Meer geld naar openbaar vervoer Sherpa's: Vos was op van Mount Everest top Ongezond en ongelukkig leven door burengerucht 'Gemaaid gras trok fatale zwerm vogels aan' Binnenland Hongerstaking ter herdenking Drie Heinekenprijzen gaan naar Amerika Eerste Kamer achter aanpak van hooligans )AG 18 APRIL 2000 >A kampt met kastekort Bro ^et ^aat naJaar een beroep doen op haar le- zever kastekort aan te zuiveren. Door extra uitgaven voor ovinciale en Europese verkiezingen van vorig jaar, zit de met een ®at van ac^lt ton °P begroting. Volgens een iaai dvoerder van het CDA leverde een dergelijke actie onder RICAl den brie jaar geleden ruim een miljoen gulden op. Om ex- ikomsten te genereren overweegt de partij ook het histori- dr. De Kuyperhuis in Den Haag te verhuren. jloog schoot te kort ven De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat iroloog van het Sint Jozephziekenhuis in Veldhoven ernstig oor"he ort êescboten. De arts nam vorig jaar bij een bejaarde pati- en verkeerde nier weg. In plaats van de door tumor aange- rechternier, verwijderde hij de gezonde linkernier. De uro- n flan is er volgens het rapport van de Inspectie van meet af aan fatten dtgegaan dat de tumor links zat, hoewel de patiënt altijd KRAK beweerd dat hij daar geen pijn voelde. De Inspectie neemt t'gsn. earts ook kwalijk dat hij na de fatale operatie contact heeft >earrei nomen met de patiënt, hoewel was afgesproken dat hij dat 1 ac"'' rou doen. autoi Een; k vermist jongetje gevonden n ^dam Het lichaam van het vijfjarige jongetje Sofian beche dat zaterdag door zijn vader van huis werd gehaald n J larna spoorloos verdween, is gisteren rond half vijf gevon- een sloot in Landsmeer bij de ringweg. Het kind is om iven gebracht. Toen het kind bij het huis van zijn moeder isterdam Noord werd weggehaald, werd direct groot alarm gen. Sofian was suikerpatiënt. Gevreesd werd dat zijn va- iet in staat zou zijn voor hem te zorgen. Naar de vader t nog gezocht. npagne tegen ondervoeding en kon auto n aan m dri eld bi nenst oor es p z.on' aagDe Nederlandse Vereniging van Diëtisten begint van een campagne om mensen en medici bewust te maken iet gevaar van ondervoeding in zorginstellingen. Het gaat ru^' linische ondervoeding, een tekort aan bouwstoffen als vi- ^eerai ies, mineralen, eiwitten en vetten. Dat kan ertoe leiden dat sen te verzwakt zijn om een operatie te ondergaan. Het dat één op de drie patiënten in zorginstellingen onder is, één op de tien personen in een dergelijke instelling jeen ernstig voedingstekort. :in urenlang gekneveld Gewapende mannen hebben zondagavond drie uur in gezin uit Swalmen, bij Roermond, in zijn eigen woning ibonden en bedreigd. De mannen drongen de woning >n die deel uitmaakt van een horecagelegenheid. De ge lden kregen vuurwapens onder de neus gedrukt en werden ebonden. De dieven vertrokken met geld en sieraden. Nie- is gewond geraakt. el Antillianen sterven door geweld ini rdam Eén op de drie overleden Antilliaanse jongeman- n Nederland komt om het leven door een misdrijf. Moord belangrijkste doodsoorzaak van alle Antilliaanse mannen de 15 en 29 jaar. Dit blijkt uit een vanochtend gepubli- rt 1 onderzoek van de Erasmus Universiteit. De onderzoekers in de 'Minderhedenmonitor 1999' -die zich vooral op Fert irdam richt- dat Antilliaanse jongeren veertien maal zoveel lopen te worden vermoord als een gemiddelde van oor- iej ïg Nederlandse jongere. Bij die Nederlandse jongeren Vi It moord als doodsoorzaak nauwelijks een rol. Van hen iéén op de drie in het verkeer. Eén op de vier komt om het door zelfmoord. De monitor wordt jaarlijks opgesteld in icht van de gemeente Rotterdam. Ieder jaar wordt op één werp dieper ingegaan. hijj an da Blouse innenmix, div. kleuren vanaf an da Stretchbroek iverse kleuren 1-7 q -50 enschede Tientallen Assyriërs en Suryoye zijn gisteren in Enschede in hongerstaking gegaan. Het is het vijfde jaar dat deze jaarlijkse 'vastenactie' wordt gehouden gedurende de zes dagen voorafgaand aan 24 april. De hongerstaking is een initiatief van culturele verenigingen van Syrisch-Or- thodoxe christenen in Europa. Ze vragen zo de aandacht voor de moord op een half miljoen Assyriërs en Suryoye in 1915 door het Turkse leger en de latere