Oppositie wint verkiezingen Zuid-Korea tanning blijft in Peru verhalen over massaslachting Buitenland Little Havana viert feest voor Elian Mugabe blijft vasthouden aan onteigening blanke boeren Poetin onderzoekt schending mensenrechten Overlevenden van Srebrenica Weduwe krijgt beeldje Met welke van de drie gaat u voordelig het weekend in? IAG 14 APRIL 2000 olking ontvlucht geweld Filipijnen In het zuiden van de Filipijnen zijn meer dan 100.000 ;en sinds half maart op de vlucht geslagen in verband met ;hten tussen islamitische onafhankelijkheidsstrijders en re- gstroepen. Volgens de regering zijn voor de ontheemden acties op gang gekomen. De uitgeweken bevolking wordt vangen in 26 speciaal ingerichte centra. -40 sl-esc (kage kernonderzeeër VS harbor Uit het aandrijvingssysteem van een Amerikaanse jnderzeeër heeft radioactief water gelekt. Dat heeft de ikaanse marine gemeld. Het vervuilde water zou in het van het schip zijn gelopen, maar niet naar buiten zijn ge- nid. De USS Olympia, gestationeerd in Pearl Harbor op ji, werd gereviseerd toen de lekkage zich voordeed in de or, die op dat moment buiten dienst was. Ier 200 Falun Gong-leden gepakt De Chinese autoriteiten hebben gisteren in de hoofd- Peking meer dan tweehonderd leden van de verboden reli- :e beweging Falun Gong opgepakt. Volgens het Informatie- urn voor de Mensenrechten en Democratie in Hong Kong ;n de arrestanten een demonstratie houden op het Plein j Y\ ie Hemelse Vrede. Ze wilden protesteren tegen de vervol- waaraan ze bloot staan. acht slachtoffers groeihormoon Mensen die midden jaren tachtig met besmette groei- 7i ionen zijn behandeld, hebben gisteren bij justitie in Parijs dacht wegens doodslag en vergiftiging ingediend. Volgens Ivocaat van de groep zijn meer dan zeshonderd mensen ndeld met een partij groeihormonen waarin zich een ab- ïale hoeveelheid van het antigeen ACE bevond. Dit zou de neeslijke hersenaandoening van Creutzfeldt-Jacob hebben irzaakt. De klagers zijn in 1985 en 1986 met het groeihor- n behandeld, hoewel in het eerst jaar al was vastgesteld dat ii het antigeen zat. ontbreken op wereldtentoonstelling el^ De Verenigde Staten zullen niet aanwezig zijn op de ldtentoonstelling Expo 2000 in Hannover. Het machtigste ter wereld slaagt er niet in de nodige fondsen te vinden om laviljoen te bouwen. Dat meldde gisteren het Belgische nunicatiebureau voor Expo 2000. Van 1 juni tot 31 oktober t Hannover het decor voor de eerste wereldtentoonstelling uitse bodem. Circa 190 landen en internationale organisa- even dan acte de présence. iter in Grote Meren daalt verder Het water in de Grote Meren en de St. Lawrence-rivier grens van Canada en de VS is opnieuw gedaald. Een com- le met leden uit beide landen heeft vastgesteld dat de afge- twee jaar zo'n honderd miljard liter water is verdampt, tegenover staat minder aanvoer van water als gevolg van ïgewoon warme winters van de laatste twee jaar, die ge il gingen met weinig sneeuw, dus weinig smeltwater. ning Albert herstelt goed el; De Belgische koning Albert herstelt voorspoedig var» ïartoperatie. De eerste dag na de ingreep is gisteren „nage- perfect" verlopen. Alle resultaten van bloedafname, Idruk en hartritme zijn „zeer bevredigend", aldus hoofd- ïrg Vanermen van het ziekenhuis in Aalst. De koning blijft 'nog een week en heeft daarna maximaal vijf weken nodig ;eheel te revalideren. t naar wc: schadevergoeding BjANEiROEen rechtbank in de Braziliaanse stad Rio de Iro heeft een schadevergoeding van bijna 20.000 gulden Jekend aan een 11 -jarige scholier die van zijn lerares niet Ihet toilet mocht. De rechtbank vindt dat de vrouw schade I toegebracht aan de waardigheid van de jongen. Gilson pt in september 1997 voor de ogen van zijn klasgenoten in Bes plassen, omdat een gang naar het toilet hem was ont- J. Daardoor werd hij volgens zijn ouders het mikpunt van ■van zijn klasgenootjes. ema verwerpt verhoging pensioenen frouDe Doema, het lagerhuis van het Russische