ï- Nieuwe Wetering positief over HSL oeverloos Gemeente wil verkoop in pompstations beperken CHDR Vrijwilligers gezocht Rijn Veenstreek ihen heeft geen plaats er voor kindskinderen andbrief bewoners over vliegtuigwrak in Woubrugge Kinderen en gemeente praten over skatebaan r e11 Celstraf voor optillen auto met inzittende SDAG 22 MAART 2000 aan den run Uit een huis aan de Talingstraat in Alphen ■i> joorten gestolen Rijn zijn gisteravond paspoorten gestolen. Aan de ach- van de huis braken de inbrekers een raam open zodat ze konden komen. Behalve de paspoorten namen ze een iter en sieraden mee. Jippert breidt uit Jachthaven De Hippert aan het Noordeinde in Lei- w at uitbreiden. Tussen het naastgelegen mortuarium jachthaven ligt een stukje drassig rietland dat de eigenaar van de gemeente Jacobswoude. Hij wil daar zijn boten 1 in de open lucht. Om die aan het oog van mortuarium- *,ers te onttrekken, plant hij een heg als afscheiding. kantoor Woubrugge dicht ugge» Het postkantoor in Woubrugge gaat op 16 mei n plaats daarvan komt per 18 mei een postagentschap in r. De onderhandelingen tussen Postkantoren BV en eige- Bregman van de plaatselijke supermarkt zijn bijna afge- naar een contract is nog niet getekend. Personeel van de iarkt gaat na een speciale opleiding het agentschap be- m. Volgens een woordvoerder van Postkantoren BV zijn ntschap dezelfde diensten verkrijgbaar als in het post- ir. Ook de postbussen verhuizen erheen. Alleen de ope- jden worden minder ruim. Het agentschap is alleen 's ;s van 14.00 tot 17.00 uur geopend. De beheerster van tkantoor, Joyce Kollen, die in dienst is van Postkantoren een functie in een ander postkantoor. ALPHEN AAN DEN RUN rELAAR an de toekomstige kin kleinkinderen van zijn i niet allemaal huisves- jrijs moet de gemeente "om het Groene Hart houden, menen de van de PvdA in Alphen provinciehuis. De so laal concludeerden dat gis- tijdens een discussie ten in het Groene Hart. okbhense PvdA had frac- -a tter Hermans van de dj ale Staten uitgenodigd ebat te gaan met WD- (1 Ier Van der Veen Meer- Jouwen in het Groene uit den boze, vonden rekers. En de opvatting: 'nee' moeten verko- sommige van haar in deelden ze ook. Maar mate waarin Alphen mag groeien, verschil- an mening. rovinciebestuur (waar- VdA deel uitmaakt) wil stellen aan het inwo- Voorlopig is die vast- de huidige 70.000 )aar staat tegenover contingentenregeling z ómaal aantal te bou- lizen) verdwijnt. Ge mogen binnen nog te 0 i geografische grenzen en) bepalen waar en luwen. D( t bom niet ontploffen, opge- 3tfj. laat netjes'. Onder dat motto bewoners van de Virulystraat idbrief aan de gemeente ge ver het vliegtuigwrak dat in het vlakbij de huizen ligt en moge- >f twee bommen bevat. De on- er omwonenden willen op korte ba '0 Alphen is, op wat bedrijfster reinen en het laatste stuk Kerk en Zanen na, al volgebouwd. Waarschijnlijk beknibbelt de provincie zelfs nög iets, omdat zij de teugels strak wil houden. Ook de PvdA wil voorkomen dat de grens met het Groene Hart over tien jaar alsnog ter discussie staat, omdat Alphen uit zijn voegen barst. De wethouder denkt dat het zo'n vaart niet loopt. De 70.000- grens irriteert hem. „Het is een wisseltruc. Via een omweg wor den we straks alsnog vastge pind op aantallen. Wij willen Alphen niet volbouwen, maar wel op een behoorlijke manier de burgers huisvesten. Op deze manier zijn er straks geen hui zen voor onze kinderen en kleinkinderen." Volgens het voorstel van de provincie hoeft Alphen straks niet meer de 'overloop' van de dorpen in de omgeving op te vangen. Die kunnen immers binnen hun eigen contouren bouwen. Maar Van der Veen Meerstadt vindt het ondoenlijk om mensen van buiten te we ren, zolang de koopprijsgrens in Alphen een ton lager is (250.000 gulden) dan in de Rijn streek (350.000). De komende weken volgen meer discussies met