ei den Regio Onrust over dagopvang daklozen Eis negen jaar cel voor doodslag in Leidse sexclub (Speurtocht bij Rijnsburgerbrug levert toch nog iets op 'ostma: niet preventief irresteren op 29 april' ïarming in zee met lerikaanse fabrikant 'Inspraak rond opvang komt later' [NSDAG 22 MAART 2000 politie is niet van plan om gelijke relschoppers bij de ing van Koninginnedag op april preventief op te pak- Dat liet burgemeester tma gisteren weten tijdens vergadering van de ge- enteraad. De fractie van enLinks stelde vorige week riftelijke vragen over de idmaatregelen rond het linklijk bezoek en stelde rbij onder andere de mo- jkheid van preventief op een aan de orde. burgemeester benadruk- dat gemeente en politie ral bezig zijn met de vraag hoe ze de verwachte grote toe stroom van bezoekers in goe de banen moeten leiden. „Dat is de hoofdzaak van het over leg. Niet de eventuele acties van Eurodusnie." Volgens Postma is het een enorme 'lo gistieke puzzel' om de konin gin veilig door de oude bin nenstad te loodsen, door nau we steegjes waar zich veel pu bliek verzamelt. Om dat in goede banen te leiden zal de gemeente 'mis schien' een beroep doen op de noodverordening. „Maar dat zal dan gelden voor een zeer beperkt gebied en een zeer beperkte tijd", aldus de burgemeester. Bewoners Middelste gracht gaan bij politiek aan de bel trekken logste punt in Bakker Korffstraat louder T. van Rij geeft vrij leen officieel tintje aan het een van het hoogste punt e nieuwbouw aan de Bak- Jbrffstraat. Het project be- 1 uit acht eengezinswonin- e op een milieuvriendelij ke manier en volgens de regels van duurzaam bouwen zijn op getrokken. Naast zonnecollec toren, hoogrendementsketels, en hoogrendement-isolerend glas, gebruiken de bouwers vooral materialen die kunnen worden hergebruikt. De wonin gen zijn allemaal verkocht. l'qnno havermans ig gaat voor de ontwik van een nieuw medicijn nwerken met de grote ikaanse producent Baxter, lio-farmaceutische bedrijf fiden hoopt nog dit jaar erste klinisch onderzoek te en doen naar de effecten it middel op de erfelijke oening angio oedeem ziekte veroorzaakt zwei weefsels en organen en lodelijk zijn. In Europa en lijden zo'n 50.000 men jan HAE. Pharming legt oe op de ontwikkeling van rijnen voor ernstige ziek- let een gering aantal pati- i waarvoor tot dusver nog therapie bestaat. De Ame- ise overheid geeft dergelij- sgeneesmiddelen een lermde status, middel waaraan momen teel wordt gewerkt heet recom binant humaan Cl remmer. Het wordt gemaakt uit de melk van konijnen waarbij menselijk genetisch materiaal is inge bracht. De transgene konijnen worden door Pharming gehou den in het Belgische Geel. Daar verblijven ook de konij nen die melk produceren voor het middel alfa-glucosidase, waarmee Pharming de Ziekte van Pompe, een dodelijke spierziekte, bestrijdt. Vorige week meldde het Leidse bedrijf dat een proef met vier babys in het Rotterdamse academische kinderziekenhuis Sophia zeer succesvol verloopt. Het zieken huis vond die berichtgeving overigens voorbarig. Pahrming is met het medicijn tegen de Ziekte van Pompe het verst in de ontwilckeling. Het middel tegen HAE is nog niet op mensen getest. Er is grote commotie ont staan onder bewoners van de Middelstegracht en om geving over plannen van de gemeente voor dagop vang van dak- en thuislo zen en (ex-) verslaafden in het gebouw van de voor malige Leidsche Duinwa ter Maatschappij (LDM). De bewoners zijn tegen opvang in hun straat om dat zij vinden dat daar 'nü al veel problemen met drugsverslaafden en dea lers' zijn. leiden connie van uffelen Bovendien zijn zij boos over het feit dat de gemeente ze niet bij haar plannen betrekt. De bewo ners gaan de fractievoorzitters van alle politieke partijen uit nodigen om hun bezwaren dui delijk te maken. Daarnaast overwegen zij een handtekenin genactie te houden en woning bouwvereniging Ons Doel en de Vereniging Eigen Huis aan te schrijven. Zo'n veertig bewoners kregen gisteravond in buurthuis de Pancrat van de voorzitter van de wijkgroep Oostelijke Bin nenstad, S. van Rijn, te horen dat het college van B en W gis teren over het plan heeft verga derd. Van Rijn zei nog niet te weten voor welke lokatie het college kiest en wat zij nu