parle- t, heeft gisteren een wetsvoorstel verworpen om het staats- iioen te verhogen tot 900 roebel (ongeveer 75 gulden) per jid. Volgens het Staatspensioenfonds ontbreekt het geld zo n verhoging. Het minimumpensioen bedraagt nu 410 lel per maand. De meeste gepensioneerden zijn afhankelijk ■amilieleden of van baantjes. ik Kok welkom op top in Berlijn KL; De Duitse regering heeft gisteren bekendgemaakt dat ze en internationale leiders heeft uitgenodigd voor een top- èrentie op 2 en 3 juni in Berlijn. De conferentie is bedoeld /an gedachten te wisselen over het onderwerp 'Mpdern be- in de 21ste eeuw'. Onder de genodigden zijn de Ameri- ise president Clinton en de Britse premier Blair. Ook pre- Kok is welkom en verder leiders uit Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Israël, Italië, Nieuw-Zeeland, Portugal, Zuid- a en Zweden. Lage opkomst speelt partij Kim Dae-jung parten De oppositie tegen president Kim Dae-jung heeft onverwacht de parlementsverkiezin gen in Zuid-Korea gewonnen. De Grote Nationale Partij (GNP) van oppositieleider Lee Hoi-chang komt uit op 133 van de 273 zetels. De Millennium Democratische Partij (MDP) van president Kim Dae-jung vergaarde 115 zetels, zo werd vanochtend bekend gemaakt. Seoul Rtr-anpde definitieve uitslag bekend- Liberaal-Democraten kunnen maken. De GNP en de MDP aanspraak maken op zeventien De cijfers betreffen de voorlopi- ontliepen elkaar voorafgaande zetels, andere partijtjes en en ge uitslag. Later vandaag zou de aan de stembusgang nauwelijks kele onafhankelijke kandidaten nationale verkiezingscommissie in de peilingen. De Verenigde veroverden samen acht zetels. De partij van Kim Dae-jung had gehoopt te kunnen profite ren van de recente aankondi ging van de historische top met president Kim Jong-il van Noord-Korea. De oppositie he kelde de aankondiging van de top zo vlak voor de parlements verkiezingen als een goedkope verkiezingsstunt. Politieke analisten denken dat de MDP gisteren vooral hinder ondervond van de onge kend lage opkomst van iets meer dan 57 procent. Vooral jonge Zuid-Koreanen lieten de stembussen en de aangekon digde top voor wat ze waren en genoten van een vrije dag. Vol gens een woordvoerder van de verkiezingingscommissie lijken veel jongeren te hebben ge dacht dat stemmen nauwelijks invloed zal hebben op de poli tiek in het land. De centrumrechtse GNP, die in het parlement al de grootste fractie had, stelde in de cam pagne vooral het economische hervormingsbeleid van presi dent Kim Dae-jung centraal. Ze hekelden de relatief hoge werk loosheid en de verkoop van be kende Zuid-Koreaanse onder nemingen aan buitenlandse ondernemers. Cubaanse ballingen die willen voorkomen dat Elian met zijn vader meegaat naar Cuba, stroomden gisteren samen bij het huis in Miami waar het knaapje bij zijn oudoom verblijft. foto epa roberto schmidt In weerwil van de deadline die de Amerikaanse regering stel de, is het Cubaantje Eilan gis teren niet aan zijn vader over gedragen. Een rechter gelastt- te een time out in het drama. Drie of vier dagen relatieve rust, dan volgt alsnog de ont knoping. Een reportage uit Miami. MIAMI «JOHN WANDERS CORRESPONDENT Plotseling is er paniek. Van alle kanten komen politiemannen aanhollen. Twintig, dertig. In het flitslicht van tientallen foto camera's klauteren ze haastig over het hek rond het meest ge filmde huisje van Little Havana, de Cubaanse wijk van Miami. Er is iets mis in de achtertuin van Lazaro Gonzalez. De me nigte achter de politieafzettin- gen joelt. „Elian is uit de schommel gevallen", bericht een persfotograaf die vanaf een hoogwerker het beste uitzicht heeft op het achtertuintje. Een gerucht is hier snel gebo ren. In het piepkleine achter tuintje verschijnt in de mêlee van familieleden, vrienden, woordvoerders, advocaten en agenten ineens een klein olijk ventje: Elian. Hij rent zoals zes jarige jongetjes rennen, op kor te beentjes en met korte sprint jes. Onder de vele sympathisanten die zich donderdag