betrol&e- nen. In mei bepalen provinciale staten hun standpunt over hui zenbouw in het Groene Hart voor de komende jaren. SASKIA BUITELAAR Benzinestations in Alphen aan den Rijn worden beperkt in hun mogelijkheden om andere pro ducten dan brandstof te verko pen. De gemeente wil voorko men dat de pompen hun shops zo uitbreiden dat ze concurre ren met de plaatselijke detaillis ten. De verkoopruimte mag daarom niet groter zijn dan vijf tig vierkante meter, zo schrijft het collegebestuur in een voor stel. Aanleiding voor de nieuwe afspraken zijn de verzoeken van twee pompstations om te mo gen uitbreiden en om een nieuw benzinestation te vesti gen aan de Goudse Schouw. Het piepkleine Shell-shopje aan de Zegerbaan is volgens de ex ploitant een 'onfatsoenlijke werkplek' en de BP-pomp aan de Leidsche Schouw moet drin gend worden gemoderniseerd. Van de overige acht pompsta tions in Alphen zouden er vier iets mogen uitbreiden. De rest is iets te groot, maar hoeft niet in te krimpen. De tien jaar oude BP bij het tuincentrum Groenrijk is aan zijn eind. Volgens een woord voerster van BP is niet alleen de shop verouderd, maar zijn ook nieuwe milieumaatregelen no dig. Zo moeten er buizen in de grond komen om de bodemver ontreiniging te kunnen peilen. „Je gaat pas beginnen als je weet dat je groot kunt verbou wen. Zo lang we over die vier kante meters in discussie zijn met de gemeente, wordt het al lemaal opgehouden." De huidi ge verkoopoppervlakte is iets groter dan toegestaan. W. de Wildt in de piepkleine Shellpomp aan de Zegerbaan: „Waar moet je heen als er een auto door de ruit komt zetten?" foto henk bouwman Voor de Shell-vestiging aan de Zegerbaan is uitbreiding pu re noodzaak. Het personeel achter de kassa moet zich er behelpen op een enkele vier kante meter. De ruimte voor de klanten is niet veel groter. De acht jaar oude shop heeft meer weg van een halve SRV-wagen dan van een winkel bij een pompstation. W. de Wildt van het Motorhuis (exploitant van veel Shell-stations in Zuid-Hol land) is al dolblij met vijftig vierkante meter. „Dat is niet al leen commercieel aantrekkelijk, maar ook broodnodig om het personeel hier een fatsoenlijke HAZERSWOUDE RUNDUK NATASJA AUGUSTINUS Een werkgroep van zes kinderen gaat samen met de gemeente Rijnwoude onderhandelen over de plaats, de vorm en het materiaal van een nieuwe skatevoorziening in Hazerswoude- Rijndijk. Dat was de uitkomst van een bijeen komst maandagavond in het gemeentehuis. Ruim vijftig kinderen deden hun zegje over de skatebaan die de gemeente in deze kern wil plaatsen. Iedereen had wel een goede plek in gedachten of iets te zeggen over het soort skate voorziening dat er moest komen. De skatebaan komt hoogstwaarschijnlijk op het grasveldje aan de Sweelincklaan, naast voetbalvereniging Bemardus. Voordat de skatebaan er komt, wor den in elk geval de omwonenden op de hoogte gesteld. Het soort voorziening bracht een hoop ru moer in de zaal. De jeugd wil het liefst 'een half- pipe en een skateparcours met meerdere kleine onderdelen voor het skaten en skateboarden, zoals een funbox en de slide', zegt Rick. De kin deren weten waarover ze praten en willen dat er zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen ma ken van de skatebaan. „En niet alleen de kinde ren met de grootste mond", zeggen de 12-jarige scholieren van de Tweeklank, de Rhynenburch en de Steijaertschool. De gemeente heeft een ton beschikbaar ge steld voor een veilige nieuwe skatebaan. „Het liefst zijn we goedkoper uit", merkte wethouder Van der Lecq op. „Het wordt dus óf een skate parcours of een halfpipe." De kosten voor een halfpipe bedragen al snel 50.000 gulden en een goede asfalt ondergrond kost ook nog 20.000 gulden. De gemeente en de werkgroep willen in april met een plan komen. In juni neemt de raad een besluit, waarna de gemeente in september wil