.eiden Regio Ambtenaren deden zelf extra uitgaven Winkeliers Luifelbaan wanhopig Leiden loopt iets te hard van stapel roeiden maakt van n mug een olifant' Gratis compost LUMC koopt driehonderd laptops voor eerstejaars 14 APRIL 2000 Dicky heeft allle Nijntje-boekjf En een enge spierziekte: de ziekte van Pompe. Daarbij helpt melk varr konijnen, die worden gemolken door slimrr machientjes (een vorm van genetische manipulatie) Dat melken is voor die konijne moeders geen pretje. 't Is nergens voor nodig Want er is al een alternatief. Gemaakt van gistcellen. Meer alternatieven gezocht Proefdiervrij werkt aan de versnelling van het onderzoek naar alternatieven. Met alle macht. Uw steun kunnen we daarbij natuurlijk onmogelijk missen. Doe iets. Ga naar proefdiervrij.nl ei word lid of donateur. vw.proefdiervrij. 070 -306 24 68 Vervolg van voorpagina Wethouder Van Rij moest gisteravond bekennen dat zijn ambtenaren een aantal malen buiten alles en iedereen om zelfstandig besloten de door de raad vastgestelde budgetten te overschrijden. Van Rij: „Inmiddels zijn we er verder in gedoken, en blijkt zelfs dat sommige beslui ten niet eens in de projectgroep kwamen en daardoor buiten de externe adviseur om liepen." Veel extra kosten moeten wor den gemaakt omdat tijdens de werkzaamheden geregeld bleek dat het stadhuis niet helemaal netjes volgens de bouwtekenin gen uit 1929 is uitgevoerd. An dere kosten bleken totaal ver keer ingeschat. Toen vorig jaar zomer werd besloten de werk zaamheden stil te leggen tijdens trouwerijen, was de verwach ting dat dit maximaal een ton zou kosten. Het werd bijna een miljoen. „Als we dat van tevo ren hadden geweten, waren we zeker met die bruidsparen gaan praten. Dan hadden we ze goedkoper kunnen aanbieden om gratis ergens anders het hu welijk te voltrekken", aldus Van Rij. Ook een tegenvaller was het wegvallen van de verkoopop brengst van de Stadswerf. Het was eindelijk iemand opgeval len dat het afblazen van de ver koop een gat sloeg in de begro ting van de herhuisvesting om dat de werf daarin als inkom stenbron was geboekt. Alle uitleg ten spijt, blijft bij de politiek het gevoel overheer sen dat zij eerder had moeten worden ingelicht. Als het even kon op een moment dat de raad nog invloed had kunnen uitoefenen. „Want wat zitten we hier anders nog te doen?" verzuchtte GroenLinks-leider Ter Harmsel enigszins wanho pig- Toch werd gisteren al duide lijk dat er geen koppen zullen rollen als gevolg van de over schrijdingen. Onafhankelijk raadslid Sloos kondigde aan dat hij een eventuele motie van wantrouwen tegen Van Rij zal steunen, en De Coo (LWG/De Groenen) eiste een onderzoek naar de verantwoordelijke ambtenaren en wethouders die, als het aan hem ligt, vervolgens uit eigen zak de schade moeten betalen. Maar de grotere fracties hiel den zich uiteindelijk vooral be zig met de vraag hoe het tekort op een nette manier kan wor den gedicht. En omdat het nog wel even zal duren voordat de vele vragen die ze daarover stel den beantwoord zijn, hadden ze ook geen behoefte om de zaak volgende week in de ge meenteraad opnieuw aan de orde te stellen. Grand Café eens zo duur De verbouwing van een deel van de begane grond van het stadhuis tot Grand Café gaat eens zoveel kosten als begroot. Wethouder Vos rekent erop dat hij er ongeveer 2,4 miljoen gulden voor moet uittrekken. In de begroting is 1,2 miljoen voorzien. De tegenvaller komt bovenop de bestaande over schrijding van tien miljoen op de gemeentelijke herhuisves ting. De wethouder hoopt een deel van de hogere kosten te rug te verdienen