Leiden Boerhaavecollege is niet meer: leve de volwasseneneducatie h Leiden Regio Compacte stad is niet verleidelijk voor deelnemers Groene-Grensdebat 'Met gevaar voor eigen leven heeft hij mij gered 14 APRIL 2000 n be in d afv. ?aat t slui liseri DDER Nieuws en berichten uit en over de Leidse wijken, ïorel buurthuizen en van de wijkverenigingen, gerangschikt tadsdeel. Persberichten en wijkbladen kunnen worden ird naar Leidsch Dagblad, postbus 54, 2300 AB Leiden. 071-5321921; e-mail: redactie.ld@damiate.hdc.nl het DWIJK In buurthuis De Linde aan de Herenstraat 64 kan d vanaf 20 uur worden geklaverjast. Informatie: telefoon TEIN De jeugd van 9 tot 14 jaar kan zondag van 14 tot 16 evogels, reigers en andere vogels bekijken in bezoekers- 'het Reigersbos' in polderpark Cronesteyn. Informatie: te- 144211. In buurtcentrum de Kooi is zondag weer een bingo. Er it di tien rondes en een superronde gespeeld. De zaal aan de gel) at 49 gaat om 12.30 uur open, de balletjes gaan om 13 uur e wi ERKWARTIER Een koopjesmarkt. Die staat zondag van 10 nze uur op het prgramma in buurthuis 't Spoortje aan de ratldkade 40. - ko pla /UK In het gebouwtje van de speeltuin aan de Nachtegaal- iiet.1 torgen van 14 tot 16 uur een kinderkledingbeurs. Bij mooi ngt alle kleding buiten. aar S In buurthuis de Pancrat is zondag de gelegenheid een zijn isvvi bet ZEN In Rijn en Vliet, het centrum voor ouderen is morgen it 15 uur de jaarlijkse grote paasbazaar met rommelmarkt, larkt, rad van avontuur en een grote loterij. Rijn en Vliet de Aaltje Noordewierlaan 1 en is met de bus bereikbaar. te klaverjassen. Aanvang 13.30 uur. Het buurthuis is te ian de Middelstegracht 85. 3rol|iS De Centrale Bibliotheek aan de Nieuwstraat 4 verkoopt tussen 11 en 17 uur boeken en tijdschriften die uit de col- getJn verwijderd. VEST In het COC wordt vanavond om 21 uur de film 'Ca rter s' vertoond. De toegang, alleen voor vrouwen, bedraagt :n, leden betalen 2,50 gulden. Aansluitend is er tot 2 uur eeifct dj Anneke. Morgen is er van 22 tot 4 uur disco, voor én mannen, waarvoor de entree voor 23 uur 2,50 gulden terwijl het voor leden gratis is. Het COC is te vinden aan ist Jegracht 65. )Ut( bapUK Het Spiritueel Café Leiden verzorgt zondag een pro met Erica de Blij over 'Nieuwetijdskinderen': steeds meer rste 1 zÜn voorboden van een nieuwe samenleving. Het Café is 1 je uur open in Grand Café Bacchus, Breestraat 49. De toe- rsge Üs voor het officiële gedeelte bpdf^agt tien gulden, e 2s iteit 1IEWUK Bij de hoofdingang van dé Hortus begint zondag taai (deling. Deelname bedraagt tien gulden. De Hortus is te ei. (an het Rapenburg 73. 10RS In buurthuis Morschwijck aan de Topaaslaan 19 nsdag om 10 uur een paasbingo gehouden. De toegang is 'en. De eerste ronde, inclusief koffie, is gratis. Voor elke ronde moet één gulden worden betaald. blijf wie svereniging Nederland houdt dinsdag om 20 uur een voor erf ibijeenkomst over 'Huidaandoeningen bij diabetes melli- u'" dr. L. Plusjé, dermatoloog in het Leids Universitair Me- mtrum. Deze lezing is in gebouw 1, collegezaal 1, vanaf de 'an het (hoofd) gebouw wordt de weg naar de zaal, met aangegeven. Om 19.30 uur is de zaal open. h d chtf ihooljaar 2000-2001 worden, bij voldoende belangstelling, g- E choolse taallessen worden verzorgd voor kinderen uit het derwijs, groep 4 t/m 7, door het Taailokaal Leiden. Wie een formulier