Wilde verhalen over geheimschrij fmachine 11 WEER 'Oh Oh Den Haag': amusant Haagse radiomakers steunen Beatrix De Graaf VRIJDAG 14 APRIL 2000 Thermische oprisping Het is zomer op de recent zo door zware regens geteisterde Balkan. In het Bulgaarse San- danski werd gistermiddag 26,6 graad gemeten en in Servië en Macedonië kwamen tempera turen voor tot ruim 25 graden. Woensdag was er in Israël zelfs sprake van zinderende hitte. In Tel-Aviv steeg de temperatuur tot 38,0 graden. Aan ons is de warmte voorlopig niet besteedt. Komt de warme lucht te dicht in de buurt van ons land dan levert dat meteen weer energie op voor nieuwe storingen. Wel is er zondag en maandag sprake van een ther mische oprisping met maxima tot 14-15 graden. Morgen krij gen we te maken met een sto ring die zich over de Golf van Biskaje en Bretagne naar onze omgeving verplaatst. Na een droge nacht met eerst nog op klaringen en laaghangende mist is het zaterdag overdag overwe gend zwaar bewolkt met regen of buien. Onweer is niet geheel uitgesloten. De temperaturen komen in de regen niet boven de 10 graden uit. In de middag kan het echter nog wel een graad of 10-11 worden. De wind waait meest uit richtingen tussen noordwest en noordoost en is matig, aan de kust vrij krachtig van sterkte. Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog, laat de zon wat meer zien en stijgt de tempera tuur tot 12-13 graden. Iets vriendelijker weer dus. Maan dag wordt het waarschijnlijk nog wat zachter maar onder in vloed van een nieuwe storing nemen de buienkansen weer toe. Gisterochtend ging de regen tij delijk over en vergezeld van smeltende sneeuw. Uit Hille- gom en Beverwijk kwamen meldingen over grote vlokken. Ook in Haarlem viel smeltende sneeuw. Tijdens de re gen/sneeuw daalde de tempe ratuur op het duinstation van het KNMI bij Bloemendaal tot iets onder de 3 graden. Gister middag was het buiig maar la ter kwamen er ook een paar opklaringen. In Nieuw-Ven- nep werd het slechts 7,4 gra den. Aan de kust nam de zuidwestenwind toe tot hard. Het aantrekken van de wind had te ma ken een depressie waarvan het cen trum halverwe ge de middag iets ten wes ten van IJmuiden naar het noordoosten trok. COMMENTAAR Beleggers of speculanten? De zeepbel die het internetbedrijf World Online is, lijkt met het vertrek van topvrouw Nina Brink definitief doorgeprikt. Het op stappen van Brink komt echter veel te laat om het vertrouwen van de beleggers te herstellen. Bezeten van de macht en omringd door ja-knikkers stelde Brink haar vertrek almaar uit. Het aandeel is in middels in waarde gekelderd en het bedrijf lijkt bedolven te wor den onder de miljardenclaims van gefrustreerde beleggers. Het vertrek van Brink lijkt dus niets op te lossen. Wat zij gedaan heeft - voor de beursgang haar aandelen voor een prikkie verkopen - is gewoon not done op de beurs. In de prospectus werd de trans actie in bedekte termen weliswaar vermeld, maar de klacht van de zich bekocht voelende beleggers dat ze misleid zijn, lijkt zeker wel World Online wilde de op de beurs binnengeharkte miljarden ge bruiken voor overnames, de enige manier waarop het bedrijf kan groeien om zo zijn pretenties waar te maken. Die strategie wordt nu door het slechte imago van het bedrijf gedwarsboomd. Sommi ge waarnemers achten het waarschijnlijker dat World Online zelf wordt overgenomen en dat er onder een nieuwe naam schoon schip wordt gemaakt. Dat de gedupeerde beleggers gezien de handelswijze van Brink nu naar de rechter stappen is alleszins begrijpelijk. Dat er vraag- en uitroeptekens worden geplaatst bij het optreden van de begelei dende banken ABN Amro en Goldman Sachs is terecht. Het beurs- bestuur, dat een steek liet vallen, is gewaarschuwd. Maar