eiden Regio Politie treedt strenger op tegen geluidsoverlast Mysterie rond oud penseel is bijna opgelost 'Geen rellen op Koninginnedag' techter spreekt krakers >and Lammermarkt vrij ijk vreest verlies historisch rakter van Aalmarktgebied Bloemenman probeert het weer Zwembad legionella-vrij, gebruikers blijven bezorgd \Cj[Tn uv de \C*is uNSDAG 29 MAART 2000 bitruiming gemeente onterecht robbert minkhorst jemeente Leiden heeft be- van dit jaar ten onrechte kraakpand aan de Lam- rmarkt laten ontruimen, heeft de politierechter in Haag gisteren bepaald, rechter sprak de krakers die toen waren gearres- d. 3 23 januari drongen acht isen van het Kraakspreek- Leiden het pand Lammer- kt 43 binnen. De gemeen- oeg de politie om de kra- weg te jagen. Volgens Lei- was het gebouw op de c van de Lammermarkt en Lange Scheistradt in ge- als tijdelijk depot voor ;eum De Lakenhal dat achter ligt. De politie ar- erde alle krakers bij de ruimingsactie, isteren kwam de zaak Tegen de krakers werd gevangenisstraf van een k geëist. De Lakenhal ver- ;de bovendien een schade vergoeding van ruim 3.000 gulden. De politierechter oor deelde echter dat zowel de ge meente als het museum geen enkel bewijs kon leveren voor hun bewering dat het vroegere onderkomen van uitvaarton dernemer Ad Sanctos in ge bruik was, ook al stonden er stoelen opgeslagen. Het ge bouw is wel een van de pan den in de omgeving dat het museum nodig heeft voor zijn toekomstige uitbreiding. De rechter verwees in zijn vonnis naar de verklaring van Lakenhal-directeur J. Bolten, die zelf niet wist dat het pand voor haar museum in gebruik was. „Pas na contact met ge meenteraadsleden kwam voor haar vast te staan dat dat zo was", licht advocaat M. Lindt- hout van het Kraakspreekuur toe. „Dat gaf de indruk dat er sprake was van schijngebruik. De rechter heeft daardoor be paald dat het pand niet in ge bruik was." De eis tot schade vergoeding wees hij af. herman joustra tschalige winkels en ver hebben de hoogste prio- in de gemeentelijke plan boor het Aalmarktgebied, n praat voornamelijk over :onomische haalbaarheid le varianten die voor dat deel worden ontwikkeld, it niets blijkt dat de ge- te rekening houdt met de :he kanttekeningen die de ipen tijd zijn gemaakt tij- verschillende bijeenkom- Dat is de kern van de brief Vereniging voor de Pie- en Academiewijk en Le- ial-West aan de gemeente gestuurd, naar aanleiding et voorontwerp stadsver- ringsplan. Iruk op het historisch ezicht, kleinschalige uur en het behoud van menten waren de uit- Dunten die de gemeente 'aar juni nog formuleerde iet gebied. Maar die uit- punten lijken in strijd met ootschalige karakter van stads vern ie uwingsplan iteert de wijkvereniging. lagt zich af of 'de klein te, historische structuur' 2 buurt bewaard kan blij- ezien de plannen van Lei- den voor een parkeergarage, grootschalige winkeleenheden, een discotheek en een bio scoop. 'Hoe wordt voorkomen dat de Aalmarkt, zeker na het verdwijnen van de Aalmarkt- school en andere panden, het voorkomen krijgt van een win kelcentrum in een willekeurige nieuwbouwwijk?' Andere vragen die de wijkver eniging stelt zijn onder meer hoe de overlast van het uit gaanspubliek kan worden voor komen, hoe de overlast van het verkeer van en naar de parkeer garage en de overlast van het laad- en losverkeer kan worden ingedamd, en hoe de woon functie in het gebied kan wor den versterkt zonder dat de wo ningen worden weggemoffeld. leiden De 'Bloemenman' is weer terug op de Visbrug. Anderhalf jaar kunstenaar Gerard Brouwer. De andere beelden staan ook in het geleden werd het beeldje door een vrachtwagen van zijn sokkel gere- marktgebied. Zo staat de 'Visverkoper' bij 't Gangetje en de 'Laken- den. Vanwege de zware beschadigingen moest het naar een smederij koopman' bij de Koombrug aan de kant van de Botermarkt. Wie het om te worden hersteld. De Bloemenman is onderdeel van een serie beeldje destijds omver heeft gereden is niet bekend. De gemeente van drie beelden van marktkooplui gemaakt in 1987 door de Katwijkse draait op voor de zevenduizend gulden schade, foto rtfiELCO kuipers De politie in Leiden en Voorschoten gaat veroorzakers van geluidsoverlast in woningen harder aanpakken. Bleef het tot voor kort vaak bij praten en een waarschu wing, per 1 april worden gele en rode kaarten uitgereikt. leiden eric-jan berendsen1800 meldingen over herrie binnen. De nieuwe aanpak Per jaar komen er ongeveer moet dit aantal met twintig K0ELEMEIJER HOVENIERS B.v De hof van heden Verkoop hardhouten schermen op maat gemaakt Ontwerpafdeling, tuinaanleg- en onderhoud Purmerenderweg 43. 