door een ex ploitant te zoeken die bereid is een hogere huur te betalen dan was begroot. Tot nu,toe zocht de gemeente naar een uitbater die van het Grand Ca fé een bijzonder chique gele genheid wil maken. Dat uit gangspunt wordt nu om finan ciële redenen een beetje losge laten. „We verlagen ons ambi tieniveau", liet Vós gister avond aan de commissie fi nanciën weten. „Dat wil niet zeggen we nu met McDonald's in zee gaan. Het moet wel een Grand Café blijven." <k op viering Koninginnedag leiden Op ver schillende plaat sen in de stad kan dezer dagen gratis compost worden afge haald voor de bemesting van de tuin, zoals hier bij boerderij De Slaagh in de Mors. De actie is mogelijk door het gescheiden inzamelen van afval. Morgen is het de laatste dag voor het af halen van com post dat overi gens niet is ver pakt. De tuinlief- hebber dient zelf voor een emmer of een zak te zor gen. Van 09.00 tot 15.00 kan men terecht op de volgende lo caties: Stadsdeel Midden - Oude Herengracht 1 Stadsdeel Noord - Willem Ba- raentzstraat 12; Stadsdeel Zuid - Boshuizerlaan 5; Stadsdeel West Lage .Mors weg 102. Bij De Bult in Roomburg en bij de Steenwis selplaats aan de Hoge Morsweg is er uitgifte van 09.00 tot 12.00 uur. foto hielco kuipers Middenstanders eisen snel duidelijkheid over renovatie LEIDEN WIM WEGMAN De winkeliers van de Luifelbaan eisen van de politiek snel duidelijkheid over de reno vatieplannen voer hun winkelcentrum. In een halve-pagina grote advertentie in de krant van gisteren zeggen ze ten einde raad te zijn door het voortdurende uitstel. Vol gens de winkeliers lopen hun omzetten schrikbarend terug omdat het publiek mas saal uitwijkt naar wél opgeknapte winkel centra in de omgeving. De ondernemers zijn tevreden over het renovatieplan dat inmiddels al enige tijd op tafel ligt. Dat plan, dat onder meer voorziet in een strook met nieuwe winkels en par keervoorzieningen, een nieuwe en grotere AH-supermarkt, een parkeerdek en een woongebouw, is volgens hen gereed om uitgevoerd te worden. Zelfs de financiering is rond, zo hebben de winkeliers verno men. Desondanks stelt de gemeente vol gens hen een definitief besluit over de re novatie keer op keer uit. Woordvoerder S. Scheffer van de winke liersvereniging: „De Luifelbaan is grondig toe aan een opknapbeurt. Daar is iedereen het wel over eens. De bestrating van dertig jaar geleden ligt er bijvoorbeeld nog steeds in. De klanten zien dat ook en nemen dan ook steeds vaker de wijk." Juist nu de wijk een forse opknapbeurt heeft ondergaan, is een renovatie van het winkelcentrum des te dringender. „Het nieuwe NEM-terrein ziet er straks perfect uit. Daardoor steekt het winkelcentrum al leen nog maar meer af." Scheffer wil nog niet zeggen wat de winkeliers doen als de gemeente niet binnen twee weken reageert. „Dan volgen andere stappen. Ludieke ac ties, om te beginnen." Wethouder Van Rij is verbaasd over de advertentie van de winkeliers. „Ik vind dit toch niet het juiste middel. Als ze een snel ler besluit willen, waarom schrijven ze dan niet gewoon een brief aan ons?" Volgens Van Rij is de gemeente nog wel degelijk vol op aan de slag met de Luifelbaan. „We zijn hun voorstel aan het doorrekenen. De ambtenaar die daarmee bezig is, heeft be loofd dat we in april de cijfers hebben. De maand is nog niet voorbij." Dat de Luifelbaan dringend aan een op knapbeurt toe is, erkent ook Van Rij. „Maar mijn indruk is dat de winkeliers het miljoe nentekort dat de plannen opleveren, bij de gemeente hebben neergelegd. Zo kan ik het ook. Toch ben ik bereid er over te praten