medelij den verdienen de beleggers - of liever gezegd - speculanten zeker niet. Geen van hen kocht indertijd het aandeel vanwege een groot ver trouwen in de toekomst van World Online als solide, winstgevende onderneming. De beleggers dachten veeleer mee te rijden op de internethype en het aandeel tegen een buitenproportionele winst door te verkopen. De ironie van dit verhaal is dat traditionele be drijven als Sandoz en de Nederlandse Spoorwegen door de ver koop van hun belang honderden miljoenen opstreken. De specu lanten in de nieuwe economie wisten van tevoren dat ze met een zeepbel te maken hadden. Ze konden op zijn minst bevroeden dat het bestuur van zo'n onderneming eigen spelregels hanteert. Spe culeren in risicofondsen is niet altijd even lucratief. Texelaar koestert uniek nazi-apparaat „Er is al zoveel onzin over die dingen gezegd en geschreven. Daar schaar ik deze berichten ook maar onder." Texelaar Jan Does heeft zo zijn gedachten bij het nieuws dat de Britse politie vorige week naar buiten bracht over de diefstal van een unieke Enigma-codeermachine uit de Tweede Wereldoorlog. Van het code-apparaat zouden er nog maar drie op de hele wereld zijn en de waarde ervan werd geschat op een kleine 400.000 gulden. Flauwekul, zegt Does. Marjet van Zuylen, het PvdA-Tweede-Kamerlid dat onlangs met haar dagboekgekwebbel voor zoveel rimpels in de Binnenhof-vijver zorgde, had eergisteren al het eerste deel van de 'politiek incorrecte' serie 'Oh Oh Den Haag' gezien. In het radioprogramma 'Met het oog op morgenliet ze zich er weinig vleiend over uit. Ze vond het maar wat gedoe in de marge en niet realistisch. Bovendien had ze er geen moment om kunnen lachen. Maar ja, wat wil je: Jan Blokker, die het scenario schreef, heeft haar betiteld als 'domme gans' en al laten doorschemeren dat haar dagboek in de serie een verwerking zal krijgen. Wie Blokker kent, weet dat je dan behoorlijk door een zekere sub stantie gehaald zal worden. Ga het dan als politica nog maar enig vinden. 'Oh Oh Den Haag' is politieke satire - en satire houdt ook bij alle gramschap en overdrijving altijd een zekere relatie tot de werkelijkheid. Wie ervoor gaat zitten om louter te lachen, zal niet aan zijn trekken komen. Goede satire moet zowel venijnig als amusant zijn. En daaraan voldeed dit eerste deel zeker. Betty Schuurman zet een prachtige, ijdele, ambitieuze maar oobgeslepen politica neer (een soort Marjet van Zuylen maar dan met meer hersens) die als enige van haar partij fel tegen de invoering van het referendum is. In haar woorden hóór je Blokker: „Het is flauwekul om te denken dat je zo de mensen dichter bij de politiek brengt, dat willen ze hele maal niet, daar hebben ze geen tijd voor. Ze willen iemand die de dingen voor hen opknapt.Dit tot grote ergernis van haar fractie voorzitter (Hans Croiset). Volgens de laatste is een andere partij al om, dus alles hangt van haar af. Ze gelooft dat niet en via haar malicieuze moeder (wat heerlijk om Ina van Faassen weer eens te zien!) komt ze er achter dat die andere partij nog altijd tegen is. Dus kan ze nu rustig voldoen aan de frac tiediscipline en met haar partij meestemmen, want het voorstel redt het toch niet. Maar ze heeft dan wel eerst als voorwaarde voor haar zogenaamde meegaandheid het begeerde woordvoerderschap van milieu binnengesleept. De sfeer van het geheel, met die vileine streekjes en mespuntjes hu mor, beviel mij zeer. Er werd over de hele linie ook prima geacteerd. Ja, dit smaakt naar meer. Al zullen Haagse politici daar wel anders over denken. Hun vak zal er niet populairder op worden. In zijn woning aan de Pe perstraat in Oosterend koestert Jan Does al jaren een puntgaaf Enigma-apparaat. ,,En ik weet er