Ook wethouder Van Paridon stopt 'Ik heb inmiddels een olifantenhuid gekregen Duin Bollenstreek Neem een proefabonnement BEL 071-5128030 Hobbelen in Space Train WEKEN VOOR 41,00 'Ik wil graag eens aaiiie andere kant van de tafe Opknappen Hoofdstraat begint in Evaluatie wijk Kalkoven 'grondig maar ambteli l Kaalslag langs de Maandagsewetering VRIJDAG 14 APRIL 2000 976 NOORDWUK» IRENE NIEUWENHUUSE Space Expo, de permanente ruimtevaarttentoonstelling in Noordwijk, heeft een nieuwe attractie: de Space Train. Het ruimtetreintje brengt bezoekers van het expositiegebouw regel recht naar het 'heilige der heili gen': de testruimte van Estec. In deze ruimte zijn werknemers van ruimtevaartorganisatie ESA druk in de weer met de nieuw ste satelliet die volgend jaar de ruimte in moet. Deze week is het treintje voor de eerste keer in gebruik geno men. Morgen kunnen de eerste bezoekers een ritje met het door Estec aangeschafte maar door het ruimtevaartcentrum Space Expo geëxploiteerde voertuig over het terrein in de Noordwijkse duinen rijden. Of beter gezegd hobbelen want in plaats over een rails te zoeven, moet het treintje talloze ver keersdrempels trotseren om in de testruimte te komen. Daar zijn ESA-mannen in witte pakken bezig met de nieu we satelliet. „En dat is geen lol letje maar absolute noodzaak. De ruimte moet absoluut schoon zijn", licht H. Graf van het ruimtevaartcentrum toe. De bezoekers moeten dan ook ach ter een glazen wand blijven staan. Space Expo, de ruimtevaarttentoonstelling in Noordwijk, heeft een nieuwe attractie: de Space Train. Die rijdt bezoekers rechtstreeks naar de testruimte van Estec. foto dick hooewoning De trein is aangeschaft door Estec en de exploitatie is in handen van Space Expo. Vol gens de voorzitter van het be stuur van Space Expo, A. Ver berk, is het treintje een extra at tractie voor de ruimtevaartten toonstelling. Maar ook het ruimtevaartcentrum profiteert van het voertuig. „Estec kan la ten zien wat ze allemaal doet." De Noordwijkse VW-direc- teur A. Gerards benadrukt het toeristisch belang van het trein tje. Ze wijst erop dat Space Ex po in niets verschilt met grote pretparken die 365 dagen op zoek zijn naar nog grotere, nog spannender, nog spetterende attracties. Alleen heeft Space Expo geen concurrentie. „Space Expo en Noordwijk hebben elkaar de laatste tien jaar de bal toegespeeld. Het be lang van Space Expo voor Noordwijk is groot, omdat Noordwijk nog steeds afhanke lijk is van goed weer." De Space Train rijdt morgen voor de eerste maal. Hij vertrekt iedere zaterdag en zondag om 11.30, 13.30 en om 15.00 uur. Tijdens Pasen rijdt de ruimte- trein ook op tweede paasdag. Op zaterdag 29 april, tijdens de viering van Koninginnedag, rijdt de trein niet. In de meiva kantie van 1 tot en met 5 mei rijdt de Space Train gedurende de hele week, maar dan twee keer per dag. Een ritje met de trein kost 3,50 gulden extra bo venop het toegangsbewijs voor Space Expo. Katwijkse politiek noemt vertrek Berkheij verrassend én begrijpelijk Van Paridon is na Berkheij de volgende wethouder die het Katwijkse college verlaat. Na zestien jaar als raadslid gefungeerd te hebben en twee jaar als wethouder weet de 67-jarige WD'er nu al ze het na de ze raadsperiode in 2002 voor gezien houdt. Haar collega Van der Plas weet nog niet of hij al dan niet doorgaat. Wethouder Post wil aanblijven, net als burgemeester Van Wouwe die er volgend jaar na zijn eerste termijn er graag nog een paar jaar aan vast wil plakken. ,Ik ben nu