of we ze tegemoet kunnen komen, maar pas nadat we de zaak grondig hebben doorge rekend." Wat de wethouder betreft hoeven de winkeliers niet te wachten tot het volle dige plan rond is. „Laat ze een bouwver gunning indienen voor die delen die ze toch zelf moeten betalen, dan mogen ze van mij zo snel mogelijk beginnen. Graag zelfs." de gemeente. „Elke straat zijn eigen kleur? Ik vind het alle maal te strak geregeld. Het gaat op een krampachtige manier. Een pasje voor bewoners staat tegenover het idee van een volksfeest." Verder stoort het Van Dijk dat de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd over de voorbe reidingen. Dat zint ook SP-frac- tievoorzitter Vergeer niet. Die kondigt aan volgende week tij dens de raadsvergadering vra gen te stellen. Hij wil dat Leiden het besluit om bewonerspasjes te verstrekken, terugdraait. „Ik moet er zelfs een beetje om lachen, al die overdreven reacties van de autoriteiten", bekent Vergeer. Hij vindt dat burgemeester Postma van een mug een olifant maakt. „Leiden is veel te bang en die angst is absoluut niet gerechtvaardigd. Wat Eurodusnie doet en wie zij zijn, is bekend. Ze zijn makke lijk in de gaten te houden. Ga eens met ze praten." Het actie centrum aan de Boerhaavelaan reageerde een tijdje terug lich telijk geprikkeld omdat het niet was gevraagd mee te praten over de komst van de koningin. Omwille van de veiligheid gaat 'een deel van de binnen stad op zaterdag 29 april op slot. Mensen die in het gebied wonen waar Beatrix en haar ge volg hun wandeltochtje maken, krijgen gekleurde toegangskaar ten. Anderen die de* koningin willen zien, moeten die dag voor zeven uur 's ochtends in het gebied zijn. Kinderen die zich hebben aangemeld voor de rommelmarkt op het Rapen burg, moeten zich kunnen legi timeren. „De burgemeester heeft ge zegd dat het een volksfeest wordt", gaat Vergeer verder. „We zullen hem aan zijn woord houden." De eerstejaarsstudenten die in september in Leiden aan hun studie geneeskunde beginnen, krijgen voor een gering bedrag de beschikking over een draagbare computer. Het LUMC, dat bestaat uit het aca demisch ziekenhuis plus de faculteit geneeskunde, gaat driehonderd laptops aan schaffen. De studenten moe ten eenderde van de aankoop prijs betalen. Het LUMC rekent erop dat de 'fikse investering' zichzelf op termijn terugbetaald in de vorm van positieve studiere sultaten. Het wetenschappelij ke onderwijs is steeds meer af gestemd op informatietechno logie. Bovendien hoeft de faculteit geen geld meer te steken in de huidige werkruimtes met computers van de universiteit. Het LUMC is nog in overleg met diverse leverancier over de beste aanbieding. 60bbert minkhorst Juridis helpt het spontane, e karakter van de vie- n Koninginnedag om pe gemeente gaat achtig' om met de komst dstraj 3trix naar de stad- Raads~ de WD en de oppo- tijen SP en het CDA vin maatregelen die de ge- neemt om het bezoek j: te laten verlopen, iverdreven. ójze waarop de gemeen- ering voorbereidt, maakt ering zelf allang geen est meer, vindt het nieu- VD-raadslid Hermans, eer het in Amsterdam zo n gaan als de koningin bezoekt, is het wel wat it het in onze stad zo ichtig moet zijn. Ze komt de bevolking. Het is j als zij dan daarmee niet act kan komen. Maar dat persoonlijk. Volgende aaien we als fractie de CDA'er Van Dijk heeft de maatregelen van Maar Nel Ros maakt zich net zo kwaad over de opstelling van de gemeente sinds ze is gaan bellen. Ze heeft het gevoel niet serieus te worden genomen. Ze voelt zich gepiepeld omdat ze met haar Idacht door de diverse ambtenaren