1461 DD Z.O.Beemster Tel. 0299-684010. Fax 0299-684042 procent verminderen en boven dien eenduidigheid in het be leid bewerkstelligen. Strakker aansturen, heet dat in politiejargon. Gebleken is dat een groot deel van de meldin gen op dezelfde personen en adressen betrekking heeft. Tot voor kort kwamen er te veel verschillende agenten op die probleemadressen langs. Om dat daarom niet goed in kaart werd gebracht dat het om de zelfde veroorzakers van herrie ging, bleef het vaak bij praten en een waarschuwing. Vanaf zaterdag komt daar verandering in. Bij een eerste klacht over geluidsoverlast krijgt de veroorzaker de gele kaart. Bij een tweede klacht penseel dat onlangs in de 7 lm van de Rijnsburgersin- gevonden, kan heel goed embrandt hebben toebe- Dat zegt Ingrid Moer- conservator van gemeen- museum De Lakenhal. De :ocht naar vermeende Igangers rond de Rijnsbur- rug leverde onlangs geen men op, maar wel vier els, stukken aardewerk met esten en de overblijfselen vaarschijnlijk een houten epje uit de zeventiende Daarin bevond zich vol- stadsarcheoloog Maarten ïans ook een houten ge- svoorwerp. „Het lijkt op >enseel en is goed gecon- erd omdat het verpakt en dicht onder het water Moerman en een aantal laar medewerkers hebben oorwerp nu ook bekeken mcluderen voorzichtig dat iderdaad wel eens om een el van Rembrandt zou en gaan. Kunstschilder Dick Kerkvliet (50) van het Rembrandtatelier op de Stadstimmerwerf aan het Kort Galgewater legde vorige week het verband tussen het vermoedelijke penseel, de verf- resten en één van 's lands grootste schilders, Rembrandt van Rijn. Volgens conservator Moerman zit Kerkvliet op het goede spoor maar zij sluit niet uit dat het penseel aan Jan Lie- vens heeft behoord die met Rembrandt in Leiden van 1624 tot 1631 een atelier deelde. „Rembrandt werkte in zijn Leidse periode nauw samen met Jan Lievens in een atelier dat vermoedelijk aan de Mus- kadelsteeg stond. Maar ook Gerrit Dou, een leerling van Rembrandt is waarschijnlijk vaak in dat atelier geweest", al dus Moerman. Volgens de con servator was het in die tijd bo vendien normaal dat leerlingen in het atelier verf voor hun meester maakten. „En die verf kan best vervoerd zijn in een De Mare en de Marepoort in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Via dit water en de stadspoort ver trok Rembrandt per scheepje in 1631 van Leiden naar Amsterdam. De Blauwe Steen, die al 700 jaar irt de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. scheepje. Dat ging in die tijd in aardewerk potten of varkens blazen. In 1631 vertrok Rem brandt van Leiden naar Am sterdam met de trekschuit. Dat ging via de Rijnsburgersingel en de Mare die toen nog een echte uitvalsvaarweg was om dat hij op open water, de I.eid- sche Meer, uitkwam. De hele Haarlemmermeer was toen im mers nog niet drooggelegd." Moerman onderschrijft de me ning van stadsarcheoloog Dol mans dat het hout in redelijke staat verkeert. „Het heeft in de bodem gelegen en is goed ge conserveerd." Momenteel wor den de vondsten in het Archeo logisch Centrum en De Laken hal aan een intensief onder zoek onderworpen. Er wordt gedetermineerd want ook bij voorbeeld de vorm zegt iets over de leeftijd van een pen seel. Daarnaast wordt het scheepshout dendrochronolo- gisch geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de oudheid door de jaarringen op de dwarsdoor snede van het hout te bestude ren. Daarbij is de hulp ingeroepen van experts. Dolmans en Moer man maken de uitkomsten van het onderzoek zeer binnenkort bekend. Tortelduifjes Bruidspaar onder de pannen: tortelduifjes dakloos. Onder die kop schreven wij vorige maand een stuk over twee witte duiven die werden losgelaten tijdens een trouwceremonie in het Leidse stadhuis. Het resultaat foto mark lamers was dat het bruidspaar dolge lukkig was en de tortelduifjes ontheemd. Want de arme vo gels wisten absoluut niet meer waar zij waren en bivakkeerden afwisselend op de dakkapellen van