de leiding iet hotel omdat zijn zoon kantie was. Toen zij de over de overlast vroeg ar naar de receptie te ko- weert dat zij toen door de werd getrakteerd op een dpartij waarin hij haar ze- j&naal toeriep 'Du bist Scheisse'. Ze kreeg te horen dat zij het hotel moest verlaten. Het proces-verbaal dat de toe riste liet opmaken, vermeldt dat zij toen weigerde. De vader van de eigenaar ging naar haar openstaande kamer, op de voet gevolgd door de toeriste. In de kamer stopte hij de bezittingen van de vrouw in haar koffer en schopte die vervolgens de gang in. De hotelgaste werd bij de polsen gepakt en door de eige naar uit de kamer geduwd, waarna de man de deur afsloot. Een aantal spullen van de Frangaise lag nog in de kamer. Toen de vrouw de eigenaar vroeg een taxi te bellen, werd dat geweigerd. Vervolgens is zij in pyjama naar het politiebu reau aan de Langegracht ge gaan waar zij aangifte deed van mishandeling en belediging. Haar eigendommen zijn door de politie uit het hotel opge- Margje Vlasveld met Piet de grasparkiet. Vliegruimte Waar is Piet? Hij is niet beland op de menukaart van het grand café van het stadhuis. Hij is niet te pletter gevlogen tegen het glazen dak van het atrium. En hij fleurt niet het bankstel in huize Hillebrand op met een nieuw patroon gebroken wit. De grasparkiet die Margje Vlas veld vorige week aan de nieuwe wethouders Hillebrand en Van der Sande cadeau deed is ge woon terug naar zijn pleegge zin. Huize Schoonderwoerd den Bezemer, de woning van het duoraadslid van LWG/De Groenen Daniël Schoonder woerd den Bezemer. Piet is aan het revalideren van een kleine verkoudheid, legt de gever van de goede gift uit. Gelukkig maar. Wij dachten dat Piet mis schien aan zijn arme parkieten- lot was overgelaten omdat ie dereen in het gemeentehuis met hem in zijn maag zat. De gegeven parkiet werd vorige week nog in de snavel gekeken door Ron Hillebrand. Hij ver klaarde dat hij sterk bezwaar maakt tegen het kooien aller vogels en parkeerde Piet in de kamer van Van der Sande. En dat terwijl het de bedoeling was van ecotype Vlasveld dat Piet de ruimte kreeg in het atrium. Maar die krijgt Piet dus niet. Hoe nu? „Nou, hij zoekt nog steeds vliegruimte", vertelt Vlasveld. „In principe was het atrium uitstekend geweest. Al hadden er misschien nog wat netten voor de ramen moeten hangen en de boompjes beschermd. Ze zijn dol op jonge boompjes." Dat mensen misschien ook een beetje bezwaar maakten tegen een losvliegende vogel omdat Wachtkamers in het Diaconessenhuis waar veel kinde krijgen televisie. In de polikinieken kindergenees- b, oogheelkunde en KNO worden momenteel tv-toestellen taleerd. Dat is het gevolg van een enquête onder bezoekers et ziekenhuis. Een meerderheid liet weten geen behoefte >ben aan televisie. Daarom blijven de meeste wachtruim- jorzien van tijdschriften. Omdat jongeren juist wel een :eur uitspraak voor bewegende beelden, krijgen drie poli's

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 13