Leidsch ffi Dagblad psr SU Briük weg, J/w 1 tumult blijft 3' Miljoenenoverschrijdingen stadhuis al half jaar bekend Nieuw schuldgevoel voor werkende ouders: quality time juist slecht Doemazetel van tycoon Berezovski ter discussie Stormloop op nieuwe cd Doe Maar blijft uit 2 WEKEN GRATIS LEIDSCH DAGBLAD mm regen 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 42284 LOSSE NUMMERS 2,00 ZATERDAG/2,50 n maakt nmug Ifant bij Beatrix' HET WOORD IS AAN Kunstenaars van het Kunstcentrum Haagweg 4 leggen de laatste hand aan meer dan tweehonderd vierkante meter kunst op blauw bouwplastic. De reuzenschilderijen hangen op Koninginnedag aan de steigers rond de Pieterskerk. foto dick hogewoning 'Het Laatste Oordeel' is nog lang niet af. Jezus heeft geen gelaatstrekken en de apostelen aan weerszijden ontberen nog al wat armen en benen. Maar dat geeft niet. De Leidse kunstenaar Halbe Nicolai heeft nog twee weken de tijd om het mid denpaneel van Lucas van Leydens mees terwerk af te schilderen. Als de koningin op 29 april naar Leiden komt hangt Nico la's 'Oordeel' samen met veertien andere kolossale doeken aan de steigers van de Pieterskerk. Het is één van de projecten van Kunst centrum Haagweg 4 in het kader van ko ninginnedag 2000. De gemeente heeft de kunstenaars gevraagd een eigen versie van hun. favoriete schilderij, of voorwerp uit Stedelijk Museum De Lakenhal te schilderen. En bijna overal in het kunst centrum aan de Haagweg zijn de lievelin gen uit het museum al in groot formaat zichtbaar: op de grond uitgestrekt of op gehangen aan de muren van de voormali ge gymzaal. Bij elkaar meer dan tweehon derd vierkante meter kunst in wording. Caspar van der Kaay vereeuwigt Willem de Watergeus: een nogal vadsig type on der een fellé strandparasol die meer gelij kenis vertoont met de troonopvolger dan met een zestiende eeuwse vrijbuiter. Een subtiele ode aan de kroonprins vindt de kunstenaar zelf. „Ik vind het wel goed dat hij zich bezighoudt met het watermana gement. Dan heeft die jongen tenminste iets om handen." Eric de Best is bezig met zijn versie van het zeestuk 'De Windhoos' van Willem van de Velde. Zijn symbool van de Neder landse monarchie overgeleverd aan de elementen. „Je ziet dat het schip nog drijft maar de vlag is al gerafeld en een mast is geknapt. Ach, het speelt een beetje in op de discussie over het koningshuis. Als je rechtsboven in het doek kijkt, zie je dat de zon misschien gaat doorbreken. Het kan nog alle kanten op." Lulia Prins en Anette van Houwelingen snijden uit rollen koninklijk scharlaken sleutels van acht meter lang (rode lopers!) die de route markeren die de koningin op 29 april volgt van de Breestraat naar de Pieterskerk. Waar haar dus een grote ver rassing wacht. Kunstenaar Dick Bakhui zen van den Brink ziet het vooral als een manier om het Leidse kunstcentrum te profileren. „We krijgen geen cent subsidie van de gemeente. Komen we nu tenmin ste eens in de publiciteit." Werkende ouders kunnen zich weer schuldig voelen: het veel geprezen verschijn sel 'quality time' voor de kin deren (een uurtje intensief contact) blijkt meer kwaad dan goed te doen. Dat meldt althans de Amerikaanse ont wikkelingspsycholoog Mat thew Melmed, die zich zor gen maakt over 'moderne ouders' die hun kroost in zo kort mogelijke tijd met zo veel mogelijk informatie wil len bestoken. Recente onderzoeken to nen volgens hem aan dat 87 procent van de ouders denkt dat een baby of jong kind het beste af is als het constant zo veel mogelijk 'gestimuleerd' wordt om dingen op te ne men. Volgens Melmed is dit onjuist. Kinderen gedijen het beste als ze zonder haastige dwang veel tijd kunnen doorbrengen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Alledaagse impulsen, zoals geluiden op straat, zijn voor jonge kinderen belangrijker dan kennis die zij in een of twee uur overgedragen krij gen. Als kinderen worden 'overgestimuleerd' kunnen hun hersenen daar negatief op