Oudere moet sneller van de weg af 'De pakkans, daar gaat het om' RETAIRE LGENS VAN TIL Binnenland Schoonmaak Grebbeberg Bask krijgt geen asiel in Nederland van tilVlilWIli Meerderheid kinderen voor gekozen staatshoofd li%M IlAriiiiU JJU Opbrengst tolheffing gebruikt voor lagere wegenbelasting Meer sterfgevallen bij veel pollen in de lucht [DAG 29 APRIL 2000 Ai UI'dering asbestschade na 30 jaar ag Asbestslachtoffers of hun erfgenamen mogen in uit- •rlijke gevallen na de verjaring van dertig jaar toch nog evergoeding vragen. De Hoge Raad heeft dat gisteren be- in een zaak van een oud-werknemer van de Koninklijke ie in Vlissingen. De werkgever had zich beroepen op ver en was daarin eerder in het gelijk gesteld door de kanton- :r en de rechtbank in Middelburg. De uitspraak biedt per- efvoor 145 andere asbestslachtoffers of nabestaanden die isver ook tegen de verjaringstermijn aanliepen, meldt het té Asbestslachtoffers. tare straffen maisveldmoord 'c echt» De rechtbank in Dordrecht heeft gisteren vier ver- |(j en van een dubbele moord in een maïsveld in Hagestein l(rdeeld tot gevangenisstraffen van vijf tot twintig jaar. Te- e mannen waren straffen van twaalf jaar tot levenslang ge le dubbele moord op een 21-jarige man uit Groningen en l-jarige vrouw uit Eindhoven had in september 1999 Aanleiding voor de liquidatie was dat het slachtoffer een ;r van de 26-jarige schutter in_Ejndhoven van zijn drugs ebben beroofd. plichte openheid bedrijfsongevallen Bedrijven moeten een lijst van arbeidsongevallen op- i, zodat alle werknemers die kunnen lezen. Dit staat in etsvoorstel dat staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Za- laar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De lijst maakt deel de risico-inventarisatie en -evaluatie, zoals werkgevers poefen maken. Ook moet de werkgever in de toekomst een g arbeidsongeval direct melden aan de werknemers. A Emmen dicht door asbest De Arbeidsinspectie in Groningen heeft het filiaal van C Emmen onmiddellijk laten sluiten, omdat de winkel mo- aan asbest is blootgesteld. Het asbest werd donderdag kt tijdens verbouwingswerkzaamheden van het winkel- im. Tijdens recente sloopwerkzaamheden werden plek- ïconstateerd waar mogelijk asbest is verwerkt. Een bedrijf riafondpanelen verwijderd waar asbeststof op terecht was ten. Daarbij is asbeststof door de winkel gewaaid en op de ig terecht gekomen. Ie tocht voor Ankie V>Familie en vrienden van Ankie Blommaert houden :navond om half negen een stille tocht. Ze gaan naar de 'i het buitengebied van Lelystad, waar het lichaam van An- landagavond is gevonden. De deelnemers willen op de '11e bloemen leggen, die de afgelopen dagen in de Berkel :htergelaten rond het klimrek waarop Ankie vaak zat. Ook meester Leeuwe is uitgenodigd om mee te lopen. De 16- jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood ikie, blijft de komende tien dagen vastzitten. >e boetes voor GroenFront! echt De politierechter in Dordrecht heeft tien actievoer- an GroenFront! gisteren boetes tot duizend gulden opge- icht van hen werden veroordeeld wegens het niet voldoen yn ambtelijk bevel en twee wegens openlijke geweldple- ia,a Tegen de verdachten waren celstraffen tot twee weken, an een week voorwaardelijk, geëist. De officier van justitie hoger beroep. tes voor Feyenoord-supporters Voetbalsupporters van Feyenoord, die op 20 februari ibevelen niet wilden opvolgen, zijn gisteren veroordeeld etes tot vijfhonderd gulden. De 38 aanhangérs'stonden te- t'oor de rechtbank in Breda, nadat zij tijdeiig'de wedstrijd n II-Feyenoord waren gearresteerd. Zij negeerden het be- zich te verwijderen. Bij deze uit de hand gelopen pro- monstratie tegen de combi-regeling werden 236 mensen akt. breken rookbeleid grootste klacht li Het telefonisch meldpunt 'Rookproblemen op de lek' van het Nederlands Astma Fonds heeft tot dusver reacties binnengekregen. ,,De telefoongesprekken leren it onderling overleg niets oplost", aldus woordvoerder T. 