Leiden Regio Meningsverschil over afsluiten wijk blijft Enkele incidenten n Koninginnenacht Rijnland wil op internet bedrijvenloket openen Oscar Meijer: 'Een fantastische dropoverdracht, ik hen gelukkig' Maxima en Claus Het heeft moeite gekost, maar de prijs is binnen Demonstratie Comodo verloopt probleemloos iAANDAG 1 MEI 2000 Vechtpartij aan Uhlenbeckkade leiden Twee 17-jarige jongens uit Leiden gingen gisteravond rond kwart over elf met elkaar op de vuist op de Uhlenbeckka de. Een woordenwisseling naar aanleiding van een feestje van anderhalve week geleden, was de reden voor de knokpartij. De ene jongen gaf de andere rake klappen. Het slachtoffer brak een tand, liep wonden in het gezicht op en een schaafwond aan de knie. Informatieavond over schildklier leiden De snel werkende schildklier (hyperthyreoidie) en de jo- diumbehandeling staan centraal op een informatieavond op dinsdag 9 mei in het LUMC. Endocrinoloog J. Smit geeft, bijge staan door verpleegkundige T. Sarink van de jodiumafdeling, uitleg over de schildklier. De bijeenkomst, die wordt georgani seerd door de Schildklierstichting, begint om 20.00 uur in colle- I gezaal 5. Bewoners Pieterswijk en gemeente zijn het over één ding wel eens: bezoek koningin gezellig en ontspannen verlopen eiden eric-jan berendsen )e politie hoefde tijdens Ko- linginnenacht, van vrijdag 29 op zaterdag 30 april slechts poradisch op te treden. De croegen in de Pieterswijk moes- en in verband met de komst 'an Beatrix om 3.00 uur 's hachts sluiten. Toch kwam het egen vijf uur 's ochtends op de ^reestraat tot een vechtpartij ussen een onbekend aantal Tiensen. Nadat agenten tussen- jeide waren gekomen, wilde ►lechts één persoon aangifte joen. Daarop werd een 25-jari- ie Leidenaar aangehouden die ia verhoor naar huis mocht. Twee uur eerder waren twee \msterdammers van 29 en 31 aar op de Breestraat uit een horecagelegenheid gezet omdat zij problemen maakten. Even later kwamen zij terug en be gonnen opnieuw. Na verhoor en een proces-verbaal zijn zij door de politie naar huis ge stuurd. Rond half drie 's nachts werd aan de Witte Singel een politie agente in burger aangereden door een 32-jarige Leidse. De vrouw wilde met haar auto door de afzetting rijden. Toen de agente dat probeerde te voorkomen, reed de vrouw met haar auto over de voet van de agente die daarbij gekneusd raakte. Aan de Nieuwe Beesten markt werd een 38-jarige Leide naar aangehouden. Hij zou daar een portier hebben gesla gen. ternationale school er is, en yes die is er. Het is best handig als op internet sommige dingen bij elkaar terechtkomen." A. van Bochove van advies bureau Blaauwberg - en voor heen wethouder economische zaken in Leiden - heeft een eer ste onderzoekje gedaan voor de drie partijen. Zelf ziet hij wel wat in een 'virtuele gemeen schap Rijnland' waarbij 'alles wat er op dat gebied nu al op internet is' met elkaar wordt verbonden. Wat hem voor ogen staat is dat gebruikers van internet niet alleen met aanbieders commu niceren, maar ook met elkaar. „Een van de mogelijkheden is een gepersonificeerde startpa gina, waarbij de provider (be drijf dat toegang geeft tot inter net, red.) weet wat jouw per soonlijke interesse is. Het kan zijn dat die provider dan bij voorbeeld alleen stadsnieuws aan je doorgeeft en services als boeking bij de schouwburg, beurskoersen en verkeersinfor matie. Bij websites gaat het nu nog te veel om iemand die in formatie aanbiedt. Bij een virtu ele gemeenschap is er meer sprake van tweerichtingsver keer. Dat is de toekomst." .eiden connie van uffelen Een virtueel Rijnland. Een soort bedrijvenloket