ei den Regio Toch meer parkeerplek aan Haagweg Een gewaarschuwd mens telt voor twee Kamervragen over beveiliging op Koninginnedag ALEXANDRIUMI99 De Woonmall is 2e. paasdag open Eerste sleutels Leiden krijgt toch geld Rijk voor historische binnenstad AG 21 APRIL 2000 leiden Het bouwtempo op het voormalige NEM-terrein langs de sen aan. Dat bewijzen de tuinstoelen in de woonkamers en de eerste Vrijheidslaan in Leiden ligt hoog. De sleutels van de eerste woningen planten in de vensterbanken. In een straatje liggen al klinkers, verder- zijn overhandigd. De bewoners passen de huizen aan hun eigen wen- op zijn stratenmakers druk bezig. foto henk bouwman Zijn er aanwijzingen dat bij het aanstaande bezoek aan Leiden de staatsveiligheid in gevaar is, en zo nee: wat rechtvaardigt dan de activiteiten van de Binnenlandse Veilig heidsdienst danwel de Beveiligingsdienst Koninklijk Huis? Tweede-Kamerlid Singh Varma (GroenLinks) wil nog voor Konin ginnedag van minister De Vries van bin nenlandse zaken weten wat de achtergrond is van de strenge veiligheidsmaatregelen tijdens, maar ook al vóór het bezoek dat koningin Beatrix aan Leiden brengt. In schriftelijke vragen aan de minister gaat Singh Varma uitgebreid in op de be richten dat de Binnenlandse Veiligheids dienst of de Beveiligingsdienst van het Ko ninklijk Huis de activisten van Eurodusnie streng in de gaten houdt. Onlangs zou door één van deze diensten al het publiek bij de Weggeefwinkel zijn gefilmd, terwijl de vei ligheidsdiensten ook nog eens zouden pro beren om in kringen van Leidse actievoer ders informanten te werven. Als niet één van de twee diensten voor dit ronselen ver antwoordelijk is, dan wil het Kamerlid graag weten welke overheidsdienst hier dan wel achter zit. De grote aandacht van de autoriteiten voor de Leidse actievoerders, bleek afgelo pen woensdag toen een sympathisant van het comité Mars op de Oranjes (Comodo) bij het station Leiden Centraal werd gear resteerd. De man deelde nep-treinkaartjes uit die bedoeld waren als oproep om op Koninginnedag mee te demonstreren tegen het koningshuis. De verdachte is gistermid dag weer op vrije voeten gesteld. U vindt ons aan dl A20 Rotterdam Gouda, afslag 16. nB Openbaar vervoer: NS en metrostation Rotterdam Alexander. Geopend 10.00 18.00 uur. Maandag vanaf flf 13.00 uur. Zaterdag lot 17.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Elke eerste zondag van de maand 12.00 17.00 uur. W o o n m all van 10.00 -1 7.00 uur. Woonmall Alexandrium, de grootste woonbelevenis van Nederland. ie Schultz filmt, zelfs in het vliegtuig. deze week in Japan een komen en gaan van Hollandse dele- Want ons land pakt flink uit tijdens het hoogtepunt van de V» %van 400jaar Nederlands-Japanse betrekkingen. Al die dele- hopen natuurlijk op de nodige media-aandacht, maar niet ■*4* kt dat zo goed als de Leidse club. Die wordt niet alleen op de wolgd door krant en radio, de leden komen ook dagelijks M 5j Ie televisiecamera en kunnen daar uitgebreid hun zegje doen. j heelden ooit op tv komen, is nog even afwachten. Maar de ca meravrouw, wethouder Melanie Schultz, is daar heel hoopvol over. De filmpjes zien er volgens haar n nJjaf 1 namelijk best wel aardig uit. Het bijbaantje van 31 Schultz als tv-reporter begon als een grapje, nadat 11 ft vj ze TV West had gevraagd of die toevallig ook een verslaggever naar Japan stuurde. De regionale om- roep zei daar geen geld voor te hebben. Waarna q Schultz in een vrolijke bui riep dat zij de camera I 0 - wel wilde meenemen. En zo geschiedde. I N Het begin was wel een beetje moeilijk, erkent de Ui jj k wethouder nu. Maar inmiddels hebben belichting 395 J 0 u en cameravoering geen geheimen rrieer voor haar. 505 o j Al houdt ze zich nog wel stevig aan het advies van 705 m de TV-West technicus om, behalve de opname-, 295zoom- en afspeelknoppen, alle andere knoppen 395 zoveel mogelijk met rust te laten. 395 terkt haar filmerij tot de handel en wandel van de Leidse dele- 14' aangevuld met sfeerimpressies uit het land. Veel opzien baart 911met haar camera - een handzaam modelletje trouwens - 9! loofc omdat Japanners zelf ook alles filmen wat los en vastzit. 