jeiden Regio Opnieuw problemen in stadhuis Ook heel feestelijk: een Pieterswijk zonder auto's 'De Stemming ogelwijk heeft last in tent asielzoekers duirirell 'lexibele □jgeesten SP-senator Driek van Vugt krijgt eigen taart in gezicht Ondernemers lijken te berusten in snelle stijging tarieven lichtreclames Ierdag 29 april 2000 971 13 TIE VGI| L entegeuren en kleuren in Heempark 96 lEtiï Een lentegeuren en kleuren-wa ndeling staat zondag 30 11 op het programma in het Heempark aan de Oegstgeester- g in Leiden. De excursie, die onder leiding staat van gidsen, rint om 14 uur op de binnenplaats. Vanaf 30 april is het empark weer elke zondagmiddag o pen van 14 tot 17 uur en werkdagen van 8.30 tot 17 uur. ugddorp zoekt medewerkers ien De Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) zoekt voor haar nervakantieprogramma medewerkers die kunnen organise- en leiding geven aan groepen kkideren. Het gaat om hulp het Jeugddorp Zomer 2000, dat van 17 juli tot en met 11 au- ;tus zijn poorten opent voor kinderen van 6 tot en met 13 r. Voorwaarde is dat medewerke rs minimaal 18 jaar zijn en listens twee weken kunnen meewerken. Wie interesse heeft neer informatie wil hebben, kan bellen met het Steunpunt jwilligerswerk: 071-5160477 of het Centraal Bureau van de rO: 071-5168168. connie van uffelen Stichting Wijkcomité Vogel- 1 vindt dat de recreatietent St het opvangcentrum voor poekers Nieuweroord zorgt overlast. De stroomgene- naast de tent stinkt en pt lawaai en als er brand reekt kan deze via de bo>- e rij op het terrein makkelijk Rslaan naar de huizen van Omwonenden. Het comilté pan ook weten wanneer die 1 weer verdwijnt, maar is I tegen asielzoekers of het 'jWcentrum, zo benadrukte 'jtam gisteren voor de com- Jie beroep- en bezwa.ar- liften. e buurt ligt al maanden naet gemeente in de clinch over fecreatietent voor de asiel iers. De tent is tijdelijk op jtennisbaan naast het op- Icentrum gezet omdat de in|erwijsgroep Haaglanden !f|een deel van Nieuweroord tot 1 augustus dit jaar. Slat deze instelling de ruimte verlaten, gebruikt het haal Orgaan opvang Asiel- iers (COA) de tent. Die ge- Jnte heeft een bouwvergun- I voor de tent verleend en 'MARWIJK^ Jl'A RTNERS ww.marwijik.nl ikeringen Hypotheken 'Pensioenen heeft bepaald dat tot 1 februari 2002 op deze plek mag worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Het wijkcomité is bang dat de onderwijsgroep langer in Nieu weroord blijft zitten dan de ge meente wenst. De onderwijs groep heeft inmiddels bij het college bezwaar gemaakt tegen de huuropzegging en aange kondigd de kantonrechter te willen verzoeken om de ontrui mingsverplichting zo nodig te schorsen tot en met oktober 2003. De advocaat van de gemeen te, R. Lever, liet weten dat bij de vrijstelling tot februari 2002 al rekening is gehouden met een mogelijke schorsing door de kantonrechter tot augustus 2001. De gemeente geeft het COA zes maanden de tijd om de vrijgekomen ruimte geschikt te maken en de tent af te bre ken. Volgens Lever schat de ge meente echter in dat alles voor 1 augustus aanstaande is gere geld omdat zij de onderwijs groep al alternatieve huisves ting heeft aangeboden. Over de overlast was Lever kort. De stroomgenerator was al verplaatst en de brandweer zou de tent brandveilig vinden. Bovendien wordt er niet in de tent gekookt. Volgens P. Kor- bee, directeur van het opvang centrum, wordt er gewerkt aan een oplossing voor de geluids overlast. Eerder deze maand stonden de gemeente en de buurt al tegenover elkaar