Fietser van rechts krijgt in mei 2001 voorrang KIDSvwrNIKS! SHOWTIME! Binnenland AZR in de aanval tegen aantijgingen op internet Vies werkje in Amsterdams vuil Franssen wil grenzen aan termijn burgemeesters Waterspel Bakker voor de tuin Bommen in postpakketjes Films zonder reclame op nieuw televisiekanaal Milieugroepen zien bij Leiden plekken voor 86 windmolens lec Ter gelegenheid van het Europees kampioenschap geeft de staat een speciale vijf guldenmunt uit. De en wettig betaalmiddel, wordt vanaf 4 mei in een o miljoen in circulatie gebracht. De munt toont koningin met op de achtergrond een voetbalpatroon dat de af- g op de muntzijde grafisch completeert. Het is voor het teen herdenkingsmunt van vijf gulden wordt uitge- iohan Cruijff slaat op 3 mei officieel het eerste exem- foto anp ïidende etiketten op drankjes 1-512 gen» Gezondheidsdrankjes zijn niet zo gezond als de )arke n beweren. De bacteriën die in deze drankjes worden hebben vaak nauwelijks of helemaal geen positief ef- ie gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Uni- Wageningen. De wetenschappers legden 49 onderzoe- jinnen- en buitenland naast elkaar. Hieruit kwam naar at er geen bewijzen zijn dat de producten gezond zijn. hele moord in Utrecht IENI, Tw e mannen uit de Utrechtse Sterrenwijk zijn gister- Hl [ood aangetroffen in een woning aan de Oudegracht. De tussen de veertig en vijftig jaar oud, bleken met ge- i het leven gebracht. Van de dader ontbreekt vooralsnog oor. Rond half zes gistermiddag bestormden zwaar be- üi!e agenten een zogeheten werfkelder langs de gracht, die ing wordt gebruikt. De politie was op basis van een lo- ïderzoek te weten gekomen dat er in deze woning ver- u ijk twee lijken lagen. Niet bekend is hoe lang de licha- KY al hebben gelegen. Een team van twintig rechercheurs APR >ekt de dubbele moord. ANKI KYS rAAi hgj NAVO-secretaris-generaal Robertson heeft premier teren laten weten de Kosovo-evaluatie van het kabinet rieus' te nemen. Nederland heeft kritiek op de grote anden, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en k, die zich individueel vergaand hebben bemoeid met litvorming rond de bombardementen. Robertson zei na prek met Kok op het Catshuis dat hij de Nederlandse lerieus neemt, „om lessen te leren voor nog beter crisis- ■ment in de toekomst". »vo-evaluatie 'zeer serieus' lenj pholdebat uitgesteld Het Kamerdebat over de groei van Schiphol tot 2003 iteld tot 11 mei. Het zou eerst volgende week worden ge- De Tweede Kamer vindt dat ze de ingewikkelde stuk- tsandaat heeft gekregen en zich daarom niet gedegen kan eiden. De ministers Netelenbos van verkeer en Pronk ieubeheer brachten deze week het al lang verwachte be- ir Schiphol naar buiten. De luchthaven mag groeien tot vliegbewegingen in 2003 op voorwaarde dat maximaal roningen geluidsoverlast ondervinden. De oude milieu die niet voldeden, zijn aangepast. klee'l echaussee heeft milieustempel De Koninklijke Marechaussee is vanaf gisteren de iverheidsorganisatie met een officieel milieukeurmerk, defensieorganisatie moet vanaf januari 2003 voldoen n dicFnge internationale milieunormen. Staatssecretaris Van n defensie hoopt dat zijn ministerie in de toekomst ook listerie van Milieudefensie' kan worden genoemd. De laussee is onder meer belast met de handhaving van mi- :en. Zelf doet het vierde krijgsmachtonderdeel aan ge in afvalinzameling en gebruikt het zonnecollectoren. fie-inval bij Turks persbureau Een arrestatieteam van de politie heeft, naar nu pas is geworden, in de vroege ochtend van maandag een in- aan bij het Turkse persbureautje özgürlük in Amster- fest. Een deel van de inventaris werd in beslag genomen, ndali s Justitie past de inval in een reeks huiszoekingen die ibeli lag verspreid over het land zijn verricht. De Amsterdamse at mr. M. Wijngaarden, raadsman van het persbureau, de huiszoeking is gebeurd op verzoek van de Belgische Die zou bezig zijn met een gerechtelijk onderzoek naar kse DHKC („Revolutionair Volksbevrijdingsfront"), de lige, linkse organisatie Dev Sol. Justitie zelf geeft geen bijzonderheden. ichoppers Vitesse snel berecht