'an het Astma Fonds. Het ontbreken van een 'rookbeleid' werkplek is de grootste klacht die het vierkoppige tele- ;am te horen krijgt. Veel bedrijven blijken al lang bezig leken naar een oplossing voor rookproblemen op de loer. Vaak proberen collega's in onderling overleg tot een :ing te komen. Het Astma Fonds concludeert nu dat deze .k niet werkt. Sm des Heeren niet bezoedelen ag De SGP heeft haar van ontucht verdachte algemeen aris D. Nieuwenhuis (54) op non-actief gesteld om bezoe- van de naam van de partij en van de Schepper te voorko- ,De Naam van de Heere mag niet in diskrediet worden :ht. Wij dienen ons in deze zaak te hoeden voor elke des kwaads", schrijft SGP-voorzitter dominee D. Budding partijblad De Banier. Budding zegt met 'diep leedwezen' te hebben genomen van de kwestie en is er 'ten stelligste pertuigd' dat Nieuwenhuis ten onrechte wordt beschul- ^ieuwenhuis voormalig gemeenteraadslid van Haarlem- 4us milder voor groene belegger [(ag Het kabinet wil dat groen beleggen, geld steken in vriendelijke projecten, ook in het nieuwe belastingstelsel, erhouding aantrekkelijk blijft ten opzichte van andere be ogen. Het wetsvoorstel, dat volgend jaar van kracht moet :n, is op dit punt aangepast. Volgens premier Kok kost dat latkist zo'n 25 miljoen per jaar ten opzichte van het belas- an tot dusver. De huidige fiscale voordelen van participa- groenfondsen blijven nog tien jaar bestaan. Nieuwe beleggers' krijgen vanaf volgend jaar een aanvullende af- iinumi jHDfl eze klassieke secretaire functionaliteit tot kunst in. Een sfeervol juweeltje klassiek getinte interieur. een pracht van een ger in combinatie met design. Kwaliteit en ring zijn illustratief voor Jllectie Eigentijds Klassiek, ineel én tegelijk verras- lodern: klassiek volgens ANP Algemeen Nederlands Persbur Verkeersexperts Justitie, WN en SWOV adviseren: Bejaarde automobilisten moeten van de weg worden ge haald als zij het drukke en agressieve verkeer niet meer aankunnen. Ze reageren vaak te traag in gevaarlijke situ aties en zijn daardoor eerder betrokken bij ongelukken. Dit probleem wordt door de vergrijzing alleen maar gro ter. Dat stellen verkeersexperts van Justitie, Veilig Ver keer Nederland (WN) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). listen op een gegeven moment moeten inzien dat ze hun tijd als automobilist hebben gehad. „Ik heb mijn vader er ook van overtuigd dat het beter was om zijn auto de deur uit te doen. Gezien zijn leeftijd was het on- den haag anouk middelkamp ferdi schrooten Officier van justitie Koos Spee, hoofd Bureau Verkeershandha ving van het openbaar ministe rie, vindt dat oudere automobi- verantwoord om nog langer achter het stuur te zitten." Ook Bert Woudenberg van WN stelt dat een eigen auto voor ouderen niet meer van zelfsprekend moet zijn. „Het rijbewijs moet minder levens lang worden dan het nu is." Zijn organisatie wil morrelen aan de periode waarvoor een rijbewijs wordt verlengd. Dat is nu nog tien jaar. Daarnaast steunt WN het Europese plan om de leeftijd voor een ver plichte medische keuring te verlagen van zeventig naar zes tig jaar. Volgens Divera Twisk, ge dragsdeskundige bij de SWOV, zijn ouderen betrekkelijk veilige verkeersdeelnemers. „Maar ze hebben vaak meer tijd nodig om situaties in te kunnen schatten. Vooral op kruispun ten ondervinden ze veel proble men. Daar vallen ook de meeste doden en gewonden." In de categorie van 65 jaar en ouder kwamen vorig jaar 242 mensen in het verkeer om het leven. Dat is een vijfde van de in totaal 1.165 verkeersdoden in 1999. De fysieke kwetsbaarheid van ouderen draagt daar zeker aan bij. In hoeverre dementie bij oudere verkeersslachtoffers haarlem »anp De Baskische vluchteling Es- teban Murillo Zubiri krijgt geen asiel in Nederland. Dat heeft de rechtbank in Haar lem gisteren bepaald in het hoger beroep dat de Bask had aangespannen tegen dc afwijzing van zijn asielver zoek door de staatssecretaris van justitie. Murillo heeft in Nederland politiek asiel aangevraagd, omdat hij bang is in de Spaanse gevangenis te wor den gefolterd. Volgens hem is dat in het verleden al vaker gebeurd. De rechtbank vindt het niet zo waarschijnlijk dat