17SIaatze het werk een enkele keer verrichten door delegatiege- lans Goossensen. Ondanks haar groeiende enthousiasme voor wrtervak, begrijpt Melanie ook wel dat het vreemd overkomt een officiële ondertekening opeens op te springen en de Ja- 1 VIP's een camera onder hun snufferds te duwen. 275 tthouderschap levert echter ook voordelen op voor het film- 39J Tijdens een officiële onthulling door Willem-Alexander en de se kroonprins werd de complete pers om veiligheidsredenen weg in een vak opgesloten. Maar Melanie mocht er als ge- bovenop staan en smaakte zo het genoegen - want ze nam amera uiteraard mee - dat Willem-Alexander van dichtbij 1,0In de lens zwaaide, widen speelt zich in Japan goed in de kijker. MORGEN in deze krant uw droombaan? U vindt de baan die bij u past in Het voormalige Van Gend Loosterrein mag maar be perkt worden bebouwd. Dat stellen burgemeester en wethouders in hun uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied, waarvan NS Vastgoed de meeste grond bezit. Er is, denken B en W, ruimte voor maximaal 1200 ondergrondse parkeerplaatsen. in hun voorstel, „en willen deze voorziening niet alleen behou den maar ook fors kunnen laten groeien. Daarom gaan wij uit een een hoger aantal plaatsen dan de huidige capaciteit." Op de drukste tijden (zaterdag in het begin van de middag) staan gemiddeld vierhonderd auto's op het terrein. Omdat B en W geen 'blik op straat' willen, moeten alle parkeerplaatsen onder de grond verdwijnen. Duizend voor bezoekers en tweehonderd voor bewoners. B en W streven naar behoud van het voorste deel van de vroegere Haagwegschool. Over of onder de sporen komt een verbinding voor fietsers en voetgangers. De natuur die overblijft, moet toegankelijker worden. Verder is eventueel plaats voor een sport- of ge zondheidscentrum. En voor een medisch centrum hebben zich reeds belangstellenden ge meld. „We stonden voor een moei lijke afweging", zegt wethouder ruimtelijke ordening Van Rij. „We kregen tegenstrijdige reac ties." Omwonenden willen een zo klein mogelijk aantal huizen (hoogstens tweehonderd), Stadsparkeerplan een zo groot mogelijk aantal parkeerplaatsen (tenminste 1500). „We kiezen uiteindelijk voor hoge kwali teit." In het nieuwe wijkje ko men mooie huizen, 'geen hut jes', in een groene omgeving, fi losofeert Van Rij. Ondernemer C. Verplancke van Stadsparkeerplan noemt het aantal parkeerplaatsen te leurstellend. Reden om de stichting op te heffen, is er vooralsnog niet. Dat zou wel zijn gebeurd als de gemeente had vastgehouden aan zeshon derd plaatsen. „We zijn tevre den als dit een onderdeel wordt van het grotere geheel, met ter reinen bij de Groenoordhallen en de Lammenschansweg", zegt Verplancke. leiden robbert minkhorst Burgemeester en wethouders hebben deze week in afwezig heid van de wethouders Pecht- old (milieu) en Schultz (parke ren) onderling overeenstem ming bereikt over de toekomst van het Haagwegterrein. Het oorspronkelijke ambtelijke voorstel, dat uitging van maxi maal zeshonderd parkeerplaat sen voor bezoekers, is daarmee van tafel. Het nieuwe besluit is een compromis van de wensen van bewoners en de stichting Stads parkeerplan, dat het huidige parkeerterrein (groot 950 plaat sen) exploiteert. Of de grondei genaar zich in de uitgangspun ten van B en W kan vinden, is de vraag. NS Vastgoed wilde nog geen commentaar geven. Op 15 mei is er overleg tussen de gemeente en NS Vastgoed. Aanvankelijk ging Leiden uit van tenminste drie- tot vier honderd woningen. Onderzoek naar de natuurwaarde van het gebied toonde aan dat die bij zonder hoog is. Die rapportage heeft, samen met de inbreng van omwonenden, burgemees ter en wethouders ervan over tuigd dat het groen 'in sommige delen van het gebied uniek is en dus bewaard moet blijven'. Tegelijk willen de NS vier spo ren blijven gebruiken. Daarom is er nog maar ruimte voor maximaal 244 woningen. Een deel van de woningen kan misschien aan de rand van het Haagwegkwartier