Fax moet 'achtbaan' voorkomen hoop dat we tunnels mogen Rijn Veenstreek lies: 'Nog liever GroenLinks dan PvdA in Alphens college' Straten Hazerswoude toe aan opknapbeurt Schade-expert onderzoekt wateroverlast aan Schoener College Jacobswoude in verlegenheid door bouwplan vrijstaand schoollokaal Weinig belangstelling voor debat over probleemwijken hense WD-wethouders Van der Veen ld en Lyczak staan alleen in hun toenade- tot oppositiepartij PvdA. Zowel wet- u Groen in 't Wout (CDA) als diens collega )66) heeft geen behoefte aan uitbreiding college met een vierde partij. „En als het oet liever met GroenLinks dan met de zegt Dales. imocraat vindt dat de voormalige coalitie- na het opstappen van haar wethouder in december 1998 steeds verder verwij derd raakt van het gezamenlijke collegeprogram ma. „Als wethouder heb ik daarvan weinig last", zegt Dales, „maar de bejegening van mijn fractie door de PvdA vind ik niet fair. Van nature zijn onze partijen toch bondgenoten, maar daarvan merk ik in de gemeenteraad weinig. GroenLinks staat met zijn constructieve opstelling veel dich ter bij het college." Net als Dales voelt Groen in 't Wout er niets voor om het college halverwege de rit open te stellen voor de sociaal-democraten. „Het gaat toch goed zo? We hebben jarenlang prima met de PvdA in het college samengewerkt. Ik sluit niet uit dat dat in de toekomst weer kan. Wel beschouw ik het als een compliment als de PvdA, die destijds zelf uit het college stapte, zou willen terugkomen." Beide wethouders hebben geen moeite met de uitnodigende teksten die hun WD-collega's op persoonlijke titel aan de PvdA richtten. „Zulke uitspraken zijn vaak de krenten in de politieke pap", zegt Dales. „Maar aan de collegetafel heb ben wij er maar enkele minuten aan besteed. Ik denk dat het voor de PvdA ook niet goed zou zijn om ruim een jaar na het vertrek uit het college weer toe te treden. Hoe moet je zo'n zigzagkoers aan de kiezers uitleggen?" Burgemeester Schoof ziet evenmin reden om zijn college uit te breiden, ook al is de werkbelas ting voor vier wethouders zwaarder dan voor vijf. „Natuurlijk wil het college een zo groot mogelijk draagvlak voor zijn voorstellen. Anders moet er een strakke ffactiedwang zijn en daar ben ik te gen. Want als met onze 17-16 verhouding één van de raadsleden uit de coalitie tegenstemt, gaat ons voorstel naar de prullenmand. Maar dat is geen reden om de coalitie te verbreden. Het gaat immers goed, ook al wordt er in het college wel eens gezucht over die krappe 17-16 meerder heid." torrijder gewond bij aanrijding ynijDE-DORP Een 37-jarige motorrijder uit Boskoop is iorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de igHoogeveenseweg/Gemeneweg. De man kreeg geen igvan een 46-jarige automobiliste uit Hazerswoude- je vanaf de Gemeneweg de Hoogeveenseweg op wilde De Boskoper is voor controle overgebracht naar het Rijn- >kenhuis. De vrouw krijgt een proces-verbaal. lituffeur ramt stilstaande auto Een 32-jarige Amsterdammer en een 28-jarige Rotter- ër zijn gisternacht gewond geraakt bij een aanrijding met achtwagen op de vluchtstrook van de A4 ter hoogte van de. De Amsterdammer had een klapband gekregen en langs de kant om zijn band te verwisselen. Ook zijn Rot- ïse passagier stond naast de auto, toen deze werd ge- door een vrachtwagen. De rondvliegende brokstukken .idden de Amsterdammer aan zijn hoofd en de Rotter- lerliep enkele kneuzingen op. De bestuurder van de 'agen, een 56-jarige man uit Spijkernisse, bleek al acht hebben gereden zonder voldoende rust. Tegen de vracht- ichauffeur wordt proces-verbaal opgemaakt. ai huis Onze Lieve Vrouw iring Op tweede paasdag (maandag 