>k lang niet meer voor gereedschap Mobiele dahlia's Rijp en Tuinhuisje is al Groen VRIJDAG 14 APRIL 2000 Met Pasen staat gezel ligheid voorop. Zet eens een vaas seringen op tafel. Deze sierlijke bloem symboliseert eeuwige jeugd en is on losmakelijk verbonden met voorjaar en 'nieuw leven'. Voor nog meer vrolijkheid meng je ze bijvoorbeeld met gele tulpen. De bloesems van de seringen wor den omringd door een heerlijke zachte geur. Ook fresia's zijn ideaal in een Paasboeket. Hen andere lentebode is Prunus. Zijn verfijn de, zachtgeurende bloesems brengen voorjaar in elk interi eur. De eenvoud van een prunustak heeft precies die energievolle uitstraling die helemaal past bij de lentesfeer. Er moet meer worden getui nierd op de balkons en terras sen, zo vindt Bloemenbureau Holland, de promotieorganisa tie van Nederlandse bloemen- kwekers. Vandaar dat deze in stantie mei heeft uitgeroepen tot Nationale Balkon- en Ter- rasmaand. Via de media wor den tal van tips aangereikt om het grijze betonnen balkon te veranderen in een zee van groen. Bijvoorbeeld met de lantana of wel wisselbloem. Deze van oor sprong Zuid-Amerikaanse zo- merbloeier is door de promo tieorganisatie uitgeroepen tot Kuipplant van het jaar 2000. Deze eer heeft de soort te dan ken aan het verkleuren van de bloemen. De oranjegele tint verandert in een latere fase van de bloei naar donkerrood, oranje neigt naar zalm en de witte bloemen naar geel. Om dat verkleuren te bevorderen, moet de lantana op een zonnig plekje staan en dienen de uitge bloeide bloemen te worden weggeknipt. alex van hoof Compost, mest- en tuinaarde zorgen dat de ondergrond in orde komt vóör het voorjaar losbarst bloemendaal bv rijksstraatweg wassenaar Verrijdbare open haard en tevens barbecue. FOTO WKÊÊÊÊÊÊÊÊÊBSttë1MB R I P Cryptogram Horizontaal: 1. Honing verzamelen is van ondergeschikt belang (6); 4. Ex- kippenstok? (8); 6. Zak van metaal (4); 8. De oudste van de paters blijft maar plakken (4); 9 Van nijd wordt het klaar en voordelig (9). Verticaal: 1Vogel van de tweede omroep (3); 2. Met netten door het water lopen (5); 3 Geklopt irj de Engelse kamer (4); 5. Die vogel komt via de kraan naar buiten (6); 6. Die voorliefde is tegen weinig bestand (4); 7. Onbeholpen figuur die aan de deur komt (4); 8. Beproefd hoofd (4). Oplossing van donderdag: HORIZONTAAL; 1. Zuchten; 7. af; 8. fop; 10. un; 11. ranch; 13. Poe; 15. ole; 17. Leopold; 18. ave; 19. the; 21. luwte; 25. eg; 26. tul; 27. po; 30. noetiek. VERTICAAL: 2 Uw; 3 hoon; 4. ei; 5. jaap; 6. onze; 8. fa; 9. pc; 11. reeel; 12. holte; 14. olv; 16. Idh; 18. asem; 20. erom; 22. ut; 23. wuft; 24. tl; 28. zo; 29. te. HEINZ V£ Tuinhuisjes, blokhutten en tuinbergjngen nemen de laat ste jaren in aantal en verschei denheid behoorlijk toe. Ook dit seizoen kan de tuinier weer kiezen uit vele nieuwe model len. De tijd dat alle blokhutten er min of meer hetzelfde uitza gen is voorbij: designers ma ken sinds kort nu ook al ont werpen voor deze onderko mens. Een beknopte markt verkenning. De namen van sommige blok hutmodellen roepen koude ril lingen op, terwijl ze vooral in de zomer verkocht moeten wor den. De Zwolse fabrikant Ber- genco bijvoorbeeld heeft de blokhuttypes Finland, IJsland en Lapland in de aanbieding. „Die aanduidingen zijn mis schien wel een beetje vreemd", vertelt medewerkster Annet Overweg, „maar van oorsprong komen blokhutten uit Scandi navië en vandaar dat de namen van veel modellen naar dat ge bied verwijzen." De firma brak echter recentelijk met de tradi tie door de twee designexem plaren 'Verona' en 'Milano' op de markt te brengen. De mo dellen doen niet alleen denken aan warmere Italiaanse oorden, maar zien er ook eigentijdser uit. „Voor de leek lijken alle blok hutten op elkaar, maar de Mila no en Verona ogen opvallen der", vertelt Overweg. „Dat bij zondere uiterlijk is te danken aan een Belgische designer die de twee modellen heeft ontwor pen." De Milano is leverbaar in vier varianten, verkrijgbaar vanaf bijna vierduizend gulden, en heeft een roestvrijstalen omlijs ting tussen wand- en dakcon structie. Onder het dak zijn naar wens ronde of rechthoeki ge ramen te plaatsen. Liefheb bers van een compleet dichte blokhut zijn geholpen met de Verona. Daarnaast bestaat er een exemplaar met enkele klei ne