Murillo in Spanje het risico loopt te worden mishandeld of gemarteld. De rechtbank meent op grond van informatie van onder meer Amnesty Inter national dat de mensenrech tensituatie in Spanje is ver beterd. In de tweede helft van de jaren negentig is er volgens de rechtbank een omslag gekomen, waarbij het aantal gevallen van mis handeling en marteling is af genomen. De Spaanse auto riteiten treden volgens de rechtbank op tegen exces ses, dqpr bijvoorbeeld da ders te vervolgen die ver dachten hebben gemarteld of mishandeld. De Hoge Raad oordeelde vorige maand dat uitlevering van de Bask aan Spanje in principe toelaatbaar is. Mi nister Korthals van justitie moet in deze procedure nog een definitief besluit nemen. Murillo werd begin vorig jaar op Schiphol gearresteerd, omdat hij op een vals pas poort reisde. Spanje heeft om zijn uitlevering gevraagd, omdat de Bask in 1980 be trokken zou zijn geweest bij een moordaanslag van de ETA. Murillo ontkent dat echter. r.:yv;. -yr. rhenen Over een paar dagen is het 4 mei. Een schoonmaker reinigt het gedenkteken op het militaire ere- veld op de Grebbeberg, zodat het er straks bij de dodenherdenking netjes bij staat. Op de Grebbeberg liggen Nederlandse militairen begraven, die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. foto anp vidiphoto Overheid voert verbeten strijd tegen stijging van aantal verkeersdoden —..DESIGNCENTRUM Pasen 2000. In Rotterdam- Zuid jakkert een twintigjarige automobilist met grote snel heid over een kruising en schept daarbij een 28-jarige vrouw. Zij overlijdt ter plekke, hij rijdt zonder omkijken door. Veghel: twee jongens van twintig komen in hun au to om het leven als ze op de linkerbaan komen en frontaal op een tegenligger botsen. Ommen: een zeventigjarige bestuurder geeft op een krui sing geen voorrang. Hij en zijn vrouw overlijden bij het onge luk dat volgt. den haag ferdi schrooten en anouk middelkamp De ongelukken zijn illustratief voor wat zich dagelijks op de Nederlandse wegen afspeelt. „Meer dan de helft van de slachtoffers zijn óf jongeren óf ouderen", zegt officier van jus titie Spee, de verkeersdeskundi- ge van het openbaar ministerie (OM). Hij maakt zich vooral grote zorgen over de nieuwe ge neratie mannelijke verkeers deelnemers. „Tijdens de rijles sen zitten ze nog braaf ingekap seld naast de instructeur. Maar als ze eenmaal dat roze papier tje op zak hebben, zie je'ze bin nen veertien dagen met twee keer honderd watt languit han gend in de stoel door woonwij ken jakkeren. Knipperlichten hebben ze opeens niet meer, de spiegels zijn louter voor de sier en de maximumsnelheid geldt kennelijk alleen voor anderen." Cijfers onderstrepen de woor den van Spee. Mannen onder de 25 jaar voeren al jaren de lijst aan van doden en gewon den. Vorig ja.ar nog overleden 159 jonge mannen en moesten 1.695 met verwondingen naar het ziekenhuis worden ge bracht. Overmoed, onervaren heid en agressie - al dan niet in het uitgaansverkeer, 'geholpen' door alcohol - maken menig jonge automobilist en motorrij der tot een gevaar op de weg. Spee: „Het agressieve, roekelo ze rijgedrag past bij de glijden de schaal in de huidige maat schappij. Alles is heel ik-gericht en het blijft niet bij het opste ken van een middelvinger. Er vallen ook rake klappen. Word je gesneden op de snelweg, dan wacht je de ander op bij de afrit om hem het licht uit de ogen te slaan. De eerste schietpartij om een ingepikte parkeerplaats hebben we ook al gehad." Woordvoerder Woudenberg van Veilig Verkeer Nederland weet wel hoe dat komt. „Neder landers zijn vergeleken met an dere Europeanen een vrijge vochten volkje. Dat bepaal ik zelf wel, is bij ons het credo." De techniek helpt vaak nog een handje. Woudenberg: „Dragen mensen een gordel, dan den ken ze al gauw dat het dus een stukje harder kan." Een veiliger zoab-wegdek, airbags en het computergestuurde ABS-rem- systeem hebben eenzelfde ef fect. „Een auto met ABS is in Amerika zelfs reden voor een hogere verzekeringspremie: mensen gaan er roekelozer van rijden." Het lijkt ook wel of automobi listen het