i De relschoppers die zich woensdagavond hebben mis- bij stadion Gelredome na de wedstrijd Vitesse-Roda snel aangepakt. Al op 26 april en 1 mei worden zittin- n de Arnhemse politierechter gehouden, waar vijftien hten zich moeten verantwoorden. Met deze vorm van :ht speelt Justitie alvast in op de werkwijze rond Euro )ok tijdens het EK worden fans die zich schuldig maken geregeldheden zo snel mogelijk voor de rechter gebracht. levenslang voor maïsveldmoord cht Voor de rechtbank in Dordrecht zijn gisteren straf- twaalf jaar tot levenslang geëist tegen drie van de vier hten van de dubbele moord op een 22-jarige Groninger 21-jarige vrouw uit Eindhoven. De lijken werden in sep- nen jr 1999 gevonden in een maïsveld bij Hagestein. Justitie dat het om een koelbloedige en geplande afrekening mdat het mannelijk slachtoffer drie kilo cocaïne zou heb- stolen. De vrouw, vriendin van de man, zou een toevallig bef offer zijn geweest. iderd straatovervallen opgelost De politie in Den Haag heeft in de afgelopen twee len 27 Hagenaars aangehouden die worden verdacht van ;vin oof. Verreweg de meeste van hen zijn minderjarig. Door kgj istaties zijn circa honderd gevallen van straatroof opge ef Het onderzoek naar de roofovervallen op straat is ver oor het zogeheten 'Knakenteam'. Deze ploeg van dertien cheurs is vernoemd naar de werkwijze van de verdach- op straat een slachtoffer vaak eerst om 'een knaak' vra- hem vervolgens beroven. De slachtoffers van de bero- i Waren over het algemeen ook nog jong. 1 werk maken van ICT in zorg' (NI. t. Ziekenhuizen moeten veel actiever zijn om informa- communicatietechnologie (ICT) binnen de muren te ha- ti is belangrijk voor de snelheid en doelmatigheid als in- ~en medische informatie uitwisselen, onderling en met zorgverleners. Nederland kan een voorbeeld nemen aan nd als Finland, waar patiënten een elektronisch medisch hebben. Waarnemend directeur-generaal op het minis- an volksgezondheid N. Oudendijk bepleit dat in het tijd- Medisch Contact. De topambtenaar verbaast zich over de 'oudendheid van ziekenhuizen. Uitstel regel voor voorlichting en aanpassing kruispunten De regel dat auto's voorrang moeten verlenen aan fiet sers van rechts, gaat pas in mei 2001 in. Dat heeft minis ter Netelenbos (Verkeer) gisteren bekendgemaakt tijdens een congres over verkeersveiligheid. Het gaat om een voorrangsregeling op gelijkwaardige kruisingen, niet op kruisingen waar verkeersborden of verkeerslichten staan. Sommige lokale en regionale wegen moeten nog worden aangepast aan de nieuwe maatregel. amsterdam anp Aanvankelijk zouden fietsers al per 1 december van dit jaar voorrang moeten krijgen. De invoering is echter uitgesteld voor een betere voorlichting. Ook krijgen gemeenten meer tijd kruisingen eventueel aan te passen. Tevens is het beter de voorrangsregel in te voeren als het langer licht is. De Fietsers bond vindt het uitstel jammer maar heeft wel begrip voor de redenen. De bond is bijzonder blij met de maatregel. „De ver keersregel wordt eenvoudiger en daarmee ook veiliger. Alle verkeer van rechts heeft voor rang, er is geen uitzondering meer. De Fietsersbond wijst erop, dat Nederland nog het enige Europese land is met de voor rangsuitzondering voor lang zaam verkeer van rechts. De re gel stamt volgens de bond nog uit de Tweede Wereldoorlog: de Duiters vonden het vervelend om steeds te moeten wachten voor de vele fietsers. Ook ANWB-directeur Van Woerkom vindt het uitstel verstandig. Er kan nu extra aandacht worden besteed aan de fietsverliching. Bovendien hebben autorijders meer tijd om aan het idee te wennen. Blijkens de voorlopige cijfers over de verkeersongelukken, die Netelenbos op het congres bekend maakte, heeft het ver keer vorig jaar twee procent meer mensen het leven gekost. Het aantal gewonden dat na een verkeersongeval in een zie kenhuis belandde steeg zelfs met vijf procent. Vorig jaar heeft de politie 1090 verkeers doden en 12.389 ziekenhuisge wonden geteld. De stijging is opmerkelijk omdat in drie voor gaande jaren het aantal ver keersdoden juist afnam. Vol gens Veilig Verkeer Nederland (WN) is de door Netelenbos genoemde stijging van het aan tal verkeersdoden aan de lage kant. Op basis van correcties die in het verleden door het CBS zijn uitgevoerd, denkt WN dat het aantal in 1999 rond 6 procent hoger ligt. Voor de cij fers uit 1999 zou dat betekenen dat niet 1090 mensen in het verkeer zijn omgekomen, maar 1165, aldus WN. Over 1998 meldde het Cen traal Bureau voor de Statistiek nog een daling van acht pro cent. De stijging in 1999 heeft zich vooral voorgedaan bij kin deren tot 11 jaar, mensen tus sen 51 en 60 jaar en 81-plus sers. Ook is er een forse stijging onder inzittenden en bestuur ders van bestelauto's en vracht wagens. Bij eenderde van de ongevallen met dodelijke afloop is een vrachtwagen of bestelau to betrokken. Veilig Verkeer Ne derland bepleit nog een onmid dellijke afschaffing van geblin deerde achterruiten van bestel auto's. Sommige automobilis ten blinderen hun achterruit om belastingvoordeel te krij gen. De minister kondigde een verlenging aan van de campag ne tegen het telefoneren in de auto. Ook wil ze het conse quente gebruik van autogordels stimuleren en drugs en medicij nen in het verkeer verder terug dringen. Invoering van een voorlopig rijbewijs en een lage re alcohollimiet voor jonge au tomobilisten moeten eveneens het verkeer minder onveilig hel pen maken. Overigens is Ne derland op twee na het minst verkeersonveilige land van Eu ropa. rotterdam gpd Wanneer is een stuk op internet onrechtmatig? Om die vraag draaide het gisteren tijdens een kort geding voor de Rotterdam se rechtbank. Het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) eist dat het echtpaar Rotgers uit Rotterdam stopt met het ver spreiden van beledigingen en aantijgingen op hun internetsi te. De advocaat van het echtpaar wijt de inhoud van de website aan de starre houding van het ziekenhuis. „Het ontbeert de artsen daar aan inlevingsver mogen als het gaat om ernstig zieke mensen en hun familie." Op de website is het ziekte verloop van Arja Rotgers te vol gen. De 48-jarige vrouw meldde zich vorig jaar bij de Daniel den Hoedkliniek (onderdeel van het AZR) met kanker aan de anus. Haar toestand was volgens het echtpaar Rotgers zo ernstig dat snel opereren noodzakelijk was. Volgens hun relaas wilde de be handelend arts pas opereren na terugkeer van zijn vakantie. Voor een snelle ingreep was volgens het echtpaar geen me dische urgentie. Het menings verschil hierover liep hoog op. Uiteindelijk onderging de - A'; Amsterdam Gebruikte luiers, kattenbakvulling, plastic, glas, chemisch afval en stinkende etensresten. Alles wat de Amsterdammers in hun vuil niszakken aan de straat hebben gezet, wordt nauwkeurig bekeken, met de hand gesorteerd en in aparte bakken gedeponeerd. De Amsterdamse milieudienst wil precies weten wat de Amsterdammer in zijn vuilniszak stopt. Om daar achter te komen werd gedurende drie weken een sorteer- analyse uitgevoerd. Zo kan worden vastgesteld welk deel van het afval nog niet gescheiden wordt aangeleverd en waar verbetering nodig is. Uit zendkrachten sorteren het vuil op 26 verschillende componenten. Uit de etensresten vissen ze soms nog hele, ongeopende flessen wijn en hele pakken vlees, waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden. Ook het door Harry Mulisch geschreven boekenweekgeschenkje ligt al tussen de verlepte slablaadjes. Hoewel het nog te vroeg is voor conclusies, is het volgens de milieudienst wel duidelijk dat de gemiddelde Amsterdammer zijn afval slecht scheidt. foto anp marco okhuizen den haag'hansjacobs haags redacteur De Zuid-Hollandse burgemees ters die aan hun tweede ambts termijn van zes jaar bezig zijn, kunnen hun borst nat maken. De aanstaande commissaris van de-koningin Franssen vindt dat zij niet langer dan twee ter mijnen in een gemeenten moe ten werken. Juist omdat burgemeesters in hun gemeente een sterke posi tie innemen en een centrale rol spelen, moeten ze volgens Franssen niet te lang op één plek blijven zitten. Beperking van die tijd sluit volgens hem beter aan bij de praktijk bij stichtingen en verenigingen. Daar geldt al vaak een maxi mum