eiden Regio Ontheffing heeft geen legale basis De ene straat is de andere niet Wij willen gezelligheid op Prijzen appartementen Potgieterlaan niet abnormaal hoog )nderzoek naar natuur in jstvlietpolder deugt niet' Vrouwen op een Bordje Eurodusnie dreigt met acties tegen Beatrix fill— ANDAG 6 MAART 2000 flessentrekkers roven tas vrouw HDENEen 20-jarige Leidse is zaterdagnacht in de Kraaierstraat léteën mes bedreigd en van haar tas beroofd. De vrouw fietste de richting van het Levendaal toen een jongeman haar het borrijden belette. Toen zij zich omdraaide, stond er achter aar eveneens een jongen. Onder bedreiging van een knipmes joest zij haar tas afstaan. Het tweetal ging er vandoor toen er Irderop in de straat een deur dichtsloeg. jroege vogel opgepakt den» Op aanwijzing van getuigen heeft de politie zondagoch- nd in alle vroegte een man aangehouden die even daarvoor d ingebroken in een sportzaak aan het Levendaal. Omwonen- n hoorden om 04.45 uur glasgerinkel en zagen hoe de man ederen weggriste uit de etalage van de winkel. Vervolgens za- n ze hem even verderop een huis binnengaan. Ze waar- uiwden de politie die in de woning een 19-jarige Boskoper ntrof met de gestolen spullen. ewoonster betrapt inbreker ien Een bewoonster van de Nieuwe Beestenmarkt stond za- dag rond 23.00 in haar huis oog in oog met een inbreker. De in was binnengekomen door aan de achterzijde een ruitje in ;laan. De dief schrok minstens zo van de directe confrontatie hij ging er als een haas vandoor. Later bleek dat hij ook bij de ren was binnengeweest. Er wordt een klein bedrag aan geld mist. [islukte babbeltruc ien» Met een smoesje dat ze verwEirmingsmonteurs waren, ;en twee mannen van rond de 20 jaar kans om zich bij een •jarige bewoonster van de Apollolaan naar binnen te praten, en onverwacht een medewerker van het zorcentrum ten to- e verscheen, koos het tweetal voor een snelle aftocht. De uw miste geen waardevolle spullen. ijden onder invloed |)EN De politie heeft in het afgelopen weekeinde op verschil de plaatsen in de stad gecontroleerd op alcoholgebruik in verkeer. Tien automobilisten en één bromfietser kregen een ces-verbaal voor het rijden onder invloed. In twee gevallen ?k de bestuurder niet te beschikken over een rijbewijs en was luto niet verzekerd. •rt minkhorst atuurwaarde vap de Oost- jolder is veel hoger dan de :ente Leiden en de provin- Zuid-Holland aannemen, huidige bestemmingsplan, in de aanleg van een be nterrein wordt aangekon- en de aanleg van een bag- ipot mogelijk blijft, is daar- en onrechte goedgekeurd, leweert het Comité Vrien- lostvlietpolder. st dient een grondig na- inderzoek naar plant- en oorten plaats te vinden, it het comité. Pas dan kan bestemmingsplan goed en getoetst (en goedge- Het comité, waarin ers, agrariërs en bewoners e polder zitten, heeft be- :n tegen het bestem- splan voor de Oostvliet- Het beroep van de be- ngroep komt nog voor de van State. comité stelt dat het na- nderzoek in de Milieu Ef- pportage (MER) van bu- Witteveen en Bos niet Het bureau onderzocht volgen van de aanleg van ?rdepot in de Oost- older. Waarschijnlijk komt epot er niet, maar de be- ïgen van het bureau gel den ook voor de aanleg van een bedrijventerrein, meent het co mité. „Lang en verwachtingsvol hebben we uiigezien naar de MER. We verwachtten dat daar uit na een gedegen en uitvoerig natuuronderzoek zou blijken welke natuurwaarden de Oost- vlietpolder bezit en welke ge volgen de aanleg van een bag- gerstortplaats (maar ook een bedrijventerrein) voor de in de Oostvlietpolder aanwezige planten en dieren zou hebben", schrijft het comité in een ver klaring. Maar het Comité Vrienden Oostvlietpolder kwam bedro gen uit, constateert het zelf. De MER concludeert dat de polder 'grasland zonder