Een kakkerlak heeft natuurlijk geen mensenrech Numerologie: 'In die drieëenheid is de dualiteit compli Geloof Samenleving VRIJDAG 14 APRIL 2000 VANDAAG 14 APRIL Vandaag 91 jaar geleden, op 14 april 1909, wer den in het Pruisische dorpje Ostrau in de wo ning vein de plaatselijke geestelijke een aantal belangrijke documenten gevonden uit de zes tiende eeuw, de hervormingstijd, van de hand van Maar ten Luther en Philipp Melanchthon. Luther en Melancht- hon waren vrienden, hoewel hun verschillende geloofsvi sies tot verdeeldheid onder hun aanhangers leidden. De gestrenge aanhangers van het dogmatisch lutherdom noemden sympathisanten van Melanchthon 'philippis- ten'. De tegenstellingen verscherpten toen Melanchthon de leer afkeurde van de volkomen verdorvenheid van de natuurlijke mens, en pleitte voor de gedachte dat de men selijke uil een rol speelt bij het verkrijgen van goddelijke genade. Op dezelfde 14de april in het jaar 1909 werd een internationaal congres gehouden voor vrouwenkiesrecht. De delegatie die Nederland vertegenwoordigde stond on der leiding van de arts dr. Aletta H. Jacobs. De eerste wouw die in Nederland een universitaire studie afrondde. 14 april 1246 stierf de heilige domheer in Palencia, Petrus Gonzdlez. Hij pleitte voor strijd tegen de Moren (moslims) in Spanje en tegelijkertijd voor een humane behandeling van krijgsgevangenen. Gospel in Maria Middelareskerk leiden Het Leidse gospelkoor Dabar en de Haagse groep Rejoi ce treden vanavond op tijdens een gospelconcert in de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk 283 in Leiden.'Retourtje thuis aub' is de titel van het programma, dat volgens Dabar een 'reis door de bijbel' biedt. Een combo begeleidt de samenzang. Het concert begint om acht uur, de zaal is open om half acht en kaartjes kosten 12,50 gulden. Boekenmarkt voor orgelfonds valkenburg Met een boekenmarkt probeert de Hervormde Ge meente in Valkenburg vandaag en morgen geld te verdienen voor het orgelfonds. Op de markt, die wordt gehouden in de be nedenzaal van de Nederlandse Hervormde Kerk aan het Castel- lumplein, is ook een expositie van oude foto's van het dorp. De boekenmarkt is vanavond van zeven tot negen uur en zaterdag morgen van tien tot één uur. Gebruiken in de vastentijd oegstgeest Pastor Dirk Koster, schrijver van een boek van Fran cois de Sales, is op 15 april de spreker bij 'Op zaterdag in de Pauluskerk'. In de kerk aan de Warmonderweg 2 in Oegstgeest vertelt koster over 'gebruiken in vastentijd, woeger en nu'. Het gemengd koor van de St. Willibrordkerk zorgt voor de muziek. Na afloop van de lezing is er gelegenheid nog wat na te praten onder het genot van een drankje. De bijeenkomst duurt van half vier tot half zes. Bidden voor een gelukkig nieuwjaar bangkok Mensen in de Thaise hoofdstad Bangkok besprenke len een boeddhabeeld met water en bidden voor een gelukkig nieuwjaar tijdens het Songkran-festival, het nieuwjaarsfeest. FOTO AP BEROEPINGSWERK NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen: als predikant voor bui tengewone werkzaamheden bij de Stichting Philadelphia Zorg, J.H. Smit uit Heteren. Aangenomen: naar Venray e.o. (SoW), L. Boot te Harderwijk. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Zeewolde (SoW), H.I.G. Jaspers Vocks te Ensche de, die dit beroep heeft aangeno men. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen: te Oud-Beijerland, G. Clements uit Eist. den haag afke van der toolen Heeft een kakkerlak ook mensenrechten? Na tuurlijk niet. Het zijn immers mensenrechten. Wat is dan simpeler dan je vijand te bestempelen tot kakkerlak. In Ruanda gebeurde dat, met het bekende resultaat. En Ruanda is maar één voor beeld uit een rijtje recente conflicten waarbij het begrip 'mensenrechten' volledig verbleekt - bijna een lachertje wordt. Professor Genie ter Haar, onderzoeker aan de theologische faculteit in Leiden, is gisteren geïn stalleerd als bijzonder hoogleraar religie en men senrechten aan het Institute of Social Studies in Den Haag - een unieke leerstoel, ingesteld door de ontwikkelingsorganisaties Cordaid, ICCO en de World Conference on Religion and Peace. Vol gens Ter Haar dwingen de huidige ontwikkelin gen in de wereld tot onderzoek naar de relatie tussen religie en de rechten van de mens. Alge rije, Tsjetsjenië, Indonesië: allemaal conflicten waarin religie een rol speelt, en de mensenrech ten bepaald niet. Geen wonder dat in het westen de opvatting overheerst dat religie al te vaak een splijtzwam is. Sterker nog, betoogt Ter Haar in haar inaugurele rede Rats, cockroaches and People Like Us: ,,Er bestaat een wijdverbreide opvatting dat religie vaker verantwoordelijk is voor schendingen van de mensenrechten, dan dat ze daartegen be schermt." Dan komt het toch goed uit dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een se culier document is? Nee, oordeelt de hoogleraar. Integendeel, juist daardoor ontbreekt er iets es sentieels aan, namelijk een antwoord op de waag: wat is die mens eigenlijk? Veel culturen ge ven daar nu eenmaal een religieus antwoord op. Daar is tijdens en na de opstelling van de Ver klaring te weinig rekening mee gehouden. De po litieke elite rekende er volgens Ter Haar op dat de secularisatie over de hele wereld zou doorzetten. De huidige ontwikkelingen spreken dat tegen. Niet alleen slaat men elkaar op verschillende plekken op de wereld de kop in uit naam van de ze of gene godsdienstige overtuiging. Ook verzet ten veel culturen zich juist tegen dat seculiere ka rakter van de Universele Verklaring zo bestaat er een aparte Islamitische Verklaring voor de Rechten van de Mens) - wat weer een bron kan zijn voor conflicten. Vandaar dat er veel twijfel is of men het we reldwijd ooit eens kan worden over de mensen rechten. Sommigen pleiten ervoor dat wij hier in het westen ons dan maar moeten bi westen. De universele rechten van c nen wat hen betreft mee met het afvi i Dat soort cultuurrelativisme gaat ver. We kunnen onze ogen niet slu om zich heen grijpende mondialiser }D Daar hoort ook een vorm van more bui bij: „We moeten streven naar het van mondiale morele verbanden." vanuit westers perspectief alleen. Vandaar haar onderzoek naar de antwoorden op die waag: wat is de r noodzakelijk als we het proces wilJi dat begint met het bestempelen van 'anders dan wij', en dat via excessei gebruik kan leiden tot de grofste van mensenrechten." Door mense ken te noemen, bijvoorbeeld. DV) Een blik in de toekomst aan de hand van getallen van de kabbalah, door Ton van Schaik' luidt de intrigerende aankondiging in twee verschillende new age tijdschrif ten. Het zaaltje zit met ruim tachtig mensen bomvol. In tegenstelling tot de meeste spirituele centra weet organi sator EPC, het 'Ethisch Paranormaal Centrum' in Am sterdam, vrijwel altijd voldoende belangstelling te gene reren voor haar lezingen, cursussen, workshops, retrai tes en spirituele uitjes. Elke dag staat er wel iets op het programma: healingavonden, tarot, aurafotografie, psy chometrie, bloemenseances. Jaarlijks - leert een grove schatting - zijn er zo'n zes a zevenduizend cursisten. amsterdam onno van 't klooster Een groots centrum, zoals het onlangs failliet verklaarde OINI- NIO, zou er de vingers bij