in Nederland nog wel een paar te staan. "De Texelaar heeft zich grondig verdiept in de werking en de geschiedenis van de machine die de nazi's de hele oorlog gebruikten voor hun geheime communicatie. „Het is Werkelijk een uniek ap paraat." De uitvinding van de Enigma-machine (Enigma is het Griekse woord voor raadsel) wordt door veel geschiedschrij vers toegeschreven aan Arthur Scherbius van het Chiffrier- maschinen Aktiengesellschaft uit Berlijn. Ten onrechte weet Does. Het historische apparaat is volgens hem aan een Neder lands brein ontsproten. De in Den Haag wonende inge nieur Hugo Alexander Koch stapte namelijk op 7 oktober 1919 om vijf minuten voor drie binnen bij de Nederlandse Oc- trooiraad om een wereldwijd patent aan te vragen op wat hij noemde een 'geheimschrijfma chine'. „Het patent werd pas in juni 1922 verleend omdat eerst onderzocht moest worden of er al niet ergens op de aardbol een dergelijk apparaat bestond. Jk heb er een afschrift van in mijn. bezit", zegt Does, terwijl hij het bewuste papier erbij pakt om zijn woorden te onderstrepen. Koch profiteerde niet meer van de toekenning van het patent. Hij verkocht het idee voor zijn geheimschrijver, dat toen alleen nog op papier bestond, een maand voor het patent werd verleend voor vijfhonderd gul den aan een Amsterdams inge nieursbureau. Dat verkocht het enkele jaren later, met honderd gulden winst, op zijn beurt door aan het bedrijf in Berlijn. Daar werkte Scherbius de pa pieren schetsen van Koch uit. Hij perfectioneerde de machine en kreeg zo de eer het Enigma apparaat te hebben uitgevon den. Chiffrier Aktiengesellschaft had het apparaat vooral bedoeld voor diplomatiek verkeer en wilde het in 1932 presenteren op een handelstentoonstelling. Het publiek zag het apparaat nooit omdat de nazi's meteen de waarde ervan voor het leger onderkenden en de Enigmama chine nog voor de beurs open ging confisceerden. De machi ne lijkt een beetje op een schrijfmachine en werkt vol gens een ingenieus systeem. Tikt de gebruiker een letter in dan wordt die via drie interne rotors 'versleuteld' tot een compleet andere letter. De ro- Jan Does met de codeermachine die 150 triljard versleutelingsmogelijkheden heeft. „Dat is dus 150 met 21 nullen erachter." foto edo kooiman tors verspringen na elke aan slag. „Want anders zou de letter a bij voorbeeld altijd dezelfde uitkomst geven. En dat zou het wel heel simpel maken", legt Does uit. Hij geeft een demonstratie en toetst het woordt 'aan' in. Na aanslag van de eerste a licht op het paneel boven het toetsen bord de h op. De tweede a wordt een l, de n een e. Wilden de nazi's het woord 'aan' door geven dan verzonden ze dus het bericht 'hle'. „De ontvanger hoefde dan alleen maar die let ters op zijn Enigma-machine in te toetsen om er achter te ko men dat 'aan' bedoeld werd", aldus Does. „Voorwaarde is wel dat afspra ken waren gemaakt over de stand van de rotors wanneer begonnen werd met coderen. Want als je die n klikje verzet krijg je voor de a een heel ande re letter." In de loop van de oorlog werd het apparaat steeds verder ge perfectioneerd. Uiteindelijk kende het liefst 150 triljard ver sleutelingsmogelijkheden. „Dat is dus 150 met 21 nullen erach ter", benadrukt Does. „De Duitsers hebben absoluut niet ten onrechte aangenomen dat het onmogelijk was deze code te breken." Dat lukte de gealli eerden uiteindelijk toch. Op eenjandgoed genaamd Bletchley Park verzamelden zij een groot gezelschap knappe koppen, waaronder wiskundi gen en schaakgrootmeesters, die de code wisten te kraken. Het leverde de geallieerden een schat van gegevens op over de oorlogsplannen van de Duit sers. „De Engelsen zijn er heel voorzichtig mee omgespron gen, ze wilden absoluut