Muziek op werk zorgt voor ruzie TV WEER Het Gesprek van de Dag Ontslag Wouters Door het oog van de naald 'Vlekkenkampioen' schrik van veel restaurants WOENSDAG 22 MAART 2000 Winter was 'zeer zacht' Het koude seizoen, de periode van begin november tot en met maart, is zelden zo vorstarm ge weest als nu. Het Vorstgetal in De Bilt komt volgens klimaat analist Van Mourik uit op 3,4. Bij zo'n klein getal past de ka rakterisering 'zeer zacht'. Over een periode van ruim 400 jaar (vanaf 1591) zijn er slechts vijf winters (hier gedefinieerd als het tijdvak 1 november tot 1 april) geweest die nog minder tot de verbeelding spraken. Dat waren 1737, 1846, 1884, 1989 en 1990. De laatste twee, 1989 en 1990, hadden een Vorstgetal van respectievelijk 2,0 en 3,0 en Helen daarmee in de categorie 'extreem zacht'. Het Vorstgetal, dat enkele decennia geleden door winterspecialist IJnsen werd ontworpen, is gebaseerd op een weging van het aantal vorstdagen, ijsdagen en zeer koude dagen in De Bilt. In de klimatologie spreekt men over een vorstdag wanneer de tem peratuur gedurende korte of langere tijd onder nul is ge weest, ijsdagen zijn dagen waarop het de hele dag blijft vriezen en op zeer koude dagen heeft het meer dan 10 graden gevroren. Dergelijke zeer koude dagen dragen meer bij aan het Vorstgetal dan dagen waarop het slechts een luttel graadje vriest. Op het Vorstgetal van IJnsen kunnen we trots zijn. Het is voor onze streken de bes te vorstmaat en dus is er geen reden om andere 'buitenland se' karakteriseringen als stan daard te gebruiken. Na het te genvallende wol ken weer van gisteren is vandaag de zon gaan schijnen. Ook morgen zijn er perioden met zon afgewisseld door slechts enkele wolkenvel den. De temperatuur loopt in de middag op naar omstreeks 15 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Op vrij dag en tijdens het weekeinde neemt de kans op enkele buien toe maar het blijft nog wel zacht met mid- dagtemperaturen om streeks 13-14 graden. Gisteren was er la ter op de ochtend in met name de regio Leiden wat zonneschijn. Voor de rest draaide het om bewolking maar het werd in Nieuw-Vennep nog wel 10,7 COMMENTAAR Met het ontslag van Jan Wouters bij Ajax is een einde gekomen aan een vijftien maanden durende worsteling van een trainer die niet op zijn taak berekend was. Als eerstejaars hoofdtrainer miste hij de ervaring die nodig is om een topclub te leiden. Wouters was als voetballer een speler die pas op latere leeftijd tot volle wasdom kwam: gerijpt bij FC Utrecht, tot bloei gekomen bij Ajax, Bayern München en PSV. Het was beter geweest ook als trainer de weg der geleidelijkheid te bewandelen. Beginnen bij een amateurclub zoals Dick Advocaat dat deed in plaats van onmiddellijk voor het hoogste ambt kiezen. Wouters had tegen die verleiding in bescherming moeten worden genomen. Nochtans schoof Ajax-voorzitter Michael van Praag hem naar voren als de hervormer en sprak alle vertrouwen uit in de kwaliteiten van de jonge coach. Zonder dat daar aanwijzbare rede nen voor waren. De enige ervaring die Wouters had, deed hij in enkele weken op als hoofdtrainer van FC Utrecht. Gisteren onthield Van Praag zich van commentaar en liet hij direc teur Kales als uitvoerder van het beleid van het bestuur het ontslag van Wouters toelichten. Een teken van zwakte en zeker niet het eerste. Van Praag stond ook toe dat naast een onervaren trainer in de persoon van Danny Blind een minstens zo onervaren manager spelersbeleid werd aangesteld. Met Blind werden bovendien geen duidelijke afspraken gemaakt over de grenzen van zijn werkterrein. Daardoor botste hij regelmatig met