voor de bestuursrechter. Deze wees een verzoek om een voorlopige voorziening af: de gemeente had juist gehandeld bij het ver lenen van de bouwvergunning en de vrijstelling. De rechter vond het aannemelijk dat de tent zo snel mogelijk weer weg zou zijn. Afdeling financiën ligt grotendeels plat De gemeente Leiden wordt opnieuw geconfronteerd met grote personele problemen. De afdeling financiën, con trol en informatie ligt na een conflict van medewerkers met een interim manager grotendeels plat. En uniek tafereel: het Rapenburg zonder auto's. FOTO MARK LAMERS wim wegman Het verkeer op de Witte Singel trekt zich aanvankelijk weinig aan van de dranghekken waar mee de gemeente even na zes sen de weg afsluit. Een tijdlang blijven wagens nog behendig om de versperring slalommen en is het op de weg vertrouwd druk. Maar na een half uurtje begint de politie serieus werk te maken van de afsluiting. Ze laat automobilisten bij de drang hekken rechtsomkeert maken, waarna het verkeer bijna ge ruisloos een andere weg vindt. Ondertussen kiezen de paar bewoners die het parkeerver bod negeerden, ook snel eieren voor hun geld. Kort na de af sluiting zijn vrijwel alle parkeer vakken leeg. Slechts twee wa gens zijn achtergebleven. Agen ten proberen snel de eigenaars te achterhalen, maar als dat niet lukt sleept een takelwagen de auto's weg. Ook dat gebeurt betrekkelijk kalm. Niemand van de Witte-Singelbewoners pro testeert in elk geval. Als ook de gemeentelijke veegwagen is verdwenen - die de weg grondig aan kant heeft gemaakt - daalt er een onwe zenlijke rust neer over de Witte Singel. De straat lijkt te wachten op het publiek voor de konink lijke vaartocht van vandaag. Een eindje verderop, aan het Rapenburg, komt er met het vertrek van de laatste gepar keerde auto juist wat meer le ven in de brouwerij te komen. Bewoners lopen met camera's de straat op om het unieke tafe reel vast te leggen: hun straat is voor het eerst sinds 50 jaar - of wie weet hoeveel langer - auto vrij. Ze stoten elkaar aan en ge nieten van het speciale sfeertje dat er opeens hangt. Waarbij ze overigens ook weer niet al te ver het Rapen burg moeten op lopen. Bij Bar- rera staan twee vrachtwagentjes van het NOB. En aan de over kant worden spullen in- en uit bedrijfswagens geladen, terwijl er nog volop wordt geknutseld aan het koren-podium. Ondertussen proberen enkele bewoners van de Vliet een gi gantisch oranje spandoek op te hangen met de tekst 'Vliet 13 spant de kroon'. Het kost hun, balancerend op het dak, nogal wat moeite. Om het hoekje, aan het Rapenburg, kan de konink lijke familie vandaag een ander spandoek ook niet ontgaan: 'Majesteit, uw bier staat koud'. Als de bewoners tenminste nog wat hebben overgelaten. Verderop in de Pieterswijk ruimen veegploegen de laatste rommel op, maken agenten en parkeerwachten een laatste ronde en testen technici de ver bindingen voor de televisie-uit zending. En ook wordt er door de plaatselijke jeugd nog steeds gerepeteerd. Vol overgave, maar wel buitengewoon ont spannen. Wat wil je, als er naast de Pieterskerk opeens een com plete speeltuin staat. Een deel van de medewerkers is aanleiding van het conflict vertrokken, anderen hebben zich ziek gemeld. De kans is groot dat de gemeente Leiden er daardoor niet in slaagt om de voorjaarsnota dit jaar op tijd gereed te krijgen. De nota, waarin eerste aanzetten worden gegeven voor de begroting 2001, zou binnenkort gereed moeten zijn. Wethouder financiën Vos weigert op de problemen in te gaan. ,,Als er