Bedrijven van kaart geveegd Karei van der Veeks laatste kunstje 7 Verrassende millenniumexpositie in Katwijkse sporthal Duin Bollenstreek Twee jaar geëist voor knullige overval Neem een proefabonnement BEL 071-5128030 WEKEN VOOR/41,00 Meerderheid van Alkemadese monumentencommissie stapt op Uitwaaien /RIJDAG 31 DECEMBER 1999 25 I Politie sluit onderzoek bankoverval ftASSENHEiMHet onderzoek naar de overval op de ING-bank aan het Kerkplein in Sassenheim, november dit jaar, zit op een dood spoor. De politie heeft getuigen gehoord, de video-opnamen van de balieruimte bekeken, buurtonderzoeken gedaan en an dere aanknopingspunten onderzocht; maar dit alles heeft niets opgeleverd. Enkele dagen na de overval kwam de politie met een signalement en een getuigenoproep, maar er zijn geen tips binnengekomen. Deze week heeft de politie daarom besloten een punt te zetten achter het onderzoek. Fusie besturen katholieke scholen ■enstreek De besturen van het Fioretticollege en het Teylin- gen College gaan fuseren. Dat betekent dat het katholieke on derwijs in Lisse en Hillegom (Fioretti) en Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout en Oegstgeest (Teylingen) vanaf 1 januari 2000 onder één bestuur komt. Op de scholen zelf verandert niets. Het nieuwe bestuur gaat heten: Aloysius Stichting Katho liek Voortgezet Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Fioretti en Teylingen hebben ongeveer 4.500 leerlingen op in totaal negen schoolvestigingen in de zes Bollenstreek-gemeenten. Vijfde nieuwjaarsduik in Katwijk m katwuk» De Katwijkse jongerensociëteit De Schuit organiseert zaterdagmiddag 1 januari voor de vijfde keer een nieuwjaars duik in de Noordzee. De duikers vertrekken om 14.30 uur vanaf De Schuit aan de Voorstraat in Katwijk. Om 15 uur gaan zij te water bij het Zeepaviljoen van Jan Schipper, tegenover de vuur toren. De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na de nieuwjaarsduik is er in het paviljoen warme chocolademelk oor alle deelnemers. Vuurwerkoverlast: jongens naar Halt katwuk» Twee 15-jarige jongens uit Katwijk zijn gistermiddag 'Er wordt toch niet naar ons geluisterd' betrapt op het voortijdig afsteken van vuurwerk op de Sandt- laan. De politie stuurde het duo direct door naar bureau Halt. katwuk rob onderwater Een zeehaven in Katwijk. Dat is nog steeds de droom van de Katwijkse Vereniging voor In dustrie en Handel (KVIH). Op de millenniumexpositie van het comité Katwijk 2000 plus in sporthal Cleijn Duin willen de ondernemers van het dorp hun bedoelingen aan de Katwijkers duidelijk maken. De gemeente, die de plannen vooralsnog te genhoudt, exposeert aan de an dere kant van de ruimte. Het contrast geeft de exposi tie een verrassende lading. Na tuurlijk konden de organisato ren geen compleet beeld geven van alles wat er zich in Katwijk heeft afgespeeld in dit millenni um. „Dan hadden we nog een sporthal nodig gehad", zegt M. Ouwehand, lid van de werk groep die zich heeft ingespan nen voor de expositie. Het is al lemaal niet vanzelf gegaan om de spullen bij elkaar te krijgen. „Ik heb er wel achterheen moe ten zitten", meldt Ouwehand, oud-directeur van de gelijkna mige bouwonderneming in Katwijk. „Dat het is gelukt, is op zich een bijzonderheid, want hoeveel van die initiatieven zijn er niet afgeblazen in Neder land?" De belangstelling van de Katwijkers valt hem niet tegen, ook al staan ze nog niet in de rij om te komen kijken. Zijn voormalige bedrijf is ver tegenwoordigd in de sporthal. De werkgroep verbond een aantal thema's aan de expositie, zoals bouwnijverheid en indu strie, geloof, zorg, sport en ont spanning, gemeente, vervoer en, vanzelfsprekend, visserij. Visverwerker Ouwehand stelde een aantal prachtige authentie ke foto's van bomschuiten be schikbaar. Voor de nostalgische Katwijker is dat smullen gebla zen. Ook de gemeente en het Katwijks Museum stelden mooie plaatjes beschikbaar. Wie alles wil weten over light rail, moet er een (gratis) be zoekje aan de expositie aan wa gen. Van de paardentram, de stoomtram, de elektrische tram