pre cies aan de raadscommissie gaat voorstellen. De bewoners heten daarop weten dat zij er totaal niet over zijn te spreken dat zij niet bij deze plannen zijn betrokken. Tijdens een eerdere bijeen- Het voormalige 5 gebouw van de I LDM aan de Middelste- gracht, foto hielco kuipers komst met een tiental bewo ners - eind februari,- is wethou der Baaijens (welzijn) langsge- weest om te praten over onder meer het belang van dagop vang, maar het merendeel van de bewoners wist dit niet en had hiervoor ook geen uitnodi ging ontvangen. Volgens Van Rijn heeft Baaijens tijdens die bijeenkomst verteld dat het gaat om opvang tussen 'negen en vijf uur' van dak- en thuislo zen en (ex)-verslaafden. Zij krij gen dan onder 'streng toezicht' hulp bij scholing en het vinden van een woning en werk. Dat kan gebeuren via bijvoorbeeld een fietsenwerkplaats en het doen van allerlei 'klusjes' in de wijk. Baaijens vertelde daarbij dat hij voor deze opvang het LDM-gebouw, maar ook nog twee andere lokaties op het oog heeft. Welke, dat wilde hij toen niet zeggen. Door alle onduide lijkheid betwijfelen meerdere bewoners nu of er überhaupt wel sprake is van twee alterna tieve lokaties. Zo vertelde een bewoner gis teravond tijdens de buurtbij eenkomst dat hij na berichten over de plannen contact had opgenomen met de gemeente. Volgens hem vertelde een ge meenteambtenaar dat de keus was gevallen op het LDM-ge bouw, maar dat alleen de finan ciën nog niet rond zijn. De be oogde projecüeider voor de Leidse dagopvang had voor beelden gegeven van dergelijke projecten in andere steden en had verteld dat er voor deelne mers dagelijks een methadon- Het LDM-gebouw wordt volgens wethouder Baaijens inderdaad de plek voor de dagopvang van dak- en thuislozen en (ex-) verslaafden. Burgemeester en wethouders hebben dit in middels besloten. De opvang komt er voor vijf jaar. Ook het benodigde geld voor de verbou wing - zes ton - is apart gezet. Hoe en wanneer de bewoners hun bezwaren kunnen toelichten, is echter nog niet bekend. De gemeente zoekt nog uit onder welke ruimtelijke-ordeningspro cedure de verbouwing valt. De verschillende procedures hebben ook verschillende momen ten waarop en mogelijkheden waarmee de be woners bij de plannen betrokken worden. „Maar wethouder Baaijen heeft de bewoners beloofd dat hij een en ander persoonlijk komt toelichten. Zodra er meer duidelijkheid is, komt hij die belofte ook zeker na", aldus een woord voerder van de gemeente. bus langskomt. De gemeente- wat beter gaat met de leefbaar- woners wezen erop dat er 'ont- ambtenaar weersprak dat ech- heid in de buurt. „Als je daar zettend veel wordt gedeald' en ter in een gesprek met de be- met zulke opvang overheen dat er ook veel (kinder)fietsen woner. gaat walsen, waar ben je dan worden verhandeld. De bewoners zijn van mening mee bezig?", vroeg een be- Wethouder Baaijens kon van dat het na jaren nu juist weer woonster zich af. Meerdere be- daag geen commentaar geven. den haag/leiden ruud sep iderscheiding WD'er Bakker ijn afscheid van de ge- leraad is de WD'er Ge- Bakker gisteren onder- len als lid in de orde van e-Nassau. De WD'er zat J tien en een half jaar voor leralen in de raad. In die hij onder andere ffac- Ier. Met SP-fractieleider Cor Vergeer was Bakker de af gelopen jaren de nestor van de gemeenteraad. De WD'er, voor de gelegenheid vergezeld door vrouw en dochter, memoreerde dat hij een hele generatie in de Leidse politiek heeft gezeten. „Mijn dochter was er ook bij toen ik werd geïnstalleerd als raadslid. Toen was ze twee, nu is ze twintig." Negen jaar cel. Dat is de straf die gisteren voor de meervoudige kamer van de Haagse rechtbank werd geëist tegen de 44-jarige Zoeterwoudenaar die in de nacht van 9 op 10 december vorig jaar een 40-jarige Leidenaar neerschoot in seksclub Top Cat aan de Hooigracht. Het slachtoffer blijkt op 5 januari jongstleden te zijn overleden aan complicaties die het gevolg waren van de schot wond. De schietpartij volgde op een toevallige ont moeting van de twee heren aan de bar van de seksclub. Maar de eerste aanleiding gaat dertien jaar terug, toen het slachtoffer tijdens een kroeg ruzie een stuk uit het oor van de verdachte beet. De deskundigen oordelen achteraf