Geweld overschaduwt bezoek Clinton aan India KFOR stelt 'vertrouwenszone' in bij brug Mitrovica NAVO-baas Robertson kent geen zelfkritiek H Buitenland Tuta 'grote vis' voor Joegoslavië-tribunaal NAVO geeft eindelijk gebruik uraniummunitie in Kosovo toe Genendatabank voor vermiste Chineesjes Verklaring waterforum verscherpt ak v, )rang-oetan over tien jaar weg' r k *rta» Als de verwoesting van de bossen op Borneo en Suma- in het huidige tempo doorgaat, is de orang-oetan over tien uit zijn natuurlijke omgeving verdwenen. De mensaap zal alleen nog in dierentuinen voorkomen, zo waarschuwen lerikaanse onderzoekers vanuit Indonesië. Sinds 1998 ver- l.Siijnen jaarlijks alleen al duizend orang-oetans in de regio user op Sumatra, waar de onderzoekers werkzaam zijn. De omaamste oorzaken zijn stroperij en de bosbranden die hoe- va, [jaarlijks aansteken om landbouwgrond te verkrijgen. Vooral g enorme branden van de laatste jaren zijn een ramp voor het r. De boeren op Borneo en Sumatra hebben steeds meer 1 po dbouwgrond nodig, onder meer door immigratie uit Java en explosieve groei van de autochtone bevolking. 9' erechting nazi-arts opgeschort hen Een Oostenrijkse arts die volgens aanklagers de dood n zeker negen kinderen in een door de nazi's opgezette eu- inasiekliniek in Wenen op zijn geweten heeft, gaat waar- lijnlijk vrijuit. Gisteren stelde de rechter het proces tegen de ji-jarige Heinrich Gross, neuroloog in ruste, voor onbepaalde Jluit, nadat een door de rechtbank aangewezen psychiater I verklaard dat de dementie die in 1998 bij Gross was gecon- teerd is voortgeschreden. De rechter gaf opdracht de komen- 5 Zes maanden nader medisch onderzoek te verrichten. Gross, na de oorlog een glanzende carrière doorliep, stond twee- sn tal eerder terecht. In 1950 werd de zaak afgeblazen wegens ier mfouten, en in de jaren tachtig bleken de aanklachten we- ;<jis doodslag te zijn verjaard. ak onden: Harare hitst krakers op iden De Britse regering heeft het bewind van president Mu- Ci ie van Zimbabwe gisteren beschuldigd van 'ophitsing'. Hara- doet dit volgens Londen door de politie geen opdracht te ge- zwarte bezetters van ongeveer vijfhonderd blanke landerij- jte verwijderen. Het Hooggerechtshof van Zimbabwe had de [etters vrijdag opdracht gegeven de landerijen binnen 24 uur erlaten, omdat hun actie Ulegaal is. Tot grote woede van 2 igabe heeft Londen geweigerd de blanke boeren schadeloos zullen stellen als hun gronden worden onteigend. Volgens de sident zou het dit als vroegere koloniale mogendheid wel leten doen. De meesten van de circa 75.000 blanke Zimbab- nen zijn van Britse afkomst, en nog altijd heeft eenderde van een Brits paspoort. russel weert enkelwandige tankers r( |}sel» De Europese Commissie wil vanaf 2005 enkelwandige 'tankers stapsgewijs weren uit de Europese wateren. Zij wü 'f B trmee een herhaling voorkomen van de ramp met de tanker b ka, die in december voor de Franse westkust verging. Het bod is onderdeel van een pakket voorstellen, zoals scherpere ïtrole in de EU-havens en op keuringinstanties. Milieu-orga- ^Jaties zoals Greenpeace en het Wereldnatuurfonds zijn daar a i groot voorstander van. Moderne tankers hebben een dub- ^|e wand. Bij ongelukken scheuren die schepen minder snel in, waardoor de kans op een milieuramp minder groot is. De nmissie roept oliemaatschappijen op onderling af te spreken tankers ouder dan vijftien jaar meer te charteren, tenzij die bevredigende staat' zijn. liwan staat handel met China toe hel K0 ELi Drie dagen na de Taiwanse presidentsverkiezingen lijkt spanning tussen het eiland en China te verminderen. Als ge- ]k 1( ir van goede wil trok Taiwan gisteren het decennia oude ver tin dat directe handelsverbindingen met het communisti- le vasteland regelt. Tot nu toe liepen deze contacten via Jij ng Kong. Peking eist al lange tijd dat het verbod verdwijnt, oude Taiwanese Kwomintang-regering voelde daar echter ts voor. De