Wouters, een trainer die juist behoefte had aan een collega die hij in vertrouwen kon nemen. Op advies van Wouters en Blind werden, in een geforceerde po ging de Ajax-cultuur te herstellen, voor zeventig miljoen geïnves teerd in spelers die over hun top heen zijn. Verlaat, Winter, de in middels afgekeurde Menzo en de Deen Brian Laudrup. Met hun slechte spel hebben zij voor een verdere vervreemding van het pu bliek gezorgd. Met zijn ontslag is een einde gekomen aan een vijftien maanden durende worsteling, maar als Ajax denkt daarmee schoon schip te hebben gemaakt, is de club opnieuw de verkeerde weg ingeslagen. In werkelijkheid is sprake van een wanhoopsdaad die vermoedelijk slechts op korte termijn enig effect sorteert. Wil de club daadwer kelijk een nieuwe start maken, dan dient ook de top te worden ge reorganiseerd. Michael van Praag, die zijn greep op de club heeft verloren, zou Ajax pas echt een dienst bewijzen als ook hij opstapt. 'Het leek wel een wild-west disco' Op de vaderlandse werkvloeren is bijna al het denkbare geregeld, zowel in wette lijke bepalingen als in bedrijfsgebonden afspraken. Maar de keuze van muziek tij dens het werk valt daarbuiten en omdat over goede smaak te twisten valt, is dat vaak een bron van sluimerende of uitbarstende conflicten. Beste tante Agaath Heb een W-programma gezien waar u van zou smullen. Het is van de Tros en het heet Radar. Ze noemen het een consumentenpro gramma. Iedereen die zich genaaid voelt - vergeef me de uitdruk king - kan daar terecht. Ik dacht, dat moet tante Agaath weten. Het is één groot festijn van sippe lippen. Dat komt, geen klachtje zo klein of de redactie van Radar neemt het serieus. Die lekke badmuts van u toen, weet u nog tante, die met die opgeprikte bloemetjes: u had er zeker zendtijd mee gekregen. Stel je voor! Had die nare zwemspullenman voor de camera mogen uitleggen dat het opprik ken van bloemetjes natuurlijk gaatjes maakt, en dat u dat zelf had kunnen bedenken toen u die muts kocht. En dan had uw buur vrouw uw verhaal tenminste geloofd. Er was een mevrouw in het programma die haar fiets in de stalling van de NS op een andere plek terugvond dan waar ze hem had neergezet. Echt!Ze hoefde niet eens naar de studio in Hilversum te reizen om dit te vertellen. Ze zat in haar eigen leunstoel met een fluitend pietje - haar jurk had precies de kleur van zijn veertjes - op de achtergrond. Radar vond het verbijsterend. Twee gulden maar liefst betaal je om je fiets een dag in de stalling te zetten, en dan springen ze zo met je spullen om! Precies wat tante Agaath zou hebben gezegd, dacht ik meteen. Maar het zieligst was die lieve meneer in die wollen coltrui. Als het uw man was geweest had u gezegd: Jan, doe nou een jasje aan, het is toch voor de W? Maargoed. Die meneer had een droom. Hij wilde privéchauffeur worden. Dat was het helemaal. De hemel en het pa radijs in één. Torremolinos en m'n tuintje, zoals uw buurvrouw al tijd zei. Die droom was hij nu kwijt. Had op internet een schriftelijke cursus privéchaufferen gekocht, en kreeg alleen wat stenciltjes. Wat een schande! Óf, zoals mijn eigen tante Agaath zou hebben gezegd: kan je dan niemand meer vertrouwen. Jammer dat u geen tv heeft tante, daar in de hemel. Maar mocht u wat te klagen hebben, dat het er zo tocht bijvoorbeeld, of dat de soep er te zout is, of dat ze zo stom zijn geweest om uw buurvrouw ook daar het huisje naast het uwe te geven: u kunt altijd de Radar- lijn bellen. Het nummer is 0800-1343. Liefs, Onlangs nog schakelde een werknemer zelfs de rechter in omdat hij zich groen en geel er gerde aan de muziekkeuze van zijn