'Zuinig met water is er thuis als het ware i Waterprojecten niet effectief Binnenland DONDERDAG 16 MAART 2000 Kroonprins voorziet problemen als waterbeleid niet verandert In Den Haag is vandaag het tweede Wereld Water Forum begonnen. Een week lang discussiëren vijfduizend deelnemers over een 'nieuwe visie' op water. De aanbevelingen die hier uitrollen, moeten als bouwstenen dienen voor concrete maatrege len waarover 130 minis ters ook in Den Haag pra ten. Kroonprins Willem- Alexander is voorzitter van het Forum en rappor teur naar de ministers. „Ik loop zes dagen rond en ik ga er van uit vol doende gelegenheid te hebben in discussies mijn eigen visie naar voren te kunnen brengen." DEN HAAG GERARD CHEL ..Ik ben opgevoed door een va der die de oorlog heeft meege maakt. Water laten lopen terwijl je tanden poetst en licht aan la ten als je de kamer uitgaat, dat kan bij ons niet. Dat is er min of meer ingeslagen." Hilariteit. „Nou ja, in figuurlijke zin dan", haast hij zich eraan toe te voe gen, „voordat iemand wordt beschuldigd van kindermishan deling." De kroonprins heeft er zin in. Hoewel het al de tweede sessie die middag is, begroet hij in de deuropening enthousiast op nieuw een handvol journalisten dat met hem wil praten over water. Sinds Willem-Alexander werd 'gegrepen' door het water, heeft hij zich kosten noch moeite bespaard zich daarover te laten informeren, in binnen- en buitenland. „Het is boeiend, ik heb er nog geen seconde spijt van." De prins zal ook na het Forum nauw betrokken blijven bij alle internationale actieplan nen, het Framework for Action. In de loop van dit jaar wordt hij voorzitter van de Commissie Integraal Waterbeheer. Uw vader suggereerde dat u zich bezig moest gaan houden met water. Wat was uw reactie? „Zoals elke zoon tegen z'n va der zegt: belachelijk, ik maak dat zelf wel uit. Maar dan ga je eens nadenken wat water ei genlijk betekent en dan moet je als zoon voor de zoveelste keer toegeven dat je vader weer eens gelijk had. Ik ben ontzettend blij dat hij dat toen heeft voor gesteld." Het gesprek heeft plaats in de eetkamer van de prins op paleis Noordeinde. Willem-Alexander laat zich bijstaan door profes sor Frank Rijsberman, mede auteur van de 'visie op water' en Albert van der Beesen, werk zaam bij Rijkswaterstaat. Beide secondanten hoeven nauwe lijks in actie te komen. Geani meerd en onbevangen geeft de kroonprins antwoord op de vragen, wekt niet de indruk voortdurend op zoek te zijn naar diplomatieke formulerin gen. Schuwt een eigen mening niet, maar kent zijn staatsrech telijke grenzen. Dus ook de bei de vertegenwoordigers van de Rijksvoorlichtingsdienst heb ben het rustig. Als voorzitter en rapporteur van het Forum kunt u uw eigen ideeën niet kwijt. Kriebelt dat niet? „Ik loop er zes dagen rond en ik ga ervan uit voldoende gelegen heid te hebben in discussies wel mijn eigen visie naar voren te kunnen brengen." U voelt zich daarin volledig vrij? „Mijn positie heeft z'n beper kingen. Ik heb te maken met de ministeriële verantwoordelijk heid. Daar heb ik al 32 jaar mee leren leven en daar houd ik re kening mee." Is dat systeem niet een beetje ou derwets? „Het Forum gaat niet over mi nisteriële verantwoordelijk heid." Watervraagstukken zitten vol valkuilen. „Het hele leven zit vol valkui len. Water is iets dat absoluut van belang is voor deze eeuw en natuurlijk zitten er politieke consequenties aan water, maar het voorkomen van te veel of te weinig of te vuil water is iets waar iedereen het over eens is en daar moet je bewustwording Prins Willem-Alexander bezocht onlangs Kenya als beschermheer van de African Medical and Research Foundation (Amref) ten tijde van de watersnoodramp in Mozambique. Hij ging toen naar het getroffen buurland om de te lopen. hulpverleners daarni FOTO A' voor creëren. Hoe het dan wordt opgelost, is een zaak van de politiek, niet van mij." Maar u blijji betrokken bij de uitwerking, het Framework for Action. „Ja en daar zal zeker nog het nodige werk in gaan zitten. Maar u heeft gelijk, daar gaat het om politieke keuzen. Ik zal daar telkens een afweging moe ten maken en moeten uitkijken waar ik bij betrokken raak. Het Framework wordt pas concreet na het Forum. Misschien moe ten we er daarna nog maar eens over van gedachten wisselen." Zit de wereld wel te wachten op een visie, wordt het geen tijd voor concrete