en de autobus is het in de Kat wijkse sporthal een kleine stap naar de Rijn Gouwelijn. Het lijkt net alsof de tram al over de Sandtlaan loopt, zo levensecht zijn de animatietekeningen. De tramhaltes zijn ook al ingete kend op de route van Gouda, Leiden, Katwijk en Noordwijk. De sport is magertjes verte genwoordigd. Alleen Quick Boys nam de moeite een aantal foto's op te sturen. Daarin ui teraard aandacht voor stoere mannen als Leen Aandewiel (de vader van eerste elftalspeler Gert) en Floor van Duyn. wiens zoon de overstap maakte naar Ter Leede. Ook oud-voorzitters, zoals Wim Schaap en Arie Guyt, pronken in de eregalerij. Maar voor de huidige voorzitter. Cees de Best, is geen plaats. Mis schien moet hij zijn plaats nog verdienen, want met het huidi ge eerste elftal gaat het niet best. De expositie is nog te zien tot en met donderdag 6 januari. anneke de jonge/marieta kroft )rie van de vijf leden van de lonumentencommissie in Al- emade stappen op. J. Kret, G. an der Meer en E. Oudshoom ebben geen zin om in een ommissie te zitten waar niet laar wordt geluisterd, zeggen ij. Kret gaat nog een stap ver- ,Met dit gemeentelijk be- eid kunnen ze die commissie leter opheffen." De drie dreigden eerder al en paar keer met hun vertrek, lun grootste ergernis is dat de meente wel een lijst met eldbepalende panden heeft lengesteld, maar daar ver- ilgens geen acht op slaat. Bo- ndien vinden ze dat de ge- leente op slinkse wijze heeft eprobeerd dingen voor de immissie verborgen te hou- ;n. Tijdens een vergadering m an de monumentencommissie ;_p it najaar kaartte wethouder leelen de sloop van de brand weerkazerne aan de Spoorstraat iti i Roelofarendsveen aan, ter wijl dat niet op de agenda tond. „Ik had me niet eens cht voorbereid", aldus Ouds- loom. Van der Meer: „Ik voel- le dat wij er buiten werden ge- iouden." De leden vinden dat de ge- neente voortdurend denkfou- en maakt. „Er wordt altijd van e omgekeerde volgorde uitge- aan: 'we zetten er een modern ebouw neer'. Dan past dat ou- le gebouw dat er al stond in- lerdaad niet", zegt Oudshoorn. ,De tips die ik geef, zijn erop ericht om panden te bewaren. Maar het beleid van de ge meente druist daar regelrecht tegenin", vindt Kret. WD-wethouder Beelen, te vens voorzitter van de monu mentencommissie, ligt niet wakker van het vertrek van het drietal. „De wereld draait ge woon door hoor. Als deze men sen, die op basis van hun ken nen en kunnen gekozen wor den, menen te moeten vertrek ken is dat hun eigen verant woordelijkheid." Beelen begrijpt niet dat ze al leen vanwege de brandweerka zerne opstappen. „Meningen verschillen nu eenmaal." Hij vindt het nog te prematuur om nu al te zeggen of de plekken van het drietal worden opge vuld of dat de commissie wordt opgeheven. Enkele jaren geleden stapte de toenmalige voorzitter van de monumentencommissie W. Groen ook al op omdat hij zich niet serieus genomen voelde door het gemeentebestuur. Droogbloemenbedrijf Hogewoning uit Rijnsburg hoeft de vestiging aan de Vinkenweg niet te verhuizen. In een recent gepresenteerd rapport van Arcadis staat wel de aanbeveling opgenomen om voor het bedrijf op lange termijn een andere plek te vinden. Verpakkingsbedrijf Van der Gugten is in het rapport zelfs helemaal van de kaart geveegd. Volgens wethouder De Mooij berust dit alles op een ongelukkig misverstand. NOORDWUKMassaal brengen we de laatste dagen van het jaar buitenshuis door. Met een wandeling op het strand, of een vlucht erboven. westenwind konden de FOTO DICK HOGEWONING Aan de Langevelderslag werden de bezoekers verrast door twee waaghalzen onder een vlieger. Door een opwaartse v twee hang-gliders vanaf de duinen opstijgen. runsburc peter van egmonp Arcadis heeft het opstellen van het rapport - een toekomstvisie voor het Vinkenweggebied - uitbesteed. Bij het opstellen van de visie was het uitgangspunt dat bestaande bedrijven in het gebied op hun plek mogen blij ven. Maar in de communicatie tussen Arcadis en de opstellers van het rapport, landschapsar chitecten Alle Hosper, is het een en ander