collega's. Overigens zonder succes, omdat de magistraat koos voor het uitgangspunt 'de meeste stemmen gelden'. Bij een machinefabriek in Veenendaal wist de bedrijfslei ding kort geleden nog een in de lucht hangend arbeidsconflict te beteugelen nadat er twee spalt onder het personeel was ontstaan over de keuze van de muziekzender tijdens het werk. De ene helft wenste naar Sky Radio te luisteren, de andere helft wilde Radio 538 aan heb ben. Goede raad bleek in dit ge val niet zo duur, want op basis van gezond verstand rolde al snel een compromis uit de bus. Beurtelings zou van zender worden gewisseld, waardoor ie dereen in uren zijn gelijke por tie muziek kreeg voorgescho teld. En zo geschiedde. Tot op het moment dat werd vergeten van het ene naar het andere ra diostation over te schakelen. SBS 6 ontneemt kandidaten laatste privacy Hoever kun je op televisie gaan met het mensen ontnemen van hun privacy? Heel ver, vindt SBS 6. In Big Brother zaten de bewoners opgesloten, maar konden zich in huis vrij bewe gen. In De Bus zitten de passa giers al een stuk dichter op el kaar, maar kunnen ze'eveneens vrij rondlopen. In het nieuwe datingprogramma Geboeid van SBS 6, de nieuwste variant op de 'sluit mensen gezellig bij el kaar op-programma's', is het helemaal gedaan met de priva cy. Een man of vrouw wordt letter lijk aan vier vrouwen of man nen van zijn of haar keuze ge ketend. De hoofdpersoon blijft zes dagen geboeid en mag om de dag iemand die niet bevalt wegsturen. Zo blijft hij of zij uit eindelijk geboeid over aan de gene die ze het aardigst vindt. En dit alles wordt 24 uur per dag gefilmd. De geboeide groep verblijft zes dagen in een huis in Amstelveen dat gedeeltelijk aangepast is. Zo zijn de deuren van toilet en douche aan de onderkant afge zaagd. Wie hoge nood heeft kan onder de deur doorkruipen en zijn behoefte doen terwijl de rest van de groep netjes buiten wacht. Slapen gebeurt geza menlijk in een groot bed. Deze week verblijft de eerste groep van een vrouw en vier mannen in het huis. Hun erva ringen zijn donderdag 6 april bij SBS 6 te zien. Het is dus geen live-programma. Elke op- nameweek wordt gemonteerd tot een uitzending van een uur. Ariane Spier presenteert de voorlopig acht geplande afleve ringen. De groep krijgt een bedrag van 20.000 gulden om de week mee door te komen. De geboeiden moet zelf hun boodschappen doen, gaan een keer uit eten en brengen een bezoekje aan de kroeg. De persoon die als eerste weggestuurd wordt neemt 1000 gulden mee naar huis. Nummer twee krijgt 2000 gulden en nummer drie 3000 gulden. De hoofdpersoon bepaalt uiteinde lijk welk deel van het geld dat na de week nog over is naar nummer vier gaat. Dat kan vari eren van niks tot het hele be- SUSANNE VAN VELZEN Met als gevolg dat één werkne mer zich uit protest met on middellijke ingang ziek meldde. Ook bij Plaatijzerindustrie BV Apeldoorn heerste tot voor kort volledige muzikale chaos op de werkvloer omdat alle dertig productiemedewerkers hun ei gen radio mee naar het werk mochten nemen en ieder op zijn eigen favoriete zender af stemde. „Het leek wel een wild west-disco", zegt productielei der Willem Feenstra. De radiowereld was nog over zichtelijk toen er slechts kon worden gekozen uit wat des tijds nog Hilversum 1, 2 en 3 heette. Tien tegen één dat in de arbeidsproductieve ochtend uren het verzoekplatenpro- gramma 'Arbeidsvitaminen' van de Avro de werkruimte vul de. Maar de tijden zijn veran derd en daarmee de radiozen ders toegenomen, met in het verlengde daarvan de bijna on vermijdbare discussies over de keuze van 'muziek terwijl u werkt'. „Het lijkt misschien