wil hebben, moet vóór 1 mei contact opnemen ichoolbegeleidingsdienst Rijnland, afdeling Onderwijs- g, telefoon 5214790. Het gaat om kinderen met de volgen- che achtergrond: Surinaams, Antilliaans, Somalisch, Af- voormalig Joegoslavisch, Iraans, Koerdisch, Chinees, Arabisch. De oude moedermavo zit nu in een echte school van ROC Leiden LEIDEN ONNO HAVERMANS Tweeëntwintig jaar lang was het Boerhaavecollege aan het Noordeinde een begrip in de stad. Maar die school bestaat niet meer. Het onderwijs aan volwassenen uit Leiden en om geving huist sinds kort in een eigen gebouw. Vandaag opent het Regionaal Opleidings Cen trum (ROC) Leiden het pand aan de Ter Haarkade, waar (vrijwel) alle opleidingen zijn samengebracht. De oude moe dermavo is een echte school geworden, met een eigen plek. Dat moet het voor de leerlingen nog eenvoudiger maken van de ene cursus op de andere over te stappen. Twee directeuren zitten er aan de Ter Haarkade. Lieke van Boven en lepe Roosjen bestie ren samen de 'volwassenen educatie', want zo heet het on derwijs aan mensen die op late re leeftijd alsnog naar school gaan. Leerlingen heten er 'deel nemers', dat staat eleganter. Hun doel varieert van korte cursussen voor mensen met weinig scholing tot losse vak ken of een hele meerjarige mid delbare schoolopleiding. ,,We hebben alle niveaus, van alfa betisme tot vwo", aldus Van Boven. Roosjen heeft in de voorjaars vakantie het Boerhaavecollege achter zich gelaten. ,,Van bui ten is het een prachtig gebouw aan het Noordeinde, maar van binnen was het niet meer ge schikt voor onderwijs. Te kleine leslokalen, beperkte studie ruimtes, totaal niet ingesteld op het nieuwe Studiehuis. Omdat niet alles er in paste, moesten we sommige vakken splitsen en een deel van de lessen geven aan het Galgewater, dat was niet gunstig. Nu zijn we ver huisd naar een echt schoolge bouw, waar alles samen zit en waar het onderwijs van de 21ste eeuw kan worden gegeven." Van Boven komt van de Ma- resingel, waar jarenlang de hoofdvestiging basiseducatie zat. ,,Ook daar waren de lokalen veel te klein. We zwierven met als een soort laagdrempelige onze cursussen door de stad. buurtvoorziening met crèche Die versnippering is nu opge- blijft bestaan. Docenten kun- heven, hoewel de Maresingel nen daardoor beter samenwer ken, hun programma's op el kaar afstemmen. En het scheelt een hoop gefiets tussen alle vestigingen, al mis ik dat soms wel want Leiden is natuurlijk een prachtige stad om door heen te pendelen." Jaarlijks schuiven zo'n 1300 deelnemers in de schoolbank- jes. „Veelal gaat het om mensen met een gebroken opleiding", zegt Roosjen. Bij mavo, havo en vwo overheersen de jongvol wassenen, tussen 18 en 25 jaar, maar we zijn er voor iedereen. Bij basiseducatie komen ze van 20 tot 80." De groep ouderen groeit, volgens Van Boven. „Er kwamen altijd veel vrouwen van boven de 30 en die groep is er nog steeds, maar we zien steeds meer mannen. De drem pel wordt steeds lager. Voor heen kregen we vooral de pitti ge types, die voor hun werk ex tra opleiding nodig hadden. Nu krijgen we steeds meer mensen die gewoon in het dagelijks le ven merken dat ze iets missen." Zo is daar het aanbod digitale vaardigheden voor 55-plussers. Van Boven: „De maatschappij is enorm aan het digitaliseren. Mensen komen steeds meer in aanraking met computers. Wij hebben veel ervaring met cur