misgegaan. De bedrijven Hogewoning en Van der Gugten zijn over het hoofd gezien. Hogewoning heeft toestem ming van de gemeente om uit te breiden op de huidige plek aan de Vinkenweg, waar het be drijf sinds 1961 zit. Verhuizing is niet aan de orde, wat be drijfsleiding én gemeente be treft. Het bedrijf ligt niet in, maar wel tegen het bedrijven terrein aan dat in het Vinken weggebied komt en dat plek gaat bieden aan 'agrarische-ne- venbedrijven'. Hogewoning kan gebruik maken van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, via het terrein van bloemenbe- drijf Star. De buurman van Hogewo ning, verpakkingsbedrijf Van der Gugten, is zelfs helemaal van de kaart geveegd. Het ter rein van deze onderneming is groen gekleurd op de kaart van het rapport, en zou dus tot het polder/recreatiegebied gaan horen. Maar ook Van der Gug ten hoeft niet weg. Wethouder De Mooij van ruimtelijke orde ning en economische zaken: „Het is ons in alle eerlijkheid ontgaan. Er is een foutje ge maakt in de tekening, en dat is ons gewoon ontgaan. Stom. maar net kan gebeuren. De be drijven blijven gewoon zitten, dat hebben we toegezegd. We hebben Arcadis opdracht gege ven dit recht te zetten." den haag/hillegom rob onderwater Bang voor wraak op zijn familieleden, kwam een 24-jarige Hillegommer op het idee zijn gokschulden af te lossen met de opbrengst van een gewapende overval. Hij reed op 21 september met een handlanger naar zijn oude baas, waar hij onder bedrei ging van een speelgoedpistool de man 1.235 gulden afhandig maakte. Voor dat vergrijp moet de Hillegommer, als het aan de officier van justitie ligt, twee jaar achter de tralies. Zijn handlanger, een 19-jarige plaatsgenoot, moet van justitie nog een half jaar langer zitten. Hij moest zich gisteren voor nog twee andere misdrijven verant woorden. De rechter noemde de overval knullig en amateuristisch. „U kende de man en reed naar zijn bedrijf in uw eigen auto. U had net zo goed uw paspoort kunnen achterla ten." Toen hij de Hillegommer op weg naar huis zijn familieleden belde, hoorde hij dat de politie hem al opwachtte. Daarop reed hij maar meteen door naar het politiebu reau. De Hillegommer toonde berouw en omschreef zijn daad als 'hersenloos'. De gokschuld van drieduizend gulden hing echter als een molensteen om zijn nek. De reclassering pleitte in het rapport voor een voorwaardelijke straf of een werkstraf. De 24-jarige heeft een klein strafblad en werkt inmiddels bij een sportzaak. De officier wil de daar niks van weten. De rechter doet over veertien dagen uitspraak. Voorzitter Midwinterflora neemt afscheid ROB ONDERWATER e Midwinterflora, die vanaf nsdag tot en met zondag in CNB-hallen in Lisse wordt ïhouden, is het laatste kunstje in Karei van der Veek. Na vijf- en jaar houdt de voorzitter in de bolbloemententoonstel- ig ermee op. Van der Veek lat met de VUT. Hij is 62 en ?t is tijd voor een opvolger. rie dat is, weet nog niemand. Enkele dagen voor de open telling van de vijftiende editie an de bolbloemententoonstel- ^,-iing, die dinsdag bij wijze van fscheidsgeschenk door hem- elf wordt geopend, kijkt Van Ier Veek de veilinghal nog eens ond. Het is nog een kale boel, traks moeten bloemen voor iracht en praal zorgen in de Tien. Van der Veek heeft de aatste voorbereidingen met ar rangeur Heieen Valstar doorge- proken. Het worden in alle opzichten pannende dagen voor Van der /eek. De Midwinterflora is niet illeen zijn laatste kunstje, de entoonstelling is ook een nieu- ve weg ingeslagen. En dan is iet afwachten wat de mensen irvan vinden. 