Jongeren verliezen belangstelling voor kunst Oude Inca-cultuur met knipoog naar het cola-tijdperk Leidse Literaire prijzen Mortier, Luijten en Aerts l)l: kfeR Cultuur Kunst at ilkaart ilrr klaaHirkro re jongens, die Grieken Musical is meer dan vrijblijvend vermaak Sprankelende liefde en droefenis Simply Red kan nog steeds vlammen gUGDTHEATER RECENSIE ^PAULIEN KOOPMANS la' door O'Mamaree Gezien: gis- pdse Schouwburg. Nog te zien audse Schouwburg, Gouda; 5/6, ater aan het Spui. Den Haag. ne zit tijdens 'Inca Kola' derde rij. Zij mag even ndiaan spelen op het po- terwijl haar onderwijzer 'end achterblijft. „Ik heet )0 B zegt Finn Poncin die sa- (q j piet Sophie Hoebrechts itmaakt van theatergroep t>eC naree. „En jij bent een in die achter struiken zit met twee gevulde kippen.'' 'Inca Kola' is een zeer hippe voorstelling met veel interactie tussen de Poncin en het pu bliek. O'Mamaree neemt hen mee op reis naar de wereld van de oüde Inca's. Door gebruik te maken van moderne technie ken met videofilmpjes onder steund door opzwepende beats is het een historisch voorstel ling geworden met veel knip ogen naar het hedendaagse co la-tijdperk. De Spanjaard Francisco Pi- zarro is in 1530 de eerste blanke het Incarijk betreedt. Twee ko ningszonen, Atahualpa en Hu- ascar, ruzieën op datzelfde mo ment over wie de koningskroon mag dragen. Niemand heeft oog voor de Spanjaard en zijn 150 meegebrachte soldaten die op zoek zijn naar goud. Wat volgt, hangt van toevalligheden aan elkaar. Huascar gaat dood, niet omdat zijn broer hem in een heldhaftig gevecht over wint, maar omdat hij stikt in een knullig appeltje. Uiteinde lijk komt het Incarijk zelfs ten val doordat de Spaanse soldaat Juan heel per ongeluk een ka non afvuurt en daarmee koning Atahualpa doodt. Treffender kan O'Mamaree het niet illu streren; de geschiedenis neemt soms door Jdeine voorvallen ra re wendingen. Het spel van Finn Pocin is uitzonderlijk, Sophie Hoe brechts zien we alleen in korte filmpjes. Soepel als een kamele on neemt hij verschillende ge daantes aan: de slissende Pizar- ro, de domme Juan en de spor tieve renbode die kris-kras door het hoge Andesgebergte rent. Knap, maar ook leuk om te zien. De vele vervreemdende grap jes als de goudverzamelactie, imitatie van de zoveelste ram penactie op tv, de panfluitmu ziek, de aftiteling met de le vensloop van de personages - er is te veel om op te noemen. De voorstelling is misschien nog het beste te omschrijven als een cartoon-achtige docu mentaire. En daarmee heeft O'Mamaree met succes een nieuw genre aangeboord bin nen het jeugdtheater. De Maatschappij der Neder landse Letterkunde in Leiden reikt haar literaire prijzen dit jaar uit aan Erwin Mortier, Hans Luijten en Remieg Aerts. Schrijver Mortier krijgt de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, een jaarlijkse aanmoedigings prijs (5000 gulden en een pen ning) op grond van zijn vorig jaar verschenen roman 'Mar cel'. Eerdere prijswinnaars wa ren onder anderen de inmid dels bekende schrijvers Mar griet de Moor, Anna Enquist, Geertrui Daem en Arthur Japin. De Kruyskampprijs - ook 5000 gulden - gaat naar Hans Luijten voor zijn editie 'Jacob Cats' Sinne- en Minnebeelden' (1996). Deze prijs wordt eens in de drie jaar toegekend voor werk over oude Nederlandse teksten, zoals in dit geval, of op het gebied van de Nederlandse lexicografie (samenstellen van woordenboeken). In de jury zit onder meer de Leidse woor denboekenspecralist, hoogle raar P. van Sterkenburg. De dr. Wijnaendt Francken prijs (3000 gulden) is voor Re mieg Aerts voor zijn boek 'De letterheren; Liberale cultuur in de 19de eeuw; het tijdschrift I >e Gids' dat in 1997 uitkwam. De ze 3-jaarlijkse prijs gaat beurte lings naar een werk over cul tuurgeschiedenis of essays/lite raire kritiek. Eerdere prijswin naars waren de Leidse hoogle raren Frits van Oostrom en Wil lem Otterspeer. De prijzen worden op 27 mei uitgereikt in het Academiege bouw. Rapenburg 