üiden Regio Huurders WBL kiezen voor fusie Horeca begrijpt niets van noodverordening gemeente Brand in tehuis voor vluchtelingen en enorm bord voor je kop r cel voor mishandeling n Haag steekt bijna r ton in universiteit -.c -IDX Borden tegen racisme op Leidse voetbalvelden RDAG 16 MAART 2000 iw breekt beide armen Een 56-jarige vrouw uit Leiden brak gisteren beide ar- j een verkeersongeval op de Rijnsburgerweg. De vrouw ranuit de Bargelaan de Rijnsburgerweg op en negeerde vermoedelijk het rode stoplicht. De bestuurder van een us kon haar niet meer ontwijken. Behalve twee gebroken liep de vrouw ook nog een hoofdwond op. Ze is opgeno- het LUMC mobieltje beroofd Een 15-jarige jongen uit Leiderdorp is gisteren op hard- s wijze van zijn mobiele telefoon beroofd. De jongen nd 19.30 uur met zijn fiets over de Willem de Zwijgerlaan jvan een passerende fietser, een man van rond de 25 itseling twee stompen in zijn gezicht kreeg. Nadat de da- i zijn telefoon afhandig had gemaakt, ging hij er van- de richting van het station. iek café SP Met als thema 'Koffieshops, een lust of een last' houdt se afdeling van de SP op woensdag 29 maart een politiek isten bespreken de voors en tegens van gereguleerde gsverkoop. De bijeenkomst is in de SPeer aan de Marnix- 8 en begint om half acht. Verbod buitentaps geldt hele dag LEIDEN ERIC-JAN BERENDSEN Onbegrip en teleurstelling. Dat zijn de reacties van voorzitter Jos Ponsioen van de afdeling Leiden van de Konink lijke Horeca Nederland op het instel len van een noodverordening op 29 april in Leiden. De gemeente wil dan, als koningin Beatrix een bezoek brengt aan Leiden, langs vaar- en wandelrou te onder meer bruggen en stegen af sluiten en bij horecagelegenheden buitentaps verbieden. Ponsioen heeft begrip voor de angst die er bij de gemeente heerst rond mo gelijke acties van de linkse groepering EuroDusnie, maar spreekt ook over 'paniekzaaierij'. Hij noemt het invoe ren van een noodverordening dan ook teleurstellend. „Drie weken geleden zat de horeca nog met de gemeente rond de tafel om over de viering van Koninginnedag te praten. We kregen een belangrijke rol toebedeeld om de binnenstad gezellig te maken. Leuk, dat doen we, zeiden wij. We vroegen de gemeente wat de plannen zijn en wat wij daarin kunnen betekenen. Daarbij is het gebleven. Het bericht over die noodverordening heeft de ho reca in de krant moeten lezen. Het kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel." Ponsioen kan er nog inkomen als het verbod op buitentaps alleen zou gelden gedurende het bezoek van de vorstin aan Leiden tussen 11.30 en 12.30 uur. „Als dat verbod nou voor één uur zou gelden, zou dat begrijpe lijk zijn. Geen financiële nekslag in dat geval. Maar wat ze nu willen, de hele dag niks op straat mogen doen, slaat nergens op. We hoeven er geen 3 okto ber van te maken, maar zo blijft er van een volksfeest helemaal niks over." Beatrix vaart via Witte Singel en Vliet naar het Rapenburg. Daar wandelt zij via de Kloksteeg en Pieterskerk via het Gerecht door de Pieterskerkchoorsteeg naar het stadhuis. Kloksteeg en Pie terskerkchoorsteeg worden eveneens voor het publiek afgesloten. Ook Willem Ankoné, eigenaar van Barrera op de hoek van het Rapenburg en Kloksteeg, is bijzonder verbaasd over het optreden van de gemeente. „Die noodverordening komt in een veel te vroeg stadium. De koningin kon een paar jaar geleden wel vrij door Amsterdam lopen en nu niet door Lei den? Hoe kan ze dan van de stad ge nieten als alles wordt afgesloten? Waar praten