niet dat de Duitsers wisten dat ze de Enigma-code hadden gekraakt. Er wordt zelfs wel beweerd dat de Engelsen wisten van bij voorbeeld het bombardement op Coventry maar geen actie ondernamen omdat ze dan zouden verraden dat ze de co des wisten." Does nam de machine die hij in zijn bezit had over van een in middels overleden inwoner van Zoetermeer. Die moest tijdens de oorlog radio-apparatuur in stalleren aan boord van sche pen. Daarvoor kwam hij ook re gelmatig aan boord van Duitse boten. Daar was hem de ge heimzinnige machine, die meestal achter slot en grendel werd bewaard, al opgevallen. „Op een dag vertrok hij van zo'n schip toen er twee Duitse soldaten aankwamen die dui delijk ladderzat waren. Ze wer den door een wachtpost het militaire terrein opgejaagd en daarbij liet een van de soldaten de Enigmamachine die hij bij zich had achter. Die man uit Zoetermeer heeft 'm meegeno men. Hij snapte later niet waar hij op dat moment de moed vandaan haalde", zegt Does. Het geeft het apparaat voor hem extra waarde. „Er zit na tuurlijk een verhaal achter. Ik weet bijna zeker dat voor dit ding twee mensen zijn doodge schoten. Want reken maar dat de Duitsers er niet blij mee zijn geweest dat die soldaten die machine waren kwijt geraakt. Daar zijn ze ongetwijfeld zwaar voor gestraft." Hoeveel Does voor de codeer machine betaalde laat hij in het midden, maar dat de apparaten tegenwoordig vier ton waard zijn zoals de Engelse politie be weerde kan hij zich niet voor stellen. „Laten we zeggen dat je voor het bedrag dat ik heb be taald een leuke auto kan kopen. In 1995 is er nog eens een ge veild. Popzanger Mick Jagger heeft die gekocht voor 10.780 pond. Een kleine veertigdui zend gulden dus. Het is in feite een beetje wat de gek er voor wil geven." Dat er wereldwijd nog maar drie Enigma-codeermachines zijn zoals de Engelsen beweren wil er bij Does ook niet in. „Ik denk dat het er een stuk of twintig zijn. Ik ken bij voor beeld een man uit Diemen die er een heeft. Het verbindings museum in Ede heeft zo'n ding staan en het Telegraafmuseum in Tilburg ook. Dat er zoveel wilde verhalen over dat ding bestaan is wel te begrijpen. De Engelsen hebben meteen na de oorlog vrijwel alle dossiers van Bletchley Park verbrand. De rest is opgeborgen in zwaar ge heime archieven die pas ver in deze eeuw openbaar worden. Er zijn dus niet zoveel gegevens over die machine." MARTEN VISSER De tot dusver Britse acteur sir ANTHONY HOPKINS (62) is Ame rikaans staatsburger geworden. Voor een rechter in Los Angelefjei de eed op de grondwi Verenigde Staten a kins, die voor zijn rollrai The Silence of the La jn 1992 met een Oscar scheiden, deed offici us van de adellijke titeli n gin Elizabeth II hemi gaf. Toch mag hij ziel Brittannië sir blijven u. MnnUinc 'I foto reuters Een groep Haagse radiomakers kan het niet langer aanzien dat koningin Beatrix aan de voor avond van haar twintigjarig ju bileum ten prooi is gevallen aan een nooit eerder vertoonde hoeveelheid kritiek. Ze hebben een speciale website in omloop gebracht „om in korte tijd zo veel mogelijk steun te krijgen voor behoud van het Koninklijk Huis zoals het nu functio neert." „Het is begonnen als een grap, maar het heeft echt een serieu ze vorm aangenomen. Het moet maar eens afgelopen moet zijn met het prijsschieten op de toekomstige rol van Oranje. Het is tijd voor een te gengeluid!", vindt het gezel schap van Hofstad Radio. Er is ook een actietelefoonnummer (020-8652073) geopend voor mensen die niet op internet zit ten. Op de website (http://hofstad- .nl.com/redbeatrix) kan ieder een zijn zegje doen. „De per soonlijke verhalen zullen onge twijfeld aantonen dat Beatrix meer sympathie geniet dan de uitkomst van kille enquêtes