worden gebouwd. Ook uitbreiding rich ting de Rijn- en Schiekade is mogelijk. Voor B en W is sloop van de studentenflat aan de ka de 'bespreekbaar'. Omwonen den pleitten onlangs in hun vi sie op het Van Gend Looster rein al voor het afbreken van de flat. „Wij zijn erg enthousiast over de resultaten van Stadsparkeer plan", schrijven B en W verder De gemeenschappelijke actie 'Red de Historische Binnen stad' van de steden Leiden, Haarlem en Delft, onder leiding van de Leidse wethouder van Financiën Vos, heeft succes ge had. Voor het onderhoud van cultureel erfgoed krijgt Leiden 2,5 miljoen gulden, Haarlem 2,2 miljoen en Delft 1,7 miljoen uit het Gemeentefonds. Hiermee wordt de door de minister voorgenomen bezuiniging op dit punt voor de drie steden ge deeltelijk ongedaan gemaakt. Oorspronkelijk wilde de minis ter 3,5 miljoen gulden bezuini gen op de subsidie voor het Leids cultureel erfgoed. Leiden krijgt nu alsnog 2,5 miljoen gul den van de minister en dat is zeven ton meer dan waarmee wethouder Vos rekening had gehouden. Het gemeentebe stuur van Leiden is dan ook zeer verheugd over dit besluit van de minister en is van me ning dat het succes is te danken aan 'de sterke argumenten die gezamenlijk met Haarlem en Delft goed voor het voetlicht zijn gebracht'. Maximaal 1200 ondergrondse plaatsen Straatnaambordjes De bewoners van de Alexander Dubcekplaats, gelegen tussen de Hoge Morsweg en de Rijn en naast restaurant Engelber- thahoeve, hebben drie maan den moeten wachten op een straatnaambordje. De huizen werden in december vorig jaar opgeleverd en eind maart wer den er eindelijk twee bordjes in de straat opgehangen, zodat fa milie, vrienden en kennissen hen nu weten te vinden. Drie maanden wachten is ech ter niets vergeleken met wat de bewoners van de Watergeuzen - straat tussen Herenstraat en Schelpenkade momenteel meemaken. 'Hun' straat staat nog steeds niet officieel op de Leidse kaart. De woningen daar werden in augustus 1999 door de eerste bewoners betrokken maar nu, eind april is er nog steeds geen officieel straat naambordje te bespeuren. Volgens de gemeente had de projectontwikkelaar dat moe ten döen. Maar die is natuurlijk al lang en breed vertrokken. Leiden moet nu dus initiatief tonen en een paar bordjes in de straat ophangen. Want de stroken papier die de bewoners nu aan de muur hebben beves tigd, overleven regen en storm niet. De eerst aangewezen ambte naar op het gebied van straat- naamgeving Ron Fase heeft be loofd contact op te nemen met de afdeling Wegbebakening van de gemeente. Want Fase heeft niets met de bevestiging van bordjes te ma ken. Daar zijn andere mensen voor. En als die nu eens een keer goed met elkaar commu niceren kan iedereen binnen kort de Watergeuzenstraat vin den. eric-jan berendsen Demonstratie Jonge Socialisten tegen 'overdreven maatregelen' jetermeerder met auto over de kop 24-jarige man uit Zoeter- ris vannacht met zijn auto kop geslagen op het menschansplein. Hij reed f de Voorschoterweg rich- Europaweg maar ging bij de bocht op het Lammen- schansplein rechtdoor, raakte een lantaarnpaal en sloeg over de kop. De man en een passa gier konden op eigen kracht uit de wagen kruipen. Het bleek dat de man te veel had gedronken. (faetea uit flzftrza leiden Niet alleen de Leidse anarchis ten, maar ook de longe Socia listen in de PvdA komen op Ko ninginnedag in actie. De PvdA- jongeren willen op een ludieke manier demonstreren tegen de in hun ogen overdreven veilig heidsmaatregelen die de ge meente rondom het koninklijk bezoek heeft getroffen. De vorm waarin de Jonge So cialisten actie gaan voeren, staat nog niet helemaal vast. Het idee om op 29 april blijk te geven van hun ongenoegen, kwam gisteren op tijdens een bijeenkomst van het bestuur. „We denken aan het parodiëren van de gebruikelijke Koningin nedagspelletjes en het wegge ven van T-shirts waarop de mo narchie op de korrel wordt ge nomen", laat bestuurslid I. Westdijk weten. De PvdA-jon- geren hebben er bewust voor gekozen om zich voor deze ge legenheid niet aan te sluiten