maatregelen? „Het Framework for Action moet leiden tot iets concreets. Met het waterbeheer zoals dat tot op heden gegaan is, zitten we duidelijk niet op het juiste spoor. Het leidt tot een crisis halverwege deze eeuw. Dat is te voorspellen. Dat moet verande- In de voorbereiding botste het al tussen Noord en Zuid over on der meer de prijs van water. Hoe zal dat gaan tijdens het Forum? „Het is een van de heikele pun ten, maar wel een dat bespro ken moet worden. Let wel: het gaat niet om de prijs van water zelf - die is vrij, dat water is aanwezig- maar met name over de distributie, het zuiveren van water en de verwerking van af valwater. Meer om watersyste men eigenlijk waarvan de kost prijs moeten worden doorbere kend." Waarom lukt met water niet wat met olie wel lukt: intercon tinentale pijpleidingen om het water daar te brengen waar het nodig is. „Er zijn in California bijvoor beeld negenhonderd kilometer lange systemen die van noord naar zuid water transporteren. In Namibië wordt over honder den kilometers water uit het noorden naar Windhoek ge bracht. Maar de afstanden zoals met olie zijn er met water niet, nee." Venvacht u dat? „Ik denk dat ik daar de ingeni eur voor aan moet kijken, maar ik verwacht dat technologieën als het ontzouten goedkoper zullen zijn dan over duizenden kilometers water gaan verplaat sen." Rijsberman knikt: „Ge zien de prijsverschillen is dat inderdaad niet de moeite waard." Er is 180 miljard dollar per jaar nodig om alle problemen te lijf te gaan. Waar moet dat geld vandaan komen? „Het grootste gedeelte zal uit de private sector moeten komen. Zowel van de multinationals als van de kleine boer die ergens een put slaat. En alles wat daar tussenin zit. De overheid zal voorwaardenscheppend bezig moeten zijn." Hoe is duurzaamheid te rijmen met toenemend waterverbruik? „Duurzaamheid is een belang rijk element van modern water beheer. Maar dat kan ook recy cling zijn of gesloten systemen in productieprocessen. Herge bruik is ook al een vorm van duurzaamheid. Maar ook het vasthouden van water in wet lands is dat." Stijgende welvaart leidt tot stij gend waterverbruik. Hoe denkt u dat te doorbreken. „Dat kan door technologische innovaties, denk aan apparaten die minder water verbruiken. In Nederland ligt het verbruik op zo'n 130 liter per persoon per dag, in Amerika op 220 liter en Zuid-Afrika gaat uit van een ideale behoefte van 40 tot 50 li ter, terwijl het land nu op 25 li ter zit. Er zijn grote regionale verschillen. Maar ook bewust wording is belangrijk, bewust wording is de beste bezuiniging op watergebruik. En ook de prijs, denk ik. In Nederland heeft drinkwater één prijs, maar misschien moet je verschillen de tarieven voor grootverbrui kers gaan instellen." U doet een beroep op het be schermen van het milieu. In een welvarend land als Nederland is dat al een probleem, hoe denkt u dat in anne ontwikkelings landen zo'n discussie verloopt. „Neem het voorbeeld van wet lands, waarmee je water vast houdt om het op droge mo menten weer te gebruiken of waarmee je bij extreme regen val overstromingen kunt afrem men. Ook dat is een milieu maatregel. Dat is voor het gehe le waterbeheer en dus de totale bevolking van belang." De geschiedenis leert dat econo mische groei ten koste gaat van het milieu. „Dan gaat het vooral om de vervuiling, dat is inderdaad een probleem. We proberen ieder een ervan te overtuigen dat het in het eigen belang is te inves teren in het milieu." Cruciaal in de wereld is het kli maatprobleem. Daar zijn in Rio afspraken over gemaakt, maar dat vlot niet erg. Denkt u dat het met water soepeler zal verlopen? „Ik denk inderdaad niet dat Rio gebracht heeft wat men ervan verwachtte, maar toch wordt het nog steeds gezien als hèt beginpunt voor internationale samenwerking op milieuge bied. Het verschil met Rio is dat het Forum een samenkomst is van alle belangengroepen. Ie dereen die er over mee wil pra ten, kan er over meepraten. Dat is een nieuwe formule. We ho pen dat dit een nieuwe start zal zijn." Er zijn veel landen die voor hun watertoevoer afhankelijk zijn van andere landen. Dat kan tot conflicten leiden. „Ook dat is een heikel punt, er zijn 260 internationale rivieren die door meerdere landen ge deeld worden. Er ligt nu bij de VN ter ondertekening een ver drag over het gebruik van inter nationale waterwegen. Dat kan