op internet. De Kamer van Koophandel Rijn land, de gemeente Leiden en Overheidsloket 2000 (een initia tief van het ministerie van bin nenlandse zaken) spelen met tie gedachte om alle voor on dernemers relevante informatie pver deze regio op internet te bundelen. Hoe en met wie allemaal is nog niet bekend. De plannen bevinden zich nog in een erg vroeg stadium, maar P. Meijer van de Kamer van Koophandel noemt als voorbeeld het opzet ten van een aparte website (een internetpagina) naast de eigen Bites van de deelnemende par tijen, of het op een goede ma nier naar elkaar doorverwijzen op internet. Een startpagina Rijnland lijkt hem bijvoorbeeld 'een goede zet', maar de partij en moeten volgens hem nog met elkaar kijken hoe ze hier 'digitaal brood van kunnen bakken'. Als voorbeeld noemt Meijer ondernemers die zich hier willen vestigen en hun kin deren op een internationale school willen plaatsen. „Bedrij ven willen dan weten of die in- Nu Koninginnedag achter de rug is, zijn de meningen over de noodzaak van de afsluiting van de Pieters wijk nog steeds verdeeld. Volgens de buurtorganisa tie hadden de maatregelen achterwege kunnen blij ven. De gemeente en Oranjevereniging menen juist dat de afsluiting een probleemloze Koninginne dagviering heeft gewaar borgd. Alle partijen zijn het over één ding eens: het be zoek van de koninklijke fa milie aan Leiden is gezellig en ontspannen verlopen. leiden wim wegman Burgemeester Postma stelt dat de Pieterswijk tijdens het be zoek van de Oranjes helemaal vol was. „Er hadden echt niet meer mensen bijgekund. Het Gerecht was zelfs zo vol dat de koningin daar niet naar toe is gegaan, hoewel dat aanvanke lijk wel de bedoeling was. Zon der afscherming was het op sommige plaatsen onverant woord geweest, denk ik." Hij krijgt bijval van voorzitter Langezaal van de Oranjevereni ging. „Zonder afsluiting was de boel waarschijnlijk onbeheers baar geworden. Zeker als het iets zonniger was geweest. Want ondanks alle sombere voorspellingen was het nü al gi gantisch druk in de binnenstad. Ik heb na afloop dan ook tegen de burgemeester gezegd: dit is het gelijk van Postma." Hij roemt de politie trouwens voor haar flexibiliteit. „Ze zijn heel soepel met de maatregelen om gegaan. Toen ze zagen dat het goed liep, is de zoneverdeling vrij snel geschrapt." Het afscheid van de koninklijke familie bij het stadhuis. FOTO MARK LAMERS Voorzitter Slot van de wijk- vereniging Pieters- en Acade- miewijk vindt echter nog steeds dat de afsluiting niet nodig was. „De gemeente had volgens mij kunnen volstaan met wat maat regelen op strategische punten. Ik vond het, eerlijk gezegd, ook niet druk in de Pieterswijk. Op het Rapenburg en in de Bree straat was het helemaal niet vol. Het was een ingetogen feest, een beetje calvinistisch eigen lijk. Ik denk dat de gemeente zich toch een beetje te onrustig heeft laten maken over die ac tiegroepen, ook al ontkent de burgemeester dat in alle toon aarden. Aan de andere kant: het was ook wel weer eens lekker, zo'n feest in de binnenstad met alleen buurtbewoners. Zo vaak komt dat ook weer niet voor." De afsluiting heeft de sfeer in de binnenstad in elk geval niet Langezaal: „Koningin Beatrix bedorven, vinden Postma, Lan- heeft ons verschillende keren gezaal en Slot. Alle drie noemen laten weten dat ze enorm heeft ze het bezoek van de koninklij- genoten." En Postma: „Het en- ke familie 'relaxed' en gezellig, thousiasme van het publiek was enorm. De koningin kreeg ca deautjes en oranjebitter. Ze is zelfs nog een keer gezoend, meen ik. Zelf nam ze ook alle ruimte. Ze is op een gegeven moment