Taiwanezen kozen zaterdag Chen Shui-bian van oppositionele DPP tot president. Zij maakten daarmee een mi de aan vijftig jaar bestuur door de nationalistische Kwomin- g. Meer dan 40.000 Taiwanese bedrijven hebben ongeveer 90 jard gulden in het vasteland geïnvesteerd, maar moeten alles el^ Hong Kong afwikkelen. pok eno beslist over asielverzoek Elian C MLï De Amerikaanse minister van justitie, Janet Reno, heeft bevoegdheid te beslissen over de asielaanvraag van het zes- ge Cubaanse vluchtelingetje Elian Gonzalez. Dat heeft een eraal gerechtshof in de Verenigde Staten gisteren besloten. in Amerika woonachtige familieleden van Elian verloren irmee het proces dat ze hadden aangespannen tegen de Im- I gratie en Naturalisatiedienst (INS), van wie Elian terug moet ir zijn in Cuba woonachtige vader. Die wil dat de jongen on- wijld terugkeert, en beweert dat zijn zoontje door de moeder iC|l d ontvoerd. Elian werd in november vorig jaar voor de kust ide staat Florida uit zee gered. De boot waarmee hij en zijn 2 eder naar de VS probeerden te vluchten was omgeslagen. Elf ide veertien opvarenden, onder wie de moeder, overleefden ongeluk niet. if in Nieuw-Guinea gevonden ney Na een verwoede speurtocht is in Papoea Nieuw-Gui- de plek gelokaliseerd waar een krat met duizend kilo dode- icyanidepillen is neergekomen. Een helikopter was die gis- n verloren. Het is nog onduidelijk in hoeverre het vergif een reiging vormt voor de dorpen en rivieren in de omgeving, krat pillen, bestemd voor een goudmijn, werd aan een touw 4 Ier de helikopter vervoerd. Het is onduidelijk of de kist bij rkomst intact is gebleven, of dat hij uiteen is gespat, waar de dodelijk lading zou zijn vrijgekomen. De cyanide is vol- - de politie en de mijnbouwkundigen terechtgekomen in r ruig terrein. Ooggetuigen zouden hebben gemeld dat de in een boom hangt. <?b' ilitie VS schiet gijzelnemer dood das Palk» De Amerikaanse politie heeft gisteren een man dood -ojchotën, die drie mensen gijzelde. Hij werd ook van vier iorden verdacht. De gijzeling duurde vijf dagen. Joe Palc- ski gijzelde vrijdagnacht de moeder van zijn ex-vriendin, r nieuwe vriend en diens 12-jarige zoon in een huis bij de en in Dundalk bij Baltimore. De gijzeling was het laatste ifdstuk van het drama-Palczynski, dat op 7 maart begon met noord op een vriendin van ex-vriendin Tracy Whitehead. Hij oot tevens haar echtgenoot en buurman dood, waarna hij cy gijzelde. Zij wist te ontsnappen, maar niet voordat Palcz- ;i een vrouw had doodgeschoten terwijl hij haar auto pro- Ie te stelen. Tijdens deze schietpartij raakten een moeder iar 2-jarige dochter gewond. natie over de beurs en het presenteren van uw ledrijf of onderwijsinstelling tijdens deze beurs: O. G. Z. b.v. Amerikaanse president veroordeelt aanslagen DEN HAAG yP-ANP De eerste dag van het bezoek van de Amerikaanse presi dent Clinton aan India is overschaduwd door ernstig ge weld in Kashmir. Na de moord door militante moslims op 35 sikhs, raakten vijf agenten gewond toen moslims met raketten een aanslag op hun bureau pleegden. Later op de dag raakte een Indiase soldaat gewond toen mili tanten een militair terrein in Srinagar aanvielen. NEW DELHI-ISLAMABAD ANP-Rtr-AFP Clinton, die onlangs Kashmir de 'gevaarlijkste plaats op aar de' noemde, veroordeelde de aanslagen direct. Hij riep op tot een dialoog over het betwiste gebied. „Het geweld moet stop pen." De Amerikaanse presi dent noemde de moorden 'meedogenloos'. India houdt Pakistan verant woordelijk voor het bloedbad onder de sikhs. De Indiase ad viseur voor de nationale veilig heid, Mishra, noemde de radi cale, door Islamabad gesteunde islamitische organisaties Lash- kar-i-Taiba en Hizbul Muja- hideen als schuldigen. Een lei der van de laatste groep be schuldigde India er echter van dat het zelf de sikhs vermoord de om tegenstanders van het Indiase bestuur in de regio als terroristen te kunnen afschilde ren. Pakistan speelde