Economie Beurs Bankgeheim Zwitserland blijft voorlopig nog intact VS willen nieuwe procedure bij benoemingen topfuncties VRIJDAG 14 APRIL 2000 159 AIR gaat samen met Stern Beheer Amsterdam AIR (tankstations en technische groothandels) gaat fuseren met Stern Beheer in Amsterdam tot Stern Groep. Stern houdt zich bezig met autobedrijven, schadebedrijven en ook pompstations. AIR neemt via een aandelenruil het veel grotere Stern over, dat zo op een simpele manier een beursnotering krijgt. AIR-aandeelhouders die geen belang in de nieuwe com binatie willen, kunnen hun stukken aan het beursfonds verko pen tegen 30 euro, de huidige koers. AIR had vorig jaar een om zet van 152 miljoen, Stern van 458 miljoen. De fusiepartners zijn beide winstgevend. HIM Furness met Koops in auto's vianen HIM Furness, het bedrijf waarvan de familie Lubbers 89 procent van de aandelen bezit, gaat de auto-activiteiten samen voegen met branchegenoot Koops uit Bunschoten. Volgens di recteur R. Polman van HIM Furness zijn de auto-activiteiten van beide bedrijven ongeveer even groot. Zowel HIM Furness als Koops wordt aandeelhouder van de nieuwe onderneming, waar 1.400 mensen werken en die een omzet van een miljard gulden heeft. Volgens Polman zijn ook 'financiële partijen' geïn teresseerd in een belang. ATSX nieuwe telecomindex op beurs Met ingang van 2 mei dit jaar kent de Amsterdamse effecten beurs een nieuwe index: de Amsterdam Exchanges Telecom Sectorindex (ATSX). In de telefoonindex zijn vijf fondsen opge nomen: KPN, KPNQwest, Libertel, UPC en Versatel. Zodra KPN Mobile een notering aan het Damrak krijgt, wordt dit fonds eveneens opgenomen in de index. Opties en futures op de ATSX kunnen vanaf het derde kwartaal worden verhandeld. Philips en STM investeren 1,6 miljard Amsterdam Philips Semiconductors en STMicroelectronics in vesteren samen 700 miljoen dollar (1,6 miljard gulden) in een nieuwe fabriek voor chipplaatjes in het Franse Crolles. Beide bedrijven werken al sinds 1992 samen op technologisch gebied. De bouw van de fabriek, die over een jaar of twee in bedrijf moet zijn, begint deze maand. De vestiging gaat wekelijks 1.000 chipplaatjes produceren. De productiecapaciteit kan naar 2.000 stuks worden opgeschroefd. geneve gpd De OESO heeft besloten dat de 29 lidstaten fiscaal intensiever gaan samenwerking, maar dat 'nationale wetgeving over de discretie van banken tegenover hun rekeninghouders" wordt gerespecteerd. Het betekent dat het Zwitserse bankgeheim in tact blijft. Wel moeten anonie me 'nummer-rekeningen' in Oostenrijk en Zwitserland wor den afgeschaft, zodat bankiers ten allen tijde weten wie hun ware cliënten zijn. Met Zwitser land ijverde ook Luxemburg en in mindere mate Oostenrijk, Portugal en België voor hand having van het bankgeheim. De Zwitserse regering en vooral de bankiersvereniging toonde zich opgelucht en vol daan. Want het Alpenland telt zo'n 1.000 banken met 120.000 employees, die waken over bij na 5.000 miljard gulden vermo gen. De OESO gaf tegelijkertijd Liechtenstein, dat weinig of geen