hebben ver zameld bij de woning van Eli- ans oudoom Lazaro is de span ning groot. Na bijna vijf maan den van politieke en juridische spelletjes rond de bekendste ldeuter van het westelijk half rond, lijkt D-Day aangebroken. Iedereen in Miami weet het: La zaro Gonzalez moet Elian die middag om twee uur overdra gen aan justitie. Opdat het kind nog dezelfde dag kan worden herenigd met zijn wachtende vader, Juan Miguel Gonzalez, die zich in een voorstadje van Washington zit te verbijten. De deadline van minister Reno (justitie) hangt als een donder wolk boven Miami. Haar nacht merrie, en die van president Clinton, wordt mogelijk werke lijkheid. Machtsvertoon door de federale overheid lijkt op dat moment de enig overgebleven optie. De wet laat geen ruimte voor twijfel, vindt Reno. Elian moet terug naar zijn vader. Maar Lazaro, de broer van Eli- ans grootvader, heeft gezegd dat hij de deadline van Justitie aan zijn laars lapt: „Wij zullen dit kind niet overdragen. Ze zullen hem met geweld uit mijn woning moeten halen". De deadline verstrijkt. Minder dan een uur later volgt het ver rassende bericht dat een fede rale rechter in een spoedeisen de procedure bepaald heeft dat Elian tijdelijk in de VS mag blij ven. Nog even niet ingrijpen, geeft de rechter hiermee aan. Justitie laat kort daarop in een reactie weten dat de deadline drie tot vier dagen is opgescho ven. Voor Lazaro Gonzalez en zijn 21-jarige dochter Marisleysis, die zich presenteert als Elians 'surrogaat-moeder', is het uit stel van executie. Dat het jonge tje uiteindelijk zal terugkeren naar zijn vader en naar het land van de in Miami zo gehate Cu baanse leider Fidel Castro lijkt onvermijdelijk. De prangende vraag is: wanneer en tegen wel ke prijs. Uitstel van executie of niet, Litt le Havana legt het jongste rech terlijke vonnis uit als een klin kende overwinning voor Lazaro Gonzalez, diens dochter Maris leysis en vooral voor hun jonge held Elian. „Victoria! Grande victoria!", schreeuwen de Cu baans-Amerikanen. Claxonne rend rijden ze met hun auto's door de straten van Miami. Hun passagiers, veelal jonge meiden, hangen ver uit de raampjes, breed lachend en wapperend met Cubaanse vlag gen. Het getoeter is oorverdo vend. Alsof het team van de Miami Dolphins zojuist de Su per Bowl heeft veroverd. Terwijl verderop boven zee bliksemschichten verschijnen, is het in huize Gonzalez tijd voor een ritueel. Elian, de zesja rige Messias die volgens som mige Cubaanse ballingen is voorbestemd voor het presi dentschap van een vrij Cuba, moet aan de sympathisanten worden getoond. Als dank voor hun steun en trouw. Marisleysis is aan Elians zijde, als de voor deur van de kleine woning opengaat. Ze kijkt somber. De menigte schreeuwt opgewon den, zwaait met vlaggen en juicht. „Elian, vriend, de ballin gen staan achter je!" Het is al weken een pandemo nium in Spaanstalig Miami en het wordt elke dag gekker. De ontknoping in het voogdijdra ma rond Elian komt rap nader bij. De accu's zijn in Miami ge vaarlijk hoog opgeladen. Daar kunnen venijnige vonken vanaf springen, als straks de kater komt. HAVANA-HARARE Rtr-AFP-ANP President Mugabe van Zimbab we houdt onverkort vast aan zijn voornemen lan'd te ontei genen van blanke boeren. „Ik verzeker u dat het land ingeno men zal worden, sancties of geen sancties", aldus de presi dent tijdens een top van ont wikkelingslanden op Cuba. Juist gisteren droeg de rege ring van Zimbabwe de bezetters van 'blanke' boerderijen op te vertrekken. Terwijl president Mugabe op Cuba is, kwam die opdracht van waarnemend pre sident Joseph Msika. Eerder op de dag had het hooggerechts hof bepaald dat de politie een einde moet maken aan de be zettingen. Een lagere rechtbank bepaalde dat al eerder, maar de politie reageerde daar niet op, omdat er onvoldoende mensen voor ontruimingen beschikbaar zouden zijn. De bezetters van de blanke boerderijen zijn militante vete ranen uit de oorlog in het voor malige Rhodesië (1972-1980). Ze begonnen hun acties in fe bruari, met instemming van Mugabe. Het bouwland is al ja ren eigendom van blanke boe ren. Ongeveer duizend boerde rijen zijn nu bezet. Mugabe weigert de blanke boeren compensatie te geven voor geleden schade of voor af genomen land. Hij vindt dat ze daarvoor moeten aankloppen bij Groot-Brittannië, de voor malige koloniale macht. Groot- Brittannië heeft gezegd bereid te zijn mee te werken, maar al leen als Zimbabwe met een eer lijke grondpolitiek komt. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken waar schuwt bij reizen naar Zimbab we de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Met name in Harare komen berovingen, al dan niet met geweld, overdag en 's nachts regelmatig voor. In verband met de verkeersveilig heid wordt reizen per auto bui ten de stad na zonsondergang ontraden. moskou frank hendrickx geen misverstand over bestaan dat de grootste schendingen door Tstjetsjeense rebellen zijn be gaan. „Discriminatie, gijzelingen, slavenhandel, moord, verkrachtingen en publieke excecuties waren aan de orde van de dag." Niettemin is het voor het eerste dat Poetin ook bereid is wanda den van Russische zijde onder ogen te zien. Tot zover onze correspondent. Persbureau Associated Press meldt voorts dat Rusland directe onderhandelingen voert met Tsjetsjeense vertegenwoordigers over het beëin digen van de oorlog in Tsjetsjenië. De Russische minister van buitenlandse zaken Ivanov maakte dat gisteren bekend. CORRESPONDENT De Russische president Poetin roept een speciale commissie in het leven om schendingen van mensenrechten in Tsjetsjetjenië te onderzoeken. De Russische onderzoekers moeten samenwer ken met experts van de Raad van Europa. De Raad heeft zware kritiek op het optreden van Rusland in de opstandige republiek. „Respect voor mensenrechten is een prioriteit voor de Russische staat", aldus Poetin. „Beschuldigingen over wangedrag van het Russische leger zullen niet worden genegeerd." Poetin laat er echter sen Toledo in tweede stemronde berto Fujimori in de eer- onde van de Peruaanse aU lentverkiezingen net geen :ocent van de stemmen d, is de steeds hevi- olitieke crisis in het land lsnog bezworen. Het blijft )mende tijd echter zeer nend. •r het eerst in tien jaar is noverwinnelijke geachte ori succesvol uitgedaagd de zes weken geleden nog nbekende oppositiekandi- Alejandro Toledo. De uit- noet een zware slag zijn ;ujimori. Het is vooral een valler voor hem door de rol van de waame- fimmissie van de Organi- van Amerikaanse Staten de Verenigde Staten en 'este Europese regeringen, e tweede ronde min of hebben afdwongen. Fujimori in de eerste wel de 50 procent van de ten gepasseerd, dan zou -gering internationaal zijn toten en een bron van in- teit zijn geworden. Er is k al gesuggereerd, dat er naar is toe gewerkt, dat ori niet in één keer zou ori, die nooit veel be- elling voor democratische pes heeft getoond, re- Peru de laatste jaren ijzeren vuist. Successen boekte hij daarbij wel. Hij kreeg de inflatie drastisch omlaag en ontving veel lof voor zijn be strijding van de terroristische' beweging Lichtend Pad. Maar ondertussen verarmde het land en groeide de werkloosheid. Te genkandidaat Toledo gaf vooral weer hoop aan de arme, indi aanse bevolking van Peru. De oppositiekandidaat vierde het afdwingen van een tweede verkiezingsronde met tiendui zenden symphatisanten. Vol gens politieke commentatoren maakt Toledo een grote kans in de tweede ronde, nu de rege ring van Fujimori in diskrediet is gebracht. De bevolking iden tificeert Toledo met een nieuw democratisch tijdperk. Hij drong erop aan, dat in de twee de ronde ook de oppositie toe gang krijgt tot de media. Dat was tot voor kort niet het geval, doordat Fujimori controle over de grote televisiestations uitoe fent. Toledo wil ook dat alle le den van de officiële en van fraude beschuldigde officiële kiescommissie worden vervan gen. Fujimori bevindt zich in een politiek isolement. Gezegd wordt dat de