.eiden Regio Verbouwing van stadhuis fors duurder Ommetje van de koningin is goed voor het plaveisel verlast bij dagopvang Idozen zal meevallen' Klimhaken voor kerkklauteraars uitse telefoongigant pikt ernetspel Leids bedrijfje Wedstrijd Leids praten bij Volkshuis Leidse biljarters blijven aangewezen op het café c 7 APRIL 2000 rfstellende woorden wethouder Baaijens ERM» *3 der Baaijens vindt het dat bewoners van de tegracht en omgeving Jag zijn met de vesti- m een dagopvang voor thuislozen en (ex-ver- j) in het voormalige ibouw, maar verrassend het niet. „Ik heb on- en gesprek gehad met leelte van de bewoners vas me toen al duidelijk protesten zouden zijn. ien weet je op voorhand nsen overlast verwach- ineer je dit soort voor in wilt creëren. Diezelf- ïst leefde bijvoorbeeld estiging van het Sociaal ewoners vinden laat ge- erd te zijn over de ge lijke plannen, begrijpt ouder. „Je zit altijd met e mannen gepakt na snelkraak een gestolen auto op de pui van het benzinestation ingereden, itie heeft vanochtend De twee hadden uit het pomp- ee uur op de Lammen- station een grote hoeveelheid yeg twee mannen (31 en sigaretten gestolen. De politie der vaste woon- of ver- was snel ter plekke doordat er lts op heterdaad be- in het tankstation een inbraak- let duo was daar met alarm was afgegaan. ierman joustra het moment waarop je dit soort informatie naar buiten brengt. Ik vind toch dat je dat niet te snel moet doen. Als je in eerste instantie vier locaties op het oog hebt, moet je die niet met een openbaar maken. Dan breng je onrust in vier buurten. Nu is er meer duidelijkheid, al betekent dat wel dat de buurt nu vindt voor een voldongen feit te staan." Hij zegt verder in overleg met betrokkenen garanties te willen scheppen om overlast van het pand zoveel mogelijk te beper ken. „Maar ik denk dat die overlast sowieso wel zal mee vallen. Het is geen gewone dag opvang, waar iedereen gebruik van kan maken en zo maar kan binnenlopen. Het gaat hier om opvang van uitsluitend gemoti veerde mensen. Mensen die weer grip op hun leven willen krijgen." leiden Werklui zijn deze week begonnen met het vastzetten van vier honderd klimhaken op het dak van de Hooglandse kerk. Het karwei vergt enkele weken. De haken moeten er komen op last van de Arbo- wet. Als in de toekomst leidekkers of andere vaklui over het kerkdak klauteren, moeten ze zich kunnen vasthechten aan een kabel om te voorkomen dat ze omlaag tuimelen. Oorspronkelijk had de Hoogland se kerk veiligheidsobstakels van steen, maar die zijn na de diverse op knapbeurten verloren gegaan. De nieuwe klimhaken zijn van koper, waardoor ze in de felle voorjaarszon goed zichtbaar zijn. Over enkele maanden zal de glans echter wel verdwenen zijn. foto hielco kuipers )nno havermans tidse internetbedrijfje edia overweegt naar de te stappen wegens dief- zijn Big Brother-spel. isdoener is de nieuwe telecom-aanbieder om, die goedkope tele- aanbiedt via het ide web. Volgens Theun :k van Spammedia heeft tse gigant het spelletje teloos gekopieerd, en er een paar dagen pot van geweest", aldus ,Maar we moeten Wij zijn een tweemans van spelletjesmakers, chikkingsvoorstel liep g af zonder reactie. On- ngenbehartiger Art Con- er verder achter is lastig, want |l( om is bezig de sporen vissen. De site waarop illetje stond, is nu ver- B-spel is een Duitse va- een computerspelletje dat Spammedia eerder al voor de Nederlandse markt maakte. Spelers schieten in een car- toon-achtig decor op bewoners van het Big Brotherhuis uit het gelijknamige tv-programma. „We kwamen er drie weken ge leden achter dat het was gesto len, twee dagen nadat we het op onze eigen site hadden ge zet", vertelt Kohlbeck. „We hebben meteen een mailtje ge stuurd en pas na enkele dagen kregen we als reactie dat ze ons spel hadden overgenomen om onze surfer te ontlasten. Bela