we dan nog over? Het wordt één groot toneelstuk. Als je toevallig langs de route woont, mag je voor de deur gaan staan met een vlag in je hand en als je er niet woont, kan je er niet bij. Ik ga wel bij mijn zaak voor de deur staan met een blad met bier en doe net alsof ik werk. En dan ga ik ook nog naar Hoppezak en huur ik een historisch pak. Dan is het namelijk een echt toneelstuk." Overigens begrijpt Ankoné de angst bij de gemeente voor acties van Euro Dusnie wel. „Maar dan denk ik 'er is toch ook nog zoiets als een dialoog'. Wissel eens van gedachten met ze en dan kunnen er altijd nog maatregelen worden genomen. Maar nu al alles af grendelen gaat mij veel te ver. Is dat niet een beetje veel paniek denk ik dan. Er mag niks meer en ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik had van de gemeente meer daadkracht verwacht om er met z'n allen een mooie dag van te maken. En als er dan toch nog men sen zijn die de orde willen verstoren, moeten ze de consequenties maar dra gen." )NNIE VAN UFFELEN se rechtbank heeft een Hagenaar veroordeeld f maanden cel vanwe- eidsberoving, bedrei- mishandeling van zijn h. Bovendien moet een voorwaardelijke ran zes maanden uitzit- lat hij nog in de proef- een voorwaardelijke n had op 14 november ir zijn ex-vriendin uit in In Casa in Leiden •urd en haar buiten ge- n de keel dichtgekne- vrouw kreeg daarbij te it hij haar zou 'dood- ze hier aangifte van deed. Na zijn aanhouding be dreigde de Hagenaar haar ook nog meerdere keren. De man verklaarde tijdens de rechtszit ting dat hij zich had gestoord aan het in zijn ogen 'te korte rokje' dat de vrouw in de Leidse discotheek droeg. De officier van justitie eiste 24 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk en een contact en straatverbod. Bovendien wil de de officier dat de man bijna 4000 gulden zou betalen voor schadevergoeding en bijna 60.000 gulden voor onder meer smartengeld, psychotherapie en beveiliging van het huis van de vrouw. De rechtbank ver klaarde deze laatste eisen niet- ontvankelijk. lente Den Haag trekt gulden uit voor de 'estiging van de Leidse lit. Het geld is bedoeld ussen en andere acti- raarvan Hagenaars ge ien. De universiteit or- dit jaar al cursussen misch niveau voor ou- )t Haagse vwo-scho- hun eindexamen en allochtone leerlingen ïen te laten doorstro- lar hoger onderwijs, it werkt de Haagse ves- :e aan de digitale ont- plek voor Haagse jn- agz! neente is blij met de jheid van de universi- stad. „Veel verschil - doelgroepen pro- i het gevarieerde aan- de Haagse vestiging, ndien bijdraagt aan de ier profilering van Den Haag als studiestad", aldus wethouder P. Heijnen van onderwijs. Het Haagse college van B en W stelde deze week ook een plan van aanpak 'Den Haag studentenstad' vast. Daarin is vooral aandacht voor huisves ting, openbaar vervoer, eetgele- genheden en het uitgaansleven. Op al die terreinen wil de ge meente meer rekening gaan houden met de behoeften van studenten. Om het studenten beleid vórm te geven komt er een 'ambtelijk coördinatiepunt' studentenzaken. De gemeente trekt er dit jaar 30.000 gulden voor uit; volgend jaar gebeurt dat opnieuw. De Haagse vestiging van de Leidse universiteit telt dit stu diejaar 75 (avond) studenten Nederlands recht. De bedoeling is het aanbod uit te breiden met internationaal en Europees recht en bestuurskunde. Een brandweerman richt bij het nablussen de nevelstraal op de smeulende resten. foto taco van der eb AD VAN KAAM Door nog onbekende oorzaak ontstond gis teren brand in een