Bromfietsverzekering fors duurder Economie recteur Air Holland rtrekt per 1 april Fiscaal duo onderscheiden Veto Brussel dreigt voor fusie Volvo en Scania 'Deeltijdwerkers het best beloond door overheid' wolgen besluit over Malpensa voor KLM nog onduidelijk Fietsenmakers doen werk niet goed volgens ANWB JvJDAG 6 MAART 2000 uk Moulinex, de Franse fabrikant van huishoudelijke ap- raten, gaat ingrijpend snijden in de eigen organisatie. Het neem gaat de komende jaren negen van de dertien fabrieken Europa sluiten. Dat betekent het verlies van 2.100 van de hui- re 7.000 banen. De meeste arbeidsplaatsen worden in Frank- geschrapt. De fabrikant van onder meer magnetrons, oven- i, stofzuigers, broodroosters en koffiezetters kampt met oplo- nde verliezen. Het concern gaat gebukt onder afzetproble- ;n en de sterk toegenomen concurrentie. De ingreep met op rbasis een besparing opleveren die oploopt tot zo'n 235 mil- n gulden. Het is al de derde saneringsronde in drie jaar tijd. 1996 telde het concern nog 10.700 banen. Moulinex heeft ?n fabrieken in Nederland. oge beloning voor Coca Cola-baas .hington Coca-Cola heeft zijn voormalige baas M. Douglas ster rijkelijk beloond. Ondanks de problemen die het con- n onder zijn tweejarige bewind kende, kan de 52-jarige Ives- rekenen op opties 'Coke' en andere uitbetalingen van zo'n miljoen gulden). De topman heeft al een opgeteld optiepak- van zo'n 230 miljoen gulden in zijn bezit. ivester is opge- gd door Douglas N. Daft. Onder Ivester kreeg Coca-Cola pro- men in Europa en kampte het met discriminatie van ge urde werknemers. S moeten staalimport toch toelaten ïhington De Amerikaanse Internationale Handelscommis- bezorgde Japan en vijf andere staalproducerende landen een te overwinning door de hoge importheffingen van 80 pro- it te verbieden. De commissie oordeelde dat de import van idgewalst staal uit Argentinië, Brazilië, Japan, Rusland, Thai- d en Zuid-Afrika geen gevaar is voor de staalindustrie in ei land. Dat betekent dat de Amerikaanse plannen om heffin- op staal voor een bedrag van ruim 1,3 miljard gulden, nipt irgaan. De staalindustrie en de vakbonden in de VS hadden om heffingen gevraagd. Volgens hen wordt het staal ge lipt op de Amerikaanse markt. jrte staking olie-industrie Venezuela tCAS» Werknemers in de olie-industrie van Venezuela die lag voor onbepaalde tijd in staking waren gegaan wegens CAO-conflict met de regering, hebben de staking al binnen dag opgeschort. Door een nieuwe wet is de staking illegaal, jlie-vakbonden moeten volgens die wet eerst nieuwe leiders en. Volgens de vakbonden gaf meer dan 90 procent van de knemers gehoor aan de stakingsoproep, maar de staatsolie- itschappij PDVSA noemde de actie een complete misluk- Venezuela is de op twee na grootste olie-exporteur ter we- PDVSA heeft gegarandeerd dat de uitvoer op peil blijft. De :en op de internationale oliemarkt reageerden nauwelijks le staldng. och-Weser blijft kandidaat IMF jn» De Duitse staatssecretaris van financiën Koch-Weser is steeds in de race voor de functie van directeur van het In- ationaal Monetair Fonds (IMF). „Mijn kandidatuur is ge- dhaafd", zei Koch-Weser gisteren. Hij sprak daarmee hard- tige geruchten tegen dat Duitsland ondej Amerikaanse druk zijn kandidatuur zou hebben afgezien. Naast de Duitser n de Amerikaan Fischer en de Japanner Sakakibara kandi- De VS vinden Koch-Weser te licht. Bondskanselier Schrö- ;prak zaterdag in Porto met zijn Portugese collega Guterres, ma beiden nogmaals hun steun aan Koch-Weser betuig- In Brusselse kringen is vernomen dat Frankrijk president enberg van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft ge- gd, maar hij zou hebben bedankt. sieplannen Scandinavische banken 65 wahgen De Deense bank Unidanmark (Unibank) gaat fu ll met de Fins-Zweedse MeritaNordbanken. De laatste kte vandaag bekend dat de bundeling plaatsvindt door een lelenruil, die haar aandeelhouders een belang van 70 pro- in