chelijk natuurlijk." Het steekt Kohlbeck vooral dat de Duitse telefoongigant enorm veel aanloop heeft op zijn site en kennelijk toch niet wil betalen. „Bij ons kan ieder een gratis spelen. Wij worden betaald door de advertenties op onze site. Dat is geen vetpot, want we hebben tot dusver zo'n 200.000 bezoekers gehad, maar we hebben de medewerkers aan dit spelletje in elk geval wat kunnen betalen. We willen graag dat anderen het spel op hun site zetten, met adverten ties eronder waarvan wij dan de helft van de opbrengst krijgen. Maar die Duitsers reageren ge woon niet, terwijl ze met twee miljoen bezoekers per dag een poosje de best bezochte site van Europa hadden. Dan moet je toch wel wat kunnen beta len." Volgens Kohlbeck kwam het Duitse bedrijf ook al niet op eerlijke wijze aan al die bezoe kers. „Ze hadden de domein naam van Big Brother van RTL Plus gejat. Die naam hebben ze nu naar het schijnt weer ver kocht, er is in elk geval niets meer te vinden. Maar hun site hing aan elkaar van jatwerk." Het Duitse bedrijf, dat louter via internet bereikbaar is, wilde tot dusver niet reageren. Spam media werkt intussen alweer aan een nieuw spelletje over het Europees Kampioenschap voetbal. Dat is vanaf vandaag te vinden op www.spammedia- .com leiden herman joustra Een wedstrijd Leids praten, een Leidse les, een gondeltocht, straattheater, een demonstratie van oude ambachten en een 'Night of the Proms'. Dat zijn de meest opvallende activitei ten die het Leidse Volkshuis op-zaterdag 13 mei houdt, ter gelegenheid van de heropening van zijn pand aan de Apothekersdijk. Het gebouw is het afgelopen jaar grondig gerenoveerd. Tot 25 april blijft het Volkshuis nog in zijn tijdelijke huisvesting aan de Garenmarkt zitten. De pe riode tot 13 mei wordt gebruikt om te verhui zen en het pand in te richten. Leiden Promotie/VW is ook betrokken bij de wedstrijd Leids praten, waaraan iedereen kan meedoen. De deelnemers worden niet alleen op hun uitspraak beoordeeld, maar ook op hun keuze van woorden en uitdrukkingen. „Dat be tekent niet dat het allemaal platte teksten moe ten zijn", zegt T. Scheffer van Leiden /Promotie VW. „Integendeel, het wordt tijd dat het Leids van zijn eenzijdige zuipimago afkomt." Behal ve een wedstrijd Leids praten houdt het Volks huis ook eens schrijfwedstrijd van Leidse liede ren. Degene die naar het oordeel van een jury het beste lied over de stad heeft geschreven, mag zijn creatie ten gehore brengen. Datzelfde geldt voor de winnaar van de Leidse gedichten wedstrijd die het Volkshuis houdt. De winnaars van de wedstrijden kunnen re kenen op een weekeindje in 'Het Wapen van Leiden' in Appingedam dan wel Vrieze. Beide hotels stammen uit de zestiende eeuw en dien den destijds als onderdak voor Leidse laken handelaren die op weg waren naar de Baltische staten. Bekende Leidenaars en neerlandici Piet van Sterkenburg en Rens Heruer nemen een Leidse les voor hun rekening, waarin iedereen die dat wil onderricht kan krijgen in dit stads dialect. Het Volkshuis wil verder een extra Leidse sfeer creëren door de hele Apothekersdijk het uiterlijk te geven van de Apothekersdijk van honderd jaar geleden, inclusief schuiten met groenten, marktkramen, melkbussen en kle ding uit die tijd. Bewoners wordt verzocht zich op passende wijze te kleden. Ook is het Volks huis nog op zoek naar attributen uit het begin van de vorige eeuw. Verder telt het programma van het Volkshuis op 13 mei tal van muzikale acitiviteiten. Overdag treden verschillende groepen op en het feest, dat zowel binnen als buiten het Volkshuis plaatsvindt, wordt beslo ten met Zuid-Amerikaanse dans en muziek. Bij de stichting in 1899 hadden de oprichters van het Leidse Volkshuis voor ogen de ontwik keling, beschaving en het levensgeluk van de arbeidende en daarmee gelijkstaande klassen in Leiden en omgeving te