sussen voor laagopgeleiden met als doel dat mensen niet ach terblijven maar mee blijven doen in de maatschappij. Het is leuk om te merken dat onze systeembeheerders met onze deelnemers gaan meedenken. Het is voor velen niet voor te stellen dat je soms wel tien handelingen moet verrichten voor je iets met de computer kunt doen, zij doen hun best om dat te vereenvoudigen." Ook de groep Nederlands sprekende allochtonen neemt toe, weet Roosjen. „Die komt echt voor de tweede kans. Ze spreken goed Nederlands, maar lezen en schrijven kunnen ze onvoldoende." Van Boven: „Ei genlijk speelt bij hen hetzelfde probleem als bij autochtone analfabeten. Zo'n tien procent van de bevolking kan niet schrijven of durft het niet. On derwijs is duur, omdat er steeds maai' enkele cursisten op af ko men. Maar gelukkig hebben Leiden en de gemeenten in de omgeving er wel oog voor. Die gemeenten kopen het on derwijs bij het ROC Leiden in. „We hebben contracten afge sloten met achttien gemeenten uit de Leidse regio en de Duin en Bollenstreek over het aantal uren dat we lesgeven aan hun doelgroepen. Vaak is het moei lijk aan te geven waar mensen precies behoefte aan hebben, daar spelen wij ook een bemid delende rol in", aldus Van Bo ven. Mensen die een cursus of opleiding willen volgen, moe ten dan ook direct bij het ROC Leiden aankloppen. „Het ROC bestaat pas sinds 1996 en in Leiden zelfs nog kor ter", zegt Roosjen. „Maar ik zie het als een grote meerwaarde. Deelnemers kunnen gemakke lijker doorstromen naar andere opleidingen omdat we nu in dezelfde organisatie en soms ook in hetzelfde gebouw zitten. De hobbels om aan te sluiten op een beroepsopleiding zijn veel minder groot dan voor heen. Zo kunnen we de kansen op een plek op de arbeidsmarkt vergroten. Je hoeft je niet meer apart in te schrijven en wij kun nen maatwerk leveren. We zijn heel klantvriendelijk gewor den." SCHITTERENDE SCHUIFPUI? Een schuifpui geef! stijl en allure aan uw woning. Lieltink maakt ze in aller lei soorten. In aluminium of kunststof en met beglazing naar keuze. Met KOMO-keur als bewijs van top kwaliteit. Ontdek in onze nieuwe showroom hoe schitterend uw schuifpui kan zijn. Showroom: Produklleweg 15-17 2404 CC Alphen a/d Rl|n tel. 0172 43 26 21 Openingstijden showroom: LEIDEN CONNIE VAN UFFELEN Het moest gaan over 'de verlei delijkheid van de compacte stad'. Over het openhouden van het platteland door inten sief gebruik van het nu al ver stedelijkte gebied. En over hoe je ervoor zorgt dat een dichtbe bouwde stad zó aantrekkelijk is dat mensen er graag willen wo nen. Maar het Groene-Grens debat dat de Vereniging Milieu defensie en de Stichting Natuur en Milieu gisteravond in sa menwerking met anderen hiel den, verzandde in een discussie over het beter benutten van be staande woonruimte. Aan F. Alkemade van bureau Rem Koolhaas, architect J. van Kuilenburg van MONO LAB Ar chitects en S. Gerdingh die me dewerker is van futuroloog R. Das, lag het niet. Zij gaven in het atrium van het Stadsbouw- huis alledrie hun visie op com pact bouwen. Alkemade liet met een studie voor Bangkok zien hoe in een gebouw van één kilometer hoog zo'n 120.000 mensen kunnen wo nen. Gerdingh toonde woningen die in een trapvormige pirami de op elkaar zijn gestapeld. Voordelen: geen slagschadu wen zoals bij flats en elke wo ning een eigen terrastuin. Het hart van de piramide is