ingegaan op een uit nodiging om een hofje te bekij ken, hoewel de veiligheidsmen sen daar niet om stonden te jui chen." Over de demonstratie van Comodo heeft Postma zich, naar eigen zeggen, geen mo ment zorgen gemaakt. „We hadden afgesproken dat ze een route zouden nemen die ver was verwijderd van die van de koninklijke familie. Aan die af spraak hebben ze zich uitste kend gehouden." Het enige minpuntje was het weer. Postma: „Daar hebben we tijdens de rondvaart speci aal op gelet, dat de koningin niet onzichtbaar zou worden door alle paraplu s. Zijzelf had trouwens een doorzichtige bij haar. Daaraan kun je merken dat ze toch een professional is." Langezaal bood prins Wil- lem-Alexander nog een paraplu aan. „Maar hij weigerde. Hij zei: die mensen worden nat, dus ik ook. En geef m'n broers en neven er ook maar geen een. We zijn geen watjes." Een leuke bijkomstigheid van Koninginnedag vond Slot de autovrije Pieterswijk. „Ik ken heel veel mensen die dat heer lijk hebben gevonden. Mis schien moeten we daar in de toekomst nog eens wat mee. Een definitief autovrije Pieters wijk zit er niet in. Daar zijn te veel mensen tegen. Maar een autoloze zondag eens in de zo veel tijd is misschien een idee." leiden robbert minkhorst Voor de achtste keer op rij heeft Oscar Meijer uit Amersfoort drop aan de koningin kunnen geven. Meijer reisde vrijdag middag af naar Leiden en stond Beatrix een dag later in het cen trum van de stad op te wach ten. Oscar 'dropman' Meijer staat op de hoek van de Pieterskerk- choorsteeg er> de Breestraat. Hij wacht al vanaf zeven uur van morgen de komst van de konin gin af. Hij heeft een staaf van zo'n anderhalve meter lang, ge vuld met zoute drop en oranje snoepjes. Zal het ook dit jaar lukken om Beatrix de drop te geven? „Ik hoop het. Mij zijn nog nooit zoveel beperkingen opgelegd." De afgelopen zeven jaar wist Beatrix hem altijd te vinden. Meijer staat op een strategi sche plek, aan de binnenkant van de bocht die het gezelschap moet maken. „We hebben de overdracht gisteren uit en te na gerepeteerd. We hebben zelf de bocht gelopen die de koningin moet maken. Daarom moet ik hier staan." Het is om half twaalf opge houden met zachtjes regenen, „maar ik weiger een paraplu op te steken. Ik sta vooraan en dan vind ik dat niet gepast. Boven dien beperkt het mijn vrijheid." Plots stijgt gejuich op vanuit het publiek aan de overkant. De mensen staan rijen dik om maar een glimp van de konink lijke familie te kunnen opvan gen. Meijer tuurt de steeg in, zover als hij kan kijken. „Zie je al wat", vraagt hij zijn buur man. Het gejuich blijkt vals alarm. Maar als het gejoel van uit de Pieterskerkchoorsteeg komt, weet iedereen dat het ge zelschap onderweg is. Met een gespannen gezicht wacht Meijer totdat Beatrix hem ziet. In eerste instantie ziet ze hem niet staan, maar Meijer roept haar. Dan stapt ze la chend op hem af. De overdacht gaat binnen enkele seconden, maar Meijer straalt. De konin gin geeft hem zelfs een hand, voor ze verder loopt. „Het was een fantastische dropover dracht. Ik ben heel gelukkig", roept Meijer uit. leiden Leiden hing de spandoeken uit, tij dens Koninginnedag. Op vele plekken langs de route wapperden grote en kleine oranje tekstdoeken langs de gevels. De koninklijke stoet las steunbetuigingen aan Beatrix ('Lieve Bea, van ons mag je blijven. We steunen je Maximaal') en liefdesverklaringen aan Wil- lem-Alexander ('Alex, ja ik wil'). De koninklij ke familie zag ook talloze uitnodigingen om een glaasje van het één of ander te komen nuttigen maar ging daar - want zo hoort het niet, natuurlijk - niet op in. Opmerkelijk waren ook de vele teksten voor twee personen die zich niet in het gezelschap bevonden: de zieke prins Claus en Maxima Zorreguieta. Zoals bij dit huis, waar de vrien din van Willem-Alexander wordt uitgenodigd voor een Mexicaans biertje en ene Renske de gemaal van Beatrix bewierookt. In ieder geval één spandoek moest worden weggehaald. 