de nieuwe combinatie geeft. De resterende 30 procent toe aan de aandeelhouders van de Deense instelling. De levert de grootste bank van Noord-Europa op. Meri- rdbanken, in 1997 ontstaan uit een fusie van Finlands tste bank Merita en het Zweedse Nordbanken, beschikt omgerekend 218 miljard gulden aan activa. Voor Unibank 1168 miljard. Tot dusver is^de Zweedse bank Handelsban- ie grootste financiële instelling van Noord-Europa. De we combinatie verwacht dat de fusie binnen drie jaar resul- in jaarlijkse besparingen van 660 miljoen. ïell in race voor Arco in Alaska' [n_ï Het Brits-Amerikaanse olieconcern BP Amoco wil als- Ie fusie met het Amerikaanse Atlantic Richfield (Arco) red- Om dit te bewerkstelligen, zijn de belangen van Arco in ;a in de verkoop gedaan, zo meldt de Britse krant The Sun- 'elegraphVolgens de krant is onder meer gesproken met nklijke/Shell Groep. Andere gegadigden zijn Conoco, Che- en Phillips Petroleum, alle Amerikaanse concerns. Analis- :hatten dat de activiteiten tussen de 11,5 en 13,8 miljard ;n kunnen opbrengen. De fusie tussen BP Amcoco en Arco, veelste in de olie-industrie, werd begin februari door de ikaanse kartelautoriteiten verboden. vener wellicht weg uit onvrede i4,60 1 jam anp 2.2655 Lr J. Heppener van Air 46290 f* staPl met '"8^8 van 1 1.5350 lp bij de Nederlandse 29.04 maatschappij. Volgens 3^5710 [der V- Kloos van de vak- 7,0637 |e Unie heeft zijn vertrek 3.6953 jk ook te maken met de 0,5900 27 go van opereren van de 798135 leigenaren, onder wie de 1 38i2 r en van ^er Va^' 212.00 pkbonden worden vol- 26.52 loos buiten de deur ge- 10992 k Heppener is juist ie- 13245 lie hecht aan een goed 000295 beleid, aldus de vak- 0'235232 Jestuurder. De scheiden- 13730 Kteur was zelf niet be- r. Air Holland telt nog wk bi)tftig man Personeel- v°- 75 pro Een brommer of bromscooter verzekeren wordt vanaf 1 mei enkele tientallen procenten duurder. Zowel ENRA Verzekeringen als Delta Lloyd gaan hier vanuit. Boven dien moeten tienduizenden polishouders op zoek naar een nieuwe verzekeraar omdat een aantal maatschappij en stopt met bromfietsverzekeringen. Volgens het Ver bond van Verzekeraars lijden de verzekeraars gemiddeld 20 procent verlies op hun bromfietspolissen. van hun premieverhogingen. „Iedereen kijkt naar elkaar", al dus algemeen directeur A. Quanz van ENRA Verzekerin gen. Alleen Unigarant zegt nu al dat haar wa-premie met gemid deld 25 procent zal stijgen. In Nederland zijn vele tiental len verzekeringsmaatschappij en actief. Maar nog maar een beperkt aantal van hen verze In een aantal gevallen hevelen de verzekeraars hun portefeuil les over naar collega-maat schappijen die binnen dezelfde groep opereren. Om de concur rentie niet de kans te geven met lagere tarieven te komen, wach ten veel verzekeraars zo lang mogelijk met het bekendmaken kert nog bromfietsers. Zelfs een grote verzekeraar als de Post bank met enkele tienduizenden polissen was al gestopt per 1 mei vorig jaar. Dat is de datum waarop de jaarcontracten aflo pen en nieuwe premies worden vastgesteld. Dit jaar stoppen er nog meer. Onder hen namen van grote maatschappijen als Delta Lloyd met 4.500 tot 5.000 polishou ders, FBTO (5.000), Amev, Ge- nerali (30.000), Interpolis-Rabo- bank (60.000), Nationale-Ne- derlanden (enkele duizenden) en RVS (enkele duizenden). Reden van stoppen zijn vaak fors oplopende verliezen die verzekeringsmaatschappijen lij den op deze portefeuille. Gene- rali meldt een verlies van maar liefst 25 procent op het twee- jaarscontract met 30.000 polis houders die samen jaarlijks 6 miljoen gulden aan premie be talen. Bromfietsers krijgen relatief vaak een ongeluk. De geclaim de vergoedingen stijgen fors door de toenemende kosten van medische zorg en arbeids ongeschiktheid. Bovendien worden brommers nogal eens gestolen. De makke voor de verzekeraars is dat zij niet kun nen werken met een bonus- malussysteem voor veilige en gevaarlijke bromfietsers. De