bij de actievoerders van comité Mars op de Oranjes (Comodo). Westdijk: „Daarmee willen we ons niet inlaten omdat daaruit rellen kunnen ontstaan. Wij willen het koningshuis op een ludieke manier aan de kaak stellen." Eén onderdeel van de actie van de Jonge Socialisten staat al wèl helemaal vast. De jongeren roepen alle Leidenaars op om op koninginnedag de nationale driekleur uit protest onderste boven te hangen. A vas een ludieke actie, be- E I om het winkelende pu- wakker te schudden. Ver als paashaas hadden agenten in het centrum it station de bezittingen argeloze voorbijgangers op Zo wilde de politie het iek attent maken op zak- ollers. De dienders voer- lun 'duistere' praktijken rmiddag en -avond uit in ke winkelstraten en op het raai Station. De hazen gin- ïiet alleen op dievenpad, ven het publiek ook tips e voorkomen dat ze slacht - van zakkenrollers worden, niet de eerste keer dat de ie actie voert tegen zak- öllers. En het is niet toeval- it zoiets uitgerekend vlak feestdagen gebeurt. Voor mis of Pasen, als er op ten en in winkels massaal schappen worden ingesla- !n er niet op een paar gul- wordt gekeken. Politiemensen verkleed als paashaas waarschuwden het publiek gisteren voor zakkenrollers door ook daad werkelijk tassen en portemonnees te stelen. De ene paashaas leidt het slachtoffer af, de andere haas slaat toe. Uiteraard kregen alle 'slachtoffers' hun spullen terug. foto mark lamers waarvan de ritsen niet dicht zijn. Dat is vragen om proble men." Met 'we' bedoelt Barm twee politieagenten, die verkleed als paashaas gaan zakkenrollen. „Ze hebben ervaring en een ge traind oog. Maar helemaal on opvallend gaan ze niet te werk. De mensen moeten namelijk wèl voelen dat ze worden ge rold. Op z'n tijd een tikje tegen de bil moet het publiek wakker houden en zorgen dat de men sen oplettend blijven." Zakkenrollers werken graag met z'n tweeën of drieën. Als er eenmaal een slachtoffer is uit gekozen, wordt hij of zij door zakkenroller nummer een afge leid, nummer twee steelt de tas of portemonnee om die vervol gens bliksemsnel aan nummer drie over te geven. Zo is het voor de politie bijzonder moei lijk om het bewijs rond te krij gen, als het al tot een arrestatie komt. En daarom werd de preventie ve actie gisteren gehouden. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, volgen hier de tips van de politie om zak kenrollerij te voorkomen: stop geld altijd goed weg, houd che ques en pasjes gescheiden en laat een tas nooit onbeheerd achter. Het is maar dat u het weet. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Over kijken gesproken. We kij ken niet of nauwelijks om naar onze eigen portemonnee. Want hoe we daar af en toe mee om springen, grenst aan het onge looflijke. We laten onze beurs opzichtig uit de kontzak steken midden op de Haarlemmer straat of laten de portefeuille en (boodschappen)tas onbe heerd achter in de pasruimte van kledingwinkels of in een horecagelegenheid. En zakken rollers weten dat als geen an der. In 1996 waren er in Leiden driehonderd aangiften van slachtoffers van de gauwdieven en in 1998 ruim zeshonderd. Over vorig jaar zijn er nog geen cijfers bekend, maar volgens de politie zijn er sterke aanwijzin gen dat er wederom sprake is van een toename. De dieven zijn yporal actief in het cen trum zoals de Donkersteeg, Hoogstraat, Maarsmansteeg en op de 'marktroute'. Maar ook het Centraal Station is een fa voriete stek. De zaterdagen zijn veruit het favoriete etmaal om toe te slaan en 's zomers wordt er meer gerold dan 's winters. Omdat we dan dunner zijn ge kleed en blijkbaar wat makke lijker met onze bezittingen om springen. „Het blijft een probleem", geeft Anita Barm, projectleidster van de politie Hollands Midden toe. „De mensen zijn noncha lant en het wordt tijd dat we ze weer eens met de neus op de feiten drukken. Daarom gaan we naar winkelstraten en het station om mensen tegen zak kenrollers te waarschuwen. Op het station lopen bijvoorbeeld veel reizigers met rugzakjes

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 13