Ziekenhuis wist van falen bloedcontrole De nieuwe Werkpocket Binnenland Plotseling vertrek Getronics uit Bijlmer wekt verbazing bij politie De laatste wandeling met Philippe Brood De prijs van de opties is gedaald. c""! Protest tegen asielbeleid ,014 APRIL 2000 el sje met touw om nek van glijbaan GIA: n kl i mofwam ti >veF Een onbekende jongen heeft woensdagmiddag in Box- Iq ["driejarig meisje uit die plaats ernstig mishandeld. Nadat 11 itouw om haar nek had gebonden en het andere eind ige istgebonden duwde hij het kind van een glijbaan. Daar- [vvam het touw strak om haar nek te zitten. Het kind e daardoor te stikken. Enkele toevallig passerende vrou- evrijden het meisje uit haar benarde positie. Het slachtof- jeeft de nacht doorgebracht in een ziekenhuis. De politie van een bijzonder ernstig delict. ofielenvereniging verwijdert link ]lj da(Ai °e pedofielenvereniging Martijn heeft vandaag een ij! inhaar internetpagina verwijderd die volgens het Meld- j. kinderporno zou doorverwijzen naar kinderporno. Justitie p [gisteren een verkennend onderzoek naar de inhoud van >e ernetpagina. Dat gebeurde nadat het Meldpunt Kinder- aangifte had gedaan tegen de pedofielenvereniging om- iar internetpagina een platform van 'digitale kinderlokke- izijn. De vereniging wijst de beschuldiging van de hand. js een woordvoerder is de vereniging niet verantwoorde- or foto's die niet op de eigen website staan. pen' giste ike te derti Wilt eldprimeur tegen verdrinking _irn« Zwembad Malkander in Apeldoorn heeft vanmor in uniek drenkelingen-detectiesysteem in gebruik geno- [et systeem slaat alarm als een persoon langer dan vijf- •conden stil onder water ligt. Het geldt als een wereldpri- ln het wedstrijdbad zijn vorige week vier onderwaterca- [s gemonteerd. ZQdra iemand vijftien seconden stil ligt, een monitor en een polsband van een toezichthouder Het systeem is al getest in Parijs, maar is nog nergens ter |g i ld daadwerkelijk in gebruik genomen. Een woordvoerder 73(1 et zwembad is niet bang dat grappenmakers het alarmsys- jnj inwerking laten treden. ,,Dat is vrijwel onmogelijk. Een kwij QSPe^tussen camera's zorgt daarvoor." ;tandswet discrimineert vrouwen iAC_i De Hoge Raad stelt dat de algemene bijstandswet kan gl i tot indirecte discriminatie van vrouwen. Dat blijkt uit een aak over een bijstandsmoeder uit Wij'chen. Zij had twee e|0ff kinderen, maar wilde toch wetenschappelijk dagonder- olgen. Het conflict met de gemeente spitste zich toe op holingsbesluit van de bijstandswet. Het verlenen van de nd wordt beëindigd wanneer de betrokkene begint aan n J ischappelijk dagonderwijs. Avondonderwijs mag wel. ven met kinderen hebben grote moeite met het volgen van londerwijs en zijn daardoor dus aangewezen op dagon- eS(a'. ijs als ze willen studeren. Bovendien zijn veel meer vrou- lan mannen hoofd van een eenoudergezin, waardoor de ,nnri ndswet dus leidt tot ongelijkheid tussen mannen en vrou- ,oedj, aldus de Hoge Raad. ds™ uw onderzoek naar kransslagaders e DVEN' Wetenschappers, verbonden aan de Technische iaan, irsiteit en het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, hebben ie a; 'euwe met^ode ontwikkeld om onderzoek te doen aan de |j slagaders. Dat zei prof. dr. N. Pijls vandaag in zijn intreere- ij is als cardioloog verbonden aan het ziekenhuis en sinds evens deeltijdhoogleraar aan de faculteit biomedische ïologie van de universiteit. Kransslagaders voorzien