vervolging van hun geloofsgenoten. Ze eisen dat Turkije voordat het lid kan worden van de Europese Gemeenschap de mensenrechten moet erkennen en respecteren. In Twente wonen ongeveer 20.000 Suryoye-christenen, die vooral in de jaren tachtig uit Zuid-Oost Turkije zijn ge vlucht. Zij zijn nazaten van slachtoffers uit 1915. foto anp eric brinkhorst Internet publiceert verklaringen Nepalezen Het welles-nietesspelletje rond bergbeklimmer Bart Vos is voorlopig nog niet ten einde. Sherpa Ganesh Gurung, die Vos in 1984 bijstond tijdens zijn be klimming van de Mount Eve rest, zegt sterke aanwijzingen te hebben dat Vos de top van 's werelds hoogste berg toch heeft bereikt. Begin maart beweerde expeditiegenote Mariska Mou- rik het tegenovergestelde. Gisteren publiceerde het Xtreme Magazine van Planet In ternet op internet de verklarin gen van de Nepalese sherpa's Ganesh Gurung en Ang Temba. Ganesh Gurung zegt dat hij naar de Hillary Step vlak onder de top is geklommen. Daar zou hij Vos een volle zuurstoffles hebben gegeven.. Volgens Mou- rik heeft haar expeditiegenoot de Mount Everest nooit zover beklommen. Sinds de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en zijn sherpa Tenzing Norgay als eersten in 1953 de top van 8848 meter ho ge Everest bereikten, hebben al ruim zevenhonderd alpinisten op 'het dak van de wereld' ge staan. Geen tocht was zo om streden als die van Vos. Mourik, die op 150 meter van de top moest afhaken, schreef er een boek over. In Algemeen Dagblad werd Vos vervolgens vergeleken met bekende 'bedriegers' als Char les Schwietert en René Diekstra. Vos spande een kort geding aan, maar kreeg van de rechter geen gelijk. Vos, die voet bij stuk houdt dat hij de top van de Mount Everest heeft bereikt, is niet ver rast door de nieuwe ontwikke lingen. „Het is alleen eerder dan verwacht." De beklimmer is nog altijd aangedaan door 'de enorme herrie' rond zijn pres taties. „Het is niet prettig ge weest." Deze week beslist Vos of hij tegen de rechterlijke uit spraak in beroep gaat. De Haagse portier die begin ja ren tachtig wegens moord op drie meisjes tot levenslange ge vangenisstraf is veroordeeld, blijkt in 1997 een gedeeltelijke bekentenis te hebben afgelegd. Daardoor kon hij vorig jaar worden overgeplaatst naar de Van Mesdagldiniek in Gronin gen. Daar werkt hij middels psychiatrische behandeling aan zijn terugkeer in de samenle ving. Volgens advocaat W. An ker uit Leeuwarden heeft de man sinds zijn bekentenis een 'enorme ontwikkeling' doorge maakt. Anker wil niet zeggen wat zijn 50-jarige cliënt, na jarenlang hardnekkig ontkennen, precies heeft bekend. Maar de bekente nis heeft met één of meer van lease* v.a. f 1.199,- p.m. v.a. f49.495,- De Eerste Kamer gaat in grote lijnen akkoord met het pakket maatregelen van ministers Korthals (Justitie) en De Vries (Binnenlandse Zaken) om grootschalige ordeverstoringen tegen te gaan. De meeste frac ties onderkennen de noodzaak om voetbalvandalen beter aan te kunnen pakken en te bestraf fen, zo bleek gisteren tijdens een debat over handhaving van de openbare orde. Het is de bedoeling dat de twee wetswijzigingen en de be stuurlijke maatregel nog voor aanvang van het Europees Kampioenschap voetbal, begin juni, worden ingevoerd. Burgemeesters moeten de mogelijkheid krijgen om hooli gans die duidelijk van plan zijn rellen te veroorzaken, maximaal twaalf uur preventief vast te la ten houden. Daarnaast moeten vandalen die na ernstige onge regeldheden opnieuw in de fout dreigen te gaan, tot negen dagen in voorlopige hechtenis kunnen worden genomen De derde maatregel heeft tot doel dat ook meelopers voor ge welddadigheden kunnen wor den bestraft, ook al is hun aan deel niet direct aanwijsbaar. PvdA, WD en D66 hebben vooral nog moeite met het tweede voorstel. Eerste-Kamer- lid Witteveen (PvdA) vindt de procedure te omslachtig en denkt dat de wet niet geschikt is om grootschalige ordeversto ringen tegen te gaan. D66 werpt de vraag op of het rechtvaardig is iemand negen dagen in voor lopige hechtenis te nemen, ter wijl de rechter mogelijk uitkomt op een mildere straf. Mensen die last hebben van burengerucht klagen bijna twee keer zo vaak over een slechte gezondheid en voelen zich on gelukkiger. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bu reau voor de Statistiek (CBS) in Heerlen. Het CBS trekt de conclusies op basis van cijfers uit 1997 en 1998. Het bureau doet jaarlijks onder 4000 mensen onderzoek naar stank- en geluidsoverlast. Volgens het CBS is andere overlast dan die van de buren niet of minder van invloed op de gezondheid en heeft hinder van bijvoorbeeld verkeers- of industrielawaai geen invloed op het gevoel van geluk. Dat heb ben alleen de buren. Haagse portier legt gedeeltelijk bekentenis af in moordzaak de destijds ten laste gelegde moorden te maken. De Haagse rechtbank veroordeelde de man in 1981 voor moord op een elf jarig meisje uit Wassenaar, een achttienjarige uit Schiedam en een twaalfjarige uit Den Haag. Het gerechtshof en later de Ho ge Raad bevestigden dit vonnis. De man beschikte in zijn wo ning in de Haagse binnenstad over een geluiddichte martelka mer. Onder meer uit technisch bewijs bleek dat in elk geval één meisje in die kamer is geweest. Levenslang betekent in Ne derland ook daadwerkelijk le venslang. In het twintigste jaar van de detentie kan een veroor deelde echter een gratieverzoek indienen. Anker benadrukt dat zijn cli ënt niet op korte termijn vrij komt of met verlof mag. Kritiek Van Vollenhoven op onderzoek Herculesramp Het laten liggen van gemaaid gras is de oorzaak van de ramp met een Hercules- toestel, waarbij in juli 1996 op de vlieg basis Eindhoven 34 inzittenden omkwa men. Volgens mr. Pieter van Vollenho- ven van de Raad voor de Transportvei ligheid trok het maaisel de vogels aan die het Belgische toestel fataal werden. Dit aspect is volgens hem in het militai re onderzoek sterk onderbelicht geble ven. Van Vollenhoven uitte zijn kritiek gisteren op een internationaal congres in Amster dam over botsingen tussen vliegtuigen en vogels. Hij vroeg zich hardop af of het on derzoek door Nederlandse en Belgische militairen kwalitatief voldoende en onaf hankelijk was. Hij riep zelfs de aanwezige vogeldeskundigen op om de oorzaak van de Hercules-ramp opnieuw te onderzoe ken. Het dagenlang laten liggen van gemaaid gras trok op de vliegbasis Eindhoven des tijds meer vogels aan dan gebruikelijk, zo legt Van Vollenhoven na zijn toespraak uit. „Het eindrapport is daar vaag over. Er staat alleen dat er een verband 'lijkt' met het gemaaide gras, terwijl het laten liggen daarvan de werkelijke oorzaak is van het ongeluk." Het toestel raakte bij de landing in een zwerm vogels, waardoor twee of drie mo toren uitvielen. Van Vollenhoven betwij felt of de vliegbasis voorheen wel serieus werk heeft gemaakt van het vogelpro bleem. „Er staat in het rapport dat er al enige jaren een vogelverjaagbeleid wordt gevoerd, maar dat beleidsstuk vind je ner gens terug. In mijn hart denk ik dat men het probleem in het verleden niet zo be langrijk vond." Vogelbotsingen zijn volgens Van Vollen hoven een ernstig probleem. Hij wees er gisteren op dat het aantal vliegbewegin gen op Schiphol de afgelopen 25 jaar met driehonderd procent is toegenomen, ter wijl tegelijkertijd natuurgebieden worden uitgebreid en daarmee de vogelstand toe neemt. „Weinigen realiseren zich, dat die twee belangen met name op vliegvelden zeer tegenstrijdig kunnen zijn." De luchthaven Schiphol registreerde vorig jaar 4,9 vogelaanvaringen per 10.000 vliegbewegingen. Dat is bijna tweehon derd botsingen per jaar. Meestal blijft de schade beperkt, maar een enkele keer moet een vliegtuig voortijdig terugkeren, omdat er een motor uitvalt. Door verjagen en het onaantrekkelijk maken van de luchthaven voor vogels probeert Schiphol het aantal botsingen verder terug te drin gen. Voorzitter L. Buurma van het Internatio nal Bird Strike Committee zei geen paniek te willen veroorzaken, maar volgens hem verdient het probleem van vogelaanvarin gen meer aandacht. Zowel internationaal als in Nederland. „Nederland is namelijk een kruispunt van vogeltrekroutes." Uit radaronderzoek is gebleken dat grote groepen trekkende ganzen langs de Noordzeekust een serieuze bedreiging kunnen vormen voor het vliegverkeer. Het aantal ganzen in Nederland is de afgelo pen decennia fors toegenomen en de vo gels vliegen soms op een hoogte van één kilometer, zo blijkt uit onderzoek dat me de door