medewerking verleent bij onderzoek naar witwassen van crimineel geld, een veeg uit de pan. In Zwitserland kan justitie het bankgeheim wél opheffen als er verdenking van witwas sen bestaat. Witwassen is er bij wet verboden. Overigens heeft de Europese Unie een stuk in voorbereiding over een meer uniform fiscaal stelsel in Euro pa. Daarbij gaan steeds meer stemmen op om belastingpara dijzen als Luxemburg en Zwit serland onder druk te zetten het bankgeheim op te heffen. washington dpa Amerika wil een nieuwe proce dure voor benoemingen in de top van internationale organi saties als het Internationaal Monetair Fonds. Grote instel lingen moeten de keuze van kandidaten overlaten aan onaf hankelijke adviseurs en de cri teria dienen openbaar te zijn. Zo moet voortaan de benoe ming van de IMF-directeur niet langer vertrouwelijk en met al gemene instemming plaatsvin den. Dit voorstel zal minister van Financiën Summers, doen tijdens de G-7, de groep van ze ven grootste industrielanden, die dit weekeinde in Washing ton vergaderen. Summers kwam tot zijn voor stel door het geharrewar rond de benoeming van een nieuwe IMF-directeur. Na het opstap pen van Michel Camdessus schoof Duitsland zijn staatsse cretaris van Financiën, Caio Koch-Weser, als opvolger naar voren. Die werd vooral door de VS te licht bevonden. Uiteinde lijk werd Horst Kohier, presi dent van de Oost-Europabank, tot IMF-directeur benoemd. Ook bij de Wereldhandelsorga nisatie (WTO) en de OESO wa ren in het verleden grote pro blemen met het aanwijzen van een nieuwe topman. Minister Summers wil niet tornen aan de huidige afspra ken. Zo kan Europa volgens hem nog altijd de directeur van het IMF leveren en de VS de topman van de Wereldbank. Europese rente binnenkort omhoog frankfurt anp De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt pas over enkele weken de rente. President Dui- senberg is het oneens met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat een verkrapping van het monetaire beleid in de eu rozone niet nodig vindt. De ECB handhaafde gisteren haar rentetarieven. Het belang rijkste tarief blijft staan op 3,5 procent. Duisenberg besloot tot uitstel van verhoging, omdat twee rentestijgingen in vier we ken niet de indruk van een rus tig en vooruitziend monetair beleid zou wekken. Verdere renteverhoging is volgens de bankpresident noodzakelijk omdat de lage koers van de euro een toename van de inflatie tot gevolg heeft. Als de prijsstabiliteit in gevaar komt, zal de ECB passende maatregelen nemen. Hij voor spelt echter dat de koers van de euro termijn zal stijgen, omdat deze volgens hem onderge waardeerd is. VAN DE BEURSVLOER AEX merkt invloed Wall Street De AEX-index had het moeilijk onder invloed van de dalende Amerikaanse beurzen. De AEX- index deed het echter uiteinde lijk toch wat beter dan de Ame rikaanse indices. Om elf uur be droeg het verlies nog geen drie puntern op 657,49. Een duide lijke lijn viel er moeilijk in de markt te ontdekken. Zo ging in de IT-sector ASM Litho 4,55 eu ro omlaag naar 117,45, maar Philips