het 'an zuurstofrijk bloed. Als die bloedvaten dichtslibben, kan infarct ontstaan. De door Pijls en zijn collega's ontwik- ïethode maakt het mogelijk met behulp van een inge- St metalen draadje van 0,3 mm in een handomdraai te be- of een vernauwing kwaad kan. [twee jaar geëist voor verduistering Officier van justitie MacLean heeft gisteren voor de >ank in Haarlem straffen tot tweebaar cel geëist tegen vier Sele ien die vorig jaar op Schiphol een container met compu- ïdw derdelen ter waarde van ruim vier miljoen gulden zouden af£ len verduisterd. Onder de verdachten zijn drie werknemers r°l rachtafhandelingsbedrijf Aero Groundservices (AG). De e La liner met computeronderdelen werd zaterdag 24 juli vorig estolen vanuit een loods van AG op de luchthaven. De ma- ussee op Schiphol kon pas begin dit jaar arrestaties ver en nadat er in de media een beloning was uitgeloofd. De luteronderdelen zijn nooit meer teruggevonden. j zi| terdamse jongeren het crimineelst recht De gemeente Rotterdam kent veruit de meeste cri mes1 le jongeren van Nederland, fn 1998 waren dat er bijna vijf- ind, dat is een op de twintig. Dat valt op te maken uit re- cijfers van het ministerie van justitie, die de gegevens van 5 Nederlandse politieregio's verzamelde. Het gaat daarbij mgeren van twaalf tot en met 24 jaar. Den Haag staat op reede plaats. In 1998 kwamen ruim drieduizend jongeren 1 in aanraking met de politie. De veel kleinere gemeente recht staat op de derde plaats en is een uitschieter als het n inl om criminele jeugd. In die stad zijn bijna achthonderd cri- le jongeren. ANP Algemeen Nederlands PersbureauCPD Geassocieerde Pers Diens Eerder soortgelijke fout in Rotterdam Het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) was al vorig jaar op de hoogte van het feit dat het gebruikte systeem voor het vaststellen van de bloedgroep fout-gevoelig was. Het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam heeft namelijk in november alle zie kenhuizen gewaarschuwd voor het falen van het systeem. maastricht gpd Volgens een woordvoerder van de Inspectie voor de Gezond heidszorg is er vorig jaar in Rot terdam een soortgelijke fout ge maakt als vorige week in het AZM, waar een Heerlense vrouw overleed nadat zij bij een transfusie bloed van een ver keerde bloedgroep kreeg toege diend. „Rotterdam heeft vorig jaar alle ziekenhuizen uitvoerig geïnformeerd over wat er fout was gegaan. Alle hoofden van de bloedtransfusiediensten zijn gewaarschuwd. Tussen Rotter dam en Maastricht is zelfs di rect contact geweest", aldus de inspectie. Volgens een woordvoerder van het AZM is er 'geen sprake geweest van deugdelijke infor matie over de gebeurtenis in Rotterdam'. „Wij staan op het standpunt dat het op de weg van de inspectie ligt om alle ziekenhuisdirecties te informe ren. En dat is niet gebeurd." Het bestuur van het Maas trichtse ziekenhuis heeft inmid dels besloten dat het ziekenhuis de kruisproeven met bloed weer gaat invoeren om de juiste bloedgroep vast te stellen. Een kruisproef had de fout bij de Heerlense vrouw kunnen voor komen. Zij had bloed met bloedgroep O moeten, krijgen, maar er werd door een fout bloedgroep A toegediend. Bij een kruisproef wordt het bloed van de patiënt gekruist met het donorbloed. Op die manier kan gecontroleerd worden of het bloed bij elkaar past. De krui9proef werd tot 1996 uitgevoerd. In dat jaar werd op een landelijke bijeenkomst door alle