Oegstgeest wil van dure parttimers af 'Minder feesten betekent een enorme Bibliotheek gaat beter letten op internettende jeugd Regio Brandweer zoekt vrijwilligers bij bedrijven 'Landschap wordt naar de sodemieter geholpen' tik Marinus (60) tijdelijk retaris in Zoeterwoude 17 De Leiderdorpse brandweer zit te springen om nieuwe mensen. archieffoto taco van der eb leiderdorp eric went Leiderdorpse bedrijven worden binnenkort per brief benaderd of zij geschikte kandidaten heb ben voor de vrijwillige brand weer. De wervingsactie is de zo veelste in een lange reeks van noodkreten, die vorig jaar al werd ingezet. Haast is geboden, want het ervaren vrijwilligers kader neemt zienderogen af, en aanvulling van onderaf is er niet. Eerder deze week gingen ook al 3000 brandbrieven de deur uit naar alle Leiderdorpers van 20 tot 38 jaar. Volgens burgemeester Zon- nevylle is de gemeentelijke stap om bedrijven aan te schrijven helemaal niet zo vreemd: „Het mes snijdt aan twee kanten. Wij zijn ermee ge holpen, en voor zo'n bedrijf is het alleen maar goed als daar iemand werkt die verstand heeft van brandbestrij ding en -pre ventie." De grootste personeelspro blemen bij de vrijwillige brand weer doen zich overdag voo als de meeste mensen werken Zonnevylle: „Dinsdag was nog loos alarm op de Baanderij. De melding was van dien aard dat er twee wagens op pad wer den ge stuurd. De eerste moet dan volgens de regels na drie minuten wegrijden, en de twee de na zeven minuten. Maar met name met dat tweede voertuig is het soms hangen en wurgen of we dat wel halen." Met de verbreding van de A4 en de komst van de HSL in het verschiet, is nieuwe aanwas - met het oog op mogelijke cala miteiten - bij het vrijwilligers korps zelfs harder nodig dan ooit. Zonnevylle: „Die trein gaat in 2005 al rijden. Dat betekent dat we nu vooruit moeten den ken. Anders lopen we straks achter de feiten aan." De burgemeester hoopt dat de actie bruikbare kandidaten oplevert. „Het is al langer zo dat mensen steeds minder be reid zijn zich voor de gemeen schap in te zetten. Maar je moet er toch niet aan denken dat we in Nederland straks alleen op beroepskorpsen zijn aangewe zen? Dat kost miljarden." 'Het mes snijdt aan twee kanten stompwuk ane pieter wisse „Geef mij een tiet met geld en ik ga wel weg." Deze uitspraak van veehouder H. van Santen, gisteravond op de informatie bijeenkomst over herinrich ting van het Groene Land in Leidschendam, illustreert de onzekerheid onder de boeren in en om Stompwijk. Op een bijeenkomst van de WD- Leidschendam over de toe komst van het agrarisch ge bied drongen verontruste boeren aan op duidelijkheid. De landinrichtingscommis sie pleit er al jaren voor het landschap aantrekkelijker te maken voor recreanten. Al leen sterke, grote agrarische bedrijven kunnen overblijven. Om tot schaalvergroting te ko men zouden 21 boeren rond om Stompwijk moeten ver dwijnen. De tuinders, die met hun kassen het landschap ontsieren, zouden eigenlijk ook weg moeten. De boeren willën wel weg, maar dan moet de overheid betalen. Hierover bestaat veel onduidelijkheid. „Je kunt wel mooie plannen hebben, dan moet je wel de centen hebben om ze uit te voeren. Maar die zijn er steeds niet", aldus J. de Haan, voormalig agrariër en betrokken bij de inrichting van het gebied. „Op deze manier bloeden we dood", klaagde veehouder van Santen. „Tuinders en vee houders stellen hun investe ringen uit. Misschien moet je wel weg, dan investeer je dus niks meer." Van Santen verwacht dat vooral de jonge boeren het ge bied gaan verlaten. De oudere boeren zitten hun tijd uit en verkopen dan aan de hoogste bieder. „Zo help je het land schap pas echt goed naar de sodemieter." Ui leg Randweg kan beginnen |-q if:/wassenaar In Wassenaar kan de aanleg de Noordelij- l/Cl dweg Haagse regio, de NORAH, beginnen. De Raad van eeft gisteren geweigerd het door Wassenaar opgestelde uningsplan voor de Randweg te schorsen. Om schorsing n tegenstanders van de weg gevraagd. Zij willen dat de Wassenaar deels door een tunnel gaat lopen, net als in g en Den Haag. Volgens de Raad van State zijn de situa- niet met Wassenaar te vergelijken. In Den Haag en g ligt de Randweg dichter bij