pakte er 4,05 euro bij op 169,35. De koersen op de beurs van To kyo gingen vandaag opnieuw omlaag. De Nikkei-index daalde met 91.74 punten tot 20.434,68, waarmee de daling uitkomt op een bescheiden 0,45 procent. De beurs van Zuid-Korea kreeg een lelijke tik. De beursindex daar ging met 4,3 procent naar beneden. In Hongkong stonden de koersen aan het eind van de handel 1,3 procent in de min. Australië deed het 0,4 procent beter. De New Yorkse schermenbeurs Nasdaq moesten gisteren op nieuw terrein prijsgeven. De in dex sloot uiteindelijk 2,46 pro cent of 92,85 punten lager op 3676,78 punten. Daarmee lijkt geen einde te komen aan de vrije val van de laatste dagen. De Dow Jones wist zich niet te onttrekken aan die malaise. De graadmeter van dertig toonaan gevende fondsen noteerde een verlies van 1,81 procent of 201,58 punten op 10923,55 punten. amsterdam anp T0P-10 STIJGERS T0P-10 DALERS 9.00 2,18 42.20 11.50 23.00 115.00 38.50 44.00 25.20 10.80 44.10 97.65 94.60 29.15 5.65 24.30 13,00 41.50 44.95 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN ballast ned.cpc bam groep, kon. batenburg crown v^gel.c. 10,50 16,55 30.00A 5,90 16,45 f 16,95 f 21.85A 53.00 77.50A 30.50 8,40 2,31 60.50A 18.10 f 31.25 27.40 f 7,00 f 19,85 f 14.60 12,10e 10.15A 33.00 f 3.19A 841.50A 865.00 50,50 f 49.05/ 110.00 115.00/ 37.00 38.50 16,60 16,60/ 63.00A 63.00/ 4.39 f 4,37 13,60 f 31.00 8,35 f kas-ass. c 14,00e kempen co 10.00A kpnqwest 2,01 e krasnap. 5,10f landis group 7,25 Icicomp gr. 1,80 f magnus holding 33,75 manag share 6,20 f maxwell petr 10,25 e mcgregorfash 6,00 16,40e 17,00 f 21.75A 52,60 77.60A 30.50A 8,50 2.33 60.50A 17,85e 31,40 27,15 f 7.00A 19,80e 14.60A 12,10A 10,00 e 32.00A grontmij c 8,50 3,60 13.45A 12,60 e 10,20 54.40 12,10 64,70 f 7,30 e 60.00A 4.15 42.00A 14,00 53,00 f 22,50 f 18,40 21,40 f 32.70A 54,95 f 36,75e 3.00A 24,00 f 39,50 f 23.50A 19,50 f 29,50 f 32,50 f 21,25e 19,20 f 19.25A 2,70 f 15,75 36,10 13,80 t 4,65 61,00 70,20 13,00 10.50A 60.85A 8,80 e 0,26 b 34,50 48,50 e 13.60A 29,75 7.80A 3,62 13.45A 12,50 10,20 54,00 12,00 e 65,00 7,40 e 4,14 f 42.00A 14,00 f 54,70 22,50 17,85 21,30 31,50e 54,50 36,75 3,00 A 23,50 39,20e 23.50A 19,05e 29,70 f 32.50A 21,70 f 19,25 19,25 A 2.70A 15,45 35,10 13,00e 4,65A 61.00A 70,00 f 13,00 10,25 60.85A npmcapc. petroplus pharming polynorm c. porc fles schuitema schuttersveld seagull simac techn. tas groep telegraaf c. textielgr tw. 81,50 72,25e 54.50 e 13,55 f 16.20A 11,30 46,50 51,25 72,10 48,45 43,50 19,30 33,00 7,00 f 4,01e 28,20 2100,00 20 29000,00A 290 8,50 530,00A 5 23,50 13.40A 57,50b 22.90A 24,20 f 16,30 12,20 10,30 11,85 f 7.80A 25,55 36,95 11,55 22,70 f 60.00A 60,50 19,00 51,90 2,06 e 29,00 f 13,85 3,17 f 7,10 f 2450,00A 24 16,70 28,25 f 6,85 e 29,00 22,00 e 6,50 f 32,00 f 2,84 f 31,00 f 73.00A 19,40 2,40 e 43,50 54,65 19,60 55,75 f 19.00 f 11.00A 10,50 f 18,00 f 13,05 18,85 35,30 e 6,75e 21,50 7,95 f 29,00 23,40 f 4,00 f 14,80 16,40 f 23,50 e 15,00 16,25 23.75A BUITENLANDSE AANDELEN v.k. 151.00A 50,00 82.00A 64.00A 5.55A 37.20A 58.00A 