de bal naar India terug. Minister van bui tenlandse zaken Sattar veroor deelde de moord in scherpe be woordingen, en eiste een on derzoek naar de daders. India en Pakistan beschuldigden el kaar gisteren over en weer van schending van de demarcatie lijn, die Kashmir sinds 1949 ver deelt. Beide kernmachten voer den al twee keer een grensoor- log over de door moslims gedo mineerde staat in de westelijke Himalaya. Clinton, die een reis door Zuid-Azië maakt en maandag al Bangladesh aan deed, brengt zaterdag een blik sembezoek aan Pakistan. Die visite kreeg gisteren een extra lading, doordat de voormalige Pakistaanse premier Sharif een beroep op hem deed. Sharif, die vorig jaar oktober door de sterke man generaal Musharraf werd afgezet, hangt de doodstraf boven het hoord wegens onder meer poging tot moord. De ex-regeringsleider wil dat Clinton voor herstel van de Pakistaanse democratie pleit. Eerder kondigde de Ame rikaanse president al aan om vrijlating van Sharif te zullen vragen. Met de Bosnische Kroaat Mla- den Naletilic, alias Tuta, heeft het Joegoslavië-tribunaal giste ren een 'grote vis' in handen gekregen. Hij was een van de breinen achter de oorlog tussen Bosnische Kroaten en Bosni sche moslims in 1993-94. Naletilic was niet alleen plaatselijk commandant in Mostar van de KB, een militie van (ex-)criminelen die hij zelf heeft opgericht. Hij was ook kind aan huis in Zagreb, en kan volgens ingewijden een boekje opendoen over de betrokken heid van het Tudjman-bewind bij oorlogsmisdaden in Bosnië. Volgens het onafhankelijke Kroatische weekblad Globus was Tuta zonder afspraak wel kom in het presidentieel paleis van de in december overleden Tudjman. De radicale nationa list Naletilic onderhield ook nauwe banden met de machti ge Kroatische minister van de fensie, Gojko Susak, die in 1998 stierf. Tudjman had de ambitie om delen van Bosnië in te lijven bij Kroatië. Andere bevolkings groepen moesten daarvoor worden verdreven. De aankla gers van het tribunaal proberen in diverse processen te bewij zen dat vanuit Zagreb opdracht werd gegeven tot die etnische zuiveringen. Het Tudjman-be wind traineerde zijn uitlevering, mogelijk uit vrees dat bepaalde feiten naar boven zouden ko men. De nieuwe centrum-linkse regering van Kroatië heeft het tribunaal alle medewerking be loofd. Probleem bleef de zwak ke gezondheid van Naletilic, die enkele hartoperaties heeft on dergaan. De inmiddels 53-jarige Naletilic was voor de oorlog agent van de geheime politie van het oude, grotere Joegosla vië. Later werd hij chef van de maffia van Mostar en zette hij zijn militie KB op. Etnisch-Albanese vrouwen steken de voetgangersbrug over de Ibar in Mitrovica over om naar hun werk in het Servische deel van de stad te gaan. FOTO EPA ANJA NIEDRINGHAUS BEDRIJVE noeten studerend en werkzoekend Noord-Holland op zaterdag 6 en zondag 7 mei 2000 in de Extran Sporthal GENEVE BOB KROONCORRESPONOENT Na lang aandringen van UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, heeft de NAVO eindelijk toegegeven tij dens de luchtoorlog in Kosovo vorig jaar bijna tien ton anti- tankmunitie van verarmd ura nium (DU) te hebben gebruikt. Al tijdens de Golfoorlog van 1991 bleek het pantserdoorbo- rende DU een even effectief als omstreden wapen, dat tot ern stige gezondheidsklachten zou kunnen leiden. Milieuorganisaties, maar ook Nederlandse overheidsinstan ties, hadden vorig jaar al hun bezorgdheid geuit over het ge bruik van DU-granaten in Kos ovo door de Amerikaanse luchtmacht. Maar vorig jaar kon UNEP ter plaatse geen stra ling of uraniumstof constate ren, omdat men bij gebrek aan NAVO-informatie niet wist waar men precies moest zoe ken. Nu blijkt uit een rapport dat NAVO-baas Robinson vorige maand aan de VN vrijgaf, dat bij acties tegen Servische pant servoertuigen niet minder dan 31.000 DU-granaten zijn afge vuurd. Dit is de standaardmu nitie van Amerikaanse AIO ge vechtsvliegtuigen, de