reageren, aldus Melmed, waardoor ze juist minder in formatie opnemen en later concentratieproblemen kun nen krijgen. Zelfs hun socia le vaardigheden, bijvoor beeld bij het maken van vriendjes, krijgen daaronder te lijden. Ouders moeten een gul den middenweg vinden tus sen het te veel en te weinig stimuleren van hun kinde ren, meent Melmed. Het rus tig luisteren naar wat een kind heeft te zeggen, is min stens even belangrijk als hem iets leren, zo noteert de Britse krant The Times uit Melmeds mond. Non-verba le signalen dat kinderen er gens genoeg van hebben, bijvoorbeeld weg kijken of huilen, moeten worden op gevangen en begrepen. d^n haag anp Amsterdam helpt Haags hof in zaak-Bouterse den haag anp Het gerechtshof in Den Haag heeft in het proces tegen de Su rinaamse ex-legerleider Bouter- se de hulp van het hof in Am sterdam ingeroepen. De raads heren uit Den Haag willen elke schijn van partijdigheid voorko men in hun beslissing een be dreigde getuige te horen. Maandag besliste de president van de rechtbank in Den Haag in een kort geding dat de be treffende getuige zijn belasten de verklaring tegen Bouterse niet voor het gerechtshof hoeft toe te lichten. Het hof had zelf eerder beslist dat de man wel moest opdraven. De getuige wil uit angst niet praten over de vermoedelijke betrokkenheid van Bouterse bij drugssmokkel. De raadsheren van het hof erkenden die be dreigde status tot nu toe niet. De beurs heeft vanmorgen positief gereageerd op het vertrek van Nina Brink als bestuursvoorzitter en het ge zicht van internetaanbieder World Online (WOL). Na de opening steeg het aandeel met 0,55 euro naar 19,40 euro, terwijl de AEX als geheel een fractie zakte. Brink trad gis teren af 'in het belang van de onderneming'. Het tumult rond WOL houdt aan, omdat advocaten namens bena deelde beleggers met schadeclaims naar de rechter stap pen. volledig en onduidelijk was. Daarnaast heeft bestuursvoor zitter Brink onjuiste uitspraken gedaan. Het advocatenduo Spong en Hammerstein willen namens 'vele honderden' beleggers naast World Online en de ban ken ook Brink persoonlijk aan sprakelijk stellen voor het deba cle. Los van een civiele zaak moet er wat hen betreft een strafzaak komen. Ze doen bij de officier van justitie aangifte we gens oplichting en valsheid in geschrifte. Tenslotte is er advocaat Van der Goen, die tweehonderd be leggers om zich heen heeft ver zameld. Van der Goen, die naam maakte als de immer dreigende advocaat in de na sleep van de Bijlmerramp, eist in een kort geding meer infor matie van World Online, nodig voor een proces. ABN-Amro en Goldman Sachs kunnen niet reageren. Zij zijn gebonden aan de zoge noemde stabilisatieperiode, die inhoudt dat ze niets mogen zeggen tot dertig dagen na leve ring en betaling van de aande len. Dat is rond 22 mei. uitbreiding in Groot-Brittannië Brink, die als adviseur verbon den blijft aan het bedrijf, wordt opgevolgd door bestuurslid Duffy. Volgens bankanalisten was het aftreden onvermijde lijk. Het was de enige manier om weer wat rust binnen de onderneming te krijgen, vinden zij. Het is nu tijd om verder te kijken. „Iedereen is negatief over het bedrijf, maar World Online heeft een goede positie in Europa", aldus analist Sie- brand van SNS Securities. „Ik denk dat de intemetprovider een perfecte overnamekandi daat is voor bijvoorbeeld het Spaanse Terra Networks of het Duitse T-Online." Met het vertrek van Brink is de turbulentie rond het omstre den fonds nog lang niet ten ein de. Advocaten staan in de rij bij de rechter met schadeclaims namens hun beleggers. Min stens drie teams van advocaten zeggen te spreken namens een groep gedupeerden. De Vereni ging van Effectenbezitters (VEB) heeft claims ingediend tegen het bedrijf World Online en de begeleidende emissie- banken ABN Amro en Goldman Sachs. Beleggers hebben vol gens de belangengroep 3,5 tot vier miljard gulden schade gele den doordat de prospectus on- De Nederlandse Spoorwegen