24 april) houdt de jeve Vrouw Geboorte in Rijpwetering open huis. De kerk itwee jaar dicht geweest vanwege een ingrijpende restau- fenaf 15.00 uur zijn leden van het kerkbestuur, de archi ll leden van het Actie Comité Kerkbehoud Rijpwetering Jzig om een toelichting te geven en vragen te beantwoor- Bp zondag 30 april om 10.30 uur gaat de kerk weer open. jjwilligers voor ouderenbezoeken De Stichting Ouderen Belangen (SOB) Alkemade Jjiënsen die bezoekjes willen brengen aan ouderen in de J>nte. Op 19 april wordt er voor hen een voorlichtingsbij- mst georganiseerd in dienstencentrum Jacobus in Oude Jng die om 14.30 uur begint. Voor de persoonlijke ge- feen krijgen alle inwoners van de gemeente die ouder zijn |'5 jaar een uitnodiging. Als ze daaraan behoefte hebben, Treen vrijwilliger langs. De vrijwilligers krijgen eerst op 18 hei een tweedaagse cursus. Informatie is verkrijgbaar via P J polger voor Van Ruiten De nieuwe beoogde voorzitter van de vakgroep Tuin- van de WLTO is J. Hoogendoorn uit Nieuwerkerk aan de Als de leden de potplantenkweker op 8 mei kiezen, volgt van Ruiten uit Nieuwe Wetering op. Chrysantenstekkwe- m Ruiten nam op 20 januari afscheid als voorzitter, maar ie functie sinds die tijd waar omdat er nog geen opvolger ivonden. Van Ruiten was vier jaar voorzitter van de vak- ange in hoogheemraadschap ugge Fractievoorzitter De Lange van het CDA in Ja- oude is benoemd tot lid van de verenigde vergadering hoogheemraadschap van Rijnland. Woensdag wordt de uggenaar geïnstalleerd als hoofdingeland in de categorie itenen'. Bij de verkiezing vorig jaar kwam De Lange op de laats terecht, terwijl er voor zijn categorie 18 zetels be- aar zijn. Door het vertrek van A. de Boer uit Overveen lij als eerste in aanmerking om die vacature te vervullen. De Oude Gemeneweg en de Ridder van Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp zijn hard toe aan een opknap beurt. Voor omwonenden betekent dat een maand lang werkzaamheden voor de deur. Het wegdek van de Oude Gemeneweg is door de bouwactiviteiten voor win kel- en appartementencom plex De Jonge Swaen de laat ste jaren verslechterd. Daar naast is de rijweg van de Rid der van Montfoortlaan ver zakt en zijn de voetpaden er slecht aan toe. Een opknap beurt is volgens de gemeente hard nodig. Er wordt aan dacht besteed aan een goede looproute tussen de Oude Gemeneweg, het Ambachts- plein en de achterliggende woonwijk. Van de nieuwe Cl000 in de richting van het Ambachtsplein krijgt de stoep nieuwe tegels. De woonwijk achter het plein moet na de werkzaamheden beter bereikbaar zijn. Vol gens J. Holleman van het bu reau milieu en openbare werken is het mogelijk dat de weg enige tijd wordt afgeslo ten. Maar de aanvoer naar het voorraadcentrum van de C1000 moet kunnen door gaan. In de omgeving van de supermarkt is ook een on dergronds milieuparkje (ge deelte met papier- kleding en glascontainers) gepland. De Ridder van Montfoort laan krijgt behalve een opho ging van de rijbaan ook een grotere groenstrook. Aan de zuidkant van de straat ko men twee 'groenvakken' met bomen. De noordzijde van De Ridder van Montfoort laan krijgt een grasberm. De herinrichting kost enkele tienduizenden guldens. In de eerste week van mei moe ten de werkzaamheden be ginnen, maar de gemeente is nog met een paar aannemers in onderhandeling. De om wonenden weten sinds vori- De verzakte stoep van de Ridder van Montfoortlaan is nodig toe aan een opknapbeurt, ge week van de plannen. foto hielco kuipers HSL-motie Jacobswoude naar minister De gemeenteraad van Jacobswoude doet een ultieme poging om Hoogmade te behoeden voor het uitzicht op een 'achtbaan'. Gisteravond