ruiten onder het dak. Het voordeligste dichte model is 2.10 meter breed, 2.10 meter lang, ruim twee meter hoog en kost drieduizend gulden. Voor dat geld heeft de klusser een fraaie opbergplaats voor zijn gereedschap of tuinmeubelen. Pasen en bloemen A ket. Ook op het internet g w.abc.blokhut.com) zijt n bouwpakketten te koop e zogenoemde prefabpak c bestaan uit kant-en-kla ten wanddelen, hoeksta T beslag, deuren en rame fy gens de reclamefolders s, montagekarwei met vva 7 digheid, een bouwteker a goed gereedschap binn e dag te klaren. Doe-het- a die de uitdaging niet aa c of te weinig tijd hebben ti nen aankloppen bij spe g montagebedrijven. n Voordat de klus begint, fy verstandig om bij de ge eén bouwvergunning a 10 vragen en de fundering q leggen. Ligt de tuin ops p, grond, dan is bij een kit p je of blokhut een fundi q n tegels op een zandondi j n van twintig centimeter a doende. Betonvlechtnj j h bielzen of een gemetsel dering zijn noodzakelijl g tere bouwwerken en mi stevige grond zoals vee j a Voor doe-het-zelvers dl 1 dit karwei en het aanvr p een bouwvergunning0 n maar toch netjes geree c willen stallen, komt we n een metalen kleine bei |j pas. Een nieuw exempl j zogeheten Rollup-Unil vanaf veertienhonderd j te koop is. „Er zijn talri ten metalen en kunstst p gingen, maar om het k 7 het koren te scheiden 1 a langrijk om te letten o; s liteit van het hang- eni j( en de dikte van de gebi <j materialen", adviseert z dewerkster van de firm c imex; de firma uit Roel f, arendsveen die de Roll a box importeert. n „Menigeen investeert! s kostbaar tuingereedsc! 2 dit tegen dieven beschi schaft daarom een me f, ging aan. Helaas is tegf |j dig echter niets meerg j beveiligen: de inbreker eenvoudig een schroei er tussen de randen va: deur en forceert hemo Daartegen is geen kruii sen." alex van hoof TI f I We leven steeds mobieler en de planten doen daar aan mee. Vond je in oude tijden mobiele planten voornamelijk in de venster bank, een enkele keer op de hoek van een kast, in onze tijd zorgt de mobiele be planting voor groen op het balkon, op dakterrassen en in de toene mend verhar de tuinen: ik heb het hier dus over kuip en potplanten. Al deze plan ten hebben met elkaar ge meen dat je ze neer kunt zet ten waar je maar wilt en desgewenst kunt verplaat sen en vervan gen. Ze hebben als nadeel dat de vochtvoorzie- ning heel wat problemati scher is dan van planten in posti de volle grond. 3002 pa En als we het hebben over min of meer exotische planten die in de wintermaanden om een koele plaats vragen, dan zitten we in onze centraal- verwarmde woningen met weinig bergruimte hele maal in de problemèn. Daarom pleit ik vooral voor eenjarige planten in pot en kuip. Die kun je aan het einde van het seizoen met goed fatsoen in de groen- container stoppen, om dan in het voorjaar weer op nieuw te beginnen zonder zorg voor vorst. Een heel goede mobiele plant is de dahlia die met een wortelstok op een don ker vorstvrij plekje kan overwinteren, zodat we er jaren en vele zomers ple zier van kunnen hebben. De dahlia dankt haar naam aan een leerling van Lin naeus, een zekere A. Dahl, die de plant ontdekte in Mexico waar indianen de wortelstok gebruikten als voedingsmiddel. Hij stuur de wat knollen op naar Eu ropa. Niemand vond ze lekker. Maar de mooie bloemen vielen wel in de smaak, en zo werd deze plant niet een voedingsgewas maar een sierplant, waarmee ijverig geëxperimenteerd werd. Met als gevolg dat we mo menteel honderden soor ten dahlia's kennen van heel laag tot meer dan een meter hoog, van enkelbloemig tot pompoen- bloemig en ook nog in bijna alle kleuren, al is mij geen blau we soort be kend. In pot of kuip zullen over het algemeen de la ge soorten het best voldoen omdat die geen steun nodig hebben in te genstelling tot de hoge soor ten. Stop de GREET BUCHNER knollen na half geeft antwoord op april in goede a' BrT a^e" voedzame postbus 507 grond en zorg 3002 pa haarlem er vooral voor dat er voldoen de afvoer is. Zorg dat de wortelhals gelijk komt met de grond en wacht tot er groei is. Bescherm desge wenst de plant bij late nachtvorsten met een krant, want de dahlia ver draagt geen graadje vorst. Als de Weine groene sprui ten een centimeter of 10 zijn worden ze getopt. Dan maakt de plant weer zij- scheuten