zoge noemde 'tank busters'. Volgens de NAVO was vooral het grensgebied met Albanië het doelgebied van A10-acties, alsmede de streek rond Pee en Prizren, waar nu ook Neder landse KFOR-eenheden zijn ge legerd. Maar blijkens het sum miere NAVO-kaartje is ook el ders in Kosovo de gewraakte munitie gebruikt. De minieme en nauwelijks meetbare straling van verarmd uranium is niet het grootste ge vaar. Maar bij de inslag verpul vert een DU-granaat, en daar door komt uraniumstof vrij. In hoeverre dit een direct gevaar is voor de gezondheid, staat nog steeds niet vast. Volgens som mige wetenschappers kan het stof van dit zware metaal kan kerverwekkend zijn. Wat de UNEP vooral interes seert, is of uraniumdeeltjes door landbouwgewassen of grondwater zijn opgenomen. Opvallend in dit verband is, dat Italiaanse en Duitse KFOR troe pen geen plaatselijke land bouw- of zuivelproducten mo gen consumeren. Of dezelfde instructies gelden voor Neder landse KFOR-eenheden, kon men in Genève niet bevestigen. PEKING AFP China heeft een begin gemaakt met een kaartsysteem dat de ge netische informatie van honderden kinderen bevat. De kaarten bak moet de politie helpen ontvoerde kinderen op te sporen Een hoge politiefunctionaris zei dat de politie eveneens het ge netisch materiaal van de ouders van vermiste kinderen verza melt, zo meldde het dagblad China Daily. In China worden vaak jongetjes ontvoerd door echtparen zonder mannelijke erfgenaam. De kinderen worden op zeer jonge leeftijd ontvoerd, zodat zij niet weten wat hun achter naam is, wie hun ouders zijn en waar hun ouderlijk huis is. Op het Chinese platteland slaan de meeste kidnappers hun slag. De ouders zonder zoontje leggen ongeveer 2.700 gulden neer voor een ontvoerd kind. In China zijn paren die alleen een dochter hebben bereid al les te doen om een zoontje te krijgen. Peking besloot iets meer dan twintig jaar geleden één kind per gezin toe te staan. Tegen standers van dit beleid beschuldigen China ervan dat het zijn burgers op gewelddadige wijze tot abortussen en andere 'af schuwelijke maatregelen', zoals het ontvoeren van kinderen, dwingt. In China krijgt een gepakte kidnapper tussen de vijf en tien jaar gevangenisstraf. De kopers van de kinderen hangt drie jaar boven hun hoofd als de politie hen ontmaskert. BRUSSEL MARC PEEPERKORN CORRESPONDENT „De juiste actie op het juiste moment. De wereld is een stuk veiliger geworden." Meer woor den heeft NAVO-baas lord Ro bertson niet nodi'g om één jaar na dato de geallieerde interven tie in Kosovo te rechtvaardigen. Kritiek op de duizenden bom- bardementsvluchten doet hij af als 'modieus gezever'. .Ande ren proberen de geschiedenis te herschrijven, wij geven fei ten. Laat de mensen zelf hun mening vormen." Het zit hem dwars, die toene mende en vooral aanhoudende aanvallen op 'zijn' club. Zo dwars zelfs dat hij gisteren een 23 pagina's tellend persoonlijk verslag over 'Een jaar Kosovo' presenteerde. Een unieke actie van de secretaris-generaal van de NAVO. Maar noodzakelijk volgens Robertson. Omdat er zoveel 'misverstanden' zijn over wat er feitelijk is gebeurd. En omdat die aanzwellende horde andersdenkenden het belang rijkste uit het oog verliest: het succes van de Alliantie. Want een succes is de actie 'Al- lied Force' geweest, volgens Ro bertson. Zijn verslag is geka derd in een ijzeren logica: er is één boeman en die heet Milo- sovic. De goeden zijn gelukkig talrijker, en zitten in de NAVO. Om het kwaad te overwinnen, was een ingrijpen onvermijde lijk. „Zonder Allied Force was er meer gemoord, verkracht en gemarteld in Kosovo", conclu deert Robertson. Ontegenzeggelijk heeft de NAVO de slag tegen Milosovic gewonnen, maar hoe zit het met het vervolg van de strijd? En is alles wel zo vlekkeloos verlopen tijdens de 10.484 bombardementsvluchten die in nog geen drie maanden tijd bo ven Kosovo werden uitgevoerd? Vragen die een zelf-lerende or ganisatie als de NAVO zich