hoge natuur waarde' is. Niét waar, zegt het comité nu. „De lijst in de MER van voorkomende dieren in de polder is onvolledig; het na tuuronderzoek schiet ernstig tekort." Het comité heeft ont dekt dat er meer dieren in de polder leven, onder ander ha gedissen. Die zijn beschermd op grond van de Natuurbe schermingswet. Dat betekent dat het leefgebied van deze die ren niet verstoord mag worden, aldus diezelfde wet. Het comité; „Berokkent het aanleggen van een bedrijventerrein deze be schermde soorten en hun leef gebied geen schade?" Kantonrechter dringt aan op nieuw overleg Vervolg van voorpagina Directeur J. Koenes van het gelijknamige taxibedrijf ver klaarde vanmorgen bijzonder opgelucht te zijn over de uitspraak van de kantonrechter. Die stelt dat de gemeen te pakweg duizend bekeuringen wegens ongeoorloofd inrijden van de Breestraat onterecht had opgelegd. Voor Koenes stond voor ongeveer 60.000 gulden aan boetes op het spel. Die hoeft hij nu niet te betalen. „Ik zat met kromme tenen in de rechtszaal", bekende Koenes. „De kantonrechter is een zwaargewicht. Hij weet veel meer van de Wet Mulder dan ik." FOTO TACO VAN DER EB connie van uffelen Een bordje dat meldt dat ze bij slecht weer niet komen. Dat lijkt medewerkers van Thuis op Straat wel wat. Toch gaan ze altijd op vaste tijden naar vaste speelplaatsen. Weer of geen weer. Zoals nu, bij het basket balveldje aan het Duinhof. Het regent, het is koud en er zijn in de verste verte nog geen kinderen te bekennen. Gehuld in een zwart jack met de opdruk 'Thuis op Straat' wachten teamleidster Marlies Wichertjes en medewerkers Ernie de Roode en Mokht- ar El Haddou samen met een stagiair op kinderen uit de buurt. Ze hebben een rode fietskar bij zich met daarin een basketbal, diabolo's, memory, tennisballen, een springtouw, een voetbal en kegels om te bowlen. Door samen met de jeugd uit de buurt te spelen, willen zij de leefbaarheid op straat verhogen. Niet vanachter hun bu reau, maar door de straat op te gaan en zelf de buurt op te zoeken. Dat is het idee achter Thuis op Straat. In spirator Ton Huiskens begon ermee in 1996, in Rotterdam. Thuis op Straat werkt samen met lokale welzijnsorganisaties, sportclubs, scholen, speeltuin- en buurt verenigingen en hulpverlenende instanties. De provincie is enthousiast en wil weten of het project in kleinere steden als Leiden, Dordrecht en Gouda werkt. De Rotterdam se Erasmus Universiteit onderzoekt dan ook de effecten in de verschillende steden. Het Leidse Thuis op Straatteam bestaat uit medewerkers met een Melkertbaan en krijgt drie jaar subsidie van de gemeente en de provincie. Na schooltijd bezoeken Wi chertjes, De Roode en El Haddou vijf speel plaatsen in Leiden. Elke speelplaats eens per week. Het gaat hierbij om de omgeving van de Seringenstraat/Hyacintenstraat, Duinhof, de Van 's Gravensandestraat, de Druivenstraat en de gymzaal van de Profes sor Vliegenthartschool. Hoewel het team op woensdag 15 maart 'officieel begint' met een openingsceremo nie met wethouder Pechtold, is het Leidse Thuis op Straatteam al sinds oktober actief. De kinderen uit de buurt weten dat. Na een kwartiertje komen er dan ook vier jongetjes van rond de twaalf naar het basketbal veldje gesneld. Ze duiken in de fietskar en vissen de basketbal eruit. Ze stappen door het zompige gras naar het geasfalteerde bas ketbalveldje en gaan spontaan wat dribbe len. Het lijkt ze niet te deren dat het regent. Ook als het weer het echt niet toelaat gaat het team de wijk in, maar dan om te vertel len dat er die middag geen activiteiten zijn. Het team richt zich ook tot volwassenen uit de buurt. „Wij vragen bewoners of er nog iets bijzonders is gebeurd. We vragen ze onze oren en ogen te zijn", legt coördi nator Joke Kolthoff uit. „Ook