vergroten. Inmiddels bestaat het Volkshuis ruim honderd jaar. Maar nog steeds staat de permanente vorming en ontwikkeling van volwassenen en kinderen centraal. teit, wilt u de 29ste op [jg lar de Pieterskerk maar me omweg maken?' De oep Steenrijk of Straat- aet in een open brief een kelijk verzoek aan konin- 40^trix. De leden zouden ;ien dat hare majesteit de nte Leiden een dezer da- tagt de route rond de kerk stevig om te gooien. ndat ze zich zorgen ma- er de veiligheid van Bea- Dmdat ze zo de afsluiting centrum willen ontlo- ee, de bestrating knapt ikker van op. kgroep is een paar jaar n ontstaan na een plan gemeente om de kin- )fdjes in de Pieters- en niewijk te vervangen ïoderne klinkers. Dat inmiddels allang van ta- ar de leden van Steenrijk atarm zijn nog steeds /reden. Door de vele kui- len is het wegdek volgens hen op sommige plaatsen bijna on begaanbaar geworden en ze zien dan ook graag dat de ge meente de boel weer eens een beetje opknapt. Een routewijziging van hare majesteit kan daarbij helpen, maken ze in hun open brief duidelijk. „De straatjes waar u zult lopen worden dezer dagen speciaal voor u van daar reeds jarenlang aanwezige kuilen ontdaan. Helaas slechts op een paar plekjes, alleen daar waar u volgens het gemeentelijke plan zult lopen." Kortom, als Beatrix nu snel vraagt om de route om te gooi en, ziet Leiden zich volgens de werkgroep genoodzaakt ook andere van kasseien voorziene straten op te knappen. Bij voorbeur, zo geeft de werk groep hare majesteit in de open brief ter overweging mee, zou ze over de Nieuwsteeg en ver- De komst van koningin Beatrix naar Leiden op 29 april houdt de gemoederen bezig. Bij Eurodusnie aan de Boerhaavelaan hebben de linkse activisten zo hun eigen ideeën over Koninginnedag. Tussen hun centrum en de spoorlijn Leiden-Amsterdam staat in de tuin een guillotine opgesteld, geschilderd in het oranje, rood, wit en blauw. De kans dat Beatrix zich eind deze maand in dat gedeelte van de stad laat zien, is echter nihil. foto taco van der eb De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de sfed. volgens rond het koor van de Pieterskerk moeten lopen. Daar zijn de kuilen het ergst. En er is nog een historische verant woording ook. Nieuwsteeg en Pieterskerkhof maken namelijk deel uit van de middeleeuwse Coninxweg. En toepasselijker kan toch bij na niet? „Het bezoek van de koningin leek ons een uitgelezen mo ment om weer eens aandacht te vragen voor onze zaak", legt werkgroep-lid Thea Koppenaal uit. Of de koningin de open brief ook inderdaad onder ogen krijgt, is even afwachten. „Hoe wel, misschien sturen we haar zelf ook nog een exemplaar toe. Je weet maar nooit of het helpt." Volgens de gemeente worden er op de wandelroute van de koningin - maar ook daarbui ten - slechts wat noodrepara- ties verricht. Van een herbe strating is op dit moment nog geen sprake. Krakershandleiding Wie op internet zoekt naar ty pisch Leidse gebruiken en ge woontes heeft grote kans dat hij stuit op de Leidse Kraak- handleiding 1999/2000. Die staat sinds enige tijd bij de Di gitale Stad Leiden geparkeerd, en is een korte cursus voor voor wie op zoek is naar goed kope huisvesting maar niet he lemaal op de hoogte is van 'kraken in Leiden'. Puntgewijs worden de stappen doorgenomen. Zo meldt hoofdstukje 4.6 (De laatste praktische voorberei ding): Zoek voordat je gaat kra ken de beste manier om in het pand te komen. De meest voor de hand liggende manier is na melijk lang niet altijd de een voudigste. Je zou niet de eerste zijn die na twee uur non stop gehak op een deur er achter komt dat het raam of de ach terdeur open staat. Zorg dat je een duidelijk plan hebt voordat je gaat breken en neem vol doende gereedschap mee: mi nimaal 2 breekijzers, eventueel een kraakkrik, een hamer, steeksleutels, schroevedraaiers en wat spijkers, schroeven en