termijn van twee periodes van vier jaar. Een aantal politieke partijen bindt de zittingstijd van raads leden ook aan een tijdslimiet. Franssen, tot zijn installatie in Den Haag op 3 mei nog burge meester van Zwolle en voorzit ter van de Vereniging Neder landse Gemeenten, doet zijn uitspraken in een vraaggesprek met de Staatscourant. Franssen vindt dat minister De Vries (binnenlandse zaken) werk moet maken van het vaker rouleren van burgemeesters. „Nu is het al de opvatting van het ministerie dat een stevig ge sprek volgt over hoe het verder moet wanneer de tweede ter mijn er op zit. Dat zou het mi nisterie verder moeten oppoet sen", zegt de aanstaande com missaris. Hij vraagt de minister ook om meer duidelijkheid over wat er mag worden gedeclareerd. Franssen vindt dat landelijk moet worden vastgelegd wat moet worden betaald uit de ambtstoelage, zodat een affaire over declaraties en bonnetjes zoals in Rotterdam, niet wordt herhaald. „Het is heel onduide lijk", aldus Franssen in de Staatscourant. In ons tuincentrum vindt u een uitgebreide Gardena show van elektrisch maai- en snoei- gereedschap, water- en beregeningspompen en bovendien zéér voordelige showaanbiedingen. (f) GARDENA WP 900, Complete set met pomp, filterkorf, telescoopbuis en cascadewaterspel. Max. opvoerhoogte 1,5 m. vijvergrijper t.w.v. 39,95. (vraag naar on Van 1f>9r voor Haarlem: Westelijke Randweg/hoek Vlaamsew Telefoon 023 - 524 32 83 m Donderdag en Vrijdag - Hillegom Vrijdag Telefoon 0252 - 53 59 35 apeldoorn gpd Postpakketten met wapens, chemische stoffen, drugs en bommen. Tussen de miljoenen pakketten die PTT Post bezorgt, zitten geregeld merkwaardige zendingen. Toch kun je het be roep van postbode niet echt ge vaarlijk noemen. Ook niet na dat tien Apeldoornse postbodes deze week bedwelmd raakten door een lekkend flesje in een zending met chemische stoffen. „Dit komt nauwelijk voor", zegt Koen van Tankeren, woord voerder van PTT Post. De kans op hondenbeten is voor post bodes heel wat groter dan het gevaar van de lading in de fiets tassen." Wel maakt het post- personeel soms rare dingen mee. Dat merken vooral mede werkers van de afdeling in Den Haag die met toestemming van vrouw een spoedoperatie in Eindhoven. Die slaagde, maar het AZR wilde de vrouw niet meer behandelen. Uit wrok startte Rotgers toen met de pu blicatie op internet. Met het kort geding gaat het AZR in de aanval. „Nooit eerder ageerde een ziekenhuis tegen openlijk gemaakte aantijgingen. Maar in dit geval is tegenwicht nodig", aldus advocaat Over- eem van het AZR. De artsen voelen zich vooral in hun eer aangetast door de volgens hen onjuiste inhoud op de website en de krenkende vorm waarin de beschuldigingen worden ge daan. „Ze worden neergezet als beulen en rioolratten." Volgens de advocaat van de familie draait de zaak om com municatie. „Binnen het AZR is niemand aanwezig die de vra gen van patiënten en hun fami lie kan beantwoorden en die zorgt voor opvang. Dat is de re den dat Rotgers zijn toevlucht op het internet heeft gezocht.' Door de verslechterde medi sche toestand van de vrouw eis te de familie op haar beurt gis teren dat het ziekenhuis haar wel behandelt als de situatie ur gent is. De rechtbank doet volgende week donderdag uitspraak. amsterdam gpd Er komt een nieuw televisieka naal dat 24 uur per dag films gaat uitzenden zonder onder breking met reclame. Op 18 mei start CineNova met het eer ste filmkanaal op de Neder landse en Vlaamse televisie. De nieuwe organisatie heeft inmid dels contracten getekend met de kabelexploitanten UPC, Mr Zap (Mediakabel) en Casema. Samen zorgen zij voor zeventig procent dekking van de Neder landse huishoudens en tevens een deel van Nederlandstalig België. CineNova zal haar inkomsten moeten halen uit de bijdragen van kijkers, die gemiddeld 29 gulden per maand moeten op hoesten om te worden aange sloten op het filmkanaal. De kosten kunnen volgens mana ging-director Zwerus nogal va riëren, omdat het de kabelex ploitanten zijn die de bedragen vaststellen. Omdat de drie grootste exploitanten hebben toegezegd CineNova op te wil len nemen, zal