huizen. Cer weet 'zaken te scheiden' gvoupE Het Zoeterwoudse CDA-raadslid B. Koppenol Hzich niet schuldig aan belangenverstrengeling. Fractie- Ttter Sanders van de WD vroeg een maand geleden of ie- Jdie constant als 'burger' conflicten heeft met de gemeen- lirocessen voert nog wel lid kan zijn van de gemeenteraad. Ijlde daarmee op Koppenol. Volgens burgemeester Koop- Jhap valt de CDA'er niets te verwijten, omdat zij de zaken |veet te scheiden. iwen in de stal gaat door iude Trouwen kan binnenkort in Zoeterwoude ook in idhollandse stal. De gemeente neemt een proef voor één aama wordt gekeken of het voltrekken van huwelijken en istratie van partnerschappen op de Noordbuurtseweg CK i voortgezet. De meerderheid van de raad ging gisteravond *-d met de proef. Het CDA is het meest enthousiast. „Zo'n loerderij spreekt mensen wel aan," dacht J. van der Salm. styjde WD stemde tegen. h celstraf voor inbraken Oegstgeest ~ni MLï Voor inbraken in huizen aan de Spaargarenstraat, ilijsl ulaan en Geversstraat in Oegstgeest is gisteren in hoger gen tegen een 30-jarige Rotterdamse opnieuw een celstraf ie maanden geëist. De vrouw werd door de politierechter ordeeld tot drie maanden cel. Ze tekende hoger beroep „Eb i het gerechtshof in Den Haag, omdat zij liever een werk- ool erricht. Maar wie werkstraf wü, moet dat wel zelf tijdens ing aanbieden. En de vrouw meldde zich niet in het e Paleis van Justitie. Met het gevolg dat opnieuw een cel- rerd geëist. De aan drugs verslaafde vrouw stal jassen en Uitspraak volgt over twee weken. m alleen Heineken pre( arige Henk Marinus uit Ti volgt de naar Oegst- q vertrekkende Ronald op 1 mei tijdelijk op als jdra itesecretaris van Zoeter- De gemeenteraad ging rond akkoord met de be- ig voor vier maanden, maand geleden stemde tieke al in met de aan- van een 'goedkope inte rn wie de naam op dat it nog niet bekend was. laasden zich erover dat d neente 'slechts' 15.000 voor deze ambtenaar it te trekken. Veel min- biivoorbeeld de drie gulden die Leiden per >r een interim-secretaris Zoeterwoude is nog op er aar een definitieve ver van Mauer. ïus zelf woonde maar in deel van de vergade- Vanmorgen vroeg ging vakantie naar Portgual. t p t Zoeterwoude nog niet t j Tot voor kort wist ik al- De t Heineken er staat. Niet een grote afnemer ben hij enkele maanden ge- via via' werd benaderd vraag of hij tijdelijk in XJvoude aan de slag wilde, e Marinus. Hij is sinds 1 pbffcorig jaar vutter en geniet vrije tijd na ambtenaar allingerland te zijn ge- -in gemeentesecretaris in J j m. „Ik heb zwaar zitten *pn maar uiteindelijk heb ik toch 'ja' gezegd. Het leek me wel leuk om weer in een ge meente te duiken. Bovendien zijn vier maanden nog te over zien." Marinus gaat in Zoeterwoude vier dagen per week werken. Hij wil dat werk combineren met zijn activiteiten als vrijwilliger: secretaris van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, voorzitter Vluchtelingenwerk afdeling Uithoorn en bestuurs lid van de vogelvereniging in zijn woonplaats. Voor Ronald Mauer was het gisteravond de laatste raadsver gadering in Zoeterwoude, waar hij drie jaar heeft gewerkt. „Een zwijgende regisseur", zo om schreef burgemeester Amy Koopmanschap hem. „Zicht baar aanwezig, onzichtbaar handelend. Het is opvallend dat je vertrekt na de rondetafelge sprekken over de toekomst van de regio. Ik weet niet of je weg gaat, omdat je zekerheid wil hebben dat de gemeente waar je nu gaat werken de volgende eëlrw haalt. Of vanwege de ver- huisplicht (Mauer woont in Amsterdam, red.), of gewoon omdat je geen zitvlees hebt." Ria Harüooper van Progressief Zoeterwoude, die namens de raad het woord voerde, noem de hem de GSM van Zoeter woude: „Gemeentesecretaris Mauer. Iemand met veel steun punten en een antenne die snel signalen oppikt." Mauer neemt donderdag 27 april om vier uur officieel af scheid in het gemeentehuis. Voorschoten zet restaurant De Knip op rantsoen 'Kijk opa, hier heb je hot-sex' Medewerkers van de bibliotheek in Oegstgeest gaan beter letten op de internettende jeugd. Aan leiding is een klacht van Marja van Gent. Giste ren kwam ze erachter wat haar tienjarige zoon ook achter de computer in de bieb kan doen: surfen