89.00A 61.90A 119.30A 62.50A 32.00A 53.00A 157,00 85,00 28.75A 400,00A 117,00A 114.00A 36.50A 43.00A 28.00A 65.00A 300,00A 146.00A 51.50A 82.00A 63.00A 86.90A 59.00A 115.25A 59.00A 33.00A 53.00A 150,00A 86.00A 29.50A 115.00A 110,05 37.30A 42.80A 28.00A 65.00A Phillips petr. polaroid corp. reed int ricohcomp yen 131.00A 36.00A 20.70A 48.30A 21.80A 17.55A 71.50A 37.50A 42.80A 24.00A 24.85A 11.40A 18,60 NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN abnamro^blig.f aegon eq.fd nlg aegon rente f nlg aegon vastg.f nlg aegon mix f nlg aegon dep.f nlg aegon emerg.f nlg aegon index pl nlg ah vaste klantf nlg amersf.obligatief amersf.eurotop-100 f amev aandf nlg amev vastgoedf nlg amev rentefonds nlg amevdepositof nlg amev mixfonds nlg avero aandelenf nlg axa vr.valuta nlg axa vgf comb nlg axa vgf vastg nlg hooge h. pp l.o.mixf hooge h. ppdepnl hooge h. pp aandf ai hooge h pp aandf ei 92,83 65,51 82,87 53,61 23,27 20,54 32,58 16,25 17,89 23,99 144,17 131,02 29,87 41,48 30,46 70,59 99.51 36,23 50,64 23.52 136,55 34,33 20,94 29,87 13,30 36,05 35,35 31,75 46,22 24,48 9,47 9,15 l.k. 92,83 65,67 82,74 53,47 23,23 20,72 32,56 16,25 17,56 24,02 144,62 130,88 29,98 41,36 30,46 70,24 99,52 36,09 50,61 23,67 136,93 34,05 20,90 29,42 13,30 36,00 35,30 31,75 46,23 24,50 9,47 9,13 ie fd nn vastgoed fds nn obligatie pl.fds nn geldmarkt fds nn mix fonds nn nederland fonds nn nederland plus fd ohra garantie fd postbank spaargr.f. rabo dutch eqf nlg rabo dutch bond nlg rabo groei sp nlg rabo nlg cash nlg reaal-combfd reaal-vastgf reaal-groeim.fd reaal-spaarbew rente vast fonds royal aandelen royal deposito rvs aandelen fonds rvs obligatie fonds spaarb.divfonds nlg van lanschot bond 11,38 27,55 25,36 19,01 9,35 12,96 78,45 25,08 106,49 105,4810 57,4178 112,98 53,5856 12,87 18,11 14,49 12,48 12,53 12,89 12,23 AANDELEN AEX-INDEX 52,40 156,00 16,75 2,89 42,98 16,00 36,10 102,85 121,90 34,40 60,00 61,85 64.10 151,25 41,85 218,00 31.19 73.20 84,05 30,09 80,75 44,30 03/01/00 15/04/99 21/12/99 06/03/00 24/06/99 06/01/00 09/08/99 24/02/00 03/01/00 03/03/00 14/01/00 26/04/99 24/03/00 09/11/99 16/07/99 06/03/00 13/09/99 03/03/00 24/01/00 12/07/99 09/03/00 26/10/99 24/02/00 18/02/00 19/10/99 05/08/99 09/03/00 25/02/00 18/10/99 05/05/99 15/03/00 02/03/00 15/04/99 21/10/99 06/03/00 20/04/99 07/06/99 13/03/00 15/12/99 10/08/99 15/04/99 16/04/99 01/02/00 15/04/99 26/07/99 13/03/00 20/04/99 13/03/00 19/10/99 15/03/00 657,49 23.01 85,55 26,75 45,75 114,60 5,17 1.71 37,75 11,08 30,19 67.95 92.25 20.26 57,00 60,65 59,95 112,00 39,88 165,75 24,58 54,30 40,60 17,99 58,00 25,84 661,73 23,11 86,30 26,80 47.25 118,90 5.18 1.73 37,80 11,32 30.69 67,95 92,85 20,35 57,05 61,25 59,99 113,90 40,40 171,70 24,60 54,65 41.70 18,17 58,70 26,88 655,51 23,01 85,25 25.76 45,75 114,60 5.07 1,70 37,50 11,01 30,16 67,10 92,00 20,00 56,30 60,60 59,42 110,05 39,81 163,50 24,29 54,05 40,50 17,85 AANDELEN MIDKAP-INDEX 10/03/00 584,38 04/05/99 50,25 16/02/00 13,70 10/03/00 136,00 17/02/00 22,55 27/04/99 17/03/00 04/05/99 05/04/00 09/07/99 05/05/99 