pand aan de Middelste gracht waar dertig jonge vluchtelingen on derdak vinden. Op het moment dat de brand uitbrak, rond 14.00 uur 's middags, was er niemand in het gebouw aanwezig. De brandweer had de zaak binnen een half uur onder controle. De schade bleef be perkt, bewoners hoefden niet elders te wor den ondergebracht. Het vuur brak uit in een afgesloten op slagruimte en ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. Mede daarom was niet meteen duidelijk of zich nog mensen in het gebouw bevonden. De brandweer nam geen enkel risico en rukte met groot mate rieel uit. Bij een snelle inspectie bleek dat er niemand aanwezig was in het gebouw, dat eigendom is van de Stichting Studen tenhuisvesting Leiden. Statushouders Sinds 1996 verblijven er jonge zogeheten statushouders in het huis aan de Middel stegracht. In deze zogenaamde foyer wordt niet alleen gewoond. De vluchtelingen krij gen er ook begeleiding bij hun inburgering, bij scholing en bij het vinden van een baan. De verblijfsduur in het huis is doorgaans zes maanden. Daarna verhuizen de bewo ners naar zogenaamde corporatiewonin gen. Dat het vuur zou zijn aangestoken of er sprake zou zijn van opzet, is vrijwel uitge sloten. De opslagruimte was afgesloten en de brandweer moest een deur forceren om bij de brandhaard te komen. „Ik kan op dit moment niets zeggen over de oorzaak", sprak officier van dienst Van Graas nader hand. „Alleen dat we niets uitsluiten. Maar dat doen we nooit. Dus ook in dit geval niet." u in uw gemeente ctie Warm wonen energiebedrijf en uw gemeente HR++glas, HR-ketel en zonneboiler ifo 0800-0230285 menschansweg is een Irukste invalswegen ïen. De rechterberm orbij de kruising met de laan en vlak voor de irk wordt sinds enige tig ontsierd door een oot bord met boven- tekst. NUON en Leiden de handen ineen gesla de burger toch maar iet in de kou te laten UON kan dus blijkbaar n alleen geld storten in emloze voetbalput. Via het informatienummer kunnen geïnteresseerden in contact worden gebracht met installa teurs, glaszetters en aannemers die tijdens strenge winters toch de broodnodige warmte bin nenshuis kunnen garanderen. Niet iedereen stelt deze actie echter op prijs. Vooral omwo nenden niet die, om hét maar eens oneerbiedig uit te druk ken, ineens een bord voor hun kop hebben gekregen. Navraag bij het 0800-nummer levert weinig op. Een dame in Nieu- wegein kent geen bord op de Lammenschansweg in Leiden en het interesseert haar ook niet, laat ze nog even fijntjes weten. Bij de gemeente is men spraak zamer, Bij Bouwen en Wonen wéét iemand te melden dat er De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van voor het plaatsen van zo'n bord een bouwvergunning nodig is. En in eerste instantie was zo'n vergunning niet afgegeven. Waarom niet? Omdat de colle ga's van Milieu en Beheer sim pelweg geen aanvraag hadden ingediend? Niet aan gedacht of misschien wel 'gewoon' verge ten? Het bord is namelijk dermate groot dat zo'n bouwvergunning is vereist. Het ontstijgt de mi- nale eisen qua afmeting. Bo vendien is er een speciale con structie gebruikt om omwaaien bij de eerste de beste storm te voorkomen. Dan zou het hout door de ramen van de omlig gende huizen kunnen vliegen die dan meteen van dubbel glas zouden kunnen worden voorzien. Buurtbewoners vinden het te gek voor woorden dat zo'n bord daar zo maar even kan worden geplaatst en belden de gemeente. „Als ik mijn bedrijfs naam achter de ramen zou zet ten, moet ik daar geld voor be talen", aldus een van hen. „Dan staat