peanuts", zegt beleidsmedewerker ar beidsomstandigheden Wim van Veelen van FNV Bondgenoten, „maar als je niet oppast, heb je zo een joekel van een probleem in huis. En dan heb ik het niet over stampende machines met daar bovenuit muziek, want dan is er al gauw sprake van hinderlijk lawaai en zoiets is in het kader van de Arbowet wel aan te kaarten." Maar bij louter de keuze van muziek draait het allesbehalve om meetbare deci bellen. Daarbij gaat het puur om smaak. En dan valt er wet telijk niets te regelen. Van Veel en: „Anders was dat naar goed Nederlands gebruik ongetwij feld allang gebeurd. Nu komt het aan op onderlinge afspra ken. Maar als je een gezworen liefhebber van klassieke muziek bent, zitje wel met een pro bleem opgescheept wanneer de hele werkzame dag Radio 3 aan staat." „In principe is muziek op de werkplek bedoeld om de dag wat aangenamer te maken als je bijvoorbeeld steeds maar een tonige machinearbeid moet verrichten. Zo wordt men ge acht de productietijd wat menswaardiger door te ko men," zegt Van Veelen, maar hij weet dat de keuze van mu ziekzenders al heel wat discus sies op de werkvloer heeft uit gelokt. „En op zich is daar niet zoveel op tegen", zegt hij. „Zo lang het gezond verstand maar de boventoon voert." „Zodra er sprake is van een probleem-in-wording, is het goed om dat zo snel mogelijk te signaleren en onderling be spreekbaar te maken. Hier ligt een taak voor de leidinggeven de", aldus van Veelen. „Want als het ongenoegen blijft door sudderen, ontstaan er irritaties over en weer en eer je het weet, zit je met een levensgroot con flict opgescheept. Overigens worden de mogelijkheden na tuurlijk steeds groter om indivi dueel naar je favoriete muziek te luisteren. Dat kan door bij voorbeeld een oortelefoontje op je pc aan te sluiten of een walkman van huis mee men." Bij Plaatijzerindustrie Bj d. doorn hebben ze de situf ook opgelost. Enkele wt leden bepaalde de diret de privé-radio's voortaa moesten blijven. In plaa y£ van zorgt een van bedrij w verstrede geluidsinstall; voor de muzikale omlijs de werkzaamheden, wa;n om toerbeurt Radio 1,2 Sky Radio en een piraat: beluisteren. Per week \viip, zender gewisseld. De nif aanpak, die in het begin commotie veroorzaakte, twee weken van kracht i gens Feenstra is de huid tuatie op de werkvloer ti schrijven als 'spannings, |d weg naar spanningsvrij', jgg al voor de jongeren vom >cij beslissing nog een heike [ge want die horen het liefst rock en house. Voor hen nu wel even afkicken." ei as Een karavaan kamelen kruipt op een tentoonstelling in het Russische St. Petersburg door het oog van de naald. De kamelen zijn gemaakt van hele kleine steentjes. Het kunstwerk is waarschijnlijk gebaseerd op een uitspraak van Jezus in de Bijbel. Volgens Jezus is het voor een kameel makkelijker om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om in de hemel te komen. foto reuters Een oplichter die zich van wis selende namen bedient, heeft een handige truc bedacht om restaurants in het hele land geld af te troggelen. De man schrijft de etablissementen aan met de mededeling er kort te voren naar volle tevredenheid te hebben gedineerd, maar dat er helaas door een foutje van het personeel rode wijn op zijn dure kostuum is gemorst. Bijge sloten is een rekening van de stomerij. Of het restaurant zo vriendelijk wil zijn de kosten over te maken. In veel gevallen worden de sto- merijkosten keurig vergoed, zo is de ervaring van de politie die in het verleden al vaker waar schuwde voor dit soort praktij ken. Maar bij een hotel in Epen rekende de oplichter buiten de waard. De hotelier trapte on danks de zalvende