een atrium met een werk- en win kelgedeelte en een wintertuin, met daaronder een parkeerga rage. Van Kuilenburg gaf onder meer het voorbeeld van bou wen bovenop verkeersknoop punten als het Kleinpolderplein bij Rotterdam. Een stad wordt in 'plakken' van zeven tot ne gen verdiepingen over de snel weg gebouwd tot een hoogte van zo'n driehonderd meter. Na deze presentaties moch ten drie uitgenodigde beleids makers en politici zich over de ze compacte steden uitlaten. V. Daim, beleidsmedewerkster bij de Stichting Natuur en Milieu, vroeg zich met name af of er wel genoeg was gedacht aan de mens en de leefbaarheid. Ja na tuurlijk hadden de architecten dat, hoewel testen die leefbaar heid nog moesten uitwijzen. Eerste-Kamerlid voor De Groe nen /Lokale Partijen M. Bier man vond de stapeling niet no dig. Hij wees erop dat Neder land vergrijst en dat weduwen langer blijven leven in een huis waarin vroeger een heel gezin woonde. Bovendien zijn één- of twee persoonshuishoudens in de meerderheid, terwijl de meeste woningen eengezinswoningen zijn. De bestaande ruimte moest dus beter worden benut. GroenLinks-wethouder milieu en openbare ruimte in Amster dam R. Grondel, was het daar mee eens maar liet ook weten dat bemiddeling bij doorstro ming van ouderen in zijn stad veel geld kostte en uiteindelijk maar tweehonderd woningen opleverde. Volgens hem lag er daarom toch wel een uitdaging in bouwen in bestaande steden, maar over de visies van de ar chitecten ging het toen allang niet meer. ERIC-JAN BERENDSEN TENT een klein berichtje in JVElflcrant. Maandagavond 3 ven na 22.00 uur verloor jarige Leiderdorper, die jn auto op de Kanaalweg )gte van de Plantij nstraat de macht over het stuur, landde met wagen en al in het water van het Rijn Schie- kanaal, meldde de krant op 4 april. Een 41-jarige vrouw uit Zoeterwoude-Rijndijk die voor bij reed, sprong in het water en bevrijdde de chauffeur uit zijn benarde positie, deelde de po litie mee. Dat laatste klopt dus abso luut niet, laat de inmiddels weer redelijk herstelde auto mobilist uit Leiderdorp weten. De waarheid is dat zijn leven is gered door een 39-jarige Leide- naar, bewoner van de Stevens hof. De vrouw uit Zoeterwoude was inderdaad aanwezig en wist door hevig met haar ar men te zwaaien de aandacht van de Leidenaar te trekken. Deze bedacht zich geen mo ment, ging uit de kleren en dook in het water. Met een lastdrager die hij toevallig in zijn auto had liggen, sloeg hij de achterruit van de zinkende auto in. Hij trok de bestuurder uit het voertuig en hielp hem op het droge. „Een heldendaad", zo om schrijft de drenkeling het in grijpen van de Leidenaar. „Met gevaar voor eigen leven heeft hij gered. Er stonden genoeg auto's stil en een heleboel mensen keken toe. Maar uitge rekend hij ging het water in." De redder heeft vanochtend bloemen van de politie gekre gen als dank voor zijn inzet. Geboren Robin Leon zv E. Twigt en E. Daniël Willem Abraham zv 0.1.C. van E.W.R. van Hove Diana dv S.P. No- Silva Ribeiro Maaike dv E.J. Boele en uflekamp Emma Alida dv C. Haasnoot en inoot Deamy dv P.E.J. Verhoeven en Steijn Matthias zv M L. van Ogtrop en n Renée dv I. de Caluwe en C.N. Kuijt voo^ed zv R, Moussatenen L Tahri Simon ;vei n den Akker en J.W.G.A. Pot Martijn zv len Akker en J.W.G.A. Pot Lieke dv R.P. J.W.G.A. Pot Thomas Aaron zv J. van Haatten Ruben Jonathan D.J. van