HANS VINK FAMILIEBERICHTEN ANOREXIA... DOODSBANG OM AAN TE KO VRIJDAG 14 APRIL 2000 901 Opgave per telefoon 023-5 I 50370 Opgave per fax 023-53 I 7337 of 023-5320216 Overlijdensberichten geboorteadvertenties. Dag van plaatsen voor 08.45 uur. Voor de zaterdagkrant vrijdag uiterlijk 16.45 uur. Overige advertenties: Dag vóór plaatsing 12.00 uur. Voor de maandageditie: vrijdag 15.00 uur. Moeder zijn is alles geven zorg en lijden, liefde en leven moeder zijn is alles derven alles.... en tevreden sterven. Na een liefdevolle verzorging in Huize ..de Schutse" is op de leeftijd van bijna 90 jaar overleden onze lieve, zorgzame moeder en ANNA ELISABETH VAN OS sinds 1989 weduwe van LAMBERTUS HENDRIK MUSEGAAS Abbenes: J. Th. BIEMOND-MUSEGAAS J. BIEMOND PETER en BRIGITTE HANS en PATRICK Noordwijkerhout: F. B. UITTEN BOGAARD - MUSEGAAS J. U ITTEN BOGAARD JAAP-JAN en LOES ROBBERT en ANS Sassenheim. 12 april 2000 Huize ..de Schutse", Jan van Brabantweg 1 Correspondentieadres: Hoofdweg 1942. 2157 MB Abbenes. Moeder is op haar kamer opgebaard, alwaar geen bezoek. De Rouwdienst, waarin zal voorgaan Dr. A. Westra, wordt gehouden op maandag 17 april 2000 om 14.00 uur in Huize ..de Schutse". waarna de begrafenisplechtigheid zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats. He renweg te Noordwijkerhout. Gelegenheid tot condoleren maandag voor aanvang van de Rouwdienst in ..de Schutse". vanaf 13.30 uur en na de begrafenis in Res taurant Zegers. Herenweg 78 te Noordwijker hout. Wederom zag ik onder de zon dat niet de snel sten den wedloop winnen, noch den sterksten den strijd, noch ook den wijzen het brood, noch ook den schranderen den rijkdom, noch ook den verstandigen den gunst, want tijd en toeval treffen hen allen. Tijdens de voorbereidingen voor haar negen tigste verjaardag is na een liefdevolle verzor ging in "Huize Aarhoeve" overleden onze zorgzame, lieve moeder, oma en oudoma JOHANNA CATHARINA MARIA BAKKER 22 april 1910 t 12 april 2000 Zij was voorzien van het H. Sacrament der zieken. WILLY NICO en ALY GERARD en JUDY MARY en AAT HANNY en CHRIS TONNY en HANS Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Mevr. T. M. van Nispen-Beuk Cederplein 9 2451 XS Leimuiden Moeder is opgebaard in het mortuarium van "Huize Aarhoeve". J. M. Halkesstraat 33. Langeraar. Zondag 16 april bidden wij voor haar in de avondwake die om 19.30 uur wordt gehouden in de kapel van "Huize Aarhoeve". Hiéma is er gelegenheid tot afscheid nemen en condole ren. De uitvaartdienst wordt gehouden op maan dag 1 7 april om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Jan de Doper te Leimuiden waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op het R. K. kerkhof aldaar. De Heer Is mijn Herder Enige en algemene kennisgèving. Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lij den hem bespaard is gebleven, geven wij ken nis van het overlijden van onze lieve pappa, schoonvader en opa CHARLES FERDINAND LEMAIRE Op de leeftijd van 81 jaar. Kinderen en kleinkinderen Voorschoten. 7 april 2000 Correspondentieadres: yce van Haasterecht-Lemaire Vrouwenweg 12 2322 LK Leiden De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op het crematorium Rhijnhof. op 12 april jl. Samen plezier, samen op reis samen een eenheid, samen eigenwijs samen kwaad en samen goed samen verdriet en samen weer moed nu verder zonder hem, dat doet pijn te weten nooit meer samen te zijn. Na een moedige strijd is, voor ons te vroeg, van ons heengegaan HENK ZIRKZEE 19 december 1 938 - 12 april 2000 ..Gelukkig is wie vergeet, wat toch niet te veranderen is" SONJA ZIRKZEE-DE BOER HENNIE en MONIQUE ERWIN en YVON JEROEN en BIANCA Mevr. ZIRKZEE-PIKAAR SIEN DE BOER en verdere familie Poelweg 8 2361 LK Warmond Henk is thuis Gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 15 april en zondag 16 april van 14.00 tot 1 7.