stemden alle raadsleden in met een motie die diezelfde avond nog naar de Tweede Kamer en minister Netelenbos van verkeer en waterstaat is gefaxt. De raad pleit ervoor de hogesnelheidslijn HSL niet hoger dan de dijk van de Hoogmadese polder te la ten rijden. HOOGMADE JANNEKE DE JONGE Met zijn motie hoopt de raad te bewerkstelligen dat de minister de zogenaamde pergola uit haar hoofd zet. Deze construc tie van wegen ontstaat doordat de HSL bij Hoogmade van de west- naar de oostkant van de A4 moet. Tekeningen van de geplande kruising van spoor- en autoweg wijzen op een Prins Clausplein-achtige situatie bij Hoogmade. De Jacobswoudse raad ver stuurde de motie terwijl de on derhandelingen over de pergola zich in het laatste stadium be vinden. Volgens de opstellers van de tekst, de leden van de CDA-fractie, valt de boortunnel 50 miljoen gulden voordeliger uit dan was voorzien. De voor gangster van Netelenbos, Jor- ritsma, zegde destijds toe dat aanbestedingsvoordelen ten goede komen aan de construc tie bij Hoogmade. Bovendien vindt de raad dat het dorp wel mag meeprofiteren van de mil jardenmeevallers van het Rijk. Aanvankelijk pleitte het CDA ervoor om de trein op maai veldhoogte te laten rijden. Dat is lager dan de hoogte van de dijk. De A4 zou er dan in een tunnel onderdoor moeten. Vol gens wethouder Haasbroek is dat sowieso een verloren race. „Ruw geschat kost iedere meter lager tien miljoen extra. Boven dien hebben wij als college ver zocht om de hoogte van de dijk aan te houden. Laten we con sistent zijn." Daarmee stemde de raad in. ALPHEN AAN DEN RUN De gemeente Alphen is aan sprakelijk voor schade die de huizen aan de Schoener onder vinden door de bewegende ka- dewand. Dat zegt een gemeen tewoordvoerder in een toelich ting op de problemen voor om wonenden van de jachthaven Heimanswetering. Al bij de eer ste lekkages in de kadewand, die het water scheidt van de kelders, is vastgesteld dat de ge meente verantwoordelijk is. Nu verschillende bewoners een schadeclaim hebben inge diend, onderzoekt een schade- expert van de verzekerings maatschappij van de gemeente of de schade aan muren, vlon ders en ruiten inderdaad wordt veroorzaakt door de kadewand. Zo ja, dan keert de verzekering van de gemeente geld uit. Maar als bijvoorbeeld een construc tiefout van de aannemer de oorzaak is, moeten bewoners hun schade elders verhalen. Zij kunnen binnenkort met al hun vragen terecht bij de schade-ex pert, tijdens een informatie avond van de gemeente. Dan krijgen zij ook de laatste stand van zaken te horen over de her stelwerkzaamheden en de plan nen om een extra wand vóór de bewegende kadewand te plaat sen. De waterstand tussen die twee muren zou dan kunstma tig laag gehouden kunnen wor den, zodat de bewegende wand niet langer drukt op de vlonders en gevels van de huizen. JANNEKE DE JONGE De gemeenteraad van Jacobswoude is fel tegen de bouw van een vrijstaand, semi-permanent lo kaal bij basisschool De Kinderarcke in Rijnsater- woude. Hoewel wethouder Vink en burgemees ter Van Beek gisteravond de mogelijkheid van een permanent lokaal dat vaststaat aan de school eerst stellig van de hand wezen, was Vink later toch bereid om die mogelijkheid met een aanne mer te onderzoeken. Blijkt dat te duur, dan komt het tijdelijke lokaal van drie ton er toch. Veel raadsleden begrepen gisteravond niets meer van de houding van burgemeester en wet houders. „U heeft eerst tamelijk krachtig gezegd dat een permanent lokaal niet kan, dat daarvoor geen ruimte is, dat dat te duur is", aldus D66-er Van Hoesel. U zei dat u dat onderzocht heeft. En nu wilt u het nog eens goed bekijken. Ik snap het niet meer." De