van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Via bureau Weginspectie naar Mi lieu en Beheer om vervolgens de weg kwijt te raken in de ge meentelijke rimboe. Een woordvoerster van Milieu en Beheer laat weten dat er zo'n twee jaar geleden door be woners van de 'duinen' op een wijkinformatiemarkt is ge klaagd over de verkeerssituatie rond de kruising Azaleaduin en Veluwemeerlaan. „Het was daar smal en onoverzichtelijk, er stonden regelmatig auto's half op de rijbaan geparkeerd en daardoor konden andere voertuigen elkaar daar maar moeilijk passeren. De gemeen te is gaari nadenken en heeft toen plannen ontwikkeld om de situatie ter plekke te verbe teren." Ondertussen stond de kruising toevallig ook op de gemeente lijke lijst Groot Onderhoud om dat het wegdek verzakte. En dat onderhoud is meteen maar aangegrepen om het punt ver keersveiliger te maken door naast de rijbaan in het open baar groen drie parkeerplaat sen aan te leggen. „Het is ge gaan in de vaart der volkeren", aldus de voorlichtster die toe geeft dat de omwonenden niet vooraf zijn geïnformeerd over de aanleg van de parkeerha vens. „Toen de straat 'open' lag is gedacht laten we ook maar meteen dit punt veiliger voor het verkeer maken. De oplos sing is uiteindelijk goed maar de manier waarop het plan is uitgevoerd, verdient zeker de schoonheidsprijs niet." LEIDEN ERIC-JAN BERENDSEN MORGEN in deze krant uw droombaan? iwoners van de Cosmead- de Merenwijk kregen laart keurig een brief in van de gemeente. In het van het programma onderhoud aan straten '■fin 2000' wordt aanslui- )p het werk aan de Gerbe- In begonnen met de herbe- ig van de Cosmeaduin. In irief treft u hierover meer latie aan. ver is er nog niets aan de Wat volgt in de brief is leg van de werkzaamhe- een verzoek aan de om- iden overhangend groen leien. Ool$ is het tijdens irkzaamheden niet altijd lijk om op de gebruikelij- latsen te parkeren en het huisvuil op een ande- kworden aangeboden, leeds niks aan de hand. erandert als blijkt dat er is de herbestrating ineens larkeervakken vlak naast 'oning worden aangelegd, it huis is van Nel Ros, be- van het pand op de Azaleaduin Cosmeaduin Op de hoek van de Azaleaduin en de Cosmeaduin stonden eens strui ken en coniferen. Tot groot verdriet van Nel Ros, bewoonster van het hoekhuis, zijn er drie parkeerplaatsen aangelegd, foto wim dijkman Uiteraard kreeg zij ook een brief van de gemeente maar zij maakt zich bijzonder boos over het feit dat in dat schrijven met geen letter over de aanleg van die drie parkeervakken wordt gerept. En als klap op de vuur pijl liggen de parkeerplekken precies langs haar achtertuin en het achterommetje daar naar toe. 'Vroeger' was dat ge woon rijweg begrensd door struiken en coniferen. Weg pri vacy, met 'dank' aan de ge meente. Mevrouw Ros vindt het schan dalig dat de gemeente vooraf geen juiste informatie heeft verstrekt over de aard van de werkzaamheden. Rustig in de tuin zitten, is er niet meer bij door de parkerende auto's en het in- en uitstappen van de mensen. Bovendien vreest zij voor het dichtslaan van de por tieren als er 's avonds laat of 's nachts auto's worden gepar keerd. Immers, zij slaapt vlak naast de nieuwe parkeergele genheid. Bovendien maakt ze zich zorgen'over de verkeers veiligheid in de Azaleaduin omdat die straat door de aan leg van de parkeervakken een stuk smaller is geworden. Twee elkaar tegemoet komende au to's kunnen elkaar nu niet meer passeren. Proefdieren? Verzin iets beters! U vindt de baan die bij u past in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 13