73 in Leiden. BOEKENWEEK BIJ DE KLER Za 18 maart 14.00 tot 15.30 uur Maarten t Hart signeert exclusieve De Kler-uitgave 'Kramsvogels' en overig werk Dennis Classics, Breestraat 142, Leiden Za 18 maart (15 00 -16 00 u) Hans Maarten v/d Brink signeert 'Hart van Glas- filiaal Do 23 maart (19 00-21 00 u) Publiek Interview en voor lees/signeersessie met Kees van Beijnum n a v 'Oesters van Nam Kee' Breestraat 161, Leiden Za 25 maart 15 00 tot 16 00 uur Roslta Steenbeek signeert nieuwste roman 'Thuis in Rome' en overig werk filiaal Voorschoten Za 25 maart (14 00-15 00 u) Pauline Slot signeert 'Blauwbaard' en 'Zuiderkruis' filiaal Leiderdorp Za 25 maart (14 00-15.00 u) Maarten *t Hart signeert 'Kramsvogels'. 'Een deerne in lokkend postuur' en ovehg werk filiaal Wassenaar ...uw complete boekhandel Breestraat 161Leiden - Wnkelhof 87, Leiderdorp - .empenaerstraat 39-b Oegsigeest - Schoolstraat 68, Voorschoten - Langstraat 148, Wbssenaar IDERDAG 16 MAART 2000 Steeds meer jongeren laten na de middelbare school de kunsten links liggen. Niet alleen vermindert hun bezoek aan musea, toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen, ook hun actieve deelname laat te wensen over. Dit zou een gevolg kunnen zijn van veranderingen in de opvoe ding waardoor sinds de jaren zestig het respect voor de hogere cultuur afneemt. Volgens het Sociaal en Cultu reel Planbureau (SCP) vermin dert de totale belangstelling voor kunst overigens niet. De daling bij jongeren wordt ruim schoots gecompenseerd door een groei onder veertig-plus sers. Ook hoger opgeleiden en de inwoners van de grote ste den bezoeken vaker dan gemid deld een kunstuiting. Allochto nen, vooral Turken en Marok kanen, tonen daarentegen wei nig interesse in kunst. De onderzoekers zijn met na me verontrust over de dalende interesse onder jongeren. Die worden tijdens hun schoolop leiding uitgebreid in contact ge bracht met de kunsten. Toch verliezen grote groepen hun be langstelling zodra zij de school verlaten. De onderzoekers vre zen dat er niet snel een eind zal komen aan deze daling. Een directe verklaring kun nen los de Haan (SCP) en de Tilburgse hoogleraar Wim Knuist niet geven. Uit aanvul lend onderzoek is in ieder geval gebleken dat de verminderde interesse niet te maken heeft met de manier van leven van jongeren. Vroeger werd gedacht dat jonge mensen geen tijd hebben omdat ze het te druk hebben met een carrière, terwijl ouderen yel meer tijd voor kunst kunnen vrijmaken. De Haan en Knuist constate ren dat juist onder de groep die na 1955 is geboren de belang stelling voor podiumkunsten en het bezoek aan musea en mo numenten duidelijk afneemt. Het onderzoek beslaat de pe riode van 1975 tot 1995. De on derzoekers wijzen erop dat mensen die in 1995 veertig jaar waren als eersten te maken kre gen met de Mammoetwet. Dat leidde tot een versnelling van de instroom bij het havo en vwo. Meer jongeren maakten sindsdien kennis met kunst en cultuur, maar tegelijkertijd kan dit hebben geleid tot dalende belangstelling buiten de schooluren. „De jongeren van de Mammoetgeneratie maak ten nog steeds uitstapjes met school, maar niet meer steevast naar Rijksmuseum of beroeps toneel." Paul McCartney (57) heeft gisteren bekend gemaakt ïn nieuwe liefde heeft: het voormalig fotomodel r Mills (32). De ex-Beatle, die zijn vrouw Linda bijna r geleden aan kanker verloor, verklaarde dat hij en her de afgelopen maanden tijdens het maken van een sin- lichter naar elkaar zijn gegroeid. De geruchten dat McCart- en Mills, die in '93 tijdens een verkeersongeluk een been R ior, in een romance waren verwikkeld deden al langer de Ie, maar werden steeds ontkend. McCartney sprak gisteren oop uit dat journalisten hen met rust zullen latenT foto ap De klassieke oudheid is dit jaar het thema van de Icenweek. Literair medewerker Nop Maas tipt elke dag een boek uit het enorme aanbod. iriekse veldheer ligt met zijn vloot werkeloos in de haven, Iit het