'Claus for President' hing vlak voor de aankomst van de koninklijke stoet op het Arsenaalplein nog aan een huis aan de overkant, aan de Witte Singel. Maar de politie verzocht de bewoners om het doek weg te ha len, uit piëteit voor de prins, die vanwege ziekte verstek moest laten gaan. FOTO HIELCO KUIPERS Ruud Fraij was rond de afgelo pen millenniumwisseling een bijzonder gelukkig man. De 48- jarige leraar aan de Emilie Knappert scholengemeenschap aan de Storm Buysingstraat had toen net een prijs gewon nen. De prijsvraag was uitgeschre ven door Arrow Classic Rock Radio uit Den Haag in samen werking met het Rotterdamse reisbureau MTrac. De hoofd prijs was een twaalfdaagse rondreis voor twee personen door Zuid-Afrika. Af te leggen per Harley Davidson of cabrio let. En omdat Fraij graag op een motor rijdt maar zijn vrien-, din niet, heeft hij een luxepro bleem. Nu, vier maanden later heeft de leraar er nog een pro bleem bij. Hij heeft namelijk nog steeds niks gehoord van de mensen die de prijsvraag heb ben uitgeschreven. Kan hij naar zijn vakantie fluiten? Is hij het slachtoffer van malafide prak tijken? Duurt het simpelweg erg lang? Of is hij 'gewoon' te ongeduldig? Fraij weet het niet meer. In december vorig jaar stuurde hij zijn favoriete top-10 aller tij den in naar de studio's van Ar row Classic Rock Radio. De zender stelde vervolgens uit al le inzendingen een top-500 sa men. Maar alle brieven werden ook op één hoop gegooid om dat onder de deelnemers een prijs werd verloot. En uit die De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt. is het symbolische middelpunt van de stad berg papier werd de inzending van Fraij getrokken; hij had de hoofdprijs gewonnen. Vlak voor de kerstdagen werd hij opgebeld door gastpresenta- taor van Arrow Radio èn Gol den Earring-zanger Barry Hay met deze gelukzalige medede ling. In eerste instantie geloof de de Leidenaar daar niks van maar toen het radiostation hem nog een keer belde was hij overtuigd. Begin januari werd de prijs uit gereikt. Fraij kreeg een fraaie ruiker en symbolisch een va kantiecheque overhandigd. Per vliegtuig naar Kaapstad aan de Atlantische Oceaan waarna de route oostwaarts voert richting Port Elizabeth en Durban aan de Indische Oceaan. De terug weg gaat via het binnenland en Lesotho. Onderweg wordt ge slapen in kleine villa's en land huizen. Sinds die tijd is het erg stil ge bleven in huize Fraij. Dat wil zeggen dat hij niets meer van Arrow Radio heeft vernomen. En ook niet van reisbureau MTrac dat de hele trip zou ver zorgen. Fraij heeft wel enkele keren zelf telefonisch contact opgenomen met zowel Arrow als MTrac. „Maar verder dan beloftes dat alles in orde komt, kwam men niet. De eigenaar van MTrac verblijft op dit mo ment voor drie maanden in Zuid-Afrika en is onbereikbaar. Ongetwijfeld is hij persoonlijk de beste route voor mij aan het uitzoeken", klinkt het cynisch. Volgens een woordvoerster van Arrow Radio is er niets aan de hand. Fraij zou al huilen voor dat hij wordt geslagen. „Wij hebben met Ruud en met het reisbureau contact gehad. Ruud heeft een aantal periodes opgegeven waarin hij kan rei zen omdat hij aan de schoolva kanties is gebonden. Door het reisbureau moet er dus worden gepland. Ik kan beide partijen goed