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 17 april om 12.00 uur in het crema torium Rhijnhof". Laan te Rhijnhof Cingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato- Voor mijn lieve zoon HENNIE Nooit klagend, nooit vragend. Je lasten in stilte dragend. Jouw hart heeft voor mij geklopt. Jouw ogen hebben mjj tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit, je hebt het verdiend.... Liefs MOEDER HEN Samen de zaak overgenomen en opgebouwd 35 jaar lief en leed. Alles overwogen en besproken denk niet dat ik jou vergeet. Je broer CEES De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen en ied'reen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen. We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien. Onze lieve broer, zwager en oom HENNIE ZIRKZEE Amsterdam: WIL en DICK ARNO en BRENDA MARCO en JOLANDA Sassenheim: RIET en TON ANNE en ERIK HENRI en GERARDINE Leiderdorp: CEES en MARRY MARION SASKIA en PETER Met diepe droefheid delen wij mede dat op 12 april 2000 onverwachts van ons is heenge gaan. nog in de bloei van zijn leven, de heer A. H. M. VAN DER MEER In hem verliezen wij een gewaardeerde mede werker en een sympathieke collega. Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en naaste familie. Directie en medewerkers Viaflor B.V. Voorhout. 14 april 2000 Dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat. door ziek te verzwakt, naar zijn vrouw is heengegaan onze lieve opa, vader en schoonvader ANTONIUS JACOBUS MOERKENS 16 oktober 1930 t 11 april 2000 Kleinkinderen Kinderen Schoonkinderen Leiden. Pasteurstraat 52 Correspondentieadres Cornelis Schuytlaan 92 2324 VB Leiden Onze opa is overgebracht naar het uitvaart centrum 't Leidse Huys. Gitstraat 1 te Leiden, waar gelegenheid is tot condoleren en af scheid nemen op zondag 16 april van 16.00 tot 16.45 uur. De begrafenis vindt plaats op de R.K. begraafplaats nabij de Zijlpoort. Haven 64 te Leiden op maandag 17 april om 12.00 uur. Na deze plechtigheid is er tevens gelegenheid tot condoleren in de Poort van Leyden. Een vechter zoals wij van je gewend waren. tot op het laatste moment. Trots op je kinderen en kleinkinderen. tevreden over wat het leven je gebracht heeft. Bedankt pa voor alles. Rust zacht. Met veel verdriet, maar dankbaar voor alles wat hü voor ons betekend heeft, geven wjj u kennis van het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa ADRIANUS GERARDUS VAN MIL Aad weduwnaar 1 CO VAN MIL-VOORDOUW in de leeftijd van 75 jaar. Langs deze weg willen wü het personeel van Roomburgh bedanken voor hun liefdevolle verzorging. DIANA en ARNOLD ROB. BART. BARBARA JOLANDA en WIM COBY en MARCEL JOS, RUUD, FRED Leiden. 13 april 2000 Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh. kamer 602 Correspondentieadres: Familie Zoet Tulpenpad 1 2361 LT Warmond Er zal een Avondwake voor hem worden ge houden op zondag 16 april om 19.00 uur in de parochiekerk Meerburg. Hoge Ründük 18 te Zoeterwoude, waarna er gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren. De Eucharistieviering ten afscheid zal worden gehouden op maandag 17 april om 11.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de plechtig heid zal worden afgesloten met een samen komst om 13.00 uur in de aula van crematori um Rhijnhof, Laan te Rhjjnhof 4 te Leiden. Na de crematieplechtigheid zullen we nog even samenzijn in de Eendenkooi, Kooikers pad 1 te Zoeterwoude. waar tevens nog gele genheid is tot condoleren. Onbegrijpelijk! Lieve Han We zullen je vreselijk missen. Opa Dirk Oma An Pieter en Joke Robbin en Jesper. Na een lang en zorgzaam leven is overleden CORNELIA WILLEMS 1 5 november 1898 t 12 april 2000 De kinderen: Amsterdam: MAGDA VAN BRUMMEN Leiden: HENK VAN BRUMMEN en verdere familie Dillenburg Cor Gordijnsingel 1 Leiderdorp Correspondentieadres: Magda van Brummen Van Nüenrodeweg 607 1082 HW Amsterdam Gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 17 april van 10.00 uur tot 10.20 uur in Uit vaartcentrum Soek. Van Geerstraat 2a te Lei derdorp. Aansluitend zal een korte bijeenkomst wor den gehouden. De begrafenis zal plaatshebben op de Alge mene Begraafplaats aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp omstreeks 11.