vragen we ze of ze ons kunnen gebruiken. Dan organise ren we bijvoorbeeld een circusact of een estafette. Of we vullen bloembakken en denken mee aan de inrichting van speel plekken. We willen gezelligheid op straat." De jongetjes uit de omgeving van het Duinhof hebben het maar wat naar hun zin. Na hun partijtje basketbal gaan ze over op een spelletje memory. Als de wind roet in het eten gooit, vissen ze de diabolo's uit de kar. „Dit is hartstikke leuk", zegt een van de jongetjes. „Thuis zit je je toch alleen maar te vervelen." Ook het team is tevre den. De Roode: „Een tijdje geleden kwa men er aan het eind van de middag wat ou dere jongens de speelplaats op. Van die lange slungels waar je letterlijk tegenop kijkt. Die vroegen heel voorzichtig: 'Kun nen we al?'. Zo kan het dus ook. Het is min der erg met de jeugd dan je denkt. Kantonrechter Oomen drong er vanmorgen bij de uitspraak overigens op aan dat Koenes en de gemeente nu snel in overleg treden over rijden op de Bree straat. De twee partijen hebben er nog steeds geen deugdelijke afspraken over. De gemeente wil alleen taxi's toestaan op de Breestraat als ze daar klanten afzetten of ophalen. Ritten van bijvoorbeeld het station naar de Lammenschansweg zijn in die optiek niet toegestaan over de Breestraat. Koenes, die van de boetes een principezaak maak te, vindt deze regeling van de gemeente onzinnig. Kantonrechter Oomen maak te bij de beoordeling of de circa duizend boetes terecht waren opgelegd een splitsing tussen bekeuringen, die voor 1 mei 1999 waren opgelegd en boetes uit de periode daarna. In de se rie vroegste bekeuringen had de officier van justitie volgens hem „in redelijkheid moeten afzien van het opleggen van een boe te". Hij wijst er op dat de ge meente Leiden na moeizame en mislukte pogingen tot over leg met Koenes in een brief had aangekondigd dat vanaf 1 mei 1999 de taxi's van Koenes niet langer op de Breestraat zouden worden gedoogd. Daarmee wekte de gemeente, volgens de kantonrechter, bij Koenes het 'gerechtvaardigde vertrouwen' dat hij zijn chauffeurs tót 1 mei straffeloos door de Breestraat kon laten rijden. Na 1 mei 1999 voerde de ge meente een regeling in, waarbij aan het taxibedrijf slechts een beperkt aantal ritten over de Breestraat werd toegestaan, omgerekend zo'n tien ritten per dag. Volgens de kantonrechter is een dergelijke regeling onmo gelijk. De gemeentelijke veror dening, zo stelt Oomen, kent ontheffingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld bussen, taxi's en trouwstoeten, maar voorziet niet in een beperking van het aantal toegestane ritten. De be perkte ontheffing, die Koenes kreeg, mist daarom een wette lijke basis. Het gevolg van deze uitspraken is dat Koenes ook de boetes van na 1 mei 1999 niet hoeft te betalen. De gemeente verleende de ontheffing voor een beperkt aantal ritten, om dat de taxi-ondernemer weiger de inzicht te geven in het aantal malen dat hij op de Breestraat moest zijn. Koenes had vanwege de split sing die de kantonrechter had aangebracht in de stapels be keuringen, vanmorgen be nauwde ogenblikken. „Ik was even bang dat het mis zou lo pen met die tweede reeks be keuringen van na 1 mei 1999." De verantwoordelijke wet houder voor verkeer, Van Rij, was vanmorgen niet in staat om commentaar te geven op de uitspraak. Projectontwikkelaar De Raad vraagt geen abnormale prijzen voor de nieuw gebouwde appartementen aan de Pot gieterlaan. Dat is de conclusie van de gemeente Leiden na grondige bestu dering van de ingewikkelde erfpacht constructie die de bouwer bij het nieuwbouwproject hanteert. De prij zen van de appartementen kwamen anderhalf jaar geleden uitgebreid in het nieuws toen bleek dat De Raad bo venop de verkoopprijs ook nog een ongewoon hoge erfpacht vroeg. De