Rijn Veenstreek 'Bezuinigingen voetbalclubs terugdraaien' T Ter Aar wil raadhuis opknappen Fusie Oudshoorn en Noorderbrink Zonder tweede tak redt een boer het niet boer op essieve Alphenaar it weer in de fout Voorzitter CDA Alkemade treedt af oeverloos (RDAG 16 MAART 2000 al uit woning bejaarde Uit een woning aan de Saskia van Uylenburch- JOude Wetering is deze week een televisie gestolen. De fcesse, een 77-jarige vrouw, vermoedt dat de inbraak dins- Isen 20 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends is gepleegd. De n binnen via de achterdeur. derdjarige al 82 jaar PvdA-lid De Alphense N. Henry-Nagtegaal viert za- Jiaar honderdste verjaardag. Dat op zich is al reden tot kaar de Partij van de Arbeid doet er een schepje boven- liry-Nagtegaal is namelijk ai 82 jaar lid van de Sociaal De- tische Arbeiders Partij (SDAP) die na de Tweede Wereld- ipvdA werd. Daarom komt de voorzitter van de Eerste Ka- Uie van de partij, G. Lyklema, de eeuwelinge feliciteren. Jjeurt zaterdag rond het middaguur in Westerhove, het [omplex voor ouderen aan de Anna van Burenlaan. Vrouw bedreigd fALPHEN AAN DEN RUN» J IARBIER ran officier van justitie ima tegen een agressie enaar loog er niet om. i de politierechter giste- ie 42-jarige man die te nd voor de Haagse ik vier weken celstraf C ggen. Bovendien wilde maanden voorwaar- 'angenisstraf waartoe eerder was veroordeeld jaan, omdat hij tijdens eftijd opnieuw in de De rechter :htër meer weten over isie van de Alphenaar. de zaak aan om de re- g een rapport te laten over de man. ihenaar had zich in ja- )or de zoveelste keer gemaakt aan bedrei- j vond het onverteer- zijn vriendin toen hij 'angenis zat een hechte ïad aangeknoopt met lurvrouw. Volgens de de die buurvrouw haar iet. Naar zijn zeggen uurvrouw zijn vriendin mde keren aangemoe- de relatie met hem te n. Dat gestook moest >Y(n\ ophouden, zo her- ij bij de politierechter. haar eens de les lezen. De Alphenaar, die zichzelf als 'agressief en 'opgefokt' be stempelde, was de buurvrouw toevallig tegengekomen terwijl zij op straat stond en hij in zijn auto zat. Toen de vrouw het op een lopen zette, had hij haar door de stad achtervolgd. Aan het eind van de rit was hij uit gestapt en had haar de huid volgescholden. „Als mijn relatie naar de klote gaat door jouw toedoen, dan ga jij ook naar de klote", zo luidden zijn woor den. Hij was nogal ruw in zijn taal gebruik, verklaarde de man voor de rechtbank maar hij had er niets mee bedoeld. Hij wilde de buurvrouw alleen duidelijk maken dat ze zich niet met zijn relatie moest bemoeien. Vol gens zijn advocaat had de man eigenlijk geen kwaad in de zin gehad, maar lagen zijn proble men in de relationele sfeer. De officier vond daarentegen dat de Alphenaar zich ook moest realiseren dat zijn slacht offer hevig was geschrokken van de scheldpartij. Bovendien was de 42-jarige een gewaar schuwd man. „Er hoefde maar het minste te gebeuren om als nog de gevangenis in te gaan", zo hield ze de politierechter voor. Eind juni moet de man op nieuw voorkomen. Ambtenaren en bestuurders kunnen nog zo hun best doen om het imago van Ter Aar te verbeteren, er komt helemaal niets van terecht als het ge meentehuis blijft zoals het is. Geen enkele plek deugt nog volgens het gemeentebestuur. Burgemeester en wethouders willen voor 100.000 gulden la ten uitzoeken wat er moet ge beuren om een gemeentehuis te krijgen dat voldoet aan de ei sen van deze tijd. Nieuwbouw is daarbij niet uitgesloten. Volgens chef financiën W. van Tuyl is met name het oude gedeelte van het gemeentehuis aan een face-lift toe. „Dat is heel erg jaren zeventig", zegt hij. „Dat is geen inspirerende omgeving voor