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in het uitvaartcentrum. ..Eens als de bazuinen klinken" In de gezegende leeftijd van 92 jaar is na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Leyt- henrode, toch nog onverwacht heengegaan mijn lieve moedertje en onze tante JANNETJE SCHREUDER-VERHOEFF Jans weduwe van CORNELIS SCHREUDER 24 januaril 1908 13 april 2000 Correspondentieadres J. Schreuder Langedükdreef 56 2353 NC Leiderdorp Moeder is opgebaard in Uitvaartcentrum Soek, Van Geerstraat 2a te Leiderdorp, al waar op dinsdag 18 april gelegenheid is tot af scheid nemen van 10.00 uur tot 10.30 uur Aansluitend zal daar om 10.45 uur de dienst van Woord en Gebed aanvangen, waarna wü haar om circa 11.30 uur zullen büzetten in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats ge legen aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Na de begrafenis er gelegenheid tot condole ren in het uitvaartcentrum.. Vredig is ingeslapen onze lieve moeder, groot moeder en overgrootmoeder MARIA FLORENTIA DEKKER-VAN DER STEEN weduwe van ANE JACOB DEKKER 3 maart 1911 t 1 2 april 2000 Leersum: L. VAN GELDEREN-DEKKER J. A. VAN GELDEREN Leiden: J. W. DEKKER t W. DEKKER-HAGEMAN A. G. JONES Nieuwegein: PAULA Haarlem: EDUARD en REBEKAH Leiden: MYRA en MICHEL BARRY en BIRGITTE Achter kleinkinderen SUZANNE. SAM, CHANDELLE, ISABEL. LEAH. MEGAN Van Vollenhovenplein 18. Leiden Correspondentieadres L. van Gelderen-Dekker Burg. Martenslaan 11 3956 EL Leersum Na een samenkomst in de aula van de be graafplaats ..Rhünhof". Laan te Rhünhof (in gang Haagse Schouwweg) te Leiden, op maandag 17 april om 16.00 uur, vindt de be grafenis plaats. Na de begrafenis is-er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. t Onze zwager, jij sterke man met een hart van goud. Jij wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt. Maar eens dan komt de dag, dat je hem moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. PIET K00MEN echtgenoot van JANNY VAN DER HOLST WIM STEFen WILLY GREET en MEES RIA en JACK t HENNY en RINA HEINZ en SABIEN ANNE-MIEKE en HANS TREES en PETER JOS en EUGENE t Voorhout, 11 april 2000 IN MEMORIAM Lieve COR Je bent heel ver weg maar voor ons heel dichtbij MA, INGRID, DANIËL en TON In liefdevolle herinnering COR VAN EGMOND Je was uniek en onvergetelijk! BETTY RICHARD PATRICK en CANDY KLAASSENS CONFECTIE El Het ZAKENC0STUUM kan in zowel in eenkleurig als in een veij streep gedragen worden merken 0DERMARK, DRESSLER ea. Geluks Boeddhabeeld (25 cm) in diverse uitvoeringen Geen 15,- maar f 4,95 0p=0d MAGDY Import Export Amsterdamsevaart 32, Haarlem. Tel. 023-5402226 Oude keuken? d» vowMM op'ossjngfl PORTkS"-va kbedrijf van Oudenallen renovatie V.O.F. Magaziinweg 9 2404 CE Alphen a/d Riin Telefoon (0172) 4327 64 de renovatie specialist Nr. I ONS ADVIES:! ZWIJG NIET gordt vricnd(in) niet helpt. merkt dat jouw gedrag opvalt., open die mond!, toon lef. Ga n GRATIS INF0BR0CHURES Bo) NFGV (030) 20711 97 of schrijf naar NFGV. postbus 5103, 3502 JC Utrecht. Internet; www.nfgv.nl SCHOENI "BRAI NOORDEINDE TEL. 071. DE BESTE# VAN II "ji reklamP 'WOLKY' ijk VAN HALF API oei MEI BIJ AANKI PAAR WOLKY S VIJFDE STAA1 Wolk/ gemaksandalerl: verstelbaar kleef Wolky sandali comfortabel i ag '.'vanuit de praktijk van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondhei Van de honderd mensen met een eetstoornis zijn er meer dan 90 vrouw. Minstens 1% van de meis jes tussen de 16 en 19 heeft zelfs een ernstige vorm van anorexia. Juist zij verbergen vaak hun eet probleem, voelen zich eenzaam en depressief. Andere kenmer ken: slecht slapen, moeilijk con centreren op school en studiestof, de menstruatie blijft vaak weg, de huid wordt droog en schilferig, kan zelfs donsachtig behaard raken. Er kunnen stoornissen in het hartritme ontstaan als gevolg van gebrek aan kalium door het vele braken. In enkele gevallen leidt het tot de dood. ANOREXIA IS EEN ZEER ERNSTIGE ZIEKTE Anorexia kan niet vroeg genoeg opgemerkt worden. Dankzij ge specialiseerde hulp genezen veel patiënten. Toch gaat een deel van de patiënten niet meer vooruit of juist achteruit. Helaas overlijden ook patiënten aan ondervoeding. Een verschrikkelijk gegeven. HERKENT U IETS? Wees verstandig en probeer in elk geval minimaal drie keer per dag te eten: ontbijt, luch en diner. Het hti 21 kan helpen om samen r 1 ren te eten. Probeer ell meer te eten. Overdrijf elke keer een klein bet )ff< Aarzel ook niet om na arts te gaan. Hij kan ld naar een gespecialiseer kc Informeer ook naar I Ier contact in je omgevin °o met medepatiënten kaï steun zijn. ch MEER WETEN? EROVER PR/' Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) gratis themabrochures. Bijvoorbeeld: "EETST00RN1! r. "HULP OP HET JUISTE MOMENT". Bel het NFGV: 030 of schrijf naar NFGV, postbus 5103, 3502 JC UTRECHT. Internet: www.nfgv.nl Erover praten? Bel de Korrelatie Hulplijn: 030 - 233 13 35

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 4