het stadhuis en de gevel boven dameslingeriezaak Hunkemöller. Raadslid Egon Snelders van D66 trok zich het lot van de beestjes aan en schreef partij genoot en verantwoordelijk wethouder Alexander Pechjold een briefje. Waarde partijge noot, kan dit allemaal maar, mag dit allemaal maar en hoe ziet de toekomst voor de dui ven er uit? Daar kwam de in houd van het schrijven zo on geveer op neer. Pechtold schrijft in zijn ant woord aan zijn waarde partij genoot dat hij een duivendes- kundige heeft ingeschakeld die bereid was te proberen de twee losvliegende duiven te vangen en bij bijvoorbeeld een kinder boerderij onder te brengen. Tamme duiven zijn namelijk niet in staat om zelf voldoende voedsel en water te bemachti gen of een plek te zoeken waar deze essentiële zaken des le vens voorradig zijn. De speur actie rond het stadhuis naar het duivenstel heeft echter niets opgeleverd, moet Pecht old spijtig erkennen. Waar schijnlijk is hulp te laat geko men... Pechtold heeft ook gekeken of er (gemeentelijke) regels zijn die'het loslaten van duiven ver bieden. Deze blijken er niet te zijn anders dan dat het mis handelen van dieren in het al gemeen natuurlijk verboden is en de behandeling van tamme duiven die aan hun lot worden overgelaten een vorm van die renmishandeling betekent. In overleg met burgemeester Jan Postma is nu besloten om de informatiefolder over on dertrouw en huwelijk uit te breiden met een alinea waarin deze problematiek onder de aandacht wordt gebracht en trouwlustigen uitdrukkelijk wordt verzocht om van het los laten van tamme duiven af te zien. Indien dit het gewenste effect heeft, kan hiermee wor den volstaan. Wanneer dit niet het geval is, kan altijd nog een formeel te regelen verbod wor den overwogen. Voor postdui ven die zelf naar 'huis' terug vliegen, kan wel een uitzonde ring worden gemaakt. Onder dankzegging voor uw actieve signalering, Alexander Pechtold, zo eindigt de wet houder zijn antwoord aan zijn waarde partijgenoot. eric-jan berendsen leiden ruud sep binnen een half jaar wordt geel omgezet in rood plus een boete van 150 gulden. Komt er bin nen een half jaar na het uitde len van de rode kaart opnieuw een klacht binnen over hetzelf de adres dan wordt de verster ker in beslag genomen en ver beurdverklaard. Bovendien wordt er een boete van 500 gul den uitgeschreven. Bij een vierde klacht wordt wederom proces-verbaal opge maakt en wordt alle geluidsap paratuur door de politie in be slaggenomen en verbeurdver klaard. De veroorzaker van de herrie moet zich bovendien voor de rechter verantwoorden voor zijn gedrag. De sluiting van het zwembad zou in eerste instantie tien da gen duren. Het werd uiteinde lijk meer dan vier keer zo lang. De gehandicaptenorganisaties klagen dat zij steeds zelf maar moesten uitzoeken of het bad al weer open zou zijn. Doeswijk kan wel begrip opbrengen voor die klacht. „Ik kan me voorstel len dat die groepen in de tus sentijd het idee hadden: we ho ren niks, hoe zit dat dan?" Dat het bad zo lang dicht bleef, kwam onder meer doordat de waterleidingen van de douches volledig vervangen moesten worden om de besmetting de kop in te drukken. Eén gebruikster van het zwembad werd tijdens de slui ting van het zwembad in het ziekenhuis opgenomen met 'longontstekingsverschijnse len'. In eerste instantie bestond het vermoeden dat dit weieens verband zou kunnen houden met de legionella-besmetting. „Maar het ziekenhuis kon een paar dagen later al melden dat er geen verband was", vertelt Doeswijk. Tijdens de zes weken dat het bad gesloten was, konden de doelgroepen die aangewezen zijn op extra warm water ner gens anders terecht. En dat maakt de gebruikers nogal be zorgd over wat er staat te ge beuren wanneer het bad in het voorjaar van 2001 tegen de vlakte gaat. Een nieuw bad komt pas na de zomer van 2002 beschikbaar in het nieuwe reva lidatiecentrum aan de Wasse- naarseweg. Waar de gehandicapte zwem mers in de anderhalf jaar die daar tussen ligt terecht kunnen, is nog niet bekend, geeft Does wijk toe. „We proberen alterna tieven te vinden voor de doel groepen, maar we hebben nog geen concrete oplossingen, al wordt daar wel aan gewerkt." Het zwembad van de Mytyl school aan de Blauwe Vogelweg is sinds deze week weer open. Het bad was anderhalve maand gesloten