verzekering is namelijk gekop peld aan het voertuig en niet aan de berijder, zoals bij auto's. Het middel om de oplopende schades te dekken uit hogere Maastricht Minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (finan ciën) in niet alledaagse kleding in Maastricht. Tijdens de carnavals viering in de Limburgse hoofd stad werd het duo vanwege het nieuwe belastingplan onderschei den als Groot-officier in de Orde van 't Nuij Leech (Nieuwe Licht). De als oudere dames uitgedoste bewindslieden toonden zich in hun nopjes met de versierselen, uitgereikt door prins Peter II van de carnavalsvereniging Tempe liers Mestreech (Maastricht). FOTO ANP DIRK HOL BRUSSEL-GÓTEBORG ANP/DPA De fusie tussen de Zweedse vrachtwagenfabrikanten Volvo en Scania staat op losse schroe ven. Volgens bronnen in Brus sel neigt de Europese Commis sie ernaar de Overname van Scania door Volvo niet goed te keuren, omdat de nieuwe com binatie een te groot marktaan deel zou krijgen. Er ligt inmiddels een negatief advies van de mededingings ambtenaren die de fusie heb ben onderzocht. De verwach ting is dat de Europese Com missie half maart een definitief besluit neemt. Het fusiecon cern zou in Europa marktleider zijn met een aandeel van 31 procent. In Groot-Brittannië zou het marktaandeel op 60 procent komen en in Scandina vië op 90 procent. Een woordvoerder van Volvo bevestigde gisteren dat Volvo en Scania bereid zijn 10 tot 15 procent van hun gezamenlijke marktaandeel in Scandinavië op te geven. De concerns zijn daarover in gesprek met de Eu ropese kartelautoriteiten. Mocht de fusie toch niet door gaan, dan liggen Fiat en Volks wagen op de loer om Volvo en rig jaar waren dat er nog ruim vijfhonderd. Van het 'nieuwe' Air Holland lijkt vooralsnog weinig terecht te zijn gekomen. Er is nog geen vliegtuig de lucht ingegaan sinds de presentatie vorig jaar december van het reddingsplan voor de failliete chartermaat schappij. Medio januari van dit jaar zou er al met een eerste vliegtuig gevlogen gaan wor den. Mr. M. Pannevis, die als be windvoerder betrokken was bij de doorstart van de noodlijden de chartermaatschappij, beves tigde gisteren dat mede-eige naar N. Verduin van de vlieg- school IAC in Amersfoort zijn aandeel nog niet heeft betaald. Onderzoekers Centraal Planbureau: Lager opgeleiden en deeltijdwerkers kunnen het beste bij de overheid werken. Daar krijgen ze veel meer betaald dan in de marktsector. Ook hebben mensen die in deeltijd werken bij de overheid betere carrièrekansen dan in het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een publicatie van de onderzoekers R. van Opstal en H. Stegeman van het Centraal Planbureau in het tijdschrift Econo misch Statistische berichten (ESB). In de collectieve sector werkt ongeveer 44 procent van alle werknemers in deeltijd, tegenover 24 procent in de marktsector. Deeltijders verdienen volgens de onderzoekers vooral in het on derwijs relatief veel; bijna 18 procent meer dan de gemiddelde deeltijder in Nederland verdiend. Ook bij het openbaar bestuur, ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardentehuizen verdienen deeltij ders meer dan gemiddeld. Volgens de onderzoekers komt dit doordat deeltijdwerk bij de overheid en dan vooral in de zorg al jaren is ingeburgerd. „Deel tijders worden door de overheid gelijkwaardiger behandeld, ter wijl dat in de marktsector soms nog te wensen over laat." Ook troffen de. onderzoekers in de markt de meeste deeltijders aan in 'tweederangs baantjes' of in uitzendwerk. „Bij de overheid en met name in de zorgsector en bij het onderwijs werken men sen ook in hoge functies in deeltijd. Daardoor hebben ze ook meer carrièrekansen dan in het bedrijfsleven. De onderzoekers hebben ook de lonen van de voltijders verge leken. Daar troffen ze nauwelijks grote verschillen aan. „Voor mensen die een volle werkweek draaien maakt het qua salaris dus niet uit of ze bij de overheid of in het bedrijfsleven