doet geloven." Het Haagse radiostation heeft een bijzondere band met het Koninklijk Huis, omdat het in 1980 is opgericht als eerbetoon aan Beatrix, die dat jaar Konin gin werd. „Beatrixgaf, najaren van lege paleizen, Den Haag weer koninklijke allure en daar hoorde ook een passend radio geluid bij." ledereen buitelt nu over Thom de Graaf heen, maar ik denk dat hij een vooruitziende blik heeft. Uiter aard valt er niets aan te merken op onze huidige koningin. Sinds ik haar twee keer gesproken heb en van haarzelf heb vernomen dat zij 's mor gens vroeg bij een kopje hofthee naar de radio luistert om te horen wat er omgaat in haar volk, is mijn bewondering voor haar alleen nog maar toegenomen. Maar hoe snel kan dat allemaal veranderen! Stel, Alexander huwt Maxima. Onze koningin breekt haar nek bij het skieën. Alexander volgt haar op. Nog zit hij niet'op de troon of hij komt om bij een auto-ongeluk. Tenslotte is het een roekeloze jongen die het gaspedaal graag diep indrukt en trouwens ook de stuurknuppel van een vlieg tuig niet schuwt. Bij een vliegtuigongeluk zijn we immers laatst ook een Kennedy kwijtge raakt. U zult zeggen: nou. nou, zo'n vaart zal 't niet lo- MAARTEN 'T HART pen. De geschiedenis Iaat echter zien dat 'tzo'n vaart vaak wél loopt. En als 'tzo'n vaart loopt, wat dan? Dan worden we opeens geregeerd door een meisje van de pampa's die het verschil niet weet tussen Krimpen aid IJssel en Krimpen a/d Lek. Om dat ze nog wat onervaren is in staatszaken haalt ze stiekem haar Pa erbij. Heeft als minister immers ruim ervaring opgedaan. Worden we achter de schermen geregeerd dooreen fascistoïde Argentijn. Kan die o.a. via de kabinetsformaties invloed uitoe fenen. Ik ben er dus erg voor dat de macht van de koningin beknot word. Niet omdat ik Beatrix niet vertrouw - voor haar steek ik allebei m'n armen tot aan m'n el lebogen in het vuur - maar omdat ik met argusogen Alexander en Maxima bekijk. Ik begrijp met de bes te wil van de wereld niet waarom Alexander zo no dig met zo'n sluikharig Argentijns meisje aan de rol moest gaan. M'n vader zei altijd als ik liefdesver driet had: ach, kom, er zijn nog zoveel andere meis jes, er is geen hand vol, maar een land vol. Welnu, voor Alexander gold al helemaal dat er een land vol leuke meisje totz'n beschikking stond, en toch haalt hij er een van ver over de grenzen. Laatst moest ik aan een Amerikaan uitleggen dat Maxima nu in België woont om een beetje in Nederland thuis te raken en aan Nederland te wennen. Woont ze in Brussel?', vroeg de Amerikaan stom verbaasd. 'Ja,'zei ik ongelukkig, 'dat is dichter bij dan Buenos Aires'. Je vraagt je af wat Maxima in Brussel over Neder land kan leren. Alle Belgenmoppen gaan erover dat wij Nederlanders zo zuinig zijn. Misschien dat 't haar afschrikt. Ik hoop het vurig, ik zie er helemaal niks in, zo'n paaps meisje in de Gouden Koets. Beste Willem Alexander, kom toch eens in de avondsche mering in mijn dorpje op de Laan van Oostergeest joggen. Dan zie je een zwartharig meisje in een blauw trainingspak voor je uit rennen die tiendui zend maal leuker is dan Maxima. „Zoetig, zoals Michael zelf ruikt." Zo ty peert WILLY GIJSMAN van de Nederland se fanclub van Michael Jackson het parfum dat namens! kaanse popidool op< verschenen. De Ned fans van de popzanj geluk, zegt Gijsman. sieve eau de toilette Nederland verkrijgt* ry, zoals het luchtje! voor mannen en v zonder reclamecami op de markt gebrach Triumph Internatior drijf dat de rechten! 'merk' Michael JacH komt omdat nu eiga nieuwe album van IT moeten uitkomen. I uitgesteld, maar het al klaar." De fanclub ceert Mystery komen op de mega cd-en p' de Jaarbeurs Utrecht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 2