de 45 50 men sen die hier dagelijks hun werk doen. Daarnaast moet de werk plek aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Ook is het gebouw niet zo toegankelijk. Zo kunnen rolstoelgebruikers niet door de hoofdingang en is de lift alleen via een omweg bereikbaar." Van Tuyl heeft er geen idee van hoeveel een verbouwing gaat kosten. „Je kunt het zo duur maken als je wilt. Hoe mooi wil je bijvoorbeeld een re presentatieve ruimte als de trouwzaal maken?" De trouw zaal stond al op de nominatie voor een opknapbeurt, maar die wordt hangende het onder zoek opgeschort. „Dan kunnen we daarna alles in één keer aan pakken", zegt Van Tuyl. Behal ve de werkplekken en de trouw zaal lichten onderzoekers ook openbare plekken als de raads zaal, de vergaderruimten, de balie en het informatiecentrum door. Op diverse plaatsten is het meubilair inmiddels tussen de veertien en dertig jaar oud. Er is bovendien geen eenheid in de inrichting en de kleuren van het gemeentehuis. Daar komt nog bij dat het prikbord, de plantenbakken, opbergkas- ten en het schoonmaakonder houd niet deugen. Het op een terp gelegen ge- Het gemeente huis van Ter Aar wacht op een face-lift. archieffoto marklamers meentehuis aan het begin van de Aardamseweg werd begin ja ren negentig nog ingrijpend uitgebreid. Na de oplevering omschreef de toenmalige bur gemeester Piet Verhoef het raadhuis vol trots als 'een pa leisje'. De grote opknapbeurt van het gemeentehuis komt maan dag ter sprake in de commissie algemeen bestuurlijke zaken. Geen gedwongen ontslagen bij samengaan NATASJA AUGUSTINUS Directeur J. Mulder wordt de nieuwe directeur bij de fusie tussen verzorgingshuis Noor derbrink en verpleeghuis Oudshoorn. Begin 2001 gaan de Alphense instellingen op in één organisatie. De fusiepart ners houden hun eigen vesti gingen. Directeur A. Timmers- den Duyf van Noorderbrink neemt de taken buiten het verzorgingshuis op zich. Het verpleeghuis Ouds hoorn is daarnaast verwikkeld in een andere fusie. In 2001 moet ook de samensmelting met het Rijnland Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn haar beslag krijgen. „Het is een kwestie van goed overleg om alles op tijd rond te krijgen", zegt Mulder. Het verpleeghuis wordt het hoofdkantoor, vanwaar uit de administratie werkt. Hiertoe is besloten, omdat de organisa tie van Oudshoorn aanzienlijk groter is. In Noorderbrink zijn zestig plaatsen voor ouderen die zorg nodig hebben. Ook hebben zij dertig adressen voor zorg buitenshuis. Ouds hoorn heeft ruim 200 plaat sen. Mulder vindt het logisch dat Oudshoorn als grootste instelling de directeur levert. Bewoners van het verpleeg huis en verzorgingshuis kun nen door de fusie in één orga nisatie alle soorten zorg krij gen. „Het gaat sneller als de verpleging en verzorging op elkaar zijn afgestemd", zegt Timmersden Duyf. Volgens Mulder hoeven er bij de fusie geen gedwongen ontslagen te vallen. „Perso neel uit het ziekenhuis, ver pleeghuis en verzorgingste huis hebben allemaal hun ei gen taken. Ook het horeca-ge- deelte overlapt elkaar niet. Noorderbrink heeft geen ei gen keuken en haalt nu maal tijden bij ons vandaan." Wethouder Rijnwoude gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden Een meerderheid van de Rijnwoudse politici overweegt de vier plaatselijke voetbalclubs meer geld te geven. Gis teravond opperde zij tijdens een commissievergadering een bezuinigingsbesluit uit 1994 voor een deel terug te draaien. 