aflik ken. Het EPC is al zo'n acht jaar bescheiden gevestigd in buurt huis Molenwijk in Oostzaan, en wordt gerund door Henny Kruiswijk en haar man Jan. Ton van Schaik is gastspreker, en heeft zijn eigen 'esoterische praktijk' in Hulsel, Brabant. De zaal waarin Van Schaik zijn lezing houdt hangt vol gele paashazen, kartonnen eieren en nepbloemen. De rest is een religieus allegaartje: een Boed dhadoek aan de muur, een beeld van de veelarmige hin doegod Shiva en christelijke kandelaars staan broederlijk naast elkaar. De geuren van wierook en koffie vullen de ruimte. Het levert de weemde mengeling op van een spiritu eel centrum en een buurthuis. Het publiek ziet er overeen komstig gemêleerd uit. Zo te zien een doodgewone dwars doorsnede van de bevolking. „Je mag ons best een spirituele vereniging noemen", zegt Hen ny Kruiswijk. „Want naast spiri tuele ontplooiing streven we vooral gezelligheid na. We hou den onze prijzen laag en daar mee de drempel om te komen." Henny is een moederlijk type, in VUT-gerechtigde leeftijd, die regelend optreedt. „Wil ieder een zijn koffiekopje of flesje fris bij de bar zetten na afloop", roept ze door de menigte. Ze kent de meeste mensen per soonlijk. „Ik probeer op de hoogte te blijven van het wel en wee van de EPC-leden", zegt ze. „Is ie mand ziek of anderszins in pro blemen, dan probeer ik tijd vrij te maken voor een bezoek." Buiten haar (pastorale) taak als regeltante geeft Henny zelf ook cursussen en seminars. De ta rot is haar specialiteit. Man Jan doet aan 'healing'. Ton van Schaik, een gewezen technicus, houdt zich bezig met allerlei cursussen op esoterisch gebied. Na een vijfjarige oplei ding bij 'een meester' is hij al twaalf jaar doende met nu merologie, de kabbalah, yoga, persoonlijke groeibegeleiding, polariteitsmassage, enzovoort. Een spirituele duizendpoot lijkt het. Hij zegt al sinds zijn ge boorte paranormaal begaafd te zijn. „Hoewel ik mij daar toen tertijd niet bewust van was." Deze avond vertrouwt hij niet zozeer op helderziende waar nemingen maar op de kab balah. Dat wil zeggen: zijn ei gen interpretatie daarvan. De kabbalah (Hebreeuws voor 'ontvangen leer', en 'overleve ring') is een sinds de Middel eeuwen gebruikelijke naam voor de joodse geheime leer en mystiek. Het kwam vooral in de 13de eeuw tot bloei en werd een soort geheimzinnige wijs begeerte, waarvan men de be ginselen reeds in de oudheid zoekt, bij Adam en Abraham. In de kabbalah zijn cijfers en letters de belangrijkste sleutels om het model van de kosmos te verklaren. De grondgedachte daarbij luidt: alles is één. Mens, natuur en heelal zijn deel van de allesomvattende God. „Ik ben God", zegt van Schaik dan ook om te provoceren. Even la ter legt hij uit onderdeel te zijn van God, net als al het andere waarneembare én niet-waar- neembare. Om de sfeer te zet ten, vraagt Van Schaik zijn toe hoorders om een zelfverzonnen mantra (monotoon boeddhis tisch of hindoeïstisch gezang) te zingen met de woorden: 'ja- milkala', en 'iskalala'. De men sen beginnen uit volle borst te zingen. Menig priester en do minee zou jaloers zijn op zoveel spirituele ijver op een regen achtige woensdagavond. In het IS 1 Ton van Schaik: „U bent een zeven, iemand die naar totaliteit streeft." EPC kijkt niemand ervan op. Van Schaik legt uit hoe getallen een groot deel van het leven be palen. Elk getal staat ergens voor. Zo is de 1 'zijn'. „Het fun dament van jezelf, je compleet zijn." De 2 weerspiegelt volgens hem de dualiteit, yin en yang, harmonie. En zo gaat hij verder: 3 is doen en beweging, 4 staat voor omstandigheden en stabi liteit (vier poten aan