Buurma is uitgevoerd. KLM-gezagvoerder R. van Eekeren be pleitte namens de internationale piloten- organisatie IFALPA meer maatregelen en wereldwijde regelgeving om de kans op vogelaanvaringen te beperken. In de bur gerluchtvaart hebben zich de laatste tijd geen rampen door vogelbotsingen voor gedaan, maar het publiek moet zich vol gens hem bewust worden van de risico's. Van Eekeren wees eveneens op de toena me van het aantal vliegbewegingen, ter wijl ook de natuur meer de ruimte krijgt. Minister Netelenbos zwicht voor kritiek op te veel 'nieuw asfalt' Minister Netelenbos heeft onder druk van kritiek haar plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid bij gesteld. Er gaat nu meer geld van het anti-fïlebeleid naar openbaar vervoer. PvdA en D66 waarschuwden er eerder voor dat te veel 'nieuw asfalt' op politieke problemen stuit. Netelenbos van verkeer en wa terstaat kreeg vrijdag in het ka binet de toezegging dat ze de komende jaren jaarlijks uit de meevallers een miljard gulden extra mag besteden aan haar anti-filebeleid. Dat beleid be staat naast de aanleg van tolwe gen en betaalstroken ook uit het opleggen van heffingen aan automobilisten die in de spits gebruik maken van de snelwe gen. Ook de aanleg van snelle railverbindingen maakt er deel vanuit. In Den Haag wordt er vanuit gegaan dat de verhouding tus sen openbaar vervoer en wegen in de plannen van Netelenbos nu op zo'n 55/45 ligt. De regio's Den Haag en Utrecht zouden vooral aangestuurd hebben op een snellere aanleg van open baar vervoerverbindingen naar de nieuwe wijken. Rotterdam en Amsterdam daarentegen wilden vooral extra wegen, of een snellere uitvoering van al geplande wegen. In die regio's zijn nu enkele bestaande open baar vervoerplannen aan het bereikbaarheidsplan toege voegd. Het plan van de werkgevers organisatie VNO/NCW om langs de snelwegen vanaf de Belgische grens tot aan Schip hol een doorgaande filevrije be- taalstrook aan te leggen wordt niet in zijn geheel uitgevoerd. Wel zouden delen van het tra ject een betaalstrook krijgen. D66-woordvoerder Bert Bak ker, die steeds heeft gezegd dat voor zijn partij de nadruk dient te liggen op openbaar vervoer, noemt een percentage van 45 procent voor nieuw asfalt nog steeds 'fors': „Wij hadden een voorkeur voor een lager aan deel, iets in de buurt van een kwart." Zijn collega Van Gijzel (PvdA) is niet ontevreden. „Het ziet er beter uit dan eerder deze maand." Van Gijzel wil echter eerst de exacte plannen van Netelenbos afwachten. Die worden over twee weken in het kabinet besproken. Drie van de vier Heinekenprij- zen voor wetenschap gaan dit keer naar Amerika. De twee jaarlijkse prijzen, waaraan elk 150.000 dollar is verbonden, gaan naar de historicus Jan de Vries (University of California), biochemicus James Rothman (Sloan Kettering Institute New York) en geneeskundige Erie Kandel (Columbia University, New York). De Heinekenprijs voor mi lieuwetenschapen is toegekend aan een Deen. Dat is Poul Har- remoës (Technische Universi teit van Denemarken). Dat heeft de Koninklijke Neder landse Akademie van Weten schappen bekendgemaakt. Elk van de wetenschappers heeft belangrijk werk verricht voor de mensheid. Kandel ont dekte hoe het geheugen werkt dankzij uitvoerig onderzoek van een zeeslak. Rothman is de grondlegger van een nieuwe ge neratie medicijnen die aids moeten afremmen. Harremoës is een van pioniers in het on derzoek naar het beperken van waterverontreiniging. De historicus De Vries, die sinds zijn jeugd in Amerika woont, heeft baanbrekend on derzoek gedaan naar economie, vooral toen Nederland overging naar een industriële samenle ving. De Vries schreef een stan daardwerk over Nederland tus sen 1500 en 1815. De Heinekenprijs voor de kunst blijft wel in Nederland. Deze wordt uitgereikt aan beeldhou wer Guido Geelen (Thorn, 1961). Hij krijgt 100.000 gulden. Geelen heeft de prijs gekregen voor de 'onorthodoxe wijze waarop hij het traditionele ma teriaal klei een vernieuwende impuls heeft gegeven'. Geelen maakte bijvoorbeeld een kera mische sculptuur met in rode klei samengeperste autoban den, stofzuigers, televisies en computers. Kunst-onderscheiding blijft in Nederland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 3