1994, toen de raad akkoord ging met een structurele bezuiniging van 120.000 gulden. „Toen stonden we financieel met onze rug tegen de muur. Nu staan we er veel beter voor." Matze reageerde ironisch: „Vandaar zeker dat we de burger dit jaar tien procent extra OZB moesten opleggen. Zo ruim zitten we. Ik gun de clubs van alles en het liefst nog veel meer, maar ik heb ook andere verantwoorde MARIETA KROFT B. de Roo gaf namens de vier clubs aan dat de jaarlijkse sub sidie te weinig is om goed te voetballen. Alleen de SGP/RPF stemde tegen. „De raad heeft destijds bewust die keuze ge maakt", zei Matze. „Ik ben te gen een jojobeleid." Volgens raadslid Goes (PvdA) ligt de situatie anders dan in lijkheden." Hij kreeg steun van wethou der Van der Lecq (PvdA). „Ik gun ook altijd iedereen alles, maar we moeten het wel kun nen betalen." Op verzoek van de meerderheid beloofde ze niettemin nog voor de raads vergadering van 30 maart te zoeken naar een financierings mogelijkheid. Voorafgaand aan de vergade ring gaf De Roo, voorzitter van Bernardus uit Hazerswoude- Rijndijk, aan dat de financiële nood onder de vier verenigin gen hoog is. Ze kregen de afge lopen vijf jaar steeds minder subsidie. Dit jaar is het niveau bereikt waarop de voetbalver enigingen zouden blijven zit ten. De Roo: „We hebben met het totale bedrag dat we de af gelopen vijf jaar kregen, het hoofd boven water gehouden dankzij de vrijwilligers. We red den het de komende jaren niet met deze bijdrage. Ik verzoek daarom om ons het gemiddelde te geven van wat wij de afgelo pen vijf jaar kregen." Hij wees er bovendien op dat de vier clubs in totaal tussen de 1600 en 1700 leden tellen, onder wie bijna duizend jeugdige. „Als wij ze niet aan ons kunnen binden, gaan ze zwerven. Wij moeten het ze dus naar de zin blijven maken." Volgens Van der Lecq zou het bij het voorstel van De Roo gaan om een structureel bedrag van bijna 50.000 gulden dat de gemeente Rijnwoude meer zou moeten uitgeven. Hoewel voet balbestuurders de afgelopen weken fractievergaderingen bij woonden om de politici van hun financiële nood op de hoogte te stellen, voelden de commissieleden zich gister avond overvallen. Daarom na men zij nog geen duidelijk standpunt in. „Misschien kun nen wij en de voetbalclubs el kaar ergens in het midden vin den", opperde Goes. Een meerderheid van de commissie besloot wel al om de gemeentelijke bijdrage aan de vier clubs structureel met 15.000 gulden te verhogen. Dit is de prijscompensatie van de afgelopen vijf jaar die de clubs misliepen. De Roo is hier blij mee, al is het volgens hem 'een druppel op de gloeiende plaat'. Ook besloot een meerderheid van de commissie dat de reno vatie van de sportvelden de ver antwoordelijkheid van de ge meente moet blijven. Voetbal vereniging Koudekerk wil de re novatie in eigen beheer uitvoe ren. Alleen D66, de PvdA en het ongebonden burgerlid Van Wiei ingen deelden die wens. De raad neemt op 30 maart een besluit over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Paula en Onno Verboon combineren boerderij met kinderdagverblijf Voorzitter J. van der Poel van het Alkemadese CDA treedt op 22 maart af. Zijn opvolger is P. van der Poel uit Rijpwetering, sinds acht jaar lid van het bestuur. De scheidende voorzitter is 71 en vindt het daarom tijd om terug te treden: „Nu moeten de jongeren het overnemen." Hoelang Van der Poel actief was voor de politie ke partij, weet hij niet. „Ik denk wel dertig jaar. Vroeger had je op elk dorpje een KVB-bestuur, en daar zat Uc in. Toen de KVB opging in het CDA, ben ik meegegaan." Naast zijn activiteiten voor het CDA heeft Van der Poel zich lang ingezet voor het waterschap. Als bewoner van de Vrouw Vennepolder in Oud Ade raakte hij daar haast als vanzelf in geïnte resseerd, zegt hij. Halverwege de jaren zeventig werd de veehouder lid van het algemeen be stuur van het Hoogheemraadschap van