14/06/99 06/03/00 28/04/99 19/04/99 13/01/00 06/04/00 28/04/99 09/02/00 16/11/99 16/07/99 09/03/00 23/04/99 29/03/00 13/07/99 15/04/99 18,30 25,00 22,50 31,00 16,70 18,05 10,55 16,05 42,50 10,50 21,80 27,00 11,55 19,95 33,80 11,05 v.k. 02/11/99 654,12 18/02/00 55,65 15/12/99 28,30 03/11/99 232,00 12/05/99 71,00 14/03/00 19,25 22/06/99 135,20 10/12/99 25,50 08/02/00 10/12/99 09/03/00 30/03/00 24/08/99 14/12/99 18/11/99 15/04/99 24/11/99 02/02/00 04/10/99 16/02/00 29/02/00 01/10/99 25/02/00 05/01/00 17/03/00 16/02/00 44,15 20,70 22,30 11,90 21,00 51,85 13,25 22,65 40,25 15,00 36,95 40,50 14,35 43,90 16,40 26,50 10,60 11,75 op 647,24 55,00 28,45 232,00 70,15 19,05 134,05 25,45 44,45 20,60 22,30 11,90 21,00 49,85d 13,20 22,65 40,45 15,05 37,25 40,55 14,30 43,10 16,25 26,05 10,30d 11,75 647,24 55,60 28,45 232,00 70,90 19,15 134,05 25,45 44,50 20,60 22,40 11,95 21,00 49,85d 13,25 22,65 40,50 15,05 37,25 40,65 14,30 43,10 16,40 26,60 10,35d 11,85 642,42 55,00 27,95 222,50 68,00 18,90 131,00 25,20 43,50 20,40 22,25 11,50 20,60 48,75d 13,15 22,00 39,90 14,85 36,40 40,00 14,05 41,50 16,25 26,05 10,20d 11,50 De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 92,20 221,65 154,50 95,90 185,00 197,60 186,60 151,40 70,00 15,00 29/03/00 28/03/00 10/03/00 07/03/00 29/03/00 113,55 95,60 72,50 24,88 49,20 29/03/00 10/04/00 15/04/99 98,05 63,00 11,90 15/04/99 92,20 92,20 92,20 92,20 92,20 05/04/00 209,80 211.60A 211,60 209,95 209,95 11/08/99 140,20 138,00A 138,00 f 137,25 137,95 f 19/10/99 92,60 92,80 93,30 92,50 93,00 30/06/99 105,00 f 93,80A 97,70 96,60 97.65 20/04/99 145,00 135,OOA 137,90 f 135,55 137,25 f 26/05/99 171,50A 169,10A 169,10 f 168,50e 168,50e 26/05/99 139,00 138,90 139,30 138,85e 138,85e 12/08/99 69,65 f 69,75 69,75 69,60e 69,60e 06/0J/99 12,80 f 12,80 f 12,80 f 12,75e 12,80 f NOTERINGEN BIJGEWERlu 11.00 UUR s 100 MEEST VERHANDELDE OP OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN eng.holl.le cpr eng.holl.2e pr. eng.holl trust gim v/orld equity f. gulden rente f. holI oblig.fonds holland eur fund holland fund hooge h aandf ned 87,15 60,35 128,40 66,20 32,50 97,90 143,25 64,25 166,00 42,50 92,20 117,80 70,95 36.70 43,80 37,30 24,60 77.60 74.00 2.25A 61,25 695,95 45,70 172,75 9.60A 93,90 f 94.75A 125,50A 86,25 66.90A 72.15A 44.35A 10,30 13,70 14.95A 213,55e 40,25 23,85 47,50 28,45 e 59,20 35,40 10,50 f 57,80 f 3,30b 3.30A 9,50b 15,00 14,60 29,00 11.50A 35.30A 29,00 37,00e 38,25 50,80 21,60 47,40e 23,93 24,95 25,65 52,30e 40,75 61,00A 56.90A 54.70A 48.00A 85.00A 38,10 63,50 92.00A 95.90A 100,00 86,80 60,40 126,40 65,45 32,20 97,90 143,00 64.40 164,30 44,00 92,20 117,80 70,95 37.30 f 44,20 37,20 24,70 77.05 73,90 2.25A 61,35 690,00 45,45 173,15 9.65A 93,15 93.65A 125,15A 86,20 66.90A 72.10A 44.35A 208,OOA 40.25A 23,70 47,85 27,30 59,00 35,40 ing bnk europe fund mg bnk europ.sm.capf ing bnkgeldm.fds ingbnkglob fund ing int.obl.fonds ing int.dep.fonds ing bnk middutch f. ing bnk north am.f. ing bnk oblig.fds ing bnk onr.g.aandf. ing bnk rentegr.f ing bnk quality o.l. ing bnk spaard.f