instanties die betrok ken zijn bij bloedtransfusies een voorkeur uitgesproken voor het gebruik van de zogenaamde type and screen methode bij het bepalen van de bloedgroep. Hierbij is het niet langer nood zakelijk het bloed van de pati ent met het donorbloed te krui sen. Twee medewerkers nemen gescheiden van elkaar bloed af en van de twee afzonderlijke bloedmonsters wordt in het la boratorium door twee analisten gescheiden van elkaar de bloedgroep bepaald en in het geautomatiseerde systeem in gevoerd. Intern onderzoek in het AZM heeft nu aangetoond dat dit systeem niet helemaal 1 waterdicht is. Van een patiënt kunnen namelijk twee afwij kende bloedgroepen worden ingevoerd, zonder dat het sys teem een waarschuwing af- amsterdam gpd De politie in Amsterdam is verbaasd dat automa tiseringsconcern Getronics de Bijlmer verlaat vanwege toenemende criminaliteit. Het bedrijf heeft nog nooit de politie ingeschakeld om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. „Straatroof is voor ons prioriteit nummer één. Wij hadden de werknemers tegen overvallers kunnen beschermen als ze onze hulp hadden in geroepen", zegt commissaris Hogervorst van het politiedistrict Amsterdam-Zuidoost. De onverwachte vlucht van Getronics is hard aangekomen in de Bijlmer. Terwijl de politie kei hard knokt om de veiligheid in het gebied te ver beteren, kondigt het ene na het andere bedrijf haar vertrek aan. Blokker en garagebedrijf Kwikfit zijn al vertrokken, kabelbedrijf UPC durft 's avonds geen onderhoudsmonteurs meer op pad te sturen. Een filiaal van Albert Heijn dat dreigde te vertrekken, is uiteindelijk toch gebleven, maar de thuisservice van de grootgrutter komt niet in de Bijlmer. En nu geeft ook het automatiseringsconcern er de brui aan. Het afgelopen halfjaar werd één keer per maand een werknemer bedreigd. „Mes op de keel en dan je portemonnee inleveren. Wij vin den dat volstrekt abnormaal. Als bedrijf moet je dan maken dat je weg komt", vertelt Van Voorst, lid van de Raad van Bestuur van Getronics. Voor al de route van het bedrijf naar de parkeergarage onder de ArenA, werd door werknemers als on veilig ervaren. De 450 personeelsleden verhuizen nog dit najaar naar een nieuw kantoor in Hoofd dorp. Van Voorst erkent dat het bedrijf nooit de hulp van de politie heeft ingeroepen. „Die kan toch niets doen, de politie kan een bedrijf niet permanent bewaken." den haag Een jongetje kijkt naar de demonstratie van illegale asielzoeksters op het Binnenhof in Den Haag. De demonstratie is georganiseerd door Gabbi Wieringa, die in Den bosch zo'n tachtig uitgeprocedeerde vrouwen en kinderen opvangt. Volgens Wieringa vallen deze vrouwen anders in de handen van pooiers. De demonstranten eisen dat staatssecretaris Cohen van justitie meer verantwoordelijkheid voor deze vrouwen neemt. TCA boycot slotvergadering taxibemiddeling amsterdam anp De Taxicentrale Amsterdam (TCA) zal morgen niet aan de onderhandelingstafel zitten bij professor M. Rood in Den Haag. De TCA denkt er niet over om het bemiddelingsvoor stel te ondertekenen, ook niet als de telefoonpalen op de taxi standplaatsen blijven staan. Rood verbindt aan deze nieuwe tegemoetkoming de voorwaar de dat chauffeurs van alle cen trales gebruik mogen maken van de telefoonpalen. Voor TCA is dit onacceptabel. De vier partijen in het taxi conflict (ministerie van verkeer en waterstaat, gemeente Am sterdam en taxibedrijven TCA en Taxidirekt) zijn