appartementen in 'Den Stads- jonker' zoals het gebouw heet, werden voor prijzen tussen de 205.000 en 245.000 gulden aangeboden. Maar daar bovenop betaalt de koper tien jaar lang een bedrag van 650 gulden aan erfpacht. Na die periode kan de erfpacht voor 65.000 gulden worden afgekocht. „Alles bij elkaar optellend zijn het wel stevige prijzen, maai' dat zie je overal in Leiden", vertelt ambtenaar E. van der Nat. „Maar de kopers worden niet benadeeld door de erfpachtcon structie." Doordat de gemeente pas nadat er vraagtekens bij de constructie werden gezet de zaak goed heeft beke ken, kan er nu pas een besluit worden genomen over de overeenkomst met De Raad. De woningen aan de Potgieterlaan zijn in eerste instantie neergezet als appartementen voor senioren. In de toewijzingsregels van de gemeente stonden 55-plussers die een goedkope huurwoning achterlieten bovenaan het lijstje. Van die doelgroep heeft uit eindelijk slechts een enkeling een ap partement gekocht. ans dat een straat naar de eres zonder Naam wordt emd, is nog volop aanwe- lu Mary Servaes-Bey aan fan de belangrijkse voor den heeft voldaan, staat eeuwige roem haar nog in eg. Zij is namelijk overle- 'in in Leiden worden alleen ;n naar personen ver- ïd die niet meer in leven Het wachten is dus op uit ing van de Stevenshof daar zijn vrijwel alle stra- aar bekende vrouwen ge- ad. Maar de Stevenshof is 'af horen wij u al zeggen. Ja, dat klopt, maar wij sluiten niets uit. Straatnamen houden de ge moederen in Leiden nog wel eens bezig. Eind vorig jaar maakte familie van de overle den verzetsman Walraven van Hall namelijk bezwaar tegen de ondertekst die op het straat naambordje in Zuid-West staat. Daar werd tamelijk oneerbiedig gesproken over 'figuur' uit het verzet. Inmiddels is dat 'ver zetsman' geworden. Ron Fase (49) is de eerst aange wezen ambtenaar in Leiden die zich met de naamgeving van De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de staci. straten bezighoudt. Tevens is hij lid en beoogd secretaris van de Commissie voor de Straat namen, een adviescollege voor burgemeester en wethouders. Inmiddels is de commissie met een inventarisatie van de on derteksten bezig. Vroeger kwam de gemeente nog wel eens voor verrassingen te staan als er een straatnaambordje was verdwenen. Wat stond er ook al weer onder? Om dat te voorkomen is er in kaart ge bracht welke straatnaambord jes van ondertekst zijn voorzien en dat wordt momenteel inge voerd in de gemeentelijke com puter. Dat is handig want straatnaam bordjes worden namelijk nog wel eens gepikt. Souvenirjagers zijn overal. En dat gebeurt in heel Leiden, weet Fase al is het wel zo dat diefstal in het cen trum vaker plaatsvindt, dan daarbuiten. En het betere pik- werk gebeurt zeker niet alleen door studenten. De gemeente vervangt de gestolen bordjes zo snel mogelijk maar moet uiter aard eerst een melding van de diefstal krijgen. Dat geldt overi gens ook voor beschadigde en slecht leesbare bordjes. Waarom de Haarlemmerstraat, Rijnsburgerweg en de Hoge en Lage Rijndijk zo zijn genoemd, spreekt voor zich. Ook Boter markt en Vismarkt behoeven geen nadere explicatie. Anders ligt dat als het gaat om de Anna Teding van Berkhoutstraat, Marianne van Herwerdenpad en het Wilhelmina Schweick- hardtplein. Daarvoor moet op een straatnaambordje een kor te verklaring staan. Bijvoor beeld: Wilhelmina Schweick- hardtplein. 