insinger emergcomp insinger euro opt. insinger euro sel. insinger global sel insinger rentselect intereff.jap.warr. intereff rentegr. intereff.rentegr.il ishimalayan f japan convertibles japan fund cert, labouchere rentegr lanschot eur eq.f. lanschot gl.eq.f. leveraged cap nat.resources f. 11,50 35.30A 28,25e 37,50 37,50e 50,80 21,60 47,45e 23,98 25,05 25,65 52,50 41,15 60,00A 56.10A 54.25A 48,00A 84,00A 38.10A 63.80A 92.00A 95.50A 100,00 118.30A 117.50 a onr.goed f. a spaardiv f. a totaal fonds orange fund orange global pr orange midcap f pan glob conv f. pitcher postb aandelenf. postb.amerika f. postb beleggf. postb.comm.techf postb easy blue f postb.euro aandf. postb.e ereldf 27,55 75,20 32,60 26,80 27,90 75.20A 31,70 26,75 postb.intei postb.it fonds postb nederlandf. postb.nettorentef. postb.mkkei.c.clf postb.obligatief postb.opk.landenf. postb.pharmac fd. postb.vastgoedf. postb.verm.gr.f. postb.wereldmf preferent fonds rentalent rente plus fund rgaand mixfund urol.midcap f. uropean midc.f urope fund rg hollands bezit rg hypotheekfonds rg pacific fund rg rente mixfund rg young dynamicf rg zelfs argen rgzelfs.belgie rg zelfs. braz. rg zelfs canada rg zelfs.china rg zelfs.duitsl rg zelfs.fin.fd. rg zelfs.frankr. rg zelfs.hongk. rg zelfs it fund rg zelfs.japan rg zelfs.maleis. rg zelfs nederl. rg zelfs, polen rg zelfs.sing. rgzelfs.spanje rg zelfs.telec f. rgzelfs.uk rg zelfs, usa rg zelfs.z afr. rgzelfs.zwits. rodamco nth am. 5A rodamco ret.ned. royal plus f royal top f. schrod.eur.prop. tg petroleumh, 68,30 23,15 105,50e 78,30 f 67.10 f 71,20 f 47.25 83,60 e 208,25 f 20 22,70 48,75 69,65 142.90 47.85 55,10 46,40 99,20 39,45 20,80 54,05 63,15 62,50 47,55 109,15 24,40 e 109,85 55,50 f 126,80 63,50 142,20 71,25e 18,85 e 110,60 90,05 63,40 40,25 77,95 91,35 88,65 137, 48,35 36,55 51,00 A 26,00 f 21,85e 212,50 346,00 54,00 f 25,50 32,00 41.90 f 16,10 f 26,50 40.90A 44,70 1.75A VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers h.j. hoogste koers in 12 mnd l.j. laagste koers in 12 mnd. v.k. vorige koers (slotkoers) l.k. laatste koers A advieskoers b bieden d ex dividend e.r. effectief rendement gedaan en bieden gedaan en laten bieden en ex dividend laten en ex dividend gedaan en laten ex dividend gedaan en bieden ex dividend 0 hoogste koers 1 laagste koers stopkoers k.2 slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES aab 67: 96-01$ aab 6'/. I-I 196-06 aab 6'/. 94-07 aab 47e 99euro aab 47e 99lleuro aab m a4 57.97 achmea 67.96 aegon 8-7.91-01 aegon 77e 95 p.c. axa perp.7!/. OOeuro bng 77-94-00 bng 77,00-04$ bng 77s00IV-04$ bng 7 93-03 bng 6-7» 97-02$ bng 6 7s 96-06 99,05 A 89,90 - 102,00 99,75 A 104,60 e.r. s.k.2 6,69 99,05 5.71 102,75 5.62 102,70 A 102.1 6,11 90,10 3,49 102,10/ 5.94 99.75 A 5,87 104.70 4.95 105,80 A 105,85 - 106,50 106,80 - 103,00 - 103,20 - - 102,00 A 102,00 A 6,97 100,45 A 100,45 A 7,11 100.00 A 100,00 A 4.96 105,35 A 105,35 A 7,55 97,65 A 97,65 A 5,47 103,40 A 103,50 bng 6 99-09$ bng 57.97-07 bng 57.