al personeelspro blemen zouden zijn, dan is dat iets om in beslotenheid aan de raad mee te delen. En als die problemen gevolgen zouden hebben voor de voorjaarsnota, dan zal ik dat als eerste aan de raad meedelen. Dat speel ik niet via de pers. Bovendien kun je ervan uitgaan dat als er al iets aan de hand is, ik daar druk mee bezig ben." De wethouder geeft wel aan dat hij volgende week met mededelingen zal ko men. ,,Maar dan meer in het al gemeen over het hele planning en controlproces." De problemen op de afdeling financiën zijn de zoveelste in een reeks. De gemeente Leiden had de afgelopen jaren onder andere te kampen met een stuurloze afdeling cultuur en educatie en met een afdeling gebouwen waar ambtenaren zelfstandig besloten de budget ten voor de verbouwing van het stadhuis te overschrijden. Ook kwam het college in conflict met de ambtenaren toen bleek dat de huisvesting van de amb tenaren nog niet goed geregeld was terwijl de verbouwing van het stadhuis al in volle gang was. SPETTEREND MEIVAKANTIE OP ATTRACTIEPARK DUINRELL! Cel en psychiatrische opname voor gooien molotovcocktails valse naam bij de politie en luisterde vervolgens naar de politiescanner. Daarna gooide hij een fles met brandende pe troleum in de stortkoker van zijn flat en zei hij tegen zijn vriendin dat het zo'n mooie harde klap' zou geven als de boel in de kelder ontplofte. Volgens een psychiater hoor de de Leidenaar stemmen in zijn hoofd en was de man ver minderd toerekeningsvatbaar. Zowel de psychiater als de re classering oordeelde dat de man hulp nodig heeft. De offi cier van justitie eiste daarom opname in een psychiatrisch ziekenhuis en twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaarde lijk. connie van uffelen Een 35-jarige Leidenaar moet van de Haagse rechtbank vijf maanden de gevangenis in we gens brandstichting in een flat aan de Leidse Merendonk. Daarnaast hangt de man zeven maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf boven het hoofd en geldt als bijzondere voor waarde dat hij zich laat behan delen in een psychiatrisch zie kenhuis. De man gooide op 5 januari dit jaar molotovcocktails uit zijn raam aan de Merendonk. Met het licht uit keek hij naar de brand die ontstond. Hij meldde de brand onder een TRI 7 vei s, heel soms, iis het wat 'I ilijk om de gedachten- ngen van de plaatselijke iek te volgen. Politici zeg- hb| weieens dingen die gewone BH sen anders begrijpen dan oor de dames en heren len bedoeld. Daarom even kleine update in heden- ;s politiek taailgebruik. (B^ond verstand' betekent dat burgemeester iedere los- nde folderaar in de kerker smijten, ireekrecht' betekent dat je meepraten nadat wethou- Ifan Rij de zaak al met de lemer heeft geregeld, lanvaardbaar' betekent dat liberaal niet meteen staat iplaudiseren bij het plan murthuis iin een WD-bol- als de Professorenwijk te en, maar dat je daar nog half uurtje mee wacht, je in de Leidse politiek te ien handhaven is een flexi- geest nodig. Je moet pijl- je mening honderdtachtig en kunnen draaien zonder m raad kwijt te raken. En dat fus niet iedereen gegeven, raadslid zijn is een vak vak dat (de WD'er Gilles Iheer al tot in de puntjes :erst. Landheer, voormalig zitter van de wijkvereniging essorem- en Burgemees- vijk, wais deze week mordi- :egen d e voorgenomen slui- van 'zijn' buurthuis Corne- >ppens:z. Totdat wethouder Baaijens uitlegde dat er eenmaal bezuinigd moest den. Tja, en bezuinigen, kun j<e als zuinige WD'er natuurlijk nooit tegen zijn. Als de zaken zo liggen, dan