werken. Wel zijn bij de overheid het ouderschapsverlof en de kinderop vang beter geregeld. KLM is het nog niet duidelijk e bei !vo'8en het besluit van de Itali- E gering over het vliegveld Mal- ij Milaan voor de samenwer ken de luchtvaartmaatschappij 20 ia heeft. landen vertraging hakte de Ita- egering vrijdag de knoop over ikkeling van de nieuwe lucht haven door. Dit vliegveld speelt een cruciale rol in de samenwerking tus sen KLM en Alitalia, die neerkomt op een 'bijna-fusie'. De Italiaanse minister van Transport ondertekende vrijdag een decreet dat de overheveling regelt van vluchten van het oude Milanese vliegveld Linate (dicht bij de stad) naar Malpensa (op 30 kilometer van de stad). Dat moet op 20 april gebeuren. De KLM liet zater dag weten in ieder geval blij te zijn dat er eindelijk een beslissing ligt. Een de finitieve reactie kon de woordvoerder niet geven. Zowel bij de KLM als Alitalia ont breekt vooralsnog het zicht op de pre cieze inhoud van het besluit. De de tails worden naar verwachting deze week bekendgemaakt. „Dan pas kun nen wij ons beraden op wat het besluit betekent voor de alliantie tussen ons en Alitalia", aldus de KLM-woordvoer- der. Voorzover nu bekend staat de Itali aanse regering een ontwikkeling voor van Malpensa die minder ver gaat dan in eerste instantie de bedoeling was. Zo mag een aantal luchtvaartmaat schappijen vanaf Linate blijven vliegen op Europese bestemmingen. Dat is een tegenvaller voor KLM en Alitalia. Malpensa moet in hun plan nen naast Schiphol de thuisbasis wor den voor Europese en intercontinenta le vluchten. Dat bracht met zich mee dat vrijwel alle vluchten van Linate naar Malpensa moesten worden over geheveld. Malpensa kan moeilijk de functie van 'draaischijf vervullen met 30 kilometer verderop het concurre rende Linate. premies is maar beperkt bruik baar. Maatschappijen met klei nere portefeuilles zijn vaak al duurder dan gemiddeld en prij zen zich met al te forse premie verhogingen uit de markt. De verzekeringsmarkt voor de bromfietser lijkt daardoor in handen te komen van een steeds kleiner wordende groep gespecialiseerde verzekeraars. Tegelijkertijd lijkt er toch ook weer nieuwe concurrentie te ontstaan op het gebied van de all-riskverzekering voor de aan schaf van de nieuwe brommer. Tegenover de vele maatschap pijen die eruit stappen staan ook nieuwe partijen (Rialto) of bestaande die nieuwe initiatie ven ontwikkelen. Zo biedt Pri me Line (SNS Reaalgroep) bij het afsluiten van een lease/fi nancieringscontract voor de aanschaf van een nieuwe brommer een forse korting van 30 tot 50 procent op de wa-cas co-verzekering van Elvia/Lon den Lancashire. Voorwaarde is dat het anti-diefstalsysteem van Datatag wordt ingebouwd. Hierbij worden chips in het bromfietsframe ingebouwd aan de hand waarvan de eigenaar is te achterhalen. Ook Unigarant kondigt aan de diefstalpremies voor de bromfiets met 60 procent té willen verlagen wanneer de ei genaar Datatag laat inbouwen. Een maatschappij als Orion Di rect, die bromfietsverzekerin gen via de dealer verkoopt, werkt hiermee al langer. Landelijk onderzoek onder 31 bedrijven Fietsenmakers doen hun werk over het algemeen behoorlijk slecht. Dat blijkt uit een onder zoek dat de ANWB heeft gehou den onder 31 fietsenmakers in het hele land. Slechts acht van hen voerden onderhoudsbeur ten en reparaties volledig en naar tevredenheid uit. In alle andere gevallen bleken mankementen aan de fiets na reparatie nog niet verholpen. Sommige van deze reparaties werden wel in rekening ge bracht. Volgens de steekproef scoorden Bovag-bedrijven net zo slecht als zaken die niet zo'n 'echtheidscertificaat' op het raam hebben. De ANWB stuurde voor het onderzoek wegenwachters op pad met hun eigen fiets van drie tot zes jaar oud. Zij vroe gen de fietsenmaker om een opknapbeurt om de fiets klaar te maken voor de winter. Ver der werden in sommige geval len met opzet mankementen aangebracht aan de