rijden steeds meer als bijzaak gaan zien. „Het begon met de autoradio en kaartle zen", zegt Woudenberg. „Nu zie je complete kantoren op wielen voorbij zoeven. Het ge bruik van mobiele telefoons zonder 'carkfr' is al rampzalig, om nog maar te zwijgen van in ternetten op de laptop, faxen en zelfs televisie kijken in de au to." Voor de ouderen van nu, die hebben leren rijden op rustige wegen met hoffelijke en gecon centreerde medeweggebrui kers, is het huidige verkeer een jungle. „Oudere automobilisten zijn te traag voor het huidige verkeer," zegt gedragsdeskun dige Twisk van de Stichting We tenschappelijk Onderzoek ver keersveiligheid (SWOV) in Leid- schendam. „Op zich zijn het re latief veilige verkeersdeelne mers. Ze hebben alleen wat meer tijd nodig om situaties in te kunnen schatten. In het ge jaagde verkeer van vandaag de dag krijgen ze die niet. Dat ver oorzaakt agressie, gevaarlijke si tuaties en dus ongelukken." Woudenberg stelt dat een eigen auto voor ouderen niet meer vanzelfsprekend moet zijn. „Het rijbewijs moet minder le venslang worden dan het nu is." Zijn organisatie wil morre len aan de periode waarvoor een rijbewijs wordt verlengd. Nu is dat nog tien jaar. Ook is WN het van harte eens met het plan om in 2004 de verplichte leeftijd voor een medische ver- keerskeuring te verlagen van zeventig naar zestig jaar. Ook bij jongeren moeten de teugels strakker worden aange trokken. Minister Netelenbos van verkeer komt naar ver wachting nog dit jaar met een voorstel om nieuwbakken auto mobilisten eerst voor vijf jaar een aspirant-rijbewijs te geven. Verkeersofficer Spee wil zelfs nog verder gaan. „Voor mijn part komen er elke vijfjaar her- halingslessen voor iedereen. Een rijbewijs, js een vergunning. Houd je je niet aan de voor waarden, dan moet je je papier tje inleveren." Maar dan moet er wel worden gecontroleerd. Want de pak kans, daar gaat het om, zegt Spee. Hij moet een beetje la chen om het nog prille idee van de SWOV om keürige rijders bij een controle te belonen met een cadeautje. „Niemand is er op uit om een botsing te ma ken. Het probleem is de menta liteit van mensen die zich van regels niks aantrekken. Al heb ben ze maar het gevoel dat ze gepakt kunnen worden, dan ge dragen ze zich al stukken be ter." Hij is dan ook maar wat blij met de extra mensen die hij krijgt om intensiever op ver keersovertredingen te controle ren. Alle maatregelen moeten er toe leiden dat Nederland de stijging van het aantal dodelijke onge vallen weer weet om te buigen in een daling. In 2010 moet aantal verkeersdoden de helft bedragen van de 1438 uit 1985. Woudenberg twijfelt openlijk of dat wel haalbaar is. I let verkeer, denkt hij, is veel minder mak kelijk te sturen dan wel eens wordt aangenomen. „De enor me daling van de dodencijfers in 1998 kan bijvoorbeeld heel goed te maken hebben gehad met het slechte weer. Het klinkt misschien gek, maar mist, ijzel, regen en sneeuw zijn goed voor de verkeersveiligheid. Fietsers, voetgangers en onzekere auto mobilisten gaan met het open baar vervoer of blijven thuis. Het omgekeerde geldt voor mooi weer. En inderdaad: 1999 was een prachtig jaar. Qua weer dan." een rol speelt, staat nog niet vast. Een Scandinavisch onder zoek concludeerde dat één op de drie verongelukte 65-plus sers aan het dementeren was. Bert Woudenberg van WN be twijfelt of die cijfers ook voor Nederland gelden. „Al zie je wel dat medicijngebruik bij oude ren gemiddeld een groter risico vormt." De ANBO, met 200.000 leden de grootste seniorenbond van Nederland, vindt de aanval op de oudere verkeersdeelnemer 'behoorlijk kort door de bocht'. „In tegenstelling tot veel andere weggebruikers, houden senio ren zich vaak wel aan de ver keersregels. En zij zouden zich dan aan moeten passen aan de agressieve rijstijl van de jonge ren? Dat is te idioot voor woor den", zegt ANBO-woordvoer- der Frank van der Aa. De ouderenbond staat wel open voor een periodieke rij- vaardigheidstest voor alle auto mobilisten. „Onafhankelijk van de leeftijd moet iedere ver keersdeelnemer om de vijf of tien jaar bewijzen