moeten we de tent maar sluiten. Toch? Kinderdagverblijven worden te genwoordig zo gebouwd dat ze makkelijk tot woonhuizen kun nen worden verbouwd wanneer de kinderen op zijn. En ook bij de bouw van kantoren wordt zo goed en zo kwaad als het gaat rekening gehouden met de bui en van standvastige typjes als onze Gilles. Systeemplafonne- tjes waar je van alles boven weg kunt stoppen en tussenwandjes die je simpelweg met een IKEA- sleuteltje een metertje kunt ver plaatsen - het is allemaal hart stikke handig wanneer je te ma ken heht met beleidsmakers die zo veranderlijk zijn als het weer. Het moet toch mogelijk zijn om ook voor buurthuizen een soortgelijke oplossing te vin den? Dat je er, bijvoorbeeld, in een handomdraai een echt bin gopaleis van kunt maken? Wij houden ons -van harte aanbevo len voor suggesties. Die kunnen worden opgestuurd naar post bus 54, 2300 AB Leiden. (Onze vorige actie blijft overigens van kracht: Wij roepen nog steeds lezers op om al hun vertrouwe lijke stukken op te sturen naar de redactie. Wij beloven dat we de inzender van net meest ver trouwelijke stuk volgend jaar zullen voordragen voor een ko ninklijke onderscheiding.) Soft en hard Het volgen van de gedachten- sprongen van de ouderraad en de directie van de Lucas van Leyden- en de Haanstraschool vraagt ook enige soepelheid van geest. In het kielzog van de middenstand in de Doezastraat hebben zij zich gekeerd tegen de vestiging van een coffeeshop bij hen om de hoek. Dat middenstanders dat doen ligt misschien wel een beetje voor de hand. Slijterijen, kroe gen en restaurants zijn nooit een probleem, maar een coffee shop haalt in hun ogen altijd meteen het 'imago' van hun nering omlaag. Als er van die vieze hasjpaffers in je straat lo pen gaat de fatsoenlijke klant meteen een blokje om voor het biefstukje, de ontharingscreme of de fles jenever. Van onderwijzers, die onze kin deren moeten voorbereiden op de maatschappij, zou je mis schien wat meer verstand mo gen verwachten. Bij voorbeeld dat ze weten wat het verschil is tussen hard- en softdrugs. Dat je softdrugs niet spuit en dat je dus niet bang hoeft te zijn voor injectienaalden in de zandbak. Op z'n ergst zal er een keer een klein plastic zakje blijven lig gen. Het is niet waarschijnlijk dat de tere kinderziel daardoor zwaar beschadigd raakt. Voor 'de mensen die zo'n shop alle maal aantrekt' hoeven de scho len ook niet bang te zijn, want coffeeshops in Leiden mogen pas om vier uur 's middags open. Dan zijn die basisscholen allang dicht. Mochten burgemeester en wet houders het overigens in hun hoofd halen een vergunning te geven voor de coffeeshop dan kunnen de scholen daartegen in beroep gaan. Want dat zou weer in strijd zijn met de ge meentelijke regel, dat verkoop punten van softdrugs niet bin nen een straal van honderdvijf tig meter rond een school ge vestigd mogen zijn. Dat protest van die scholen is, kortom, een hoop gedoe voor niks. Zolang burgemeester en wethouders alleen maar grand cafés bouwen, en geen coffee shops, hebben zij niets te vre zen. En zelfs als de gemeente ook die markt op gaat is dat waarschijnlijk kwalijker voor de belastingbetaler dan voor het onderwijs. tekst ruud sep en aad rietveld Het is natuurlijk ook vragen om ellende: zelf een taart aanbieden aan het comité Mars op de Oranjes (Comodo), terwijl je toch mag weten dat Comodo, actiecentrum Eurodusnie en de werpgroep Taart niet bepaald los staan van el kaar. SP-senator Driek van Vugt, die vanmor gen een smakelijke slagroomtaart