houtdraaibouten. Een ervaren breekploeg heb je nodig om niet onnodig veel tijd kwijt te zijn met binnenkomen. Hoofdstuk 4.8 (Bij het pand aangekomen): Zorg dat je alle maal tegelijk aankomt en dat er niet tien mensen verdacht rond het pand hangen terwijl de breekploeg nog onderweg is. Begin onmiddellijk met breken en laat je nergens door aflei den. Zorg dat de rest in een groep om de brekers heen staat zodat het zicht op hen wordt ontnpmen. Laat nooit meer dan twee politieagenten naar binnen. Voor je het weet staat het pand vol met dienders en daar doe je dan weinig meer aan. En voor als het dan allemaal toch mis gaat, is er nog het bij geleverde pamflet 'rechten in de bak' met de aanhef: „je gaat zo direkt deelnemen aan een aktie/demo/ontruiming waar waarschijnlijk de politie op af zal komen, onder wie eventueel 'stillen' (agenten in burger die denken dat ze niet als politie agent herkend worden), tja... eerst die snor eraf mannen!" We zullen het meemaken: heel het korps Hollands Midden gaat nu naar de barbier. wim wegman annetvan aarsen Kosten herhuisvesting zes miljoen hoger De verbouwing van het Leids stadhuis pakt aanmerkelijk duurder uit. De oorzaak daarvan zijn onder meer admi nistratieve onzorgvuldigheden en onvoorziene aanpas singen. Al met al valt het hele gemeentelijke herhuisves tingsproject, inclusief verbouwing van het Stadsbouw- huis en de gebouwen van Milieu en Beheer aan de Ad miraal Banckertweg, 6,2 miljoen duurder uit dan de 55 miljoen waarop in 1997 was gerekend. Het college komt binnenkort met een dekkingsvoorstel aan de raad. leiden herman joustra De gemeente heeft ontdekt dat in de aanvankelijke plannen twee fouten zijn geslopen. Zij veronderstelde dat de 1,2 mil joen kostende renovatie van de stalen ramen aan de buitenkant van het stadhuis al in de kosten was inbegrepen. Dat bleek ech ter niet het geval te zijn. Ook schatte de gemeente de kosten van architectenbureau Trude Hooykaas, dat een vast percen tage van de bouwkosten tou cheert, bijna zes ton te laag in. Wethouder Van Rij, tot voor kort portefeuillehouder gebou wen van de gemeente, zei giste ren geschrokken te zijn van de ze ontdekkingen. „Het is een forse tegenvaller." Probleem is nu dat de gemeente voor deze extra uitgave aan het stadhuis geld moet zien te vinden in de begroting. Bovendien werd de Stadswerf niet verkocht, zoals in de ra ming van 1997 nog aangeno men werd, maar verhuurd. Het Gulden Vlies aan de Breestraat werd wel verkocht, maar na verrekening van de boekwaarde op het moment van verkoop bleef een veel lager bedrag over. De gemeente had gerekend op een opbrengst van 2,5 miljoen uit de verkoop van deze twee panden. De werkelijke inkom sten lagen liefst twee miljoen Dat de renovatie ook door een aantal bouwkundige aan passingen een stuk duurder is geworden, is op zich niets ab normaals, zegt wethouderVos, de huidige portefeuillehouder gebouwen. Bij een opknap beurt van monumentale pan den is het bij de kostenraming niet ongebruikelijk rekening te houden met minstens tien pro cent extra kosten. De extra kos ten, bijelkaar ruim 2,4 miljoen, zijn onder meer gaan zitten in het behoud van de monumen tale details. Ook bleek een extra wapening in de betonvloer van het atrium noodzakelijk. Om de kosten te dekken wil de gemeente de raad voorstel len een recente BTW-meevaller van vijf ton te reserveren voor het herhuisvestingsproject en de winst van zeven ton op de verkoop van een pand uit ge meentelijk bezit. Ook wil het college de renovatiekosten (1,2 miljoen) van de stalen ramen uit een speciaal potje halen. Voor het resterende bedrag van 3,8 miljoen is nog geen dekking gevonden. Het is niet de eerste keer dat de gemeente bij het herhuisvestingsproject met óverschrijdingen kampt. In 1994 bleek de huisvesting zeven miljoen duurder te zijn, wat een paar maanden