zijn op langere termijn van plan om een deel van de miljarden guldens, verdiend met de ver koop van aandelen Telfort en World Online (WOL), te inves teren in buitenlandse expansie. De NS verdienden met de ver koop hun belang van vijftig procent in Telfort een bedrag van 4,2 miljard. De opbrengst van WOL-aandelen leverde het bedrijf 450 miljoen op. Volgens een NS-woordvoer- der liggen de prioriteiten nu ab soluut bij kwaliteitsverbetering van het Nederlandse treinver keer, inclusief de opvang van de enorme mobiliteitsgroei.en het 'binnenslepen' van een con tract voor de HSL-zuid. De eer ste grote mogelijkheden om 'buitenlands' te gaan doet zich vermoedelijk voor in 2004 in Engeland. Dan worden daar weer concessies aanbesteed. Pagina 9: De teloorgang van een topvrouw, boegbeeld werd een molensteen Pagina 2: Commentaar moskou anp schap af te leggen. De invloed rijke Raad van Oudsten in de deelrepubliek heeft inmiddels een tussenrapport opgesteld. Daaruit blijkt dat Berezovski zijn eerste honderd dagen voor al heeft gebruikt om te stoken in de politieke machtsverhou dingen in de republiek. Hij wei gert een spreekuur voor kiezers te houden en van de liefdadig heidsinstellingen die hij in de verkiezingscampagne beloofde, is nooit iets terechtgekomen. De raad heeft Berezovski een ultimatum gesteld. Als hij- niet binnen zeer korte tijd zijn be loften nakomt, begint ze een procedure om hem zijn Doemazetel te ontnemen. Dit ultimatum komt tegelijk met beschuldigingen van het open bare ministerie aan het adres van Berezovski over oplichterij en het witwassen van geld. De parlementszetel van de Rus sische zakentycoon Berezovski staat onder zware druk. De deelrepubliek waarvoor hij in de Doema is gekozen, over weegt hem wegens politieke in triges en het niet nakomen van verkiezingsbeloften zijn zetel te ontnemen. Berezovski kwam bij de par lementsverkiezingen eind vorig jaar namens de Zuid-Russische deelrepubliek Karatsjevo-Tsjer- kessië in de Doema. Ondanks zijn vele beloftes meenden waarnemers toen al dat hij al leen maar de bedoeling had parlementaire onschendbaar heid te verwerven. Inmiddels heeft Berezovski zijn eerste honderd dagen als Doemalid erop zitten, maar hij weigert aan zijn kiezers reken- De officiële start van de ver koop van de nieuwe cd van Doe Maar, Klaar, heeft vanmorgen niet geleid tot een stormloop bij platenwinkels. Volgens platen maatschappij V2 komt dat doordat de cd op zeer veel plaatsen verkrijgbaar is. In to taal zijn er tot vanmorgen 240.000 Doe Maar-cd's geleverd 1 Ja, ik wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. I Voorletters: Adres: I Postcode: i Telefoonnumi (l.v.m. controle beiorglng Na de eerste twee weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch (ƒ34,80) Per kwartaal automatisch (ƒ99,90) Per kwartaal acceptgiro (ƒ100,90) Bank/giro nr: I I I I I l Handtekening I I I I I I I aan de detailhandel. Klaar ligt onder meer in de schappen van Albert Heijn en in de 168 vesti gingen van Free Record Shop. Een woordvoerder van Free Re cord Shop verwacht dat zijn be drijf in het weekeinde 25.000 cd's aan de man zal brengen. „Wij vertegenwoordigen een kwart van de markt, dus het zou mij niks verbazen als Klaar maandag al goud is." Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau. Leidsch Dagblad I DE WERELD OM JE HEEN. Stuur deze bon In een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonnee service, Antwoordnummer 10050, 2300 VB Lelden. Bellen kan ook: 071- 5128 030 of abonneren vla: I www.loldschdagblad.nl hter vast voor le moord ;in Utrecht heeft een t man uit de Domstad J uden die wordt ver in betrokkenheid bij van twee plaatsgeno- lijken van de mannen psteravond aangetrof- n woning aan de Ou- De mannen van 41 ir zijn door geweld om i gekomen. :ale moslims *Avofen wapens in ■■ml moslims in Indonesië S|J zich vandaag neerge- de sluiting van een kamp en het inleve- hun wapens. Daarmee e een heilige oorlog