dat hij een goede chauffeur is." hilversum anp koningshuis, een veel kleiner percentage weet aan te geven waar de discussie om gaat. Van de ondervraagden in een andere enquête, van het NIPO, vindt 17 procent dat D66-leider Thom de Graaf publiekelijk ex cuses moet aanbieden, omdat hij de monarchie ter discussie heeft gesteld. De enquête werd in het paasweekeinde gehou den onder zo'n duizend vol wassenen. Toch vindt meer dan de helft van de ondervraagden de discussie over de rol van de monarchie in de moderne sa menleving wel terecht, zo blijkt uit de enquête. Een meerderheid van de Ne derlandse kinderen is voor een gekozen staatshoofd. Dat blijkt uit een onderzoek onder drie honderd kinderen van 8 tot en met 12 jaar van de Dienst Kijk en Luisteronderzoek van de NOS, in opdracht van het Jeugdjournaal. Toch zijn de kinderen niet te gen het koningshuis en vinden ze niet dat koningin Beatrix moet vertrekken. De meesten vinden haar zelfs 'aardig, slim en gezellig'. Net meer dan de helft van de jeugd weet dat er een discussie speelt over het luoo:-.'JUuJILAMII Op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei 2000 in de EXTRAN Sporthal te Haarlem een bedrijvenpresentatie c.q. banenbeurs, gestemd yppr iedere werkzoekende, schoolverlater. switcher, herintreder en loopbaanbouwer. "Ruim baan in Noord-Holland" brengt vraag en aan bod samen. De bezoeker krijgt een overzicht van het enorme banenaanbod uit de regio. Gratis entree! EXTRAN Sporthal Haarlem den haag »gpd De opbrengst van het rekening rijden wordt gebruikt voor ver laging van de wegenbelasting. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. De nieuwe (spoor)wegen die worden aangelegd rond de vier grote steden worden bekostigd uit de normale fondsen voor in frastructuur. De invoering van het reke ningrijden loopt wel vertraging op, zei premier Kok na afloop van de ministerraad. De aparte wet die tolpoortjes rond de ste den mogelijk maakt, zal niet voor verkiezingsjaar 2002 in werking zijn. Eerder werd ge mikt op 2001. Het kabinet wil de wet verbreden met andere vormen van betaald wegge bruik, zoals aparte tolwegen en betaalstroken langs de snelwe gen. Het rijk investeert tot 2010 tien miljard gilden extra in nieuwe infrastructuur. Het be drijfsleven doet daar nog eens drie miljard bij, voor aanleg en beheer van tolwegen. Zo wordt de tweede Coentunnel- vrijwel geheel met geld van het be drijfsleven aangelegd. Het kabi net besprak de plannen van Netelenbos gisteren uitvoerig, maar neemt pas over twee we ken een definitief besluit. Toename van tien procent den haag anp Op dagen met veel planten- stuifmeel in de lucht overlij den in Nederland meer men sen dan op andere dagen. Op een 'gewone' dag overlijden er gemiddeld 330 mensen. Op een dag met heel veel pol len in de lucht kan er een toe name zijn van 10 procent. Dat blijkt uit Nederlands on derzoek dat vandaag in de Lancet wordt gepubliceerd. Op pollenrijke dagen ster ven er meer mensen aan longontsteking, de longziekte COPD en aan hart- en vaat ziekten, aldus prof. B. Brune- kreef, de leider van het on derzoek. Hij heeft gekeken naar het aantal mensen dat per dag overlijdt en naar de concentratie van pollen in de lucht. Waarom er meer mensen sterven als er veel plan ten- stuifmeel in de lucht zit, is niet bekend. Maar Brunekreef vermoedt dat pollen, net als chemische stofdeeltje, ont stekingsreacties kunnen ver oorzaken. Daardoor kunnen mensen die al zwak zijn, overlijden. Om te bepalen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de toename van de sterfgevallen en de pollen- concentratie is meer onder zoek nodig, zegt Brunekreef. Eerst moet in soort gelijke studies worden gekeken of er een zelfde resultaat uitkomt. Het is niet zo dat mensen die last hebben van hooi koorts, wat ook door pollen wordt veroorzaakt, meer risi co lopen. Ook hoeven men sen met hartkwalen in de hooikoortsmaanden niet te letten op de berichten over de hoeveelheid pollen in de lucht. „Het is nog veel te vroeg om adviezen te geven."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 3