niet wil waaien. Een blinde ziener zegt dat dit het ge-' s van de boosheid van een godin die zich verwaarloosd Zij is slechts te vermurwen als de veldheer zijn dochter op altaar slacht. Onder valse voorwendselen lokt de veldheer lochter en haar moeder naar de haven, alwaar zich een waardige ontknoping voordoet (dochter verandert in hert irdwijnt op raadselachtige wijze)., ymnasiast die dit moet vertalen en de theaterbezoeker die iet veel monologen op de planken gebracht ziet, zullen moeten wennen aan de merkwaardige wereld waarmee ze ïfronteerd worden in het drama Ifïgeneia in Aulis van de se treurspelschrijver Euripides (vijfde eeuw vóór Christus), r als ze zich overgeven aan Euripides, dan beloont hij hen ijdloze staaltjes inzicht in menselijke drijfveren. Dit is een ia van de veranderlijkheid. De figuren nemen - net als u en leslissingen waarop ze terugkomen en wat ze de ene dag Ie toestand vinden, garandeert niets voor de dag van mor- De dochter, titelheldin van het stuk, smeekt in tranen om [edood te worden: Pia Douwes speelde jaren in Wenen De levensechte politicus Jörg Haider, de imaginaire criminele Londense barbier Sweeney To dd en de trieste Oostenrijkse keizerin Sissi hebben iets ge meen: de Nederlandse theater vrouw Pia Douwes. Door de een werd ze geschokt, de ander bracht haar een artistiek avon tuur in Londen. Als Sissi viert ze nu triomfen in de musical 'Eli sabeth'. „Je moet je werk steeds beter willen doen, op die manier hoef je niet bang te zijn dat je terug valt op routine", zegt Pia Dou wes. De honderdste voorstel ling van de musical 'Elisabeth', waarin ze de titelrol speelt, heeft ze net achter de rug. En nog steeds beleeft ze plezier aan de show. „Maar het is ook een kwestie van zelfonderzoek en liefde hebben voor jezelf. Anders kun je nooit uitdragen wat je in je rol wilt zeggen. Bo vendien heb je een behoorlijke dosis zelfspot nodig om te kun nen relativeren." Dat laatste deed ze enkele weken geleden overduidelijk in het Amsterdamse Werkteater. Daar trad ze op als gast van haar collega's Doris Baaten, Jo ke de Kruijf, Michael Diederich en Alberto ter Doest in de voor stelling 'Forbidden musicals goes Big Diva', een parodie op de musical in de ruimste zin van het woord. Het is een thea tervorm die ontstond in New York, waar Broadway-artiesten in een eigen voorstelling hun metier en vooral zichzelf op de hak nemen. Ook in Amsterdam lijkt er zo'n traditie te ontstaan. Forbidden musicals' zit vol grappen voor de musicalkenner en vooral de firma van Van den Ende krijgt er van langs, juist omdat er heel wat vaste mede werkers van dit productiebu reau vrolijk aan meedoen. „Ik vind het enig; wat is er leuker dan lachen om jezelf. Beter dan wanneer een ander dat doet. Alles uit ons vak zie je in de persiflages terug: jaloezie, con currentie, stress, onzekerheid, flops. Het is gezond daar af en toe de draak mee te steken." Een 'gastrol', noemt ze haar optreden. Toch heeft ze schrik barende lange lappen tekst. Had ze het nog niet druk ge noeg? „Jazeker. Ik zing in 'For bidden musicals' onder meer een parodie op 'Mijn leven is van mij' uit 'Elisabeth'. Ik zing de gewone versie in Schevenin- gen en laatst in Bremen zong ik dat lied op een gala in het Duits. Stel je voor dat ik op ze ker moment de verkeerde versie zou zingen. En dan had ik nog de nodige interviews, fotoses sies, plus de opnamen van een clip en het televisiespelletje Hints." En dan was er nog dat optre den in Londen. Ze was ge vraagd voor een rol in 'Sweeney Todd' een musical over een Londense barbier die zijn klan ten in pasteitjes laat verdwij nen. Het betrof een benefiet waarmee het twintigjarig be staan van deze musical en de zeventigste verjaardag van schrijver Steven Sondheim werd gevierd. „Tussen Engelsen en Ameri kanen vertegenwoordigde ik als enige de artiesten van het Euro pese vaste land. De anderen hadden allemaal ooit in 'Sweeney Todd' gestaan. En dat maakte het extra