raad pleitte voor de aanbouw van een per manent lokaal tegen de school. „Dat kun je nog eens doorverkopen als je het niet meer nodig hebt", zei Van Hoesel. De raadsleden hadden verder problemen met de prijs van het lokaal. Eerder dit jaar kocht Jacobswoude voor ander halve ton een noodlokaal voor basisschool De Kleine Wereld in Leimuiden. De raad wilde we ten hoe het kan dat het lokaal in Rijnsaterwoude het dubbele kost. Volgens Vink komt dat doordat het bij de Kinderarcke om een lokaal met funde ring gaat, dat minimaal tien jaar moet blijven staan. In Leimuiden gaat het om een duur van vijfjaar. Uiteindelijk gingen de raadsleden akkoord, omdat ze willen dat de basisschool het lokaal met ingang van het nieuwe schoolseizoen kan gebruiken. „We zitten klem", aldus Van Hoesel. „Maar liever zou ik tegen stemmen." Wanneer Vink de school met een aannemer bezoekt, is nog niet bekend. SASKIA BUITELAAR Door vijf probleemwijken in Al phen aan te pakken wordt de hele stad beter. De Edelstenen- buurt, Planetenbuurt, Stromen- buurt, Zeeheldenbuurt en het Groene Dorp kunnen als voor beeld dienen voor de rest van Alphen. Maar daarbij moet de gemeente bewoners en instel lingen actief helpen om hun wijk weer 'leefbaar' te maken. Dat concludeerden gister avond de vijftig aanwezigen bij het eerste Alphense stadsdebat. De 'gewone burgers' die zich door de gemeentelijke adver tenties naar vijf hoog in het stadskantoor hadden laten lok ken waren op de vingers van één hand te tellen. Voorname lijk vijftig-plussers spraken over jongeren en met hen samen hangende problemen. Ter discussie lag het meerja ren ontwikkelingsprogramma (MOP) van de gemeente voor de komende vijf jaar. Op basis van de stadspeiling en gesprek ken met inwoners, bedrijven en instellingen heeft de gemeente een plan gemaakt dat Alphen de 21ste eeuw in moet slepen. Als de opmerkingen van gis teravond erin zijn verwerkt en de gemeenteraad het" goed keurt, gaat het MOP naar de provincie. Alphen hoopt dan de beloofde vier miljoen gulden subsidie op te strijken. Zelf wil de gemeente 27 miljoen gulden bijdragen en woningbouwcor poratie Wonen Centraal heeft al 21 miljoen gereserveerd. Van al dat geld kunnen de vijf wijken waar de problemen het grootst zijn, worden opgeknapt. Zo hebben de Edelstenenbuurt, de Planetenbuurt en de Stromen- buurt een beter imago nodig, meer sociale veiligheid en min der problemen met jongeren. Dat laatste geldt ook voor het Groene Dorp. Daar zou een buurtnetwerk moeten komen. De zwakte van de Zeehelden buurt is dat door de vele goed kope huurwoningen er vooral mensen met lage inkomens wo nen. Ook zijn er nauwelijks voorzieningen zoals winkels, scholen en buurthuizen. Een aanwezige 'echte inwo ner' én 'jongere' Amanda Rou- bos (25) meent dat de gemeen te het nogal eenzijdig aanpakt door alleen met Wonen Cen traal samen te werken. „Waar zijn bijvoorbeeld de ontwikke laars die huizen in eigendom hebben? Trouwens, voor de ge meente en de woningbouw geldt dat een deel van de plan nen achterstallig onderhoud is." Dat ze bij deze bijeenkomst in het stadskantoor één van de weinige geïnteresseerde Alphe- naren is, vindt ze gezien de lo- katie niet vreemd. „Ik werk bij de gemeente Amersfoort. Daar organiseer ik vaak de buurtbij eenkomsten in de wijk. Reken maar dat mensen dat mensen dan komen." ense brandweercommandant Molenaar wordt rampenbestrijder 'eercommandant Jaap ar verlaat na ruim twin- het korps Alphen aan 1. Hij vertrekt naar het inds Instituut voor eer en Rampenbestrij- ibra) in Schaarsbergen. it hij onder meer trai- geven aan buitenlandse eerlieden en teams die bestrijden. Molenaar ifscheid op 28 april om de kazerne aan de hij haastig, hij is Al- let zat. Maar na vier ba- ien het korps kent Mo le plaatselijke brand- izijn broekzak. Dus be- lan wat anders. „Ik doe plezier", zegt de schei- ommandant. „In Al- .