nog maar 61 jaar. Dat is veel te vroeg om te stoppen." KATWUK WIM VAN WANROOV EN PETER BLOK „Ik kom niet meer terug. Weet je wel hoe oud ik ben? Mijn terugtreden is puur een kwestie van leeftijd en niet van functioneren", zegt Van Paridon. Zij noemt het uit oogpunt van conti nuïteit voor het college 'niet onver standig' dat CDA-collega Berkheij tus sentijds de fakkel overdraagt. Berkheij suggereerde gisteren al dat het niet is uitgesloten dat nog meer wethouders in 2002 vertrekken. Dat wordt in ieder geval Van Paridon. De 58-jarige Van der Plas (SGP/RPF) wordt in dat verband ook genoemd. „Ik weet nog niet wat ik zelf zal doen. Ik heb daar nog niet over nagedacht. Ik zal zeker niet tussentijds aftreden. En ik geloof ook niet dat het bij ande ren leeft. Ik vind het wel jammer dat Berkheij daartoe besloten heeft, maar verrast ben ik niet", zegt Van der Plas. Alleen Post (RPF) lijkt als wethouder aan te blijven. „Ja. Ik ben hard aan het werk", luidt zijn antwoord op die vraag. Van Wouwe wil volgend jaar graag worden herbenoemd als burgemees ter. „Misschien vraag ik op Koningin nedag aan de koningin of ik mag aan blijven. Dat wil ik graag. Ik moet er niet aan denken dat ik bij de provincie of bij het Rijk zou moeten werken. Het lokale bestuur spreekt mij aan en in Katwijk heb ik het naar mijn zin. Ik vind mezelf veel te jong om al te stop pen." Het vertrek van wethouder Berkheij per 1 september komt voor de meeste fractievoorzitters en raadsleden als een verrassing. Maar hij mag wat hen betreft best vervroegd met pensioen en van zijn oude dag gaan genieten. „Het is goed dat hij niet aan zijn zetel zit vastgeplakt", vindt onder anderen PvdA-fractievoorzitter Griep. „Daar naast heeft hij zijn sporen wel ver diend. Veel nieuwbouwplannen zijn onder zijn leiding ontwikkeld. En mo menteel worden veel van die plannen uitgevoerd." D66'er Slings vond Berkheij de laat ste tijd meer ontspannen dan anders. „Hij kon meer hebben en trok zelfs het boetekleed aan bij die dure parkeerga rage. Ik voelde daar om dat er iets rond zijn persoon in de lucht hing." Van kiezersbedrog is volgens alle partijen geen sprake. Zij begrijpen dat Berkheij nu zijn beoogde opvolger naar voren schuift. „Een slim mo ment." Katwijkse wethouder Ton Berkheij wil niet tot in de eeuwigheid op het pluche zitten NOORDWUKERHOUTDe afgelopen twee dagen zijn veel bomen gekapt langs de Maandagsewetering en de Wildlaan in Noordwijkerhout. In totaal 58 iepen en 20 populieren zijn geveld. Deze bomen moesten weg om dat er een nieuw riool inclusief twee grote bergbezink- bassins worden aangelegd. Daarnaast gaat Noordwij kerhout de beide wegen grondig opknappen en worden er twee vrijliggende fietspaden aangelegd. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, worden er ongeveer hon derdvijftig bomen teruggeplant, waaronder veel linden, eiken en kastanjes. De jonge boompjes die vorig jaar zijn aangeplant langs de Maandagsewetering en de Wildlaan hebben tijdelijk een ander plekje gekregen. Ze krijgen straks een definitieve plaats in de wijken Zee burg en langs de Viaductweg. foto dick hogewoning Hij heeft graag zelf de touwtjes in handen. Daarom is hij ook zelf, en niemand anders, de re gisseur van zijn afscheid. De Katwijkse CDA-wethouder Ton Berkheij (62) van verkeer, ruim telijke ordening en milieu vindt de tijd rijp om op 1 september zijn wethouderszetel af te staan aan zijn partijgenoot Arie van der Plas. En dat maakte hij gis termiddag, precies een dag voor zijn 12,5 