er een ambtenaar op de stoep die zegt 'kom op met die precariorechten'." Toen Bouwen en Wonen bij Milieu en Beheer aan de bel trok, is er alsnog een aanvraag voor een vergunning ingediend en verleend. Een een-tweetje dus, snel en doeltreffend uitge voerd. Milieu en Beheer laat desgevraagd weten ongeveer een jaar geleden al te zijn be gonnen met de voorbereidin gen voor het plaatsen van zo'n bord. „Maar we werden toen via Bouwen en Wonen door verwezen naar de afdeling Voorbijgangers en omwonenden kunnen figuurlijk niet om het immense bord aan de Lammenschansweg heen. foto hielco kuipers Wegbebakening", aldus een woordvoerder van Milieu en Beheer. „Daar kregen we te ho ren dat er vanwege de tijdelijk heid van de plaatsing van de borden en de 13 weken aan- vraagtermijn een gedoogbeleid zou worden gevoerd. Toen er echter klachten uit de omge ving kwamen, is er alsnog ver gunning aangevraagd en ver leend." Vrijwilligers Gezocht: De Stichting Vluchte lingenwerk Leiden zoekt naar enthousiaste mensen die per soonlijke begeleider willen zijn van vluchtelingen. De t ding wordt gezocht voor gezin nen en alleenstaande volwasse nen of voor AMA's, alleen staande minderjarige asielzoe kers. Daarnaast zoekt Vluchte lingenwerk vrijwilligers die in de ochtend of aan het eind van de middag receptiewerk willen doen in Leiden. De begeleiding van vluchtelin gen geldt voor het wonen, de introductie in Leiden en de Ne derlandse samenleving, bij juri dische zaken en op sociaal maatschappelijk gebied. Vluch telingen krijgen een persoonlij ke begeleider die ze op weg helpt bij het opbouwen van een bestaan in Leiden. Geboden: Contact met vluchte lingen en hun culturen, leuke collega's, professionele begelei ding op de werkvloer en een onkostenvergoeding. Voor be- geleidingswerk wordt een 'in vestering' van minimaal tien uur per week gevraagd, voor re ceptionisten vier uur. Interesse? Neem contact op met Marieke Ouwerkerk of Leonie van Blijswijk van de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden, Oude Rijn 44c, 2312 HG Leiden. Telefoon: 071- 5133088. ERIC-JAN BERENDSEN» De huurders van woningbouwvereniging Leiden (WBL) hebben in ruime meerderheid gekozen voor een fusie met Portaal woonstichting uit Arnhem en Nijmegen. De verkiezingen voor de algemene vergadering (AV) leveren een huurdersvertegenwoordiging op die, zoals het zich nu laat aanzien, unaniem vóór fusie zal stemmen. Van de AV-leden die vorig jaar november een fusie blokkeer den, keert er na de verkiezingen niet één terug. De nieu we AV telt slechts tien oudgedienden tegenover dertig nieuwelingen. De verkiezingen voor de alge mene vergadering kenden als gevolg van de fusie-kwestie een hoge opkomst. Zo'n 2700 huur ders van de WBL brachten hun stem uit, bijna tweemaal zo veel als bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden. „Daarmee hebben ze een twee keer zo zwaar mandaat als de vorige AV", stelt WBL-voorzitter J. de Greef tevreden vast. Met deze uitslag van de ver kiezingen staat het zo goed als vast dat de algemene vergade ring over twee weken het fusie plan met de benodigde meer derheid van negentig procent zal goedkeuren. Zelfs de aan wezigheid van de drie tegen standers in het WBL-bestuur kan daar weinig meer aan ver anderen. Bij de uiteindelijke stemming hebben zowel de ge kozen leden als de bestuursle den, de ereleden en de be noemde vertegenwoordigers van maatschappelijke organisa ties stemrecht. Nu de strijd in de algemene vergadering gestreden lijkt, be staat echter de kans