door Rood uitgenodigd om morgen naar Den Haag te komen. Daar is een laatste gesprek over het eindvoorstel van de bemidde laar. Maar zonder de handteke ning van een van de partijen is de bemiddeling van de baan. Eind januari is de oud-minis ter van binnenlandse zaken Rood, door minister Netelen bos aangesteld om te bemidde- foto anp koen suyk len in de taxioorlog. Philippe Brood pakt iedere morgen de fiets naar het Leidse station. Op het perron en in de trein leest hij de ochtendkran ten. Zo ook deze donderdag. Hij is in een goede stemming. Een dag eerder heeft hij met de monniken in Egmond-Binnen afgesproken dat hij er deze zo mer zeven weken in hun abdij aan een boek mag werken. „Ik ga op retraite, anderen gaan op werkbezoek tijdens het zomer reces", vertelt hij tijdens de wandeling naar het gebouw van de Tweede Kamer. Hij moet nog wel in Egmond langsko men voor een kennismaking, want de monniken vinden ze ven weken wel erg lang. Ik kom Philippe sinds de zomer van 1998 - wanneer hij door vertrek van WD-Kamerleden naar het kabinet 'via de achter deur' in het parlement komt - regelmatig op deze route tegen. Brood is zich altijd zeer bewust van het kladblok en de pen in mijn achterzak van de verslag gever, maar dat weerhoudt hem er niet van om vrijuit zijn me ning te geven. Over het aan staande bezoek van koningin Beatrix aan Leiden bijvoor beeld. De veiligheidsmaatrege len die dé gemeente daarvoor neemt, vindt Brood bizar. „Het is een rustige week", zegt Philippe. Hij bedoelt daarmee dat er uit zijn omvangrijke por tefeuille - de juridische kant van het binnenlands bestuur, maar ook studiefinanciering - voor hem niet veel op de agen da staat. Dat komt goed uit. Vo rige week heeft hij zich nog uit de naad gewerkt. Brood is een begenadigd spreker en een bril jant debater. Hij heeft er zelfs wedstrijden mee gewonnen, ook in de Kamer. Vijf spreek beurten in vijf dagen en nog een bijeenkomst in Groningen, er zijn maar weinig Kamerleden die daar zin in hebben. „Het te kent zijn meerwaarde voor de fractie", aldus WD-woordvoer- der Philip van Veller. Brood, voormalig docent bestuurs recht aan de Universiteit Lei den, geeft zelfs colleges be stuursrecht aan de fractiemede werkers. Tijdens de gang naar de Kamer passeren allerlei actuele onder werpen de revue. Zo bespreken we met zekere regelmaat de Haagse en Leidse zaken in een paar minuten. Brood is be- Philippe Brood, foto ron pichel nieuwd wat er nu gaat gebeu ren met vliegveld Valkenburg. Hij vraagt zich af of het kabinet van de weeromstuit tot sluiting overgaat om, gezien de com motie rond Beatrix, de schijn van beïnvloeding door de ko ningin weg te nemen. Brood moet er zelf om lachen. Gedre ven vertelt hij over zijn schrijf werk. „Ik ben al een paar maanden bezig." Het boek gaat over de relatie tussen burger en overheid, de ontwikkeling van de democratie en de rol van de Kamer. „Aan de ene kant zie je dat mensen zich steeds minder voor politiek interesseren, ter wijl ze aan de andere kant zeer tevreden zijn over de over heid." Brood wordt wel eens vergele ken met oud-WD coryfee Henk Vonhoff. Ze hebben allebei een stevig postuur, en een uitge sproken mening die ze goed onder woorden kunnen bren gen. Elsevier schaart Brood on der de 'meest belovende' Ka merleden. Brood zelf heeft vooral plezier in zijn werk, waarvoor hij op het laatste nip pertje zijn juridische adviesbu reau van de hdnd heeft