jarig jubileum als wethouder, wereldkundig. Na ruim 26 jaar in de plaatse lijke politiek, waarvan bijna dertien jaar als wethouder vindt Berkheij het wel welletjes. Niet zo zeer omdat hij het werk zat is - want hij vindt het wethou derschap nog altijd even leuk als afwisselend - maar omdat hij 'graag verder kijkt dan zijn neus lang is'. „Voor mijn partij is het goed als ik nu opstap en ik denk graag in het belang van de partij. Ik was sowieso al van plan om na deze raadsperiode te stoppen. Aan het eind van de vorige regeerperiode heb ik zelfs ook al overwogen om me uit de politiek terug te trekken, want je moet geen partijgeno ten in de weg gaan zitten door tot in de eeuwigheid op het pluche te blijven zitten." Schone lei Berkheij zegt goede redenen te hebben voor zijn vertrek op 1 september. „Dat is het beste moment voor Arie om te begin nen, vlak voor de algemene be schouwingen en de begrotings behandeling. Dan begint het nieuwe politieke jaar. Hij kan dan met een schone lei begin nen. In mijn ogen een ideaal moment om in te stappen. Dan heeft hij bovendien nog zo'n anderhalf jaar de tijd om zich te bewijzen. En de kiezer weet dan in 2002 ook meteen wie Arie van der Plas is en waar hij zoal voor staat. Daarnaast weet je natuurlijk nooit zeker of ik de enige ben die na deze regeerpe riode opstapt." Berkheij betitelt zijn opstap pen als een 'tactische wissel', Wethouder Berkheij: „Ik ben een echte teamspeler. Dan kom ik het beste tot mijn recht." foto dick hogewoning maar erg veel wil hij daarover niet kwijt. „Arie zou bij de ver kiezingen in 2002 een paar jaar ervaring als lokale bestuurder hebben en dat is niet verkeerd. Hij moet minimaal zes jaar be schikbaar zijn. dat hebben we zo in de fractie met hem afge sproken." Dat Berkheij hét nu voor ge zien houdt, is, zo vindt hij zelf, geen kiezersbedrog. „Ik heb vanaf 1986 de CDA-lijst aange voerd en mijn verantwoorde lijkheid genomen door telkens weer in het college terug te ke ren. Maar nu, na 42 jaar wer ken, vind ik het wel genoeg." Berkheij keert op 1 septem ber ook niet terug in de raad. „Dat zou voor mijzelf en voor anderen een ergernis zijn. Daar zijn voorbeelden genoeg van. Dat kun je beter, of liever ge zegd moet je niet doen. Schooldirecteur Berkheij kwam zelf in 1987 on verwacht in het college van B en W terecht toen zijn buurman Jaap Bergman plotseling over leed. Hij verruilde zijn baan als directeur van de Christelijke Mavo in Rijnsburg - een school waar hij in totaal zo'n 25 jaar als wis- en natuurkundeleraar, decaan en (adjunct-)directeur in dienst was - voor een wet- houderspost. Hij nam met on derwijs, welzijn en zorg de por tefeuille van zijn partijgenoot Wim van der Plas over die op zijn beurt de taken van Berg man (ruimtelijke ordening) overnam. Vanaf 1994 is Berkheij wet houder ruimtelijke ordening. Beide portefeuilles vindt hij even leuk. „Maar in mijn huidi ge baan doe je het werkelijk nooit goed. Applaus is er niet bij. Als je Pietje helpt, voelt Jan tje zich in zijn leef- en woonge not weer bedreigd. Tja, wat voor de één een voordeel is, is voor de ander een nadeel. De grootste schreeuwerds gaan re gelmatig wonen op de plek waar ze eerst bezwaar tegen hebben gemaakt. Het is vaak zo paradoxaal. Ik heb inmiddels echt een olifantenhuid, ik ben ook aan de vele kritiek gewend geraakt." Droomhuis De dorpsroddel is in Katwijk eveneens hardnekkig, weet Berkheij uit eigen ervaring. „Ik heb meegeloot voor Aqua No va. Toen dacht het hele dorp dat ik de loting