brief niet in de val. De oplichter, die zich dit keer uitgeeft voor R. Moennasing uit Amsterdam, schrijft: 'Samen met mijn vriendin heb ik op Va lentijnsdag in uw restaurant ge dineerd. Het eten was over heerlijk en het personeel zeer vriendelijk en behulpzaam. Het meest bijzondere was voor mij dat mijn vriendin mij op deze heuglijke avond ten huwelijk heeft gevraagd. Uiteraard was mijn antwoord daar 'ja' op'. Dan komt de aap uit de mouw. Enige smet op het romantische etentje, zo meldt de bruidegom in spe, was een wijnvlek op zijn zijden kostuum, het gevolg van een onhandigheidje van een der restaurantmedewerkers. De brief gaat dan ook vergezeld van een stomerijrekening, ter hoogte van 83,50 gulden. Een ongelukje kan natuurlijk al tijd gebeuren, weet ook de ho telhouder. En misschien had hij nog wel overwogen te betalen als de oplichter niet een crucia le vergissing had begaan. Hote lier Koster uit Epen: „Hij kan op Valentijnsdag nooit bij ons heb ben gegeten. Het restaurant was op die dag namelijk geslo ten." Koster heeft inmiddels vastgesteld dat op het door de oplichter opgegeven adres ie mand woont die niets met de kwalijke praktijken te maken heeft. De rekening van de sto merij blijkt vervalst. Printen Het moet al weer een dikke anderhalve eeuw geleden zijn dat Karl Marx het opschreef in zijn manifest met van die strenge gotische letters: proletariërs aller lan- y den, verenigt u! Daar is het niet van gekomen we- P, jp v ten we intussen. Die proletariërs gingen onder lei ding van hun volgevreten generaals tegen el kaar vechten en voor hun vaderland en eeu wige roem sterven. De enkele keer dat ze zich toch verenigden was met kerstmis. Dan kro pen ze aan weerzijden even uit hun loop graaf naar boven, staken een kaars op en zongen samen een stichtelijk lied. De aal moezenier droeg een mis op voor alle ge zindten. Dat was 1914-1918, Eerste We reldoorlog, wegens succes nog diverse ma len geprolongeerd. Bezoek de oorlogsgraven. Zo had Marx het niet bedoeld, maar er was natuurlijk wel meer dat anders uitpakte. Welnu, uiteindelijk heeft deze bebaarde filo soof, wiens naam bijna even vaak is mis bruikt als die van Jezus Christus, toch gelijk gekregen. Iedereen had de moed al opgegeven, maar anno 2000 is het profetendom alsnog verenigd geraakt. Niet samen op de barrica den, maar wel ieder broederlijk achter eigen beeldscherm, allemaal spinnen in het world HAN MULDER wide web. Tot in de verste uithoeken zit het proleta riaat aan het toetsenbord, bederft zijn ogen en kijkt hoopvol zijn virtuele wereld in. Een nieuwe dage raad tekent zich af. Wat Karl Marx en zijn kamera den niet vermochten, is Nina Brink wél gelukt. We tikken allemaal hetzelfde steenkolen Engels in en als we communiceren, doen we dat per provider. Licha melijk contact heeft de mensheid niet meer nodig. Wees gegroet, interface, geef ons heden onze dagelijk se e-mail. Een mens hoeft nooit meer de deur uit. Eindelijk kunnen de loopgraven voor eens en altijd dicht. Natuurlijk is nog niet iedereen gewonnen voorde nieuwe tijd. Het is voorlopig de ene helft. De andere wandelt nog in duisternis. Die heeft nog nooit van internet gehoord. Die weet niet dat World Online zich tot Ah old verhoudt als de Concorde tot de trek schuit. Een kwestie van tijd, meer niet Sinds zijn be zoek verleden week aan Tony Blair weet zelfs Wim Kok wat een muis is en dat zijn staart in een stop contact moet. De hele geschiedenis is er altijd wel op de een of an dere manier een voorhoede geweest die het anders en beter zag. Altijd een extra stapje voor. Dat is nu ook weer. Het echte leven speelt zich op de halve vierkan