Rijn land. Begin jaren negentig was hij gedurende vier jaar lid van het dagelijks bestuur van Rijn land als hoogheemraad ongebouwd. Overigens blijft Van der Poel nog lid van het CDA-bestuur totdat er een nieuw bestuurslid is gevonden. briek De Boer Op t opvallende ken- van het leven op itteland. In deze g vertelt Paula on over haar kin- gverblijf op de erij in Bodegraven. ito] /ril-,: 'gaan ze het hangbuik ieren, de lammetjes de en en konijnenhokken inen. Het helpen van ie en boer Onno is vaste irde peuters die het Magverblijf Elisabeth n Bodegraven bezoe- at er een koe overdag ?n? Dan gaan de jassen en snel aan om te kij- men twee jaar geleden op het idee om een kinderdagverblijf te beginnen. „Als je op boeren- avonden komt, hoor je dat het belangrijk is om een tweede tak te hebben. Anders red je het niet als boer. De toekomst is niet zo rooskleurig. Dat zette ons aan het denken. Onze Bijdragen van Suzanne Barbier, Saskia Buitelaar, Annette Lameijer Door een fout van de redactie is de rubriek Oeverloos gisteren verkeerd in de krant gekomen. Vandaag verschijnen de satiri sche artikelen nogmaals, maar nu in de goede volgorde. derdagverblijf op een ij is nog tamelijk uniek rland. „Ik weet er één, p", zegt Paula Verboon n jaar geleden opende ivang in de voormalige tal aan de Oud Bode- veg. Paula leidt het kin- rerblijf, terwijl haar ino (28) met zijn vader werk op de boerderij irige week wonnen i Onno de 'onderne- js' die de WLTO in het van de Aar-, Gouwe- en len beschikbaar stelde, juryvoorzitter Pim Es- 3 lerscheidt het stel zich lere agrariërs doordat e sc' n creatieve manier een lappelijke trend volgen. e end gulden die ze kre- |S a| teden de Verbonen etentje met de negen n uiti elsleden en hun )vader. „We doen dit tD-rr met elkaar", aldus lotof Onno Verboon kwa- iaar Lammetjes aaien en de fles geven is een hoogtepunt voor de kinderen van het kinderdagverblijf Elisabeth Hoeve in Bodegraven. Van links naar rechts: leidster Corinne Versteegen, Onno en Paula Verboon temidden van de kinderen en lammetjes. foto marklamers huisstal stond leeg. Wat kun nen we ermee? Toen dachten we aan kinderopvang." De schoonvader van Paula was ook meteen enthousiast over het aantal 'kleinkinderen' dat hij zou krijgen en de plannen werden gesmeed. Nadat de ge meente Bodegraven ervan was overtuigd dat het niet zomaar om een luchtballon ging, werk te die ook mee. De stal onder ging een metamorfose. Er kwa men wc'tjes en slaapkamertjes in. De huiskamers voor de ba by's en de peuters kregen een vrolijk verfje. Aan alle eisen voldeden ze toen ze op 1 maart 1999 de deuren openden. „Van te voren zeiden mensen ons, het duurt een jaar voordat het goed draait", zegt Paula. „Ik geloofde daar niets van. Maar het kwam uit. Nu heb ik het ge voel dat alles soepel draait. De leidsters hoeven niet meer de hele dag van alles aan mij te vragen." Het boerenleven stond ver van Paula Verboon af, toen ze On no leerde kennen. Ze groeide op in het centrum van Apel doorn en werkte jarenlang als activiteitenbegeleidster bij ou deren, in de psychiatrie en bij verstandelijk gehandicapten. Ze verhuisde naar het westen toen ze bij de Hooge Burch in Zwammerdam ging werken, waar Onno enkele kilometers vanaf woont. Toen ze een jaar of zes geleden bij hem introk, leerde ze alle kneepjes van het vak, zoals het koeien melken en het trekker rijden. „Stel dat Onno eens ziek wordt, dan is het toch handig als ik hem kan vervangen zoals een paar jaar geleden toen hij een hernia laeeg." Ze helpt nu nauwelijks meer mee op de boerderij. De orga nisatie en de planning van het kinderdagverblijf, het volgen van cursussen, begeleiding van ouders en