wel eventjes naar mijn hand zou zetten. Dus niet. En mijn droomhuis op de hoek was, toen ik uiteindelijk wel mocht kiezen, al vergeven. Dus ik ben gewoon hier aan de Uiterdijk in Katwijk aan den Rijn blijven wonen." Berkheij wil zichzelf 'absoluut niet op de borst slaan'. „Dat op tal van plaatsen in het dorp nieuwe huizen worden ge bouwd, is niet mijn verdienste. Dat denken veel mensen, maar ik ben maar een piepklein steentje in het geheel. De ge meenteraad heeft daarvoor ge zorgd, ik ben 'toevallig' wet houder. Altijd wijzen ze mijn kant op. Als de Zeeweg wegens werkzaamheden is afgesloten en als er ergens huizen op de 'verkeerde' plek worden ge bouwd, maar ook als ze ergens tevreden over zijn. Ik verwijs die complimenten graag door naar de raad." Derde ontsluitingsweg De CDA-wethouder vindt het 'echt jammer' dat Katwijk nog altijd geen derde ontsluitings weg heeft. „We hebben er nu anderhalf. Een halve Zeeweg en een hele Hoomeslaan. Dat is absoluut onvoldoende voor een plaats met 40.000 inwoners. Die Westerbaan moet er dan ook zo snel mogelijk komen. Het is jammer dat dat de afgelopen 26 jaar niet is gelukt." Aan de huidige regeerperiode bewaart Berkheij de beste her inneringen, al heeft elk college zo zijn positieve en negatieve kanten. „In de vorige raadspe riode botsten de karakters van Ten Hove, Van Mierlo en mij te veel. Dat was jammer, maar hield ons ook wel weer scherp. Nu zijn we een perfect inge speeld team. Ik ben ook een echte teamspeler. Dan kom ik het beste tot mijn recht." Wat hij straks met zijn vrije tijd moet gaan doen, weet Berk heij nog niet. „Daarover kan ik nog een paar maanden naden ken. Maar thuis op de bank zit ten, is niks voor mij." Arie van der Plas (53) ziet in het wethouderschap dat hij per 1 september overneemt van Ton Berkheij 'een nieuwe uitdaging, waar hij enorm veel zin in heeft'. „Na ruim acht tien jaar raadswerk wil ik graag eens aan de andere kant van de tafel kijken. En ik heb nu nog de leeftijd om aan een 'nieuw leven' als wethouder beginnen." Van der Plas - die getrouwd is, twee dochters en twee kleindochters heeft - is bio- chemisch-analist bij de Uni versiteit Leiden. Daar verricht hij op dit moment onder meer onderzoek naar botcellen. „In mijn huidige functie ben ik ook in een team bezig met het tackelen van problemen. In die zin verandert er voor mij niet zoveel, al zal het voor mij natuurlijk moeilijk worden om Ton te evenaren. Ik heb ook een heel ander karakter, ben rustiger. In mijn nieuwe baan moet je goed luisteren en steeds weloverwogen beslis singen nemen. Maar je houdt altijd voor- en tegenstanders. Je kunt niet iedereen tevreden stellen." Van der Plas, die raadslid is sinds 1982, is onder meer NOORDWUK MARUKE DEN HOLLANDER De herinrichting van de Hoofd straat in Noordwijk begint op 1 mei. Die toezegging deed wet houder Van Nes tijdens de jaar lijkse vergadering van de Noordwijkse Ondernemersver eniging (NOV). Voorlopig wordt alleen de zogeheten kop van de Hoofdstraat aangepakt. De werkzaamheden duren negen weken. In september is de rest van de straat aan de beurt. De Hoofdstraat ondergaat de komende maanden een meta morfose. De bestrating wordt totaal vernieuwd, evenals het straatmeubilair en de lantaarn palen. Ook het afwateringssys teem wordt opnieuw aangelegd en er wordt een aantal boiften aangeplant. Ter hoogte van het Trefpunt is de aanleg van een plein gepland, met daarop ook het nodige groen. De hele op knapbeurt kost 2,5 miljoen gul den, de ondernemers dragen