«er niets meer. Dan is 1 om eens verder om je kijken. Eén ding is ze- lebben in al die jaren tvoor elkaar gekregen, fl een goed gevoel. Het l wat gemakkelijker dan ere. Maar er is geen ming zonder strijd." enaar terugblikt op ruim cennia in het brand- rps van Alphen somt hij wat hij alzo heeft ge- ij begon als vrijwilliger, I jaar preventie, was irvangend-comman- hoofd preventie en zes nmandant. „Er zit in- Iveel preventie in mijn in. Er zijn wel wat ge in Alphen waar pre- odig was. Een voor- leem De Geniepoort, de •nis. De brandweer wil 1 zo gauw mogelijk bui len als er brand is. In angenis denken ze daar over. Hoe los je dat pro- 3p? Goed overleg en •bben op eikaars moei- in. Op die manier kom I uit. Je kunt niet voor dat er ergens brand ont- aar je kunt wel je best Jaap Molenaar: „De brandweer wil mensen zo gauw mogelijk buiten krijgen als er brand is. In een gevangenis denken ze daar anders over." foto mark lamers doen om die brand tot één ruimte te beperken. Op die ma nier kom je stapje voor stapje dichter bij elkaar." Waren er ooit hachelijke mo menten waarbij brandweerlie den de dood in ogen keken? Het kost Molenaar moeite om die op te diepen. „We hebben branden gehad waarbij we het maar net konden redden. Bij de brand in het vogelpark Avifau na bleef de schade beperkt om dat we zo snel ingrepen. Maai' voor de getroffenen is het altijd vervelend, hoe klein de schade ook is. Als wij ervan overtuigd zijn dat we ergens het maxima le uit hebben gehaald, geeft dat voldoening. Hachelijk was het eens bij een brand in een flat. Er was sprake van een snelle verbranding. Twee gasten wer den toen zij naar binnen wilden gaan letterlijk de woning uitge blazen. Toen zijn we wel even geschrokken." Nog een enkele dag, dan slaat Molenaar het boek Alphen dicht. Bij het Nibra gaat hij brandweerlieden en teams die rampen bestrijden trainen, zo wel in binnen- en buitenland. „De verwachting is dat ik nogal eens in een land ver weg zal bi vakkeren. Het buitenland doet dikwijls een beroep op het Ni bra. Bewust, omdat dit na een half uur theorie direct de prak tijk daaraan vastkoppelt. Óp die manier pikken de mensen alles gauw op. De taal is geen obsta kel, want alles gaat in het En- gels." Diep in zijn hart hoopt Mole naar, die ook zijn steentje bij droeg aan de veiligheid van de HSL-tunnel, dat het Nibra een opdracht van de Europese Unie binnensleept om bestaande en nog aan te leggen tunnels te mogen beveiligen. Omstreeks september wordt het pas span nend, zegt Molenaar. Dan be slist de Europese Commissie naai' verwachting een wie het plan mag uitwerken. De brand en rampenstrijders krijgen daarvoor tweeënhalf jaar de tijd. „Ik ben er klaar voor", zegt Molenaar, „maar helaas zijn er zijn meer kapers op de kust. Veel Europese landen wachten met smart op veilige tunnels." Als voorbeeld van hoe het niet moet noemt hij de Mont-Blanctunnel waarin vorig jaar een ernstig ongeluk ge beurde. „Het is de bedoeling dat er een plan komt dat voor een groot deel voor alle tunnels kan worden gebruikt. In een timnel waar verkeer doorrijdt kunnen andere dingen gebeu ren dan bijvoorbeeld in de tun nel voor de hogesnelheidslijn. Als het Nibra de opdracht krijgt, ben ik veel in Italië. Daar komt dan een trainingscentrum. In de plaats Aosta ligt een tunnel waarin allerlei proeven kunnen worden gedaan met hitte en hoe, bijvoorbeeld, rook zich verplaatst."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 19