nadat de legionella- bacterie was aangetroffen in de doucheleidingen. Voor de ge handicaptenorganisaties die gebruikmaken van het zwem bad is de zaak met de herope ning echter nog niet afgelopen. Zij klagen over een slechte in formatieverstrekking, hebben vragen over mogelijke zieken als gevolg van de besmetting en maken zich zorgen over wat er gaat gebeuren wanneer het zwembad over een jaar defini tief dicht gaat. In de douches bij het zwem bad werd begin februari tijdens een routinecontrole de le- gionella-bacterie gevonden. De •douches werden gesloten en kort daarna ook het zwembad zelf. „We bedachten ons na eni ge tijd dat het niet gek was om ook het bad zelf te controle ren vertelt directeur Q. Does wijk van het Bureau Openbaar Onderwijs, waaronder de My tylschool valt. In chloorwater kan de bacterie in principe niet overleven, maar omdat het zwemwater bij de Mytylschool met maximaal 33 graden ex treem warm is, werd hier toch het zekere voor het onzeker ge nomen. Overigens bleek het zwemwater legionella-vrij te zijn. Dat in eerste instantie alleen de douches werden gesloten en later het hele bad. leidde tot de nodige verwarring. Een groep van gehandicapten sportvereni ging De Sleutels lag op 10 fe bruari al in het zwembad, toen de directeur van de Mytyl school hen kwam vertellen dat niet alleen de douches, maar ook het bad inmiddels verbo den terrein was. Anti-monarcliistische beweging COMODO: doel op zeer korte termijn te komen tot een volledige ont binding van de Nederlandse monarchie." De guillotine, die het comité als mascotte voert, zou - zo valt te lezen in Dusnieuws - abso luut niet verwijzen naar plan nen om op Koninginnedag tot ernstige ordeverstoringen te ko men. Het apparaat is slechts het internationaal symbool voor de anti-monarchistische beweging, aldus het COMODO- lid. „Natuurlijk willen we dat ding niet echt gebruiken. We zijn namelijk principieel tegen de doodstraf. Het is gewoon een sterk en duidelijk sym bool." Minder sterk en duidelijk zijn tot nog toe de plannen van CO MODO op Koninginnedag. „Over de vorm van wat we wil len doen: de ontwikkeling hier van is nog in een dynamische fase", merkt .het COMODO-lid slechts op. Op 1 april schijnt er alvast een voorproefje te zijn: „Dan hebben we de officiële onthulling van onze mascotte, de oranje guillotine gepland." Eén ding zit COMODO niet lekker: de noodverordening die de gemeente gaat gebruiken op 29 april. „Die noodverordening is natuurlijk belachelijk want COMODO heeft nooit rellen of ordeverstoringen aangekon digd, laat staan dat enige auto riteit ooit geïnformeerd heeft wat we van plan zijn. We laten ons echter niet afschrikken door zo'n noodverordening. We verzinnen wel een list." Leiden schijnt op 29 april wei nig te vrezen te hebben van het Comité Mars op de Oranjes (COMODO). Dat. althans, ver kondigt de actiegroep zelf in het laatste nummer van Dus- nieuws, een uitgave van Euro- dusnie. Op de vraag of er rellen komen, antwoord een COMO- DO-lid: „Welnee. Denk je nou echt dat we rellen willen orga niseren met tienduizenden oranjefreaks en bijna duizend agenten in de stad? Dan moet Eurodusnie, net als de Oranjes zestig jaar geleden, op de vlucht naar Engeland." Dat 'Eurodusnie' in het citaat moet een vergissing zijn, of an ders spreekt de naamloze geïn terviewde met 'gespleten tong'. Want eerder in het vraagge sprek ontkent hij dat COMODO een dekmantel is van het anar chistisch collectief aan de Boer- haavelaan. „Dus niet, anders hadden we het comité wel Be- adusnie genoemd. COMODO is wel degelijk een landelijke orga nisatie waar mensen uit meer dan tien verschillende steden aan meewerken. We wisten wel dat iedereen meteen aan Euro dusnie zou denken: de Mars gaat nu eenmaal in Leiden plaatsvinden." Wie er achter COMODO zit ten, valt te lezen in het mani fest, dat het comité sinds enige tijd op internet heeft staan. „COMODO bestaat uit linkse en anarchistische organisaties en individuen en stelt zich tot De kassen zijn weer open! Kom kijken, ruiken en proeven met het hele gezin. Kom naar Roelofarendsveen en Rijnsburg op zaterdag 1 april. Volg de routeborden. Informatie over andere regio's? Bel gratis 0800 0230199 of kijk op Internet www.komindekas.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 15