de stoel), 5 voor rust, 6 gaat over 'indalen vanaf de geest in de stof, 7 heeft iets van doen met 'totali teit en bij 9 hebben we het over onschuld, wederkeren, eeuwig indalen en reïncarnatie. Over 8 wil hij liever niets zeggen. „Het heeft iets met leven te maken. Maar het is zo ingewikkeld en buiten al onze denkkaders, dat het nooit lukt dit binnen korte tijd duidelijk te maken. Ik heb eens een groep een heel week einde trachten uit te leggen hoe het met die 8 zat, en aan het einde begrepen ze het nog am per." De esoterische aap komt uit de mouw als hij gaat vertellen hoe je die getallenduiding kunt ge bruiken. Hij vraagt iemand in de zaal naar haar geboorte datum en krijgt de getallen 4-8-'58 op. „Goed", zegt van Schaik. „We tellen nu simpel weg alle getallen bij elkaar op. Dus 4 plus 8, plus 5, plus 8. Maakt 25. Dat is een 2 en een 5. Ook die tellen we bij elkaar op. Maakt 7. U bent een 7. Iemand die naar totaliteit streeft. Je wilt compleet zijn. Neemt niet snel genoegen met half werk." Zo ontleedt Van Schaik de per soonlijkheid van de dame in kwestie, die veel van zichzelf herkend. Soms kan ze Van Schaiks typeringen niet plaat sen. Dan zegt hij joviaal: „Geeft niets, we gaan gewoon door." En passant analyseert hij ook de echtgenoot van de dame én hun huwelijk. Een volgende vrouw vraagt of hij ook iets over haar huwelijk kan zeggen. De ijver waarmee ze haar eigen re latie te berde brengt, verraadt al dat er iets aan de hand is. Let- FOTO UNITED PHOTOS DE BOER ters staan ook voor bepaalde cijfers, dus ditmaal maakt hij een rekensom met behulp van beide namen. „U bent verwik keld in een machtsstrijd", leest hij. „Samen komen jullie op een 2 uit. Dat betekent duali teit, tweestrijd. U wilt niet schuldig worden bevonden. En uw man wil dat iedereen zich aan al zijn beslissingen houdt." Het klopt allemaal, volgens de vrouw. Van Schaik legt uit dat je dezelf de kabbalistische betekenis van cijfers en letters op allerlei ma nieren kunt gebruiken. Je bank rekeningnummer, de cijfers van je autonummerplaat, je huis nummer. Ze vertellen wat er op dat betreffende gebied loos is. Je kunt ook de in toekomst zien aan de hand van getallen. 2000 is bijvoorbeeld een jaar waarin de 2 zit van de dualiteit. Maar ook drie nullen, die wijzen op de goddelijke drieëenheid. Van Schaik: „In die goddelijke drie eenheid is de dualiteit com pleet. 2000 is een jaar waarin je ZEN jezelf tegenkomt. Je)l gen aangezicht ken gaan zien wie we w zijn.'' Afgezien van de on heid van zijn bewei het tot dusver nieti dan maakt hij eent sprong en claimt d tj het jaar 2000 gel at 4 lijk van een andere men. „Ze dalen hie kinderen op wie wi [rk borenen, met onzef wijzen, weinig vat gen." Even later ko van een andere pla |/uk ten het alleen niet.) 10rj dat niemand in de tische kanttekeninj tegendeel. Er word stemmend geknikt om Van Schaiks schien komt de krii pas achteraf, maar lijkt de zaal uit zijn eten. Janny Kruisw an Van Schaik een bet kabbalist/numero! S I interpreteert volgei tu: als iedereen de get; n v< voor hem komen, een eigen interpret VES van de tarotkaarter basis is dezelfde. D en, toch maar even eei et d praktische numero troloog en numero t, te Jansen uit de kast gegr; te kijken of Schouti Schaik dezelfde ba VU leninterpretatie gel levert een teleurste 1 Schouten heeft 1 ie met een pioniersge ijs van eenheid. De 2 voel en sensibiliteit dualiteit. De 3 staat del breiding en groei. IIan met een beetje goe< verbinden met Van 'doen' en 'bewegin weer anders. Schot het een getal van et ,qF stelling, maatschap moeilijkheden, strij aanmatiging. Van S over 'omstandighe biliteit'. De 5 staat rust, maar voor bei vendigheid bij Schi om, de kwestie blijf lijk. De vraag is wie Sve: dichtst bij de werki ;bij, komt. En misschiei merologie überhai >1 de werkelijkheid te heeft. De bezoeken EPC trekken zich d aan. Het blijft achtt »ho bar, heel gezellig. 