lastig, want behalve dat ik pas kon komen toen zij al een week aan het re peteren waren, had ik nooit eerder in die show gespeeld. Soms dacht ik zelfs: 'Wat doe ik hier?' Je staat dan naast een Len Cariou, die bij de wereldpre mière de titelrol speelde. En wat denk je van Judy Kaye, ook zo'n echte Broadway-ster. Die doen ook keihard hun best en ook zij geven zich tijdens de re petities voor honderd procent, als was het een echte voorstel ling." Is ze met al die drukte niet bang voor burn-ouft „Dat heb ik al eens.gehad. Na tien jaar onafgebroken werken en een verbroken relatie. Na een jaar rust en een paar toneelrollen kreeg ik langzamerhand mijn van Abba terug a__Eén van de A's je legendarische Zweed- ipgroep Abba werkt aan comeback. Agnetha 'de blonde', begeeft na tien jaar yoga en as- gie, weer op het muzi- pad. Faltskog heeft be- >n met een rol in een lical haar carrière nieuw n in te blazen. Zeventien geleden hield de Zweed- upergroep op te bestaan, ny en Björn, de manne- leden van Abba, gingen tot het schrijven van licals. foto epa tkoord over royaltyregeling kunst jSEL» De Europese Commissie en de EU-lidstaten zijn het geworden over een royaltyregeling voor kunstwerken. De missie had voorgesteld kunstenaars of hun erven recht te in op een deel van de opbrengt bij doorverkoop van kunst, ral de Britten vreesden dat veilinghuizen als Sotheby's en stie's klanten zullen verliezen aan landen die geen royalty- ling kennen. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is oten de uit te betalen royalty aan een maximum te binden, komt er een overgangstermijn. euwe liefde Paul McCartney icht hier is voor mensen het fijnste om te zien, iaar beneden is niets. Wie bidt om te sterven is gek. tiardig leven is beter dan met ere sterven. r als het eenmaal zover is, spreekt zij heel anders tot haar der, ik sta tot jouw beschikking: rije wil geef ik mijn lichaam, ten gunste van \vaderland en van het hele Griekse land, War het altaar van de godin te brengen, en teren, nu dat door goden zo bepaald is. Bvve hopen dat ons vorstenhuis zoiets nooit zal hoeven Blaken. Ipides, Ifigeneia in Aulis Bakchen. Vertaald, ingeleid en intekeningen voorzien door Herman Altena. Flamingo pt, 15,-) LI DY VAN DER SPEK Concert: Maastrichts Liedboek door Ca- merata Trajectina.Gehoord: 14/3, Oud- Katholieke kerk, den Haag, 15/3, De Waag, Leiden. MUZIEK RECENSIE LOUIS DU MOULIN Concert: Simply Red, The Spirit Of Life Tour Met Mick Hucknall (zang, gitaar) en elfkoppige begeleidings groep. Gezien: gisteravond, Ahoy', Rotterdam Pia Douwes, hier met Stanley Burleson, als Sissi in de musical 'Elisabeth' zelfrespect weer terug. Ik kan de drukte nu veel beter beheer sen en probeer ook tijd over te houden voor familie en vrien den. En toch, ik heb met twee grote premières een zwaar jaar achter de rug: eerst Chicago' en daarna 'Elisabeth'." De musical 'Elisabeth' vertelt over keizerin Sisi en daarmee over de laatste jaren van het Oostenrijkse keizerrijk. Uiter aard wordt daarin ook de op komst van de nazi's gesigna leerd. En daarmee is ook deze musical geen vrijblijvend stukje vermaak. Pia Douwes knikt in stemmend. Ze kent Oostenrijk, Talloze malen speelde ze ook in Wenen de rol van Elisabeth. Dertien jaar jaar woonde ze in Wenen. „Maar het is moeilijk om over die toestand met Hai der een echt oordeel te geven. Ik begrijp dat er nogal wat ar tiesten uit protest het land wil len verlaten. Ik weet natuurlijk niet in detail waar de bedrei ging voor de kunstenaars in zit. Zolang ze blijven, kunnen ze doorgaan met het geven van kritiek. Met weggaan stel je als kunstenaar een daad, maar als er veel weggaan verdwijnt er ook veel cultuur. En toch als Gerard Mortier, directeur van foto gpd/joris van bennekom de Salzburger Festspiele, zijn dreigement om op te stappen inderdaad had doorgezet, zou dat daar politiek hard zijn aan gekomen." „Wenen is een tegenstrijdige stad. Maar ik vond er mijn droom. Ik treed er nog