begrijpen. Ruud wordt ongeduldig omdat er nog geen definitieve datum is geprikt en er geen tickets zijn. Maar Mtrac moet een boel regelen." Volgens Arrow Radio wordt de hele kwestie door de Leidenaar 'licht overtrokken'. „Ruud maakt er een drama van dat er eigenlijk niet is. De directeur van het reisbureau zit inder daad voor langere tijd in Zuid- Afrika maar is absoluut niet met de noorderzon vertrokken. Eigenlijk is er weinig aan de hand. Ruud heeft blijkbaar al leen nog geen bevestiging bin nen wanneer hij daadwerkelijk kan reizen." Fraij overwoog een week of twee geleden maar van de hele reis af te zien. Hij baalde als een stekker en wilde van MTrac een financiële vergoeding waarmee hij zijn eigen vakantie kon betalen. Het vertrouwen in het reisbureau was volkomen verdwenen. Inmiddels is het tij echter ge keerd. Na een aantal boze tele foontjes van Arrow Radio aan het reisbureau is de bevestiging er inmiddels wèl. Een vertegen woordigster van de zender heeft de boel kort gesloten met de nog steeds in Zuid-Afrika Na alle opwinding vooraf ver liep de anti-monarchistische demonstratie van het Comité Mars op de Oranjes (Comodo) zaterdag opvallend rustig. Zo'n tweehonderd demonstranten trokken onder politiebegelei ding van de Hooglandse Kerk- gracht via het politiebureau aan de Langegracht en het station naar het belastingkantoor. Onderweg werd in vier zittin gen 'koningin Beamix' berecht voor onder meer belastingont duiking, het instandhouden van sociale ongelijkheid en 'on verantwoordelijke' skivakanties. De nepkoningin belandde uit eindelijk volgens Comodo 'om pricipiële en acteertechnische redenen' niet onder de meege voerde guillotine. Met haar ge beurde wat de politie zo vrees de voor de echte Beatrix: ze kreeg een oranje taart in haar gezicht. Een aèntai demonstranten vreesde van tevoren voor agres sieve reacties van het publiek. Maar achteraf bleek niets van dat alles. „Het rijdende volkstri bunaal was een niet mis te ver staan protest tegen konings huis, staat en kapitaal maar in plaats van dat het orangisten en meer neutrale omstanders af stootte, bracht het menig mens een glimlach op de lippen", constateert Comodo. Het comi té was ook blij dat het tijdens de demonstratie slechts acht politieagenten meekreeg. „Eens te meer is bewezen dat afwezig heid van veel politie bijdraagt tot een rustig verloop van poli tieke manifestaties als deze." Comodo kondigt aan dat het niet bij een eenmalige mars zal blijven. Ook volgend jaar wordt op Koninginnedag, in een plaats die Beatrix en haar ge volg aan doen, een 'Mars op de Oranjes' georganiseerd. duivenberichten Ruud Fraij kan komende zomer toch op vakantie naar Zuid-Afrika. verblijvende directeur van MTrac. Komende zomer gaan Fraij en zijn vriendin eindelijk op va kantie. De twaalfdaagse reis is zelfs uitgebreid en gaat twee ARCHIEFFOTO HENK BOUWMAN weken duren. Fraij: „We heb ben eindelijk alles zwart op wit. Ik ben overtuigd." eric-jan berendsen De duiven vlogen dit weekeinde vanuit Peronne over een af stand van 272 km. P.V. Blauwkras P. Landesbergen 15; P. de Mooy 2, 9, 10; comb. Montanje 3; R. v.d. Geen 4, 8; D. Pardon 6, 7. P.V. Leiderdorp W. Tolboom en zn. 1, 3, 6; D. van Seggelen 2; W. van Oosten 4, 9; B. van Mil 5; W. de Roode 7, 8; Comb. J. Hartevelt 10. P.V. Het Oosten 5. van Iterson 1, 4; P. Mooten 2, 10; N. de Groot en zn. 3, 7, 9; W. Kop 5; B. van Putten 6, 8. P.V. De Vriendenclub A. v.d. Lee 1; F. v.d. Nieuwen- dijk en zn. 2, 4, 5; A. Link 3; H. Bodijn 6, 8; R. v.d. Nieuwendijk 7; E. v.d. Voorn 9; L. Koopman 10.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 9