Haatten Maya Hisham !Zdv HElshafei en Dahlia Ahmed Sami El Adly Kelvin zv H. Siera en I.A.E. van den Oever en J.J. Vooijs M.K. Ben Jelloun en M. Benissaid Ah- Güven en M.J.A. Ketelaars Eva Verbeek en S. van der Meijden Chan- ens|an der Hoeven en K.G. van den Heuvel •A. Brandsma en M. Verdegaal Kevin ter Hoeven en K G. van den Heuvel B.P. Praquin en C.A. Koch Just Simon zv D.J.M. Koolmees en M D Sol- lie Anne-Sophie dv J.M. Huisman en L.C. Gran- netia Romy dv P. Weeda en G. Visser Serena dv E.A.J, van Lith en J.A J. Wetselaar Leuntje Sop hie dv A. Guijt en S. Kuijt Johanna Jannigje dv M. van den Herik en J.H. Broekhoff Jordy zv R. Kuiper en T. Kloos Fabienne Rosalie dv P.H.C. Berrard en F.E. Pracht Yaï zv P.G. van Hamme en G.M .J. van der Lans Joep Willem zv W.H. Sloot- beek en G.C.T. Smit Femke Dora dv T.W.J. Hui- zinga en H. Revet Fien Florine Anne dv D. van Ledden en F.L.A. Bevers Anna dv M. Zwanenburg en J. Meijvogel Tara Mathilda Cecilia dv M.J. Geerlings en M.C.J.A. Bemelman Petrus Cornelis zv P C. Potters en C. Pluimgraaff Giovanni Johan nes Cornelus Bernardus zv M.J. Oomen en B. SJoos Juri Theodoor zv M. Holswilder en B.R. Kuisen Charlotte Johanna Maria Petronella dv A.F.J. Brus- see en J.M. Star Alexandra Lancelotte dv D.J. Smit en J. Lancel Lisa Tisha dv M.T.M Haijes en L.H. Verwaal Manon Hendrika dv M.T.M. Haijes en L.H. Verwaal Naomi dv P.N.M. Aanhane en A.J. Lagendijk Sanne dv J.J. Kromhout en D. van Egmond Lizzy dv A.J. Verschuren en J.M. van Zwieten Amir Salah Abdirahman zv Salah Abdi- rahman Abdalla en Khadijo Omer Said Niels zv R.A. Ruïgrok en S. Bol Donna dv M.C. Hartevelt en H.M. de Sain Mette dv M E. Groot en N. Zwierstra Roel Paulus Maria zv L.P.N. Akerboom en M.J.C. Hoogeveen Naomi Joan dv M.W. Hen- geveld en L. van Londen Shalde-Nairis Kimberley dv S.D. Angila Jelle Jacques zv J.F. Kootstra en J.A. Moerman Jules Fay dv J.W.A. van der Steen en M.C.G. Uitendaal. Gehuwd J. Nieuwenhuizen en J. Gouw M.S. Hoogmoed en T.C. Sauer de Avila Pires M.M. Messer en C.A.G.M. Bollen C.J.L. van der Geest en M. Keijzer R M.T. van Kalmthout en P. Köh- nen H.G.E. van Dam en M.J.W. van Eekeren C.W.M. Pijnackeren D.M.L. Brinkel V. Köroglu en S. Karabacak. Overleden A. van Beelen, geb. 10 dec. 1936, e.v. J.H. van der Plas H.W. Dielesen, geb. 4 mrt. 1924, man A.W. Bliek, geb. 23 aug. 1966, man L M Voogd, geb. 28 mrt. 1939, e.v G.H Ie Roy J. Bosch, geb. 10 okt. 1942, e.v R.H.J. Balder H. Schoot, geb. 16 juni 1913, geh. gew. met CJ P. Vierling M.J. Tillema, geb. 13 juli 1940, geh. gew. met W. Kuijper G. Nesselaar, geb. 8 dec. 1932, man M. Mes, geb. 13 mrt. 1921, man C.G.M. Zirkzee, geb. 7 dec. 1921, geh. gew. met W.J. Smit Th.F. van der Vlugt, geb. 30 dec. 1924, man B. Brandhorst, geb. 22 nov. 1928, man A. van der Bent, geb. 2 sept. 1935, man F.Y. de Knoop, geb 4 nov. 1942, e.v. Chr. Peijpers M.I .A. Eid, geb. 28 nov. 1933, man S.M. Heijmans, geb. 27 nov 1928, geh. gew. met J.H van Bommel R. Schrama, geb. 7 nov. 1983, man A. Bandsma, geb. 3 okt. 1913, geh. gew. met J. van de Graaf J. Heijink, geb. 16 jan. 1915, geh, gew. met M.P. Ouwerkerk P.C. van der Lucht, geb. 7 aug. 1926, man. VOORSCHOTEN - Geboren Lynn Elise dv H A. Eggink en A.l. Markvoort Jonne Mei dv H.A. Eg- ginken A.l. Markvoort Ramon zv E. van der Blom en L.M. Looij Thomas Johannes zv A.P.G. Hille- naar en H. Lankhout Iris Marijke dv J.A. van Be- veren en D.H.E.M. de Ridder. Gehuwd/geregistreerde partners R. van Vliet en S E. den Boef K.J.A. Scheltens en A. Joustra. Overleden H.F. Gielesen ev Berens, 86 jaar M.P. Schrama wv Oremus, 94 jaar .W. Pieter, 79 jaar A. Steinmetz, 94 jaar Ch.Th. van Puffelen, uit de Leidsch Dagblad ANNO 1900 Zaterdag 14 April KATWIJK - Vrijdagmorgen om halfacht verspreidde zich het gerucht, dat in de Sint-Willebrordus-stich- ting (R.