toch mag stellen. Wie de 23 pagina's van Robert son doorleest in de hoop op antwoorden, komt bedrogen uit. Het slothoofdstuk met de veelbelovende titel 'Had het be ter gekund?' omvat niet meer dan een korte samenvatting van het eigen gelijk uit het voor gaande. Heeft de NAVO alles gedaan om onschuldige slacht offers en onnodige schade te voorkomen? Ja. Kleunde de NAVO tijdens de actie niet re gelmatig mis als het ging over aantallen getroffen Servische tanks en militaire voertuigen? U moet eens weten hoe moeilijk dat te tellen is. Heeft de NAVO de etnische zuivering met haar bombardementen niet juist be spoedigd? Nee. Zelfkritiek komt in Robertsons analyse niet voor. De enige kanttekening die hij plaatst, is dat de actie Allied Force heeft aangetoond hoe zwaar de NAVO leunt op de spullen en de technologie van de Verenig de Staten. En dat de Westerse landen nog lang niet klaar zijn met Kosovo. Geduld, doorzet tingsvermogen en geld, vraagt Robertson daarom. Anders is de hele actie voor niets ge weest. KOSOVSKA MITROVICA AP De internationale vredes macht KFOR heeft gisteren bekendgemaakt niet langer groepsbijeenkomsten te tole reren bij de brug die in het et nisch verdeelde Kosovska Mi trovica de Serviërs van de et nische Albanezen scheidt. Aan beide zijden van de brug over de Ibar is een 'vertrouwenszo ne' ingesteld, waar het verbo den is samen te scholen, te demonstreren of auto's te par keren, zei KFOR-woordvoer- der Patrick Chanliau. De twee bevolkingsgroepen in de stad hebben nog niet ge reageerd op de maatregel. De afgelopen maanden is de stad in centraal-Kosovo herhaalde lijk het toneel geweest van et nische onlusten. De Serviërs die aan de noordelijke oever wonen houden de etnische Al banezen tegen als zij de brug willen oversteken. Het herstel len van de orde op de brug lijkt een eerste stap naar de hereniging van de twee stads delen. Chanliau zei dat ook walkie- talkies voortaan taboe zijn in de vertrouwenszone. De Ser vische 'brugwachten' gebrui ken die om de bewegingen van de etnische Albanezen aan de overzijde van de brug door te geven. De woordvoer der zei niet hoe groot de zone precies is. Binnen enkele da gen zal dat echter duidelijk worden aangegeven, aldus Chanliau. De Serviërs hebben gezegd Kosovska Mitrovica te zullen ontvluchten als ze geen con trole meer hebben over de twee bruggen in de stad, zo'n 30 kilometer ten noordwesten van Pristina. In de stad wonen circa 50.000 Albanese Kosova- ren en 17.000 Serviërs. DEN HAAG ANP De ministersverklaring die van daag in Den Haag is gepresen teerd op het tweede Wereld Water Forum is scherper en po litieker dan het concept van ruim een maand geleden. Het document bevat duidelijke stel lingen over armoede, ecologie, politieke stabiliteit en de positie van vrouwen. In de Verklaring van Den Haag worden de waterproble men in ontwikkelingslanden benadrukt. De invloed van wa ter op ecosystemen komt ook sterker naar voren. De natuur wordt bedreigd door vervuiling, niet-duurzaam gebruik, veran dering van landgebruik en kli maatverandering. De noodzaak van politieke stabiliteit en vreedzame samenwerking dui ken ook op in de tekst. De nationale en internationa le waterorganisaties moeten transparant met hun projecten omgaan. Hiermee komt de ver klaring tegemoet aan kritiek van niet-regeringsgebonden organi saties (ngo's) dat waterbeleid en goede voornemens vaak erg schimmig zijn. Kinderen en vooral vrouwen zijn belangrijke acteurs op het wereldwaterpodium. „Er moet speciale aandacht worden be steed aan de rol, de gaven en de noden van vrouwen", staat in de verklaring. Over twee jaar, op een schoonwaterconferentie in Bonn, zullen de deelnemende landen bekijken wat er van de mooie woorden van nu is te rechtgekomen. NGO's en We reld Natuur Fonds-voorzitter Lubbers hebben kritiek op het ontbreken van doelen en streef getallen in de slotverklaring.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 7