dat het strijdtoneel zich verplaatst naar de politiek en naar de rechter. De Kamervragen die de PvdA'er A. Duivesteijn deze week stelde, zouden er eventueel toe kun nen leiden dat staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting zich serieus met de fusie gaat bemoeien. „Dat zou eventueel tot een verdere vertraging van de fusie kunnen leiden", ver moedt De Greef. „Maar ik kan me niet voorstellen dat de staatssecretaris de fusie zal te genhouden. We doen niets wat in strijd is met de bestaande wet- en regelgeving." Verder is er een goede kans dat de rechter zich binnenkort moet buigen over de rechtma tigheid van de AV-verkiezingen. Tegenstanders hebben eerder al aangekondigd naar de rech ter te stappen om de door de WBL gevolgde procedure aan te vechten. Maar De Greef ziet een eventueel proces met vertrou wen tegemoet. „Ik kan me niet voorstellen dat dat tot vertra ging leidt. We hebben alles ui terst zorgvuldig gedaan. Dit zal hooguit leiden tot een kleine rimpeling in de vijver." LEIDEN CONNIE VAN UFFELEN 'Colour your Mind, Discrimina tie altijd Buitenspel'. Reclame borden met deze tekst zijn van af volgende week op een tiental Leidse voetbalvelden te zien. De borden komen daar voorlo pig te staan in verband met de Leidse anti-racismeweek, die van 17 tot en met 26 maart loopt. Het eerste bord wordt op vrijdag maart door wethouder Laurier ont huld en die primeur is voor voetbal club Roo- denburg. Niet dat de club volgens eigen zeggen nou zo ont zettend veel te maken krijgt met racisme, maar toch. „Het afge lopen jaar hebben we te maken gehad met drie gevallen waarbij jeugdspelers worden gediscri mineerd door uitlatingen bij clubs in de omgeving", zegt clubvoorzitter Van Poelgeest. „Ze werden uitgescholden. Het zal in kleinere vorm wel wat va ker voorkomen, maar in drie gevallen vonden we dat we er wat van moesten zeggen. We reageerden daarop door naar de betreffende club een brief te sturen met een afschrift naar de KNVB. In één geval hebben we een briefje teruggekregen, maar dan gaan ze er niet op in maar zeggen ze dat die jongen hard speelt. Terwijl het puur gaat om opmerkingen over afkomst of huidskleur." Door mee te doen aan de an- ti-racismeactie hoopt Van Poel- 'Een soort geheugensteuntje voor wie dat nodig heeft' geest 'een signaal af te geven'. „Op deze manier hebben we iets waardoor je tijdens het voetbalspel steeds wordt herin nerd aan racisme. Ik hoop dat het bord een mooi plekje krijgt. Zo'n bord werkt beter dan een opdruk op een shirt, want dat valt meestal niet zo op. Zo'n bord is een soort geheugen steuntje, voor wie dat nodig heeft", zegt Van Poelgeest. De actie van de voetbal clubs is slechts een van de vele die Leiden Stad van Vluchtelin gen en Meldpunt Discrimi natie Lei den organiseren in de anti-ra- cisme week. Zo voert theater groep Opmaat op zes Leidse scholen een stuk op over racis me, waarbij leerlingen in de leeftijd van dertien tot zeven tien jaar de rol van een aantal acteurs kunnen overnemen om het gespeelde probleem 'op te lossen'. Verder is er op zaterdag 25 maart een feest in het LVC, waar onder anderen Aly N'Diaye Rose, Mousta Largo en sprekers en dichters optreden. Ten slotte is er op zondag 26 maart in Sociëteit De Burcht een politiek café over het thema 'Integratie: Gedwongen of Vrij willig'. Wie de sprekers zijn is nog niet bekend. Een volledig programma is te vinden in de overal gratis ver krijgbare folder en op internet: www.dsl.nl/colour.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 13