later was opge lopen tot acht miljoen. Partijen: bezwaren tegen Exodus Huis terecht afgewezen vendaal-Oost vertegenwoor digt, kondigde aan dat hij op nieuw bezwaar zal aantekenen wanneer de gemeente een vrij stelling van het bestemmings plan aanvraagt. Hij meent dat het college een verkeerde voor stelling van zaken geeft over onder andere de te verwachten recidive bij de bewoners van het Exodus Huis en over hun achtergronden. „Het college stelt dat er aan de Plantage 16 alleen goed- gemotiveerde ex- -gedetineerden komen te wo nen. Maar ik weet dat de deur op een kier is gezet voor ook de huisvesting van gedetineerden. Exodus heeft die laatste groep nodig vanwege de vergoedin gen die justitie ervoor geeft." Wethouder H. Baaijens (wel zijn, zorg) die in de commissie voor ruimtelijke -ordening een toelichting gaf, bekende dat er in de toekomst - zoals de om wonenden vrezen - inderdaad wellicht ook gedetineerden in de laatste fase van hun strafuit- zitting in het Exodus Huis ko men te wonen. leiden annet van aarsen Het Exodus Huis, dat ex-gedetineerden een nieuwe kans moet bieden, komt, als het aan de politiek ligt, gewoon in het pand aan de Plantage 16. De gemeenteraadsfracties ga ven het college gisteravond unaniem gelijk dat het de be zwaren uit de buurt naast zich neer had gelegd. Exodus Leiden probeert intussen de omwo nenden op allerlei manieren te gemoet te komen. Gisteravond beloofde voorzitter Bremmer van de stichting dat er in het huis, waar twaalf mensen ko men wonen, hoogstwaarschijn lijk 24 uur per dag toezicht zal komen. Volgens eerdere afspra ken zouden de toezichthouders om tien uur 's avonds de deur achter zich dichttrekken en zi- ich de volgende ochtend pas weer om zeven uur melden. De buurtbewoners nemen er overigens geen genoegen mee. Advocaat A. van der Pluijm, die 145 omwonenden en de inder haast opgerichte Stichting Le- leiden herman joustra driehonderd gulden per vier kante meter een te groot obsta kel voor de stichting zijn ge weest. In het verleden zag de stichting al pogingen afketsen om tot een biljartcentrum aan het Maansteenpad in de Mors en de Flevoweg te komen. De organisatie werd twee jaar geleden opgericht om de bil- jartsport in Leiden uit het slop te halen. Hoewel de belangstel ling voor de sport onvermin derd groot is volgens de stich ting, melden steeds meer beoe fenaren zich aan bij verenigin gen buiten de stad omdat die dikwijls over betere faciliteiten beschikken, zoals grote wed strijdtafels. In de Leidse cafés, waar de meeste biljarts staan, ontbreekt hiervoor meestal de ruimte. Een groot biljartcen trum zou in deze leemte moe ten voorzien. Hoewel de stichting nog geen eigen onderkomen heeft, is zij al wel geruime tijd actief met het geven van biljartlessen. De ze vinden plaats op verschillen de plaatsen in de stad, zoals verzorgingshuizen, waar een biljart aanwezig is. Er komt voorlopig geen biljart centrum in Zuid-West. De Stichting Leidse Biljart Akade- mie, die al twee jaar plannen heeft voor zo'n centrum, ziet na een korte inventarisatie geen mogelijkheden. Volgens de stichting is er in de wijk geen ruimte die geschikt is voor het op grote schaal beoefenen van de biljartsport. De twee ruimten die men be keek voldeden in elk geval niet aan de eisen. Zo beoordeelde de stichting een pand aan de Kennedylaan, dat nog in ge bruik is als garage maar op ter mijn leegkomt, als ongeschikt. Het pand is met een oppervlak te van ruim vijfhonderd vier kante meter weliswaar ruim ge noeg, maar stutpalen die het plafond ondersteunen maken het onmogelijk een flink aantal biljarttafels te plaatsen. Datzelf de zou ook gaan gelden voor het nog te bouwen pand op het voormalige HCW-terrein. Ook daarin zouden stutpalen wor den geplaatst. Bovendien zou in dit geval ook de huur van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 13