een instrument zijn. Ook het pleidooi van Gorbatsjov (voor internationale 'waterbemidde laars' - GC) kan daartoe bijdra gen." Doemdenkers voorspellen oorlo gen om water. Bent u ook zo pessimistisch? „Nee, ik hoop dat er geen oor log meer komt, maar dat is wel licht al te optimistisch. Kijk, wa ter is een onderdeel van een ge heel, water alleen is niets. Het zou best kunnen dat er conflic ten ontstaan. Een heet hang ijzer in het Midden-Oosten is water, zie de discussie over de Golanhoogte. Ik hoop dat het DEN HAAG ANP Investeringen in waterprojecten in ontwikkelingslanden zijn op de lange termijn niet effectief. Alhoewel betrokken organisaties het geld in eerste instantie goed besteden, laat de duurzaamheid van de investeringen te wensen over, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking (IOB). De inspectie onderzocht de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Bangladesh, Egypte, India en Mozambique in de periode van 1988 tot 1998. Deze vier landen ontvingen zo'n 40 procent van de 2 miljard gulden Nederlandse ontwikkelingshulp voor de watersector. De conclusies van het IOB zijn voor het ministerie van buiten landse zaken overigens geen aanleiding om de investeringen in waterprojecten te verminderen. Wel moet er, behalve de techni sche kant, meer aandacht komen voor de sociale, economische en milieu-aspecten ervan. Volgens het IOB besteden de betrok ken organisaties het geld technisch gezien namelijk heel goed. Een groot deel van de twee miljard gulden wordt gebruikt voor de uitbreiding van het drinkwaternet en de verbetering van de installaties. Maar omdat de organisaties te weinig aandacht be steden aan bijvoorbeeld de opleiding van het personeel, de or ganisatie en het beleid, laat het vervolg van de investeringen wel eens te wensen over. Zo bleef onderhoud van waterleidingen vaak achterwege. Dit gebrek werd al eind jaren tachtig door het ministerie opge merkt. Het veranderen van de houding en het beleid van de ont vangers in ontwikkelingslanden blijkt echter een moeilijke opga ve. Alhoewel de effectiviteit van het gegeven geld al is verbeterd, gaat het volgens het IOB nog wel vijf tot tien jaar duren voordat de ontvangers het nieuwe beleid in de praktijk gaan brengen. diplomatieke front sterk genoeg is om oorlogen te voorkomen. Water stopt niet bij de grens, ook in Nederland niet. Er is geen Nederlands water zonder buitenland." U heeft de afgelopen jaren veel reizen gemaakt. Heeft dat uw zienswijze op water veranderd. „Ja, toen ik hier instapte, was ik redelijk groen. Je hebt ideeën over water die iedereen eigen lijk heeft. Fascinerende aspec ten en de problemen met water komen alleen maar aan het licht als je dit soort bezoeken aflegt. Iedere regio heeft z'n ei gen problemen en daar leer je van. Een land als Namibië, met ontzettend weinig regen, inves teert veel in watertransportsys temen en ontzoutingsinstalla- ties. Je ziet bij iedereen ook een bewustwording. In de hotelka mer in Windhoek hing een stic ker, ondertekend door de bur gemeester, met de boodschap dat water een probleem is en dat hij van de toeristen ver wacht daar rekening mee te houden." „97,5 Procent van het water op aarde is zout, maar 80 procent van de wereldbevolking woont in de buurt van de kust. De hele wereld is op zoek naar goedko pe vormen van ontzouting. Het grote probleem van high tech ontziltingsinstallaties is dat je daar heel goed opgeleid perso neel voor nodig hebt." Toen u op Curasao was, moest u op elke straathoek stoppen om naar pompen in aanbouw te kijken. Een zware opgave. „Je moet mensen de gelegen heid geven te laten zien waar ze trots op zijn en wat ze ontwik keld hebben. Zij weten niet hoeveel pompen ik die dag al heb gezien. Ik heb daar geen moeite mee omdat je kan zien dat ze met een project bezig zijn waarin ze geloven. In Afrika heb ik bij de Flying Doctors wel twintig keer de uitleg gehoord over gewichtstabellen voor pas geborenen. Op een gegeven moment kon ik die uitleg bijna zelf in het Swahili geven, maar voor al die dorpsrai ontzettend belangt Tot slot: wat verwa lu^c Forum? „Als het door 'Den water op de politie! krijgen, dan vind il iel jgd [voe erai 'e8e veertig jaar gezegd watersector is vera proces is in Den Hf.1}- nen." !nv< dan Beatrb openiri m waterconfE DEN HAAG ANP ijnsi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 6