het grootste ge deelte van het land via een de coder het filmkanaal kunnen ontvangen. Alleen een deel van Oost- en Noord-Nederland zal het voorlopig zonder moeten doen. Volgens Zwerus is CineNova in staat kassuccessen te verto nen omdat zijn organisatie een gemeenschappelijk initiatief is van Sony Pictures Entertain ment (SPE) en Buena Vista In ternational Television-Europa. De laatste is de distributietak van Walt Disney Television. Het nieuwe filmkanaal richt zich op een breed publiek en vertoont alleen speelfilms. Sport, actuali teiten en erotiek zal er niet zijn te zien. Kabelexploitant UPC komt binnenkort met nog vier nieu we zenders. Het gaat daarbij om een jeugdkanaal, een ka naal met herhalingen van oude tv-successen, een 'shopping' kanaal en één met showbizz nieuws. UPC wil die program ma's ook gaan aanbieden aan andere exploitanten. justitie onbezorgbare poststuk ken mag openen. Onlangs trof fen zij zelfs vijf staafbommen in een pakketje aan. Illegale zen dingen, zoals wapens en drugs, komen wekelijks voor, vertelt Van Tankeren. Dergelijke pak ketten gaan direct door naar Justitie. De medewerkers van deze PTT-afdeling zijn er altijd op bedacht dat de pakketten waarvan de geadresseerde en afzender onbekend zijn, chemi sche stoffen kunnen bevatten. Volgens Van Tankeren moeten bedrijven die chemische stoffen via de PTT willen versturen aan gedetailleerde richtlijnen vol doen. In ieder geval moeten er formulieren bij het pakket zit ten waarop staat welke stoffen in de zending zitten en uiter aard moeten de spullen goed verpakt zijn, zodat lekken uitge sloten is. den haag natasja augustinus peter van egmond Nederland kan veel meer wind molens krijgen. De Stichting Natuur en Milieu en twaalf pro vinciale milieufederaties heb ben in Den Haag tientallen plaatsen gepresenteerd die zij geschikt achten voor windmo lenparken. In de regio rondom Leiden zien de milieugroepe ringen mogelijkheden voor 86 windmolens. Veel van de locaties hebben diverse partijen, zoals het ener giebedrijf NUON, gemeenten en agrariërs al eerder genoemd. Op verschillende plekken heb ben bewoners al bezwaar ge maakt. Zo bestaat in Rijnwoude verzet tegen de 24 windmolens die mogelijk langs rijksweg 11 komen. De plannen van agrari ërs om 19 windmolens in de Vierambachtspolder in Ja- cobswoude te plaatsen, stuiten ook op bezwaar van omwonen den. Daarnaast wil de milieufe deratie in Hazerswoude twintig windmolens langs de Gemene- weg en het ICT-terrein neerzet ten. Verder gaat het om de mo gelijkheid van twintig windmo lens langs de toekomstige Nil tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Ook worden drie turbines langs het oostelijk ge deelte van de A4 in Zoeterwou- de genoemd. Natuur en Milieu beschouwt ook het open terrein tussen bloemenveiling Flora en de A44 als mogelijke locatie. Eerder sprak de Rijnsburgse gemeen teraad zich positief uit over die mogelijkheid. Een probleem is echter dat de bloemenveiling precies in de aanvliegroute van Marinevliegkamp Valkenburg ligt. Zo lang het vliegkamp open is, mogen cr dus geen hoge windmolens verrijzen bij de veiling. De locaties zijn niettemin volgens de organisaties ge schikt, omdat ze ver weg liggen van kwetsbare landschappen. De milieuorganisaties sporen de overheid aan om de locaties op te nemen in hun plannen. Windmolens zijn volgens hen belangrijk voor het milieu. Stroom uit deze turbines voor komt verbranding van fossiele brandstoffen. In totaal zien de milieuorga nisaties mogelijkheden voor een verviervoudiging van ver mogen aan windenergie in Ne derland. Met de aanwijzing van de locaties is de komst van windmolens nog lang niet ze ker. Voor de bouw moeten nog stroombedrijven of groenfond sen bereid worden gevonden. De groenfinanciering stokt bij na geheel door het nieuwe be lastingstelsel. in Warner Bros. Movie World Tot en met 7 mei is bij een ticket voor volwassenen de entree voor een kind onder 12 jaar gratis! Voordeeltickets uitsluitend bij uw reisadviseur, VW, GWK en grote postkantoren. vlak over de grens bij Arnhem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 5