fiets, zoals een verkeerde afstelling van versnellingen en dynamo's. Door een puntensysteem wei den de bedrijven beoordeeld. Volgens de ANWB mankeert er veel aan de onderhouds beurten. Zo werd bijvoorbeeld het draadje van de koplamp wel aangesloten maar deed de ver-; lichting het nog altijd niet. Of er werd een dynamo vervangen, terwijl dat niet nodig was. Vei snellingen werden meestal wel goed gemaakt. De prijzen voor de onder houdsbeurten verschilden enorm, ook bij de Bovagbedrij ven onderling. Bijna geen enke le fietsenmaker specificeert de rekening duidelijk. JAN DOUWE KROESKE Leeftijd: 43 Beroep: presentator (op zon dagmiddag bij Kink FM en op donderdag- en vrijdagavond bij RTL 5) Burgerlijke staat: gehuwd Kinderen: twee dochters Auto: Volvo 850 Hobby, sport, muziek, lezen en gezin Scania over te nemen. Een eventueel veto vanuit Brussel ligt politiek gevoelig. De Zweedse regering heeft zich de afgelopen tijd in Brussel sterk gemaakt voor de megafusie. Twee weken geleden zocht de Zweedse premier Persson Euro pees commissaris Monti (me dedinging) op om de fusie per soonlijk bij hem te bepleiten. den haag alex sogers Presentator Jan Douwe Kroeske steekt iedere dag de straat in zijn woonplaats over om naar de bakker te gaan. „Een van de beste bakkers van Harderwijk", zegt Kroeske. „Hij is echt een begrip in de stad. Om half ne gen zijn de eerste broden klaar en dan sta ik voor de deur. Als ik mezelf en mijn familieleden wil verwennen, koop ik verse witte en bruine bolletjes." Aan deze bakker heeft Kroes ke ook zijn laatste aankoop te danken: een broodmes. „Dat is een heel speciaal mes", legt Kroekse uit. „Het metaal is uit één stuk geslepen, is loeischerp en heeft geen karteltjes. Kartel- tjes zorgen er namelijk voor dat je van die hompjes krijgt bij een vers brood. Nee, voor een goed brood heb je een écht brood mes nodig." De beste aankoop van Kroes ke stamt al weer van een twaalf tal jaren geleden: een paar schaatsen. „Ik heb flitsende nieuwe die ik gebruik omdat ik ze gekocht heb. Maar zo af en toe pak ik gewoon weer mijn oudjes. Ze zijn zó goed en zó stevig. Heel af en toe moet ik er een keertje met een schuurpa- piertje langs. Verder heb ik er maar één keer een probleem mee gehad. Een van de twee was aan de achterkant krom ge raakt. Daardoor kon ik niet meer makkelijk rechtdoor schaatsen en ging ik zwabbe ren. Morgen ga ik weer schaats ten. Ik denk dat ik mijn oudjes maar weer pak." De slechtste aankoop van Kroeske is een auto: een Saab 96. Dat model lijkt volgens de presentator een beetje op een Citroën DS (snoek), maar is kleiner. Kroeske betaalde er be gin jaren tachtig zo'n 4.000 gul den voor. „Ik was trots op die wagen. Maar op een dag reed ik bij Zoetermeer op de snelweg en brak een tand af van de tandwielen in de versnellings bak. Dan heb je met een Saab 96 een probleem. De motor moet er namelijk helemaal uit. Maar goed, ik liet dat repareren Een paar weken later reed ik door de polder en begon mijn versnellingsbak weer te ramme len. Ik kon niet meer vooruit of achteruit. Het was in de jaren tachtig van de vorige eeuw dus kon ik niet mobiel bellen voor hulp. Ik heb moeten lopen. En bij de reparatie moest weer de motor eruit. Een paar weken la ter had ik weer hetzelfde pro bleem. Toen heb ik hem uit el lende maar verkocht. De repa raties hebben me uiteindelijk 14.000 gulden gekost." Als beste tip vindt Kroeske dat iedereen boeken moet ko pen. Hij begrijpt het niet dat het aantal verkochte boeken in Nederland vorig jaar flink daal de terwijl er veel goede nieuwe titels uit kwamen. „Zelf lees ik de laatste tijd erg veel", zegt hij „Ik lees nu een aantal boeken over de geschiedenis van de jo den tussen 1850 en de Tweede Wereldoorlog. Als ik die uit heb ligt er een biografie van Elvis Presley te wachten." r iloulinex sluit negen fabrieken Tienduizenden moeten op zoek naar nieuwe verzekeraar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 7