en krijgen we niet alleen een compactere plant, maar ook veel meer bloemen. Denk er wel aan dat de dahlia een grote eter is. Voldoende bijvoeding en voldoende vocht, maar nimmer te nat. Dahlia's zijn prima snij bloemen, als ze maar wor den geplukt op het mo ment dat de bloem hele maal open is. Ook moeten ze diep in het water wor den gezet zonder blaadjes eraan, want dat zorgt voor rottingsbacteriën. Ook moet men bij deze plant, zoals eigenlijk bij alle plan ten waarvan men veel bloei vraagt, geregeld de uitge bloeide bloemen verwijde ren. Zaadvorming vergt nu eenmaal veel energie van planten en die kunnen ze beter gebruiken om nieuwe bloemknoppen te maken. Zodra het weer vriest in de herfst, de knollen uit de grond halen, op 10 cm af snijden en de knollen laten drogen, waarna ze in een donker hoekje vorstvrij in turf kunnen overwinteren om er volgend jaar weer plezier van te hebben. Zo heb ik al planten die vele jaren oud zijn en prachtig bloeien. Overigens geldt dit verhaal ook voor dahlia's in de volle grond waar ze, net als in pot, om een zonnig plaatsje vragen. Wie wat meer gezelligheid en ruimte zoekt, kan beter een houten tuinhuisje aanschaffen. Deze exemplaren zijn door gaans groter dan een blokhut, hebben de vorm van een nor maal huis, zijn verkrijgbaar met een shingle- of rieten dak en kunnen in de lente- en zomer maanden ook dienst doen als kantoortje of gastenverblijf. Ook naar deze onderkomens neemt de vraag toe. „De belangstelling voor tuin huisjes groeit enorm zegt een medewerkster van tuinhuispro ducent Lugarde uit het Gelder se Laren. „Ze ogen-wat roman- Tuinhuisjes worden steeds luxer. Dit model is te koop vanaf 8000 gul den. foto cPD Barbecues tischer dan een blokhut. Hoe wel wij ons richten op de mid deninkomens met normale tui nen, is er hoofdzakelijk interes se naar de kostbaardere en gro tere exemplaren. Vooral de zo genoemde duomodellen die als berging en bijvoorbeeld kan toor van pas komen, zijn in trek." Een voorbeeld van zo n combi natiemodel is de Fifth Avenue Duo Maxi, waarvan een gedeel te drie meter breed en drie me ter lang is en kan worden ge bruikt als zitruimte. Daarnaast zit er nog een deel van drie me ter bij 180 meter aan vast: die ruimte is vooral geschikt als berging. Standaard wordt het model geleverd met kruisroe- des, beslag, twee vleugelramen en een dubbele en dichte deur. De prijs ligt ruim boven de ne genduizend gulden. „Minder prijzig, maar ook heel populair is de kleinere Mar- loes", aldus de woordvoerster van Lugarde. „Deze komt op bijna zesduizend gulden en is net als het duomodel bij vele tuinwinkels te koop. Overigens zijn al onze tuinhuisjes van hout. In het verleden beston den er wel kunststof exempla ren, maar daar bestaat vrijwel geen vraag meer naar." Naast combinatie- en gewone tuin huizen zijn er ook tuinhuizen die minder wanden hebben en meer open zijn: de prieeltjes. Redelijk nieuw zijn Veluwse boerderijmodellen en tuinhui zen die onder de grond zijn aan te leggen: alleen de gevel is daarvan zichtbaar. Voor zowel de diverse soorten tuinhuizen als blokhutten kan de klusser bij de tuinwinkel te recht; doe-het-zelfzaken heb ben doorgaans een kleiner aan bod. Beide soorten winkels ver kopen de tuinhuizen en blok hutten echter wel als bouwpak- De komende maanden zal er, als het weer het toelaat, weer volop worden gebarbecued. Er zijn talrijke nieut me( barbecues op de markt verschenen. Wie wat opvallen ze zoekt tussen die vele nieuwkomers kan kijken naar df genoemde buiten-openhaarden County, Rising Sun 0 y Versailles. Ze zijn ontworpen door studenten van del ler nische Universiteit Delft en geproduceerd door een N Paj derlands bedrijf. trij De vrij hoge, vierkante modellen zijn gemaakt van rot s e vrijstaal en hebben wieltjes waardoor ze verplaatsbaa zijn. Handige zijschermen zorgen ervoor dat de rook' e. de barbecue niet in het gezicht wordt geblazen. Naas' becue, dient het apparaat ook als gewone buiten-ope 1 haard. Daartoe zit er een afsluitbare houtopslag onde ng, de kachel. Het voordeligste exemplaar komt op 3050j let den, terwijl voor het duurste model 3250 gulden moe: n b worden betaald. Voor meer informatie: Ahuis Technk z Balkbrug, tel. 0523-656.260. is ndi to

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 10