gedaan. „Tot straks", zegt Brood wan neer even na half tien onze we gen zich in het Kamergebouw scheiden. Philippe Brood gaat naar zijn werkkamer. Kort daar na wordt hij onwel. Een hart aanval, zo blijkt later. Reanima tie door het te hulp geroepen CDA-Kamerlid en arts Siem Buijs helpt niet. Kort voor elf uur onderbreekt Kamervoorzit ter Van Nieuwenhoven de ver gadering. Brood - 35 jaar jong - is op zijn kamer overleden. hans jacobs haags redacteur Kamer ontzet na overlijden Brood den haag hans jacobs De Tweede Kamer heeft met verbijstering en ontzetting ge reageerd op de dood van van het Leidse WD-Kamerlid Phi lippe Brood (35). Een duidelijk aangeslagen Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven maakte zijn overlijden gisterochtend tijdens een debat over de Kos- ovo-crisis bekend. Meteen daarna werden alle Kamer werkzaamheden stop gezet. De Kamer verliest in Brood een sympathiek, collegiaal en toegewijd lid en een uitste kend debater, aldus Van Nieu wenhoven. WD-fractievoorzitter Dijk stal zegt zich niet makkelijk te kunnen voorstellen 'dat wij zonder zijn sympathieke ka rakter, spitsvondigheid en hu mor verder moeten'. Premier Kok noemde Brood 'scherp van geest'. Het plotselinge overlijden was volgens hem 'een ademstokkende illustra tie van de realiteit van het le ven'. Brood behoorde volgens Dijkstal ondanks zijn korte verblijf in de Kamer -de be drijfsjurist werd in augustus 1998 parlementslid - tot een van de gezaghebbende Ka merleden binnen en buiten de WD-fractie. Hij had een scherp oog voor effectiviteit en efficiency en wasniet te beroerd om ook het Kamer werk kritisch te bekijken. „Hij heeft al veel bereikt, maar hij zou het nog verder hebben ge schopt", beaamt PvdA-Ka- merlid Rehwinkel, die met binnenlandse zaken, justitie en onderwijs eenzelfde porte feuille heeft als Brood had. Heerlijk relaxed er naar loc rijden en Uitgerust aan de vergadering beginnen. Hel kan mei de Mitsubishi Carisma. Want heerlijk ruim injcricur, een ongeëvenaarde Het Carisma Ambition-pakket voor 500.- Met o.a. side skirts, chroom sierstrip op de kofferdeksel en lichtmetalen velgen Uw voordeel tot 2.800 - wegligging en een bijzonder hoog standaard uitrustingsniveau. U rijdt al Carisma vanal 37.695,-/€ 17.105.25. U least 'm Vanaf/915,- per maand. Vooreen proefrit hoeft u geen afspraak te maken. De Mitsubish dealer heel u van harre M|TSUB|SHI De Mitsubishi Carisma Ambition. welkom. MOTORS rr';rr:r: 'W.vooi ^-o.ooroo; ■V randstad iep iker met benzine in brand i Aan boord van een Nederlandse binnenvaarttanker met ton benzine heeft in de afgelopen nacht brand gewoed. inker lag in de Waal ter hoogte van Vuren afgemeerd. Rond )0Sjj tuur werd het sein brand meester gegeven. Het schip jref. It naar Haaften versleept waarna de benzine wordt overge- jfkg I. Omdat er geruime tijd sprake was van ontploffingsge- 'werden de bewoners van zes woningen langs de dijk van n uit voorzorg geëvacueerd en opgevangen in het plaatse- dorpshuis. Zij konden rond 03.00 uur terugkeren naar hun in. Het vuur brak door nog onbekende oorzaak uit in het ïgedeelte van het schip dat van een particuliere onderne- Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden. De Werkpocket 2000 is uit. Met nieuwé informatie over werk en alles wat daarmee te maken heeft. Hij ligt klaar op onze vestigingen. Voor iedereen die werkt via Randstad-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 3