maximaal acht ton bij. De ver bouwing van de straat moet in 2001 klaar zijn. Oorspronkelijk hadden de werkzaamheden vorige week al moeten beginnen. Die planning is niet gehaald. Volgens Van Nes is daar voor gekozen na aandringen van de politiek. De Hoofdstraat zou niet tijdens Koninginnedag open moeten liggen. „Overigens is het de be doeling dat de straat er tijdens de weekeinden altijd netjes bij ligt. En we pakken ook nooit meer dan vijfentwintig meter straat tegelijk aan. De evaluatie van het proefpro ject wijkbeheer in de Katwijkse buurt Kalkoven heeft te lang in beslag genomen. Tot die con clusie kwam de Katwijkse poli tiek gisteravond tijdens een commissievergadering. Bij toe komstige wijkprojecten pleiten de commissieleden voor snelle re evaluatie of één algemene nabeschouwing voor Katwijk als geheel. Wethouder Van Paridon ver dedigde zich door er op te wij zen dat het project in Kalkoven uiterst grondig is bekeken, om dat het een proef betreft. Om problemen die zich voordeden in toekomstige wijkprojecten te kunnen vermijden was het van belang dat alles duidelijk in kaart werd gebracht en dat bleek een tijdrovend karwei. „Bovendien is het ambtelijk ap paraat eigenlijk niet berekend op zulk intensief onderzoek", vulde Van Paridon aan. In november kreeg de wet houder al forse kritiek op het langzame evaluatieproces. Ze beloofde toen beterschap, maar gisteren kreeg ze van meerdere kanten het verzoek om dit soort evaluaties in het vervolg toch sneller af te ronden. „Het is weliswaar grondig gebeurd, maar ook erg ambtelijk", aldus WD'er Lindeboom. „Als we bij elke wijk zo uitvoerig te werk gaan, wordt het een langdurige zaak. Misschien kun je Katwijk beter als geheel gaan beoorde len. Op die manier kun je ad hoe reageren." De proef in Kalkoven loopt vanaf 1997. Er werd een wijk- platform ingesteld, waarin be woners, woningbouwverenigin gen, sociaal-culturei en de politie zittinj Door overleg in dal zijn de verantwoori j - stanties sneller op van problemen en de buurt. Op aanwijz bewoners is in Kali aantal maatregelen zoals het oplossen vai problemen, plaatsen keersborden en bete verlichting. Welke Katwijkse w de beurt is voor een aanpak wordt in een: um bepaald. II tiel Tijdens de NOV-' werd duidelijk dat wijkse ondernemen standpunt blijven meente moet opdn de kosten die gemoe de vernieuwing van I ou je bij de nieuwbouw stencentrum 't Trel vendien benadrukt 11 straat-voorzitter C. C maar eens dat de win °P bereid zijn een bijdralte; ren aan de extra kosi moeid zijn met het a van wat extra luxe wijks belangrijkste wima zoals extra fraai sti lair. Ze willen niet be werk dat onder het 'gewoon onderhoud' ren. De gemeente wil d ne< le bijdrage van de on innen via baatbelas pers waarschuwde de 1 dit toch vooral op de nier te doen. „Het I)r baatbelasting kan nie Ik heb dat al vaker gebracht. Het woord ook al: wie moet n )U! aan, in dit geval het cf11) van de straat, moet ondervinden. Dat goed zijn afgedekt. D ll L meente dat niet f vecht ik het aan. Def1 aan de Hoge Raad." De gemeente wil "4 baatbelasting ook de wa uit betaald parkere1 Wantveld en de Aim vard gebruiken vooi e ring van de opknapbf,ori penningmeester selijke VW en Christelijke heidspersoneel de Kreek, die bij de gen in 1998 als num feCj op de kandidatenlijs CDA stond, is volgen te Plas 'de meest daat' om hem per 1 'or ber op te volgen. „Er j h' weten doet ze dat In* Arie van der Plas. archieffoto dick

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 16