beginnen met de bouw. termijn horen wat de gemeente Ja cobswoude eraan doet. De bewoners vinden de berichten over het neergestorte vliegtuig alarme rend. Het wrak, en eventueel ook de bom (men), ligt op minder dan 50 meter van de woonwijk. E. van der Linden, die als contactpersoon van de bewoners op treedt, wil dat de gemeente de onzeker heid wegneemt. Hij pleit voor oprui ming van de vliegtuigresten, het liefst nog voor de zomer. De omwonenden riemen het de gemeente kwalijk, dat zij hen geen enkele maal rechtstreeks heeft geïnformeerd, hoewel er al enige jaren sprake is van de aanwezigheid van het wrak. Onlangs onderzocht het Explosieven Opruimingscommando (EOC) op ver zoek van de gemeente de plek van het wrak met een detector. Bergingsofficier kapitein H. Spierings van de EOC, die binnenkort de uitslag van het onderzoek aan burgemeester Van Beek geeft, vindt de reactie van de bewoners voorbarig. Hij is niet onder de indruk van wat er in het weiland ligt. „We hebben in elk geval een motor gelokaliseerd en waarschijn lijk een landingsgestel. Wil je alle onrust wegnemen, dan moet je op zeker spe len. Maar daaraan hangt een kosten plaatje." aan den Rijn wil af van zijn ene imago. De nieuwe ieester van Ter Aar hoeft ir aan één functie-eis te voldoen. li n i la i:'C e tui Ontgroening ïind Qtgroent. Wonen in de 'Stad in nde ie Hart' is er niet meer bij. ge bomen worden vervangen sprietjes. Niet alleen in de Verl uurt is dat het geval, ook de eidei ond de Vliestroomflats is onge in? Vanwege de schaduw, heeft onkruidwethouder Hans 't Wout ontdekt, dat heb je met CA léér nog dan met gebouwen. noesten de kastanjes op het St. sneuvelen voor het nieuw te tadhuis. Dus over dat beetje van die glazen stolp in de tuin en de buren nu niet meer zeu- za at is nou de zeventien meter s mi leltoren van het theater-bio- H' nplex vergeleken bij een flinke wel iventskerk wordt straks over- vooi 1 door het Centrum Beeldende pa tar is in elk geval van de be- )e V n de Castellumstraat verlost. Alphen krijgt minder groen toe it) ten gunste van meer stad(t). he eurverdeling in het Alphense i d [t er weer dik bovenop, honi De domste plek voor zo'n toeristentrek ker is natuurlijk één of ander buitenge bied, midden in de polder. Helemaal ongeschikt is dat stukje grasland als het precies tussen twee dorpen in ligt. Want welke bezoeker weet bij thuiskomst nog waar hij die interessante filmpjes over hogesnelheidstreinen en tunnelbakken heeft gezien? Het was in het Groene Hart, maar hoe dat dorpje tekening maarten wolterink heette...Leidermade of zoiets."Zo'n at tractie kan van alles en nog wat dienen, maar niet de populariteit van een verge ten oord. In Jacobswoude zijn ze daar nog niet achter. Het HSL-infocentrum moest in de allerverste uithoek van Hoogmade komen en zou daarmee het idyllische dorpje op de kaart zetten. Wethouder Jaap Haasbroek was er vast van over- werkplek te bieden. Het is nu gevaarlijk. Waar moet je heen als er een auto door de ruit komt zetten?" Ongemakkelijk is het ook. Twee keer per week staat de shop op zijn kop omdat er do zen met voorraad naar de on dergrondse opslagruimte moe ten. De Wildt: „Dan gaat de ijs kast van zijn plek en de kran- tenbak opzij om bij een luik naast de deur te komen. Daar onder zit een liftje waarmee de dozen bounty's, motorolie en sigaretten naar beneden kun nen." Om de hachelijke situatie te verduidelijken geeft De Wildt met één van de verkoopsters een demonstratie. Ondertussen kan geen klant de winkel meer in of uit. Uitbreiden is echter niet een voudig. Vorig jaar liep een aan vraag voor een bouwvergun ning stuk op de bezwaren van de volkstuinverenigingen in de Ridderbuurt. De tuinders, die door een grote coniferenhaag van het pompstation zijn ge scheiden, vrezen dat een grote re shop meer herrie geeft. Ook zijn ze bang dat de uitlaatgas sen