1 :ho belangrijk. for ich rtlE\ WEEROVERZICHT BUITENLAND Weersvooruitzicht HWS Geldig tot en met zaterdag. Noorwegen: Veranderlijke bewolking en enke le buien, in het noorden (natte) sneeuw. Zaterdag in het binnen land ook geregeld zon. Maxima rond het vriespunt in het noorden tot ongeveer 7 graden langs de zuidwestkust. Zweden: Af en toe zon, maar ook enkele buien, in het noorden met sneeuw. Maxima uiteenlopend van iets boven nul in het noorden tot 12 graden in het zuiden. Finland: Vrijdag veel bewolking en perio den met regen, in het noorden kans op sneeuw. Zaterdag klaart het op en wordt het droger. Mid- dagtemperatuur tussen de 2 in het noorden en 8 graden in het zuiden. Denemarken: Vrijdag nog bewolkt en buiig. Za terdag van het westen uit opkla ringen en veel droger. Middag- temperatuur rond 9 graden. Engeland, Schotland, Wales, Ier land: Vrijdag af en toe zon en een enke le bui. Zaterdag van het westen uit bewolking en buien. Middag- temperatuur uiteenlopend van 6 graden in het noorden van Schot land tot 11 graden in het zuid oosten van Engeland. België en Luxemburg: Meest bewolkt en buiig. Mogelijk ook hagel of onweer. In de loop van zaterdag wat meer zon. Mid- dagtemperatuur ongeveer 11 gra den. Noord- en Midden-Frankrijk: Vaak bewolkt en tijd tot tijd bui en, lokaal met onweer. Maxima uiteenlopend van een graad of 10 langs Het Kanaal tot ongeveer 16 graden in het zuidoosten. Zuid-Frankrijk: Wisselvallig met soms wat zon en geregeld buien, ook met onweer. Middagtemperatuur rond 16 gra den, aan de voet van de Pyreneen plaatselijk 20 graden. Spanje: In het oosten en zuiden geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Elders bewolkt en buiig. Maxima van ongeveer 13 graden langs de Golf van Biskaje tot ruim boven de 20 langs de zuidelijke Costa_s. Portugal: In het zuiden soms zon. Verder meest bewolkt en van tijd tot tijd stevige regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur van 14 gra den in het noorden tot tegen de 20 in de Algarve. Mallorca, Ibiza, Menorca: Geregeld zon en slechts een klei ne kans op een bui. Middagtem peratuur ongeveer 19 graden. Marokko: Flink wat zon. In het noorden meer bewolking en een enkele bui. Maxima tussen 18 en 25 graden. Tunesië: Flinke zonnige perioden en droog. Maxima op vrijdag op veel plaatsen oplopend tot boven 30 graden; zaterdag van het noorden uit iets minder warm. Canarische Eilanden: Zonnige perioden en misschien een bui. Middagtemperatuur tus sen 20 en 25 graden. Duitsland: Wisselend bewolkt en enkele bui en met kans op onweer. Hier en daar ook zon. Maxima omstreeks 14 graden, maar vrijdag in het zuiden lokaal flink hoger. Oostenrijk: Wisselend bewolkt en vooral in het westen en zuiden enkele bui en. Middagtemperatuur in de da len omstreeks 18 graden. Zwitserland: Half tot zwaar bewolkt en een aantal buien, ook met onweer en lokaal veel wind. Middagtempera tuur omstreeks 17 graden. Polen: Van tijd tot tijd zon en kans op een bui. Middagtemperatuur op lopend tot ongeveer 18 graden op zaterdag. Tsjechië en Slowakije: Afwisselend zon en wolken en misschien een regen- of onweers bui. Middagtemperatuur oplo pend tot tegen de 20 graden, maar in het westen van Tsjechi wat minder warm. Hongarije: Zonnige perioden en vooral zater dag kans op een (onweers)bui. Maxima oplopend tot iets boven