dat de Zoeter woudenaar daarna een obsessie ontwikkelde voor de Leidenaar, die de spanning zo af en toe flink opvoerde door te dreigen ook een hap uit het andere oor te nemen. De angst dat dat drei gement een keer zou worden uitgevoerd was vol gens de advocaat van de verdachte niet helemaal onterecht". Het slachtoffer was immers 'een linke jongen', die al eens wegens doodslag een celstraf van zes jaar uit zat. Op de dag van de schietpartij in de seksclub was de Zoeterwoudenaar net tot drie maanden cel veroordeeld wegens mishandeling van zijn ex. Volgens de officier van justitie was de man zo in genomen met zijn optreden tegenover de recht bank, dat hij het bij thuiskomst op een zuipen zette. Toen thuis het bier op was, wilde hij even buiten de deur een volle krat halen. Dat lukte echter niet, waarna hij in de bar van Top Cat een biertje ging halen. Dat zijn gezworen vijand aan de bar zat, had de Zoeterwoudenaar niet door. „Normaal was ik gelijk weggegaan. Maar nu was ik dronken en had ik gewoon geen zin", verklaar de de verdachte voor de rechtbank. De twee mannen raakten aan de praat, waarbij volgens omstanders alles koek en ei leek. „Maar hij begon weer over mijn oor. Hij zei dat hij ook het linkeroor er af zou bijten. In plaats van weg te lopen, heb ik toen op hem geschoten." De ver dachte droeg de laatste drie en een half jaar altijd een vuurwapen bij zich uit angst ooit nog slacht offer te worden van zinloos geweld. „Ik zag al die stille tochten op televisie en dacht: ik moet een revolver bij me houden." Tijdens de zitting was de 44-jarige verdachte van de doodslag in Top Cat vol berouw over zijn daad. „Het was een enorme misstap", liet hij de rechtbank weten. „Ik heb iemand van het leven beroofd. Mijn gevangenisstraf gaat weer over. Maar mijn geweten zal mijn hele leven aan mij blijven vreten." Bij zijn aanhouding direct na de schietpartij was de verdachte een heel stuk minder invoe lend. Hij joelde naar de politie dat dit 'de mooiste dag van mijn leven' was. .Alcohol", was de sim pele verklaring die de verdachte nu voor zijn ge drag bij de aanhouding gaf. „Als ik echt van plan was geweest hem te vermoorden, dan had ik dat natuurlijk niet in de politieauto gezegd. Ondanks de uitlatingen van de verdachte bij zijn aanhouding, geloofde ook de officier van jus titie dat de verdachte niet de deur uit was gegaan met de bedoeling de ander te vermoorden. De Zoeterwoudenaar ging op pad om bier te halen, niet om zijn vijand om te leggen. Voor de dood slag eiste hij vervolgens wel een gevangenisstraf van negen jaar. Het slachtoffer was in het verleden volgens de officier 'een zware jongen'. Maar na een lange celstraf wegens doodslag had hij zijn leven gebe terd. De officier vertelde dat het slachtoffer een week nadat hij werd neergeschoten naar Thai land zou zijn gereisd om zich bij zijn vriendin te voegen. Die vriendin bevalt waarschijnlijk vol gende maand van hun kind. De advocaat van de Zoeterwoudenaar was het eens met een veroordeling wegens doodslag, maar maakte bezwaar tegen de naar zijn mening 'buitenproportionele' eis van negen jaar. Hij wees erop dat zijn cliënt ook al gestraft is door de aanhoudende pijn aan zijn afgebeten oor, en door het feit dat hij als hij vrij komt zal moeten verhuizen 'uit angst voor wraak'. „Waren we el kaar maar nooit tegen gekomen", verzuchtte de verdachte. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. lemeente heeft officieel la- reten dat er rond de Rijns- erbrug geen bom is gevon- Maar om nou te zeggen He slordige 2,5 miljoen gul- üe voor de speurtocht was trokken in het water is ge- 1, gaat te ver. Nee, er zijn log positieve kanten aan ergeefse zoekactie naar jangers uit de Tweede doorlog. Naar nu pas hebben stadsarcheoloog tten Dolmans en zijn me rkers momenteel handen werk aan het onderzoeken ihatten' die de bodem van de singel onlang» heeft prijsgegeven. Overigens heeft Dolmans niet zelf tussen de lege bierflesjes, oude winkelwagentjes en tien tallen fietswrakken mogen zoe ken en graven. Omdait het ge bied was afgezet door het Ex plosieven Opruiminseomman- do (EOC) heeft hij slechts ge reageerd op meldingen van het EOC. „Zelf zoeken zo li te ge vaarlijk zijn geweest", aldus