te meter af van kruk, beeldscherm en muisarm. Alles daarbuiten is folklore die - daar is het folklore voor - overbodig is en zijn langste tijd heeft gehad. Neem nu Willem Alexander en zijn Haagse waterforum. Die jongen verraste vriend en vriendin met zijn doortastend optreden, had de demonstranten graag in hun kraag gevat, als ze niet bloot waren geweest en zonder kraag. Maar ho, is het wel echt gebeurd? Het stond wel in de krant maar mijn zoekmachine op internet kon niks vinden. Peper was echt een twij felgeval Ik hoorde zijn advocaat zeggen, Bram is al tijd 24 uur burgemeester van Rotterdam geweest. En Jules Deelder dan, dacht ik even, die neemt toch al sinds de late Middeleeuwen in de kleine uurtjes waar? Maar vijf minuten na verschijnen had ik het hele rapport van die commissie kruideniers uit de ge meenteraad downgeload en op mijn scherm. Dat was sneu voor Bram want voor ons proletariërs van de 21ste eeuw is iets waar en werkelijk als we het kunnen uitprinten en dat kon ik. Daarom is een snelle kleurenprinter voor ons een kwestie van leven of van dood, zoals brood en melk da t voor de armen is, vier Margrieten voor de staatssecretaris of een pri vé stewardess in de first class voor de burgemeester. Dat declareren we niet. Dat doen we gewoon. Dat komt ons toe.. MENSELLlI De woede in Groot-Brittan- nië om het af stoten van au tofabrikant Ro ver door het Duitse BMW kent geen gren zen. Nationale held JAMES BOND heeft besloten uit| zijn nieuwe BMW te dui in volgende films vanoud] Martin te gaan rijden. Ei terug stapte agent 007, door Pierce Brosnan, ovet gebruik van een BMW inf pulaire films. Het Duitse] concern betaalde hier miljoen gulden voor. Di wordt met ingang van de film opgezegd, nadé vorige week plotseling I maakte Rover af te stot delen te verkopen. Bon terug naar de lijfauto d Brosnans voorgangers i Coni)e(y werd gebruikt. De Britse prins- ,J gértïaal PHILIP heeft gisteren tijdens het be zoek van het vorstenpaar aan Australië weer eens voor op schudding ge zorgd. Tijdens een bezoek aan een ka< in Sydney liep hij zondi nische kleding een lab( in en besmette hierbij 3000 gulden aan ricotl zachte Italiaanse kaass wijl zijn vrouw verplichi Sydney had, maakte de uitstapje naar de plaat; maarde ricottafabriek ii Wagga. Hij negeerde dc tie van zijn gastheren o giënisch pak aan te trel gens zijn staf omdat hij vier minuten zou blijvei bedrijf onderzoekt nu o ontreinigde kaas kan wi red. Mocht dit mogelijk overweegt het eenmalig speciale prins-Philipka markt te komen. KURT COBAIN, de zanger van de legendari sche Ameri kaanse grunge- groep Nirvana, prijkt postuum aan de top van een lijst van rock-'n-roll-her- rieschoppers. Het Brits Melody Maker stelde de zijn nieuwste uitgave sa basis van publieke schi van popsterren. Cobain, zonder hoog scoorde do zelfmoord in 1994, iséf weinige Amerikanen diel de top-tien van Melody| kon scharen, die door B fants terrible' wordt geel neerd. Hij deelt die eerf weduwe COURTNEY, van de groep Hole, die cl achtste plaats staat. An| pronkstukken voor de s pers zijn Liam GallaghJ en Robbie Williams, dil vete met hoog soap-opej zijn verwikkeld. Een 30-jarige FRANSN de Parijse luchthaven Gaulle aangehouden n veertig centimeter lang BOA in zijn onderbroek, stopte slang trok de aal van een snuffelhond va douane, waarna de mal lamp liep. De slangenli gaf uiteindelijk toe des vertrek vanaf de luchth Colombiaanse hoofdsti in zijn onderbroek te hl daan. Hij wilde met het exemplaar zijn privé-ve aanvullen. Het betrokk is een bedreigde soort, is ten strengste verbod

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 2