presidentsverkie zingen voor hem het begin van het einde betekenen. Wat hij nog in petto heeft moet blijken in de aanloop naar de tweede stemronde, die naar verwach ting eind mei of begin juni wordt gehouden. DEN HAAG CPD „Ik hoop dat uw vader zal te rugkeren." De medelevend be doelde woorden van de rechter van het Joegoslavië-tribunaal zijn een pijnlijke uitglijder. Ge tuige Enver Husic heeft net uit gelegd waarom hij denkt dat zijn vader de massaslachtingen van Srebrenica niet heeft over leefd. Hij is een van de meer dan 7.000 mannen die in 1995 'verdwenen' nadat de Bosni sche Serviërs de moslimenclave hadden ingenomen. De meeste getuigen in het proces tegen de Bosnisch-Ser- vische generaal Krstic gingen deze week schuil achter scher men en codenamen. Maar En- ver Husic doet zijn verhaal in het openbaar. „We dachten dat ze ons niet zouden vermoorden met Unprofor erbij", vertelt En- ver. „Ik smeekte mijn vader om ons over te geven." Maar er wa ren helemaal geen soldaten van de VN: de Serviërs hadden de moslims uit de bossen gelokt met de blauwe helmen en witte pantservoertuigen die ze op het Nederlandse VN-bataljon had den buitgemaakt. Waar Enver ternauwernood aan de executies wist te ontko men, belandden andere getui gen in de hel. Met duizenden opeengepakt, hadden de mos limmannen nog geapplaudis seerd toen de Servische gene raal Ratko Mladic was komen vertellen dat ze de volgende dag zouden worden geruild voor Servische krijgsgevangenen. Dagen- en nachtenlange slachtingen volgden op die ge ruststelling. Getuige N zag Mla- DEN HAAG ANP Miisada Malagic (40), die na de val van Srebrenica haar man, zoons en schoonvader verloor, heeft in Bosnië een replica ge kregen van het beeld van de Scheveningse vissersvrouw. Tij dens haar bezoek aan Den Haag, waar ze getuigde voor het Joegoslavië-Tribunaal, had dat beeld haar zeer ontroerd. Tij dens een wandeling over de Scheveningse boulevard raakte zij onder de indruk van het beeld dat uitkijkt over zee. Het monu ment eert de vrouwen die wachten op de zeelieden die nooit van zee zijn teruggekeerd. die zelf tijdens de executies in het licht van de graafmachines waarmee de massagraven wer den gedolven. Overlevenden verborgen zich onder de lijken. „Er lag er een bovenop me, ik kon voelen hoe zijn bloed op mijn rug druppelde", vertelt ge tuige L. Hij hoorde de gewon den smeken om een genade schot. „Langzaam aan, lang zaam aan", had een Servische soldaat gereageerd. Rollend, kruipend, rennend, soms strui kelend over de lichamen ont kwamen ze naar de bossen. Ge tuige K: „Ik voelde de botten onder mijn voeten kraken en ribben verbrijzelen". Het verhaal van getuige O, zeventien jaar op het moment van de massaexecuties, is dat van allesoverheersende dorst. Na een dag van transport, in de verzengende hitte in vrachtwa gens geperst, dronken de ge vangenen hun eigen urine. O 'voelde niks', vertelde hij giste ren. „Ik was niet bang. Het speet me alleen dat ik dorstig zou sterven." Hij werd geraakt in schouder, voet en borst. Maar de Servische soldaat die de gewonden kwam afmaken, ontdekte O niet en schoot al leen diens buurman door het hoofd. De slachting was 'ex treem goed georganiseerd en systematisch', bevestigt „De organisatoren verdienen het niet om vrij te zijn". Motorola M3588 van f 199,- voorf99,- Trium Galaxy van f 229,- voorfi69,- Inclusief totaal f 50,- beltegoed Siemens C25 van f 299,- voorfi99,- ad Telfort Naast een aanzienlijke prijsverlaging* van de Motorola M3588, Trium Galaxy en de Siemens C25 is het nu nog voordeliger om te kiezen voor Telfort Pak&Bel Pre-Paid. Zo belt u tot 1 mei in het weekend al vanaf 15 cent per minuut (daarna vanaf 20 cent per minuut). Door de week praat u gewoon verder in de daluren vanaf 25 cent per minuut en in de piekuren voor het lage tarief van slechts 95 cent per minuut. Ga dus nu naar de winkel en vraag naar de voorwaarden. Telfort Dat praat 'n stuk makkelijkei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 7