Dolmans. „Maar het EOC is tij dens de zoekactie naair de bommen door de gemeentelij ke afdeling Monumentenzorg De Rijnsburgerbrug heette tot 1929 de Leeuwenbrug. Op de brug stonden aan elke kant twee leeuwen op sokkels. foto gemeentearchief De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. begeleid en heeft alle voor ar cheologen misschien waarde volle vondsten keurig opzij ge legd en vervolgens ons inge schakeld." Dolmans heeft het over enkele 'interessante' ontdekkingen. Zo zijn de vier sokkels gevonden waarop in vroeger dagen even zoveel leeuwen hebben ge staan op de brug. De Rijnsbur gerbrug heette tot 1929 name lijk Leeuwenbrug. Daarnaast is er in de singelbodem aarde werk aangetroffen met daarop verfresten en de resten van ver moedelijk een houten scheepje uit het begin van waarschijnlijk de zeventiende eeuw. In de overblijfselen van dat houten scheepje bevond zich volgens Dolmans een houten gebruiks voorwerp. „Het lijkt op een penseel, is goed geconserveerd omdat het verpakt en lucht dicht onder het water lag maar meer kan ik daar op dit mo ment nog niet over zeggen." Dolmans is momenteel druk bezig met het determineren en chemisch analyseren van de vondsten in het Archeologisch Centrum van de gemeente aan de Aalmarkt. Daartoe heeft hij de hulp ingeroepen van experts van het gemeentelijk museum De Lakenhal. 1000-ste Computer Het onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. De ont wikkelingen op het gebied van technologie en communicatie gaan zo snel dat beide 'partij en' tot elkaar veroordeeld lij ken. Da's niks nieuws, da's zelfs goed. Slechts door geza menlijke inspanningen kunnen zij er voor zorgen dat Neder land ook in de toekomst in alle opzichten kan meekomen in de wereld. De positie van de technologie wordt immers steeds belangrijker. Investeren in jongeren die de werknemers van morgen zijn, is daarom heel belangrijk. Bij het Da Vinci-college aan de Kagerstraat en de ING-bank in Leiden hebben ze dat aardig in de gaten. ING stelt al geruime tijd computers die binnen de bank worden vervangen, aan scholen beschikbaar. Onlangs is de duizendste computer aan het Da Vinei overgedragen. Het betreft computers met een pentium processor die maxi maal drie jaar oud zijn en bin nen de school nog geruime tijd goede diensten kunnen bewij zen. Op 31 maart wordt om 15.00 uur aan de Kagerstraat de dui zendste computer officieel overgedragen. Na afloop be staat de mogelijkheid om in het wiskundelokaal te kijken wat een dergelijke samenwerking tussen bank en school in de praktijk betekent. ERIC-JAN BERENDSEN Milieuplan moet banen opleveren Compostering staat centraal bij bezoek East-Londonaars Een delegatie uit de Zuid-Afri kaanse partnerstad East-Lon don brengt deze weken een bezoek aan Leiden om meer aan de weet te komen over compostering. Het bezoek moet onder meer een plan opleveren waarmee de East- Londonaren in eigen lanjl mee aan de slag kunnen. Be halve een schoner milieu moet het composteringspro- ject in Zuid-Afrika ook de no dige banen opleveren. Het werkloosheidspercentage in East-London ligt boven de 50 procent. De delegatie is in Leiden van 13 tot 31 maart. De eerste week hebben ze vooral ken nisgemaakt met de verschil lende kanten van het Leidse afvalbeleid: de voorlichting, de inzameling, het kringloop- bedrijf, de milieustraat, de wetgeving, enzovoorts. Vol gende week werkt de delegatie met de Leidenaars aan een projectplan voor composte ring, wat uiteindelijk moet lei den tot een bedrijfsplan voor een open lucht groencompos- tering. Tuinafval is een van de wei nige soorten afval die in Zuid- Afrika nu al door de bewoners apart wordt aangeboden. Door gebrek aan verwerkings mogelijkheden wordt dit tuin afval nu bij het overige afval gestort. Met betrekkelijk een voudige middelen is het te verwerken tot compost, dat de bewoners weer kunnen ge bruiken voor kleinschalige groentetuintjes. Voor het be zoek van de delegatie is een subsidie verleend door de Ver eniging van Nederlandse Ge meenten. K0ELEMEIJER HOVENIERS De hof van heden Verkoop bijzondere snoeivormen uit eigen kwekerij Purmerenderweg 43, 1461 DD Z.O.Bcemster Tel. 0299-684010. Fax 0299-684042

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 15