medewerkers en haar eigen groep nemen zoveel tijd in beslag dat ze daaraan niet meer toe komt. „Als er nu wat is, komt de bedrijfshulp." Inmiddels bezoeken veertig kinderen wekelijks de Elisabeth Hoeve. Op sommige dagen, de dinsdag en de donderdag, zit de kinderopvang al vol, maar Verboon heeft al weer uitbrei dingsplannen. Ruimte is er nog genoeg in de oude koeienstal. Ook wil ze in de toekomst bui tenschoolse opvang bieden, zodat ook kinderen vanaf vier jaar er terecht kunnen. Buiten mekkeren pasgeboren lammetjes. Zij krijgen niet alle maal melk van hun moeder. Dit tot blijdschap van de kin deren, want nu mogen zij ze de fles geven. Jassen aan en op naar het schapenhok. BODEGRAVEN MARIETA KROFT Jacobswoude maakt goe de sier met de bom die mogelijkerwijs in de Wou- brugse grond zit. Grote buur Alphen aan den Rijn vertoont nog steeds dorpse trekjes. Uitgekookt Chapeau of op zijn polderne derlands: petje af. Jacobswoude verdient niets dan lof voor zijn uitgekookte plan om zichzelf op de toeristische kaart te zetten. En het idee is zo simpel. De Groene-Hartgemeente bouwt geen ghetto van minihutjes waar families eens per jaar op hun best zijn. Ook de manager die op overlevingstocht wil in de Braassemklei, klopt bij het verkeerde dorp aan. Burgemeester Wim van Beek, de slimste man op het gemeen tehuis, zet deze zomer al zijn geld op een ondergrondse at tractie: de vliegtuigbom langs de Kerkweg in Woubrugge. Als er tegenwoordig iets aanslaat in de regio, dan is het wel het be staan van een authentiek, le vensbedreigend oorlogssouve nir binnen de gemeentegren zen. Voor zo'n vondst schrijft Wim graag een cheque aan het Explosieven Opruimings Com mando uit. Afgaande op de publieke be langstelling voor de onvindbare bom in de Leidse grachten staat Jacobswoude nog een hete zo mer te wachten. Een paar hon derd kilo springstof in de hoofdrol, het EOC aan het spit ten en de adviseurs van de luchtmacht achter de coulissen. Het is een scenario dat de VW niet beter had kunnen beden ken. 'Woubrugge: take a walk on the wild side'. En dat na vijf tig jaar aanmodderen. Erelijst Onderstaande inwoners uit de Rijn- en Veenstreek hebben na een vrijblijvend bezoek van on ze werkgroepleden een vrijwilli ge bijdrage geleverd aan het project 'Adopteer een Veense graspol' tot behoud van ons mooie polderlandschap: -S. Lijmjurk uit Hoogmade -I.N. Gestonken uit Hazerswou- de-Dorp -C. Abriolet uit Alphen aan den Rijn -D. Erdehuis uit Nieuwe Wete ring -Ton Teveel uit Woubrugge -GAT. Indehand uit Roelof- arendsveen Zij worden hartelijk bedankt voor hun steun en ontvangen een verguld exemplaar van de ze erelijst. Iedere andere inwo ner hoeft zich na publicatie van dit overzicht, dat wekelijks ge- tekeninc maarten wolterink actualiseerd huis-aan-huis wordt verspreid, niet verplicht te voelen eveneens een donatie te doen. Mag wel. N.b. Boomkwekers uit Boskoop en Rijnwoude zijn uitgesloten van deelname. Vermelding op twee lijsten zou in de dorpen kunnen leiden tot ongewenste manipulatie. Wijnglazen Alphen aan den Rijn zal weten dat het een stad is. Groot feest dus bij de verwelkoming van de 70.000ste inwoner afgelopen vrijdag. Burgemeester Nico Schoof knalde de kurken de he mel in. Jammer alleen dat het edele vocht in simpele wijnglazen be landde. De genodigden die ge rekend hadden op stedelijke al lure moesten tot hun verbazing uit de verkeerde glazen nippen. Natuurlijk gaat het nieuwe stadskantoor een hoop duiten kosten. Maar om bij de eerste de beste gelegenheid te bezui nigen op het glaswerk, dat komt wat dorps over. Champagne in wijnglazen, dat klinkt ook niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 19