neerslaan op hun gewas sen. „Een groter pompstation geeft ongetwijfeld meer ver keersbewegingen", zegt voor zitter J. Bosman van volkstuin vereniging Alphen. Hij zal op nieuw proberen om uitbreiding tegen te houden, zegt hij. Weer met een raadsbesluit uit begin jaren tachtig in de hand, waarin staat dat het pompstation niet mag worden uitgebreid. De voorzitter van de naastge legen tuindersvereniging Rid derspoor is H. Groen in 't Wout, tevens wethouder in Alphen. Hij is inmiddels niet meer zo fel tegen uitbreiding en vindt dat de gemeenteraad dat oude be sluit opnieuw moet bekijken. Dat een ruimere shop meer verkeer aantrekt, vindt hij on zin. „Mensen komen af op dat grote gele bord. Dan weten ze heus niet of daar een grote of een kleine shop achter staat." Exploitant De Wildt vindt dat Shell zich de afgelopen jaren een goede buur heeft getoond. „De gemeente is bezig het be stemmingsplan voor het hele gebied te wijzigen. Hopelijk houdt ze nu wat meer rekening met onze belangen." Protesten verstommen na inspraak Nieuwe Wetering is blij met de hogesnelheidslijn HSL. Dat was jaren geleden, toen de eerste schetsen van de flitstrein op de tekentafel lagen, nog wel einders. Het lint dorp ligt immers tegen de A4 aan, en wie wil er nou spoorrails in zijn achtertuin? Nieuwe Wetering liet het er niet bij zitten en besloot mee te praten over hoe het dorp er straks uitziet mét trein. HSL-stedenbouwkundige Anoek van den Broek liet gister middag zien wat de omwonen den in Nieuwe Wetering nog meer willen. Aan de zuidkant van het dorp bepleiten zij juist wél volledige afscherming van HSL en A4. Daar liggen de rijba nen te dicht op de huizen om het open te houden. Ook willen ze meer huizenbouw tussen de HSL en de Voorweg. De huizen langs de Nieuwe Wetering kij ken dan uit op elkaar en niet op de trein. Ten slotte eisen de Weteringers een fietsverbinding met Roelofarendsveen. Niet alle wensen zijn zomaar in te willigen. Als ze namelijk NIEUWE WETERING JANNEKE DE JONGE Bij de presentatie van de resul taten bleken de klankbordgroep Nieuwe Wetering, de gemeente Alkemade en het projectbureau HSL-Zuid gistermiddag positief gestemd. De drie partijen zaten een aantal jaren rond de tafel en besloten: wij willen die mooie trein wel af en toe zien. Bij Nieuwe Wetering wordt het spoor dan ook niet volledig aan het zicht onttrokken door bo men, maar zijn er af en toe 'doorkijkjes'. Een frappant ver schil met Hoogmade, dat de HSL het liefst verpakt in een compleet oerwoud. direct met de loop van HSL en A4 te maken hebben, beslist het HSL-projectbureau. Het fiets pad is daarvan een voorbeeld. Ook is het onzeker of de sloot die onder de A4 doorloopt, blijft stromen. HSL-Zuid wil daarin een damwand plaatsen, maar dat wil de molenaar van de Mopmolen bij de Hanepoel niet. Maar over alles wat er naast de verkeersaders kan ko men, beslist Nieuwe Wetering via inspraakavonden. Deze inspraak maakt dat klankbordlid Cees uit den Boogaard zo positief gestemd is. „Het is frappant dat mensen een goed gevoel overhouden aan iets dat ze eigenlijk niet wil len. Wij houden er hier van om mee te denken en ik vind dat dat gelukt is." Het is tevens de mening van de gemeente Al kemade. Binnenkort haalt zij de protestborden 'HSL over be staand spoor' weg. Verzame laars moeten er snel bij zijn. Bijdragen van Saskia Buitelaar, Janneke de Jonge en Tim Brouwer de Koning tuigd. Een paar fietsbordjes met 'Hoog made rechtdoor' en je bent verzekerd van een constante stroom ijslikkende amateurfotografen. Nu de infokeet een paar honderd meter verderop komt en het daar toevallig Lei derdorp heet, barst de wethouder in huilen uit. Jaap, houd je zakdoeken maar droog. Als je ze aan elkaar knoopt en daarmee op de toren van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk gaat staan zwaaien, komen ze wel. Heb je meteen een attractie