afleverde bij Eurodusnie, moest zijn ludieke actie dan ook bekopen met slagroom in zijn gezicht. De SP'er kreeg zijn eigen taart retour afzender. Het 'taarten' van de 20-jarige Leidse senator volgde op een actie van de SP-jongeren gister ochtend bij het Leidse stadhuis. Een groep van ongeveer tien SP'ers probeerde vanmorgen het stadhuis af te sluiten uit protest tegen de afslui ting van de Pieterswijk tijdens het bezoek van koningin Beatrix. Van Vugt liet zich bij die gele genheid ontvallen dat de Leidenaars 'worden gedupeerd door achterlijke acties van de ge meente vanwege nog achterlijkere actievoer ders'. In vervolg op de 'blokkade' (die overigens maar geen blokkade wilde worden doordat een beveiligingsbeambte steeds opnieuw het rood witte lint van de SP'ers doorknipte) togen de ro de actievoerders naar het bolwerk van de Leid se anarchisten aan de Boerhaavelaan om hun een taart aan te bieden. Omdat er niemand van Comodo aanwezig was, werd het baksel achter gelaten bij één van de bewoners van het pand. Het gebak viel niet in goede aarde bij de anti monarchisten, en niet alleen omdat het geen veganistisch/biologisch product betrof. In een persverklaring beschuldigt Comodo de SP-jon geren ervan dat zij 'op een uiterst leeghoofdige en populistische wijze' proberen om de schuld van de strenge veiligheidsmaatregelen op Ko ninginnedag bij Comodo in de schoenen te schuiven. Terwijl de andere SP-jongeren verbaasd toe keken kreeg Van Vugt korte tijd later op de Burcht zijn eigen taart in zijn gezicht geduwd 'door Comodo-afdeling Katwijk'. Foto's van de actie werden vervolgens via de internet-site van de actievoerders de wereld in gestuurd. tekening: maarten wolterink leiden connie van uffelen Binnen nu en vier jaar zijn de tarieven voor lichtreclame aan lantarenpalen ruwweg verdub beld. Burgemeester en wethou ders zien er niets in om de ter mijn waarin stapsgewijs de ta rieven omhoog gaan, te verlen gen naar acht jaar. Een aantal ondernemers had om een der gelijke verlenging gevraagd. Advocatenkantoor Teekens maakte onlangs namens de Leidse Vereniging voor Indu strie (LVI) bezwaar tegen de stijging van de huurprijzen. Lei den verhoogt deze per licht mast geleidelijk van 1000 en 750 gulden per jaar naar één ta rief van 1600 gulden per jaar in 2004. De ondernemers willen dat de gemeente deze termijn verdubbelt naar acht jaar. Vol gens C. van Oosten van het ad vocatenkantoor is het tarief vijf jaar lang niet verhoogd en is de inhaalslag die de gemeente in voert 'extreem'. Verdubbeling van de termijn zou volgens Van Oosten een 'redelijke' verho ging per jaar opleveren. Wet houder Van Rij echter laat we ten dat het college een verdub beling van de invoertermijn 'niet nodig leek'. Van Oosten vindt dat 'kort door de bocht'. „Vrij abrupt en op een snelle manier worden de reclameopbrengsten ver hoogd, ten koste van de onder nemers. Ik ben teleurgesteld dat Leiden deze wat snelle, on doordachte actie niet terug wil draaien." Argument voor wet houder Van Rij om dat niet te doen, is dat destijds is besloten de landelijke tarieven te volgen. Zo zouden er volgens een ge meenteambtenaar ook ge meenten zijn die de verhuur hebben uitbesteed en die zo'n 1300 tot 1400 gulden pei jaai per lichtmast ontvangen. Van Oosten stelt dat de gemeente dan ook naar éndere tarieven zoals de onroerende-zaakbelas- ting in Leiden moet kijken. „Dan zit Leiden buitengewoon hoog in de boom." Van Oosten adviseert het LVI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 13