-K. Gymnasium) alhier brand was uitgebro ken, en nog voordat de spuit, die onmiddelijk uitruk te, water kon geven, stond de linkervleugel in lich terlaaie. Deze vleugel bevatte, behalve ontvangkamers, de boekerij, museum, kabinet (laboratorium), de lin nenkamers en de studeerkamers van heeren Paters. Al spoedig bleek, nadat ook de andere spuit, be nevens die van Katwijk a/Zee en Rijnsburg waren aangekomen, dat van blusschen geen sprake was. In allerijl werd door heeren leeraren en ander personeel de kostbare boeken-verzameling voor het grootste Om ook het z.g. museum van natuurlijke historie zooveel mogelijk te redden, daaraan was geen den ken, daar alle kamers, zoowel boven als beneden, één vuurzee vormden. In dat museum was o.a. een zeldzame collectie schelpen, munten en voorwerpen uit onze Indiën geborgen, welker verlies zeer be treurd werd. ANNO 1975 Maandag 14 april LEIDEN - De broodafdeling van de Leidse Brood- en Banketbakkerij LBF zal naar alle waarschijnlijkheid uit Leiden verdwijnen. De broodproduktie van het bedrijf zal overgenomen worden door de Hus Bakke rijen in Rijswijk. Dit is één van de saneringsmaatregelen, die per 1 juli a.s. in het Nederlandse bakkersbedrijf zullen plaatsvinden. Dat er een sanering van de industriële bakkerij op stapel staat is al langer bekend. Vorige maand kon echter nog niet met zekerheid worden vastgesteld, of de sanering ook gevolgen zou hebben voor de LBF. Nu blijkt, dat die gevolgen er zeer waarschijnlijk zullen zijn, want het Meneba-concern, waartoe de LBF behoort, heeft de ovencapaciteit van de brood afdeling van de LBF ter sanering aangeboden aan de Landelijke Structuurcommissie voor 't Bakkersbe drijf. Definitief is dus nog niets besloten, want tot 3 mei a.s. hebben de broodfabrieken nog de gelegen heid saneringsplannen bij de commissie in te die nen. De grootste zijn Meneba (King Corn), Koninklij ke Scholten Honig (Juweel) en Wessanen (Bums). De eerste tekenen van teruggang in de broodindu strie begonnen zich overigens al in 1970 af te teke nen. Onder druk van een moordende concurrentie ging een groot aantal bakkersbedrijven toen over tot sluitingen reorganisatie. DEN HAAG (ANP) - Rekeninghouders van de post cheque- en girodienst kunnen met ingang van 21 april hun girobetaalkaarten op het postkantoor ver zilveren. Per kaart wordt een vast bedrag van 100,- uitbetaald. Er mogen niet meer dan vier kaarten tegelijk worden aangeboden. De rekening houder dient zich te legitimeren met zijn giropas. Het opnemen van geld door middel van de bekende kascheques blijft op de gebruikelijke wijze mogelijk. Foto's In deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een Ingevulde cheque (geen overschrijvlngskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 bij 18 In zwart wit) op te sturen naar het leidsch Dagblad, La.v. Leidsch Dagblad Archieven, postbus 54, 2300 AB Leiden of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 15