van het ene seksplaatje naar het andere. Internetten in de bibliotheek is tot 1 juni gratis in Oegstgeest. Van Gent wist niet dat er geen spe ciaal toezicht is en ook niet dat er geen 'filter' op internet zit. Pas toen haar zoon met zijn opa naar de bieb was geweest, gingen haar ogen open. Haar kind zou opa wel even wegwijs maken: kijk opa, hier heb je 'hot sex' en dit is voor boven de achttien. Opa was geschokt. En zijn dochter ook: „Ik heb direct gebeld met de directeur, maar die zei dat ze internet niet kan beveiligen. Een kwalij ke zaak. Kinderen vanaf zes, zeven jaar rénnen na school naar de bibliotheek toe. Je kunt ze net zo goed meteen sexboekjes geven." Bibliotheek-directeur M. 't Hart kan zich best voorstellen dat Van Gent zich ongerust maakt. Ze wil de klacht niet bagatelliseren, maar ze bestrijdt dat kleine kinderen zich massaal op de internet- seks storten. De klacht van Van Gent is de eerste die 't Hart heeft gekregen. De computers staan zo opgesteld dat van meters afstand te zien is waar de gebruikers mee bezig zijn, stelt de directeur. „Overal lopen mensen rond. Als het echt heel veel voorkomt dat kinderen sexplaatjes zitten te kijken, dan zouden er ongetwijfeld klanten bij ons zijn gekomen om ons daarop te wijzen." Toch neemt 't Hart de klacht van Van Gent wel degelijk serieus. „Ik heb 'het met alle medewer kers besproken. We hebben afgesproken vaker langs de schermen te lopen." Ze verwacht dat het voor kinderen straks minder aantrekkelijk wordt om in de bibliotheek achter de computer te kruipen. „Gratis internet is een promotie-actie. Na 1 juni kost het vijf gulden per uur." In de Leiderdorpse bibliotheek, waar internet 2,50 kost per half uur, heeft directeur S. Kukler één keer te maken gehad met een gebruiker die seksplaatjes zat te kijken. Volgens de directeur houden de medewerkers van de bibliotheek zo veel mogelijk toezicht. „De computers staan bij ons op een plaats dat er vanaf het inlichtingen bureau goed zicht op is. Toen iemand sexplaatjes zat te bekijken, heeft een medewerker er iets van gezegd. Na die tijd is het niet meer voorgeko men", aldus Kukler. Ze erkent dat het vreemd is dat een bibliotheek geen seksboekjes in de col lectie heeft, maar geen beperkingen kent als het gaat om internet. „We hebben het daar wel over gehad, maar internet is niet te beveiligen. Via via kun je altijd wel weer ergens komen." Directeur T. Sterck van de bibliotheek in Voorschoten heeft nog nooit gemerkt dat de jeugd via internet bezig is met seks. „Internet kost bij ons 2,50 per half uur. Als het gratis is, heb je daar misschien eer der last van. Hoewel ik eigenlijk vind dat internet gratis zou moeten zijn. Je kunt hier ook gratis tijdschriften en kranten inzien." Een filter op internet ziet directeur 't Hart van de bibliotheek in Oegsgeest niet zitten. „Dan ga je ook heel veel afsluiten. Filter je het woord seks eruit, dan kun je bijvoorbeeld ook niet meer naar de informatieve pagina's van het COC en de NVSH. Dat iedereen alles maar op internet kan zetten, is een algemeen probleem. Niet speciaal een probleem van de bibliotheek." va ierwater .en 3et£lier per jaar mag er in res- De Knip in Voorschoten feest worden. Meer ver gen voor bruiloften en krijgt directeur H. van niet meer van de ge- Dat betekent een forse ost, want vorig jaar er in de pittoreske uit- ng aan De Vliet 27 partij- ouden. In een brief aan M leente spreekt de eige el n een 'enorme omzetda- hij vraagt met klem om irgunningen. n voor het 'kortwieken' Knip is het aantal klach- i omwonenden over ge- erlast. „Die klachten", idrijfsleider Peter Mul- jn volkomen terecht. We gd 1 °P een feestavond het decibellen laten meten i bleek dat we de limiet U treden." Er werd zo nu 0 i ook vuurwerk afgesto- ■in bewoner aan de over- het water schreef een let klachten, die door an- twonenden werd onder- rrectie nam na de klach- rompt maatregelen en de omwonenden een 'brief met de medede- tt er voortaan meer reke- tet de buurt werd gehou- 'at de gemeente het res- vervolgens toch 'kort- Mulder had het graag anders gezien. „Deze zaak heeft een traditie, er wordt hier al hon derd jaar horeca bedreven. Wie ging trouwen, deed dat hier. Maar de