binnen de dorpskern. Aftands Ja, u leest het goed: Ter Aar heeft al een nieuwe burgemeester. Zijn naam is Rem Koolhaas, u weet wel, de bekende archi tect. De sollicitatie was voor Rem een fluitje van een cent. De net opgerichte vertrou wenscommissie stopte acuut met zoe ken toen hij zijn plan ontvouwde: een ultramodern gemeentehuis voor het meest besproken plaatsje in het Groene Hart. Door de inbreng van de nieuwe burge meester is Ter Aar van allerlei proble men verlost. Hoe vervelend zou het niet zijn als allerlei kandidaat-burgemeesters een rondleiding wilden door het aftand se gemeentehuis aan de Aardamseweg. En hoeveel tijd zou het niet kosten om over elk liftje en drempeltje te delibere ren in de muffe raadszaal. Hoeveel hu welijken zouden niet op voorhand stranden bij de aanblik van die geda teerde trouwzaal. Daarnaast is de benoeming van burge meester Koolhaas goed voor de continu- iteit. De inwoners smachten naar een roerganger die het langer dan anderhalf jaar uithoudt in Ter Aar. De nieuwe bur gervader zal zeker zijn biezen niet pak ken voordat het nieuwe raadhuis af is. En dat kan wel een tijdje duren. Want zelfs een toparchitect heeft jaren nodig om voor al die onderknuppels-met-lef ivoren torentjes te ontwerpen. wel dertig uur onbetaald werken. Daarnaast hangt hem een voorwaardelijke celstraf van een week boven het hoofd. Het is de vraag of de man aan een werkstraf toekomt. Hij-zit in voorlopige hechtenis en moet in mei terechtstaan voor de meervoudige kamer van de Haagse rechtbank. Officier van justitie M. Horstman achtte het openlijk geweld ondanks de ontkenning van twee van de verdachten bewezen. Zij wees daarbij naar verklaringen van het slachtoffer en getuigen. „Het optillen en laten vallen is niet goed voor een auto", zei de officier. „Het is bovendien bedrei gend voor de inzittende." De straffen zijn gelijk aan de eisen van de officier van justitie. De Haagse rechtbank veroordeelde een vierde geweldpleger al eerder. De man pleegde in korte tijd drie keer geweld en zit een celstraf uit van twaalf maanden waarvan de helft voorwaardelijk. DEN HAAG/ROELOFARENDSVEEN CERBERUS Vier jongeren zijn gestraft omdat zij een bekende met auto en al hebben opgetild. Zij wilden het slachtoffer in de nacht van 11 september op de hangplek voor jongeren aan het Sportpad in Roe lofarendsveen duidelijk maken, dat hij niet meer bij de groep hoorde. Daarom tilden zij de auto met de bekende erin enkele malen vijftien centi meter op en lieten het voertuig met een smak op de grond vallen. Politierechter S. Clement in Den Haag veroor deelde de 21-jarige man uit de Haarlemmermeer en de 18-jarige inwoner van Oude Wetering maandag tot een celstraf van twee weken. De po litierechter wil de twee geen onbetaalde arbeid laten verrichten omdat zij al eerder veroordeeld zijn. Een 19-jarige man uit Oude Wetering mag De afdeling Maag,- Darm.- Leverziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Centrum voor Humaan Geneesmiddelen onderzoek (CHDR) zoeken voor wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het maag-, darm stelsel: Gezonde mannen en vrouwen tussen de 18 en 60 jaar oud Voor deelname aan dit onderzoek mag u niet roken. Bij deelname zult u twee keer een ochtend in het LUMC verblijven. Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding. Bent u geïnteresseerd in deelname? Of wilt u eerst meer informatie? Bel 071 -524 64 35 Of bel 071 - 524 64 97, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. U kunt vragen naar mevrouw I. Kamerling. Ons onderzoekscentrum is makkelijk bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Zernikedreef 10 (Bio Science Park) 2333 CL Leiden. E-mail: recruit@chdr.nl Uitgebreide informatie over lopende onderzoeken vindt u op onze internet site: http://www.chdr.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 21