steeds op, zing er op gala's en zit in een zangkwartet waarmee ik eind dit jaar weer een cd maak. Wenen heeft iets van het voor oorlogse Berlijn. Al die kleine theatertjes die je daar hebt waar zulke leuke dingen gebeuren, waar zo sterk op de maatschap pij wordt gereageerd. Dat mag om Haider nooit verdwijnen." Dankzij de boekdrukker Jacob Baethen is er een schat aan amoureuze, zotte en vroede liedjes in de Nederduitse taal bewaard gebleven. Al zijn de teksten soms moeilijk te dui den, over het algemeen zijn ze niet mis te verstaan. In de scho ne maand mei drinken en min nen we liever buiten in 't veld, al hadden we vijfenveertig bed den. Nee, preuts waren die jon gens niet! Het zijn versjes waarmee Ca- merata Trajectina de show steelt. Vier zangers met heldere gladde stemmen, die ieder op eigen wijze blinken en klinken. Ze worden begeleid door drie rasmuzikanten op viola da gamba, luit of cither, blokfluit of tweede gamba. Als je de ex pressie van dit zevental hoort dan vraag je je af of er echt zo veel veranderd is door de tijd. Liefde, zotternij, droefenis en ernst, het klinkt allemaal le vensecht, zo herkenbaar en on veranderlijk. De samenklank van sopraan, altus (countertenor), tenor en bas bezit eenheid in verschei denheid al naar gelang de sfeer en inhoud van de tekst. Zo zijn Sytze Buwalda en Nico van der Meel zeer aan elkaar gewaagd. Beiden hebben een glanzende edelmetalen klank die met alle gemoedstoestanden meekleurt. In een zelfde zin kunnen de stemmen versmelten van tra giek 'die doet my pyne ge- dooghen', maar even zo goed uitwaaien. Buwalda in schitte rende dynamische bogen, Van der Meel in verrukkelijke heilig heid 'hoort, hoort goeyen rin- schen wijn', een liedeke van Episcopius waarin kooplui om 't hardst hun waren aanprijzen. De bas Marcel Noester legt een betrouwbare, warme bodem onder de twee middenstem men en de sopraan Suze van Grootel blikkert er zonnig bo venuit. De begeleiding spran kelt van vitaliteit. De catwalk en vooral de glamour erom heen lijken hem tegenwoordig soms veel meer te interesseren dan Simply Red. Maar als Mick Hucknall (39) eenmaal z'n eigen popsoulformatie aanvoert, dan springen de vonken er ook al snel weer van af. De zingende playboy uit Manches ter tracteerde een uitverkocht Ahoy' gis teravond op zonder meer het beste con cert ooit op Nederlandse bodem neerge zet. Alles klopte meer dan anderhalf uur lang. Ook in de eigen ogen en oren van 'Roodlokje'. Tot en met de doorlopende respons van de bijna 11.000 fans aan toe. En als de wind dan toch uit de goeie hoek waait, straalt Hucknall, ook berucht om z'n driftbuien, zelf altijd nog een paar tik keltjes uitbundiger dan anders. Wat vooral te merken was aan z'n te vaak onderschat te stemacrobatiek: hem in deze bloed vorm zonder elfkoppige begeleidings groep de hele set horen zingen zou ook bij de met-liefhebbers van z'n neo-soul-evan- gelie vast een heleboel porties kippenvel opleveren. Maar Simply Red is na ruim vijftien jaar nog altijd de codenaam en dus mag er ook best wat worden verlangd van de instru mentale aanvulling. Die is op deze 'Spirit Of Life Tour' uitgebalanceèrder dan in het Mick Hucknall was gisteren in Ahoy' uitbundiger dan anders. foto anp verleden. Het enige lichte verwijt dat Hucknall als orkestleider kan worden ge maakt is dat hij trouwe secondanten als z'n beide hulpstemmen Sara Brown en Dee Johnson en 'blaasbalg' Chris De Mar- gary (sax en fluit) te weinig etalageruimte biedt. Qua opbouw stak dit avondje Simply Red vooral degelijk in elkaar. Met in het eerste uur heel veel aandacht voor het jongste (zevende) album 'Love And The Russian Winter" en vervolgens alle rem men los bij het opdissen van het 'goud van oud'. Op enkele UB 40-achtige flirts met de reggae na vertelt Simply Red anno 2000 geen nieuws meer, maar de wijze waarop de muzikale boodschappen wor den verkondigd is beslist overheerlijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 21