de 20 graden. Italië: Zonnige perioden en kans op een enkele regen- of onweersbui. Middagtemperatuur oplopend tot boven de 20 graden, alleen in het noorden lokaal iets lager. Corsica en Sardinië: Geregeld zon en kans op een bui. Maxima tussen 18 en 23 graden. Griekenland en Kreta: Flinke zonnige perioden en vrij wel overal droog. Middagtempe ratuur rond 22 graded. Malta: Flink wat zon en droog. Middag temperatuur oplopend tot ruim 20 graden. Turkije en Cyprus: Geregeld zon en droog. Middag temperatuur meest tussen 20 en 25 graden, in het zuiden hier en daar nog meer. ZATERDAG 15 APRIL 2000 Zon- en maanstanden Zon op 06.43 Zon onder 20.36 Maan op 16.42 Maan onder05.56 Waterstand IJmuiden Katwijk Hoog 01.59 14.24 01.32 13.57 Laag 09.44 22.50 09.25 22.31 Weerrapporten 130417 uur: Amsterdam De Bilt .Deelen Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Maastricht Aberdeen regenbui regenbui Athene Barcelona licht bew. half bew. LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) Bordeaux Brussel Cyprus Dublin Frankfurt Genève Helsinki Istanbul Klagenfurt Kopenhagen Las Palmas Madrid Malaga Mallorca 22 9 0.0 14 6 1.0 7 3 12.0 22 l5 0.0 16 11 0.0 13 7 10.7 mam bewolkt onweer W warmtefront regen sneeuw V koufront opklaringen hagel L lagedruk mist windrichting hogedruk zonnig 19 temperatuur luchtdruk in 1000 hecto pascal KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres; Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128 030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071-512 DIRECTIE B.M. Essenberg, W.M.J. Bouterse (adjunct) J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, T. van Brussel (adjunct) L.F. Klein Schiphorst (adjunct) REDACTIE A. Maandag, chef eindredactie algemeen T. Brouwer de Koning, chef redactie Rijn- en Veenstreek D.C. van der Plas, chef eindredactie regio J. Rijsdam, chef redactie kunst W, Spierdijk, chef sportredactie E Straatsma, chef redactie Regio Leiden R.I.M. van der Veer, chef redactie Duin- en Bollenstreek W.F. Wegman, chef redactie Leiden TELEFAX Advertenties: 071 - 5323 Familieberichten: 023- 5320 216 Redactie: 071- 5321 921 Hoofdredactie: b71-53 ADVERTEN1 Maandag t/m vrijdag vanf 071-5356 230 RUBRIEKSADVEülcrai Maandag t/m vrijdag van! ver 071- 5143 545 ABONNEMElf;, bij vooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per halfjaar (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een ma het automatisch afschrijven w abonnements- geld, ontvang betaling. VERZENDING PI Voor abonnementen die per p v worden verzonden geldt een n portokosten per verschijn Geb LEIDSCH DAGBLAD OP e, die moeilijk k hebben of blind zijn (of eer leeshandicap hebben), is i het regionale nieuws u Ikan Dagblad op geluidscassette informatie 0486-486486 (Centrum voor Gesproken l K N H U I 7 4 6.6 8 2 1.5 14 8 0.0 20 8 0.0 19 13 0.0 17 12 0.0 Warschau Wenen Buenos Aires licht bew Casablanca licht bew. Johannesburg half bew. Los Angeles licht bew New Orleans zwaar bew 12 5 08 ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth: 24 u. per dag. b Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezo 11 4 20 feestdagen). 32 23 26.0 Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. 17 9 0.0 Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: geen ongevallendiensi ai 12 00 INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN 22 16 00 Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. 21 13 00 Rijnland Ziekenhuis, vestiging Elisabeth: tel. 071-5454545. 28 18 00 Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111. dr. "l(

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 14