1776-1830. Dichte res. Zo, dat weten we ook weer. Om al die moeilijke namen in de Stevenshof te verduidelijken is er in opdracht van de ge meente in 1993 een boekje uit gegeven. In 'Vrouwen op een Bordje' worden alle straatna men door de auteurs Barbera van der Weijde en H.M. van der Weijde-Oudenaarden ver klaard. Het zijn allemaal vrou wen die actief zijn geweest in politiek, kunst en cultuur, we tenschap, verzet of maatschap pelijk werk. Niet toevallig, daar is over nagedacht. Zo is er ook nagedacht over de naamgeving rond het mini- wijkje dat op het voormalige NEM-terrein bij de Vrijheids- laan uit de grond wordt ge stampt. Gieterijstraat, Lasser straat, Smederijstraat, Fit- terstraat en Kraanbaan gaan de straten daar heten. Een ode aan de zware beroepen uit de metaalsector die daar in vroe ger dagen werden uitgeoefend. De straten die ontstaan door uitbreiding van de Vogelwijk worden alle vernoemd naar zangvogels. De Commissie voor de Straatnamen denkt daar momenteel over na. Trouwens, er wil ook nog wel eens een straatje verdwijnen in Straatnamen in de Stove Actievoerders, verenigd in de Leidse organisatie Eurodusnie, bereiden acties voor tijdens het bezoek van Beatrix aan Leiden op Koninginnedag. De bewe ging, die een gekraakte school aan de Boerhaavelaan als uit valsbasis heeft, is verontwaar digd dat ze niet is geconsul teerd over de komst van de ko ningin op 29 april. „Veel men sen beschouwen het bezoek als een schandalige provocatie", meldt de internetsite van Euro- Dusnie bij de Digitale Stad Lei den. Over actieplannen laat de be weging tot nu toe niet veel los. Er is - zo valt op internet te le zen - inmiddels een comité op gericht, Mars op de Oranjes en er wordt een groot spektakel beloofd onder het motto 'geen koningshuis, staat of kapitaal maar een wereld voor ons alle maal'. Eurodusnie spreekt ver der over 'geheimzinnige bouw activiteiten'. En in een inter view met de Amerikaanse taart - gooier 'Agent Pie', lid van de Bionic Baking Brigade' wordt de vraag gesteld of de Neder landse koningin, 'geliefd bij het volk', een taart in haar gezicht verdient. „Als je je iets zou aan trekken van de publieke opinie dan zou je in een rijtjeshuis moeten gaan wonen en je mond houden", antwoordt de taartgooier. De politie verklaart dat ze de aankondigingen van Eurodus nie serieus neemt. „We zorgen er voor dat Koninginnedag in Leiden ongestoord kan verlo pen", zegt woordvoerder C. van Egmond. „Alle aanwijzingen voor verstoringen van het feest worden van te voren nauwgezet onderzocht." Volgens hem kij ken diverse diensten binnen de politie momenteel naar dreigin gen vanuit Eurodusnie en an dere actiegroepen. In 'Vrouwen op een Bordje' worden alle straatnamen in de Stevenshof door de auteurs Barbera van der Weijde en H.M. van der Weijde-Ou denaarden verklaard. Leiden. Dat gebeurt niet zo vaak maar toch... Zo is onlangs het Terweepark achter het cen traal station ter ziele gegaan. Bargelaan heet het daar tegen woordig. In de volksmond ook wel Baggerlaan genoemd. Ook de Multatulistraat tussen Bos- huizerkade en Frederik van Eedenlaan is een aantal jaar ge leden verdwenen. De garage boxen die daar stonden, wer den gesloopt en vervangen door woonhuizen die een adressering van de naastgele gen Kneppelhoutstraat kregen. Straatnamen saai? Vergeet het maar! eric-jan berendsen Voorbeeldwoning komt naar Leiden leiden te demonstreren. Zo is de wo ning onder andere voorzien van sensoren die gas en licht uit schakelen op het moment dat de bewoner het huis verlaat. Leiden is de eerste plaats in Zuid-Holland waar de model woning te zien is. De Leidse Welzijnsorganisatie, die het project begeleidt, is nog op zoek naar vrijwilligers om be zoekers in de modelwoning rond te leiden. Een woning voorzien van alle nieuwste snufjes die ouderen en gehandicapten moeten hel pen zo lang mogelijk zelfstan-» dig te blijven wonen, komt eind deze maand naar Leiden. De modelwoning, een speciaal in gerichte keet, is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en is bedoeld om relatief een voudige woningaanpassingen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 9