mensen accepteren minder overlast en ook de wet ten zijn aangescherpt." Een oplossing is isoleren. Mulder: „Dan kunnen we de boel hier wel tegen de grond gooien. Dit gebouw zit vol kie ren en gaten, de wandjes zijn dun. Daarbij is het gebouw ei gendom van de vorige uitbater, mevrouw Grundeken. Dus kun nen we over verbouwen niets zeggen." Om toch nog verzekerd te zijn van inkomsten, heeft de di rectie de gemeente gevraagd het aantal vergunningen van acht naar twaalf te verhogen. Horecabedrijven krijgen 'auto matisch' een vergunning voor festiviteiten voor Koninginne dag, de Paardendagen en de 5 Meiviering. Mulder: „Ik heb niets aan dat soort vergunnin gen, want op die dagen is hier niks te doen en zorg ik niet voor overlast. Ik hoop dat de ge meente zo coulant is om ons die vergunningen naar eigen inzicht te laten invullen." Volgens de gemeente is de keuze voor acht vergunningen het gevolg van een afweging tussen de belangen van de on dernemer en die van de omwo nenden. Die is in het nadeel van De Knip uitgepakt. reif Het onderscheid ESQ KEUKENS Korevaarstraat II, Tel. 071 - 5149859 Onze keukens kenmerken zich door het exclusieve ontwerp, design en materiaalgebruik Kritiek irriteert Smitsloo Peter Mulder: „Deze zaak heeft een tra ditie, er wordt hier al hon derd jaar hore bedreven." De Knip vanwege het overwel digende aantal decibellen niet meer in. De gasten moeten het met een kwartet muzikanten doen. Om elf uur 's avonds gaan de deuren en ramen dicht. Oegstgeest moet af van de hoge kosten voor tijdelijk per soneel. Die opdracht kreeg wethouder Smitsloo gisteren van de commissie financiën. Alle partijen willen dat de gemeente zo snel mogelijk de 35 interims vervangt door vaste, goedkopere krachten. wiekte' viel Mulder nogal rauw op zijn dak. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt, maar bedrijfsleider Mulder ziet de bui al hangen. „Je probeert het met creatieve oplossingen door bijvoorbeeld meer diners binnen te krijgen. Maar een di neetje voor 25 personen of een feest met meer dan honderd man, dat maakt in de inkom sten nogal een verschil." De be drijfsleider moet nu geregeld 'nee' verkopen op vragen of er in het restaurant een bruiloft kan worden gehouden. Muziek bands van elf personen komen oegstgeest suzanne barbier Ook voor de 23 vacatures die de gemeente nog heeft mag geen tijdelijke oplossing meer wor den gezocht. Als Oegstgeest de personeelskosten kan verlagen hoeft de onroerendzaak belas ting (OZB) volgend jaar niet zo te stijgen, menen de politici. Smitsloo wil ook van het tijde lijke personeel af maar houdt vast aan het verhogen van de OZB met elf procent. Die belastingverhoging is vol gens de wethouder absoluut noodzakelijk. Het probleem van de vele interimkrachten wil wethouder Smitsloo op een an dere manier oplossen, als de gemeenteraad daarmee ak koord gaat: door de salarissen te verhogen. „Zo gaat dat ook in het bedrijfsleven." De verhoging van de OZB blijft volgens hem nodig om onder meer de onverwachte te genvaller van vijf ton op de wet voorzieningen gehandicapten (WVG) te betalen. Een voorstel van het CDA en Leefbaar Oegst geest om het gehandicaptenbe leid uit de algemene reseive te betalen, waar eerdere WVG- overschotten jarenlang in zijn verdwenen, wees de wethouder van de hand. „Het klopt dat we die overschotten nooit apart hebben gezet, maar van dat geld zijn bijvoorbeeld rotondes aangelegd. Dat hebben we met zijn allen laten gebeuren. Ik voel er niks voor om nu uit de reserve te putten. Deze wet is geen eenmalige kostenpost." Smitsloo was geïrriteerd door de protesten van de collegepar tijen tegen de belastingverho ging. „We zijn onverwacht ge confronteerd met de hoge kos ten voor de WVG. Ik weet niet waar het college anders het geld vandaan moet halen. Nieuw beleid, zoals de brede school, is al geschrapt. Oegst geest is een comfortabele ge meente die deze elf procent goed kan opvangen. We heb ben het hier over een lastenver zwaring van 95 gulden voor een huis van drie ton. Als we kiezen voor kwaliteit in welzijn en on derwijs moet de OZB eigenlijk met veel meer stijgen. Voor mijn part met 30 procent."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 17