-97-08 bng 5 98-05euro bng47.97-01dm cades 67.96-04 dres.bnk 67.96 dres.fin. 57.98 fort.nl 57.98 fort.bnk 67.94-04 fort.bnk 5 97lfr gen.el cap3'/.- 95 ing bnk 67.96-06 ing bnk 67.9611 ing bnk 6 97-07 7,16 92,50 A 92,50 A 5.48 101,75 101,50 5.55 99,60 99,65 5,05 99,90 - 99.80 - 100,00 A 100,00 A 5,10 104.75 A 104,75 A 5,93 104.25 A 104.25 A 5.84 96,00 A 96,00 A 4.85 96,50 A 96.50 A - 96,00 A 96,00 A 5,60 98,00 - 97,75 5,24 103,00 103,30 4,27 101,50 101,50 - 99,95 A 99,95 A 5,62 102,95 103,00 5,62 102,95 103,00 5,83 101,05 100,95 ing bnk 47.99euro ing bnk 4 99euro kpn 67.- 96-06 nwb 77.00-04$ oostenr. 4 30 98 77.00-05$ abo 77.0011-03$ 67.96-06 aboir 57. OOeuro abo 47.99-04euro D0 96-16lire snsgr 67.00-10 versatel 117<00eurc vsbgr 67. 94-04 wolt.kluw 57; 99euri 5.85 100,90 5.92 96.75 5,80 89,50 A 4.47 94,00 A - 104,30 7,10 100,50 - 3,47 102.50 A 10 7.10 101,10/ 7.11 99,85/ 5.40 103,50- 5,15 100,65/ 4.93 99,60/ 7.86 28,70 6,07 100.40/ -17,04 100,30/ 5,24 103,00 5,77 98,65 apr 22,50 apr 24,00 jut 22,50 jul 25,00 jul 27,50 okt 25,00 301 11,34 304 20,00 apr 25,00 okt 22,68 301 22,68 302 18,15 302 22,68 302 54,45 apr 660,00 apr 670,00 apr 680,00 apr 700,00 mei 700,00 jul 800,00 apr 650,00 apr 660,00 apr 27,50 jul 27,50 jul 30,00 okt 30,00 302 29,49 304 20,00 o02 25,00 22,68 45,00 45,00 60,00 65,00 apr 125,00 apr 100,00 110,00 Jul 6,00 20,00 okt 15,88 apr 30,00 apr 32,50 o03 30,00 apr 27,50 jul 50,00 jul 80,00 apr 75,00 jul 75,00 jul 50,00 apr 55.00 apr 60,00 jul 50,00 jul 57,50 jul 65,00 okt 65,00 oOl 40,84 oOl 61,26 jul 60,00 apr 135,00 jul 105,00 jul 135,00 apr 60,00 apr 50,00 jul 50,00 jul 55,00 apr 50,00 apr 55,00 jul 50,00 aug 91,00 apr 57.50 apr 60,00 jul 57,50 jul 60,00 apr 60,00 apr 175.00 apr 180,00 apr 190,00 jul 200,00 apr 160,00 apr 190,00 jul 140,00 apr 55,00 jul 55,00 okt 55,00 apr 55,00 jul 37,50 okt 56,67 okt 35,00 okt 20,00 okt 20,00 jul 27,50 apr 25,00 apr 27,50 apr 30,00 apr 35,00 jul 25,00 jul 27,50 jul 30,00 okt 25,00 okt 30,00 I a STAATSLENINGEN nl 10'/.- 80-00 nl 97. 90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 8-'/. 90-00 nl 8-7.9011-00 nl 87.911-11 nl 87.92-07 nl 8V: 91-01 nl 8'/; 911-11 nl 8'/. 921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87. 92-071-11 nl 77.95-05 nl 77; 93-23 nl 77.-95-10 nl 7'/. 94-04 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67.95-05 nl 6'/: 93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 5'/, 98-28 nl 57.-00-10 nl 57.98-08 nl 37.99-09 nl 3 99-02 nl grb 37,-d nlgrb 3d S| ll •-< WISSELKOERSEN australischedlr belgische frk(lOO) canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr (100) hongkongdlr(lOO) itaUireUO.OOO) japanse yen (10,000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr, rand 3,62 ,t! 37,06 er S! - 11.38 211 d< 0.0»ii. Sf ngwk.8 ei NB Deze opgave pen van vreemde valuta bereke lu als provisiekosten 1,75 procent koopbedrag plus vijf gulden. Bi vreemde valuta aan het gwk ii percentage 2,25 procent van M j;( drag plus vijf gulden. EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen v;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 8