ilukken willen begin- iet kamp op West-Java drieduizend jonge l getraind. De leider k poep zei wel dat de ji- Wige oorlog) niet van is, althans 'als God het Molukken worden i123Éu*m een Jaar ver" 1 door strijd tussen christenen. :ctie meldde puterfout niet :tie voor de Gezond- rg heeft afgelopen na- lenhuizen niet gewaar- dat een veel gebruikt ersysteem niet uitsluit patiënt verkeerd bloed gen. Nu vorige week in :ht een vrouw is over al dag nadat zij bloed verkeerde bloedgroep regen, heeft de inspec- opgeroepen maatrege- imen. •su rang fiets fmei 2001 van rechts moet op ge kruisingen vanaf jlgend jaar voorrang auto's. De nieuwe ad aanvankelijk al in ter van dit jaar van moeten worden, maar uitgesteld met het oog betere voorlichting aan rkeersdeelnemers. Ge it hebben nu meer tijd ntueel nog kruispunten lassen. OOH I nar OSltie Wint jj11 id-Korea verwachting in heeft ositie tegen president le jung gisteren de par iverkiezingen in Zuid- gewonnen. Vooral de opkomst van 57 procent lijkt Kims parten te hebben ge- Verwacht was dat zijn uist zijn voordeel zou mm iet de aankondiging, af- i maandag, dat de lei- in Noord- en Zuid-Ko- nende zomer voor een iche top bijeen komen. 574 iolland maakt pch 'doorstart' ïpitaalkrachtige inves- i onder wie de Amers- winkelmagnaat Kees ormaël en horecaman van der Valk, hebben een akkoord gesloten m doorstartpoging van liet verklaarde charter- happij Air Holland. De rgebleven werknemers in dienst blijven. DAAG 26 PAGINA'S en Kunst21 'ie8,9 en Samenleving14 kvan de Dag2 13,15,16,17,19 Groen/Strips10 22,23,25 Jeprogramma's11 •erzicht14 Wiel24 jgfe van 10.00 - 16.00 uur De gróótste selectie kantoormeubelen 2000 m2 SHOWROOM! -^sCieba Kantoormeubelen 16 Ton Berkheij wilde niet voor eeuwig op het pluche zitten SI 7 /oorschoten zet |restaurant De SKnip op rantsoen: ïminder feesten 19 Weinig animo voor debat over Alphense probleemwijken 21 Nilsson pronkt met veren van in het Leidse Bacchus 23 Eindelijk weer een eerste prijs voor tobbende Rabobankploeg Ted Allen Aandelen kopen is precies hetzelfde als naar een casino gaan, alleen zonder gratis drankjes. 3710° <711° «712° 30% 80% 50% 30% 20% 30% NS denken aan leiden ruud sep Al in oktober vorig jaar was duidelijk dat de be groting van de Leidse stadhuisplannen een enorm gat vertoonde. Op dat moment was de overschrijding opgelopen tot 8,5 miljoen gul den. Naast wethouder Van Rij waren ook de net aangetreden WD-wethouders Vos en Schultz van de overschrijding op de hoogte. Omdat de precieze hoogte van het bedrag nog schommel de en omdat nog niet duidelijk was hoe het te kort kon worden gedekt, duurde het vervolgens nog bijna een halfjaar voordat de gemeenteraad hierover werd geïnformeerd. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens de be handeling van de overschrijdingen in de raads commissie financiën. De wethouders Van Rij en Vos kregen bij die gelegenheid een spervuur van vragen over zich heen. Hoe konden de over schrijdingen zo hoog oplopen? Waarom werd de raad niet op de hoogte gehouden? En hoe kunnen dit soort ontsporingen in de toekomst worden voorkomen? Als de wethouder die tot zes maanden gele den verantwoordelijk was voor de gemeentelijke herhuisvesting, had Van Rij het meest uit te leg gen aan de politiek. Hij vertelde dat een jaar ge leden de eerste tegenvallers bij hem werden ge meld. Van Rij hoopte zo snel mogelijk een nota over dit onderwerp naar de raad te kunnen zen den. Die nota kwam er echter niet, onder ande re doordat de ambtenaren die die zouden moe ten maken, druk bezig waren voor het groteste- denbeleid. .Achteraf was het beter als ik even aan de commissie had gemeld wat ik op dat moment wist, hoe onvolledig het ook was", er kende Van Rij. Pagina Leiden: Ambtenaren besloten eigen handig over overschrijdingen Tweehonderd vierkante meter kunst voor koningin schadeclaims tegen world online in de maak

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 1