'Heden en toe- omstis het motto van de Mid- vinterflora. Nieuw is dat de iloemen in zandgrond in plaats ran in turf worden neergezet. Van der Veek:Al pratende met Ie ontwerpster zijn we op dit Karei van der Veek: „Er blijft altijd behoefte aan nieuwe bloemen. idee gekomen. We hebben er hoge verwachtingen van." Voorts is de 2.200 vierkante me ter van de veilinghal opgedeeld in twee gedeelten. Het 'heden' met trendy en herkenbare ar rangementen en de 'toekomst', een geheel andere wereld vol met space-achtige producten met lichteffecten. Dank zij de medewerking van de Noord- wijkse ruimtevaartexpositie Space Expo en de plaatsing van allerlei futuristische beelden gaat de Midwinterflora er nog moderner uitzien. Van der Veek, woonachtig in het Noord-Hollandse Sint Maartensvlotbrug en zelf inzen der van narcissen, vindt het prachtig: „Je moet je op een moderne manier laten zien. Het is er ook de tijd voor. Er staat een nieuwe eeuw voor de deur. FOTO DICK HOGEWONINC De handel in bolbloemen staat niet stil. Dat moet je hier ook tonen." Tijdens de Midwinterflora zijn er, zoals altijd, weer nieuwe tulpen, lelies, hyacinten en nar cissen te bezichtigen. „Die ont wikkeling staat nooit stil. Er is altijd behoefte aan een nog mooiere bloem met uitstekende eigenschappen", spreekt Van der Veek uit ervaring. Hij is niet bang dat één van de tienduizend bezoekers die worden verwacht, wordt be smet met de gevaarlijke le- gjonellabacterie, zoals dit voor jaar bij een tentoonstelling in het Westfriese Bovenkarspel. Oorzaak bleek een niet goed behandeld bubbelbad op de naastgelegen huishoudtentoon- stelling. Van der Veek: „We hebben vorig jaar voor de ze kerheid de boel laten onderzoe ken. Bezoekers hoeven dus ner gens bang voor te zijn." Op de tentoonstelling, die tot en met zondag 9 januari te zien is, blijft het niet bij kijken al leen. Bezoekers kunnen zater dag 8 januari, net als vorig jaar, een 'bol op pot' kopen via de veilingklok. Veiligmeester Wim Zandwijk geeft dan uitleg hoe het kopen van bollen via de 'klok' in zijn werk gaat. Het pu bliek kan in de kopersbanken plaatsnemen. De dag ema is de bloemenexpositie ook nog open en gaat Van der Veek in de VUT. Het wordt geen emo tioneel afscheid. „Ik heb het al tijd met plezier gedaan, maar laat nu een ander het maar op knappen.' Openingstijden Midwinter flora: dinsdag van 12-22 uur, woensdag, donderdag en vrij dag van 8.30-22 uur, zaterdag en zondag van 10-17 uur. De toegang is gratis. Leidsch Dagblad 1KCIII EVEN ANNO 1899 Zondag 31 December NIEUWJAARSVERZOEK - De on- dergeteekenden komen met een dringend verzoek tot al hun me deburgers: op Nieuwjaarsdag geen alcoholhoudende of be dwelmende dranken aan te bie den en te gebruiken. Waar men op 1 Januari elkan der te gemoet treedt met heil en zegenwenschen voor het begon nen jaar, daar behoeft dat niet vergezeld te gaan met het aan bieden van een drank, die zoo onnoemelijk veel onheil teweeg brengt. Wil men op Nieuwjaars dag meer dan anders gastvrij zijn en gul, hoe veel middelen staan ons buiten den onheilbrengen den drank daartoe niet ten dien ste. In het belang van zooveel jonge menschen, voor het welzijn van zooveel zedelijk zwakken, volwas senen, mannen en vrouwen, vra gen wij u, geen bedwelmend vocht op 1 Januari te schenken. Laat ons onze verantwoordelijk heid voor elkander op 1 Jan. 1900 eens dieper dan anders be seffen. Het behoeft geen betoog, dat bij het nalaten van het ge bruik, het misbruik niet kan ko men. Mogen velen aan onze roepstem gehoor geven en 1 Ja nuari 1900 niet zooveel tooneelen van liederlijkheid en dronkenschap te aanschouwen geven als anders. Namens de Zuid-Holl. Prop. comm. der Ned. Ver. tot a. v. St. dr. K. Sijtsma, Voorz., Leiden. D. Hos, Secrt., Den Haag. WARMOND - Deze week verscheen een boekje met als titel 'Kent u ze nog.die oude Warmonders'. Het boekje telt diverse foto's, waaronder een schoolfoto uit het verleden. Onze fotograaf maakte een 'plaatje' van een klas van de lagere school De Leerhoeve, dit om het verschil met de foto uit het verleden aan te geven. Daaruit blijkt dat er toch niet echt veel rond de pomp is veranderd. FOTO ARCHIEF LEIDSCH DAGBLAD ANNO 1974 Dinsdag 31 december LEIDEN - Het is waarschijnlijk aan het flegmatieke optreden van de Leidse winkelier Spoor uit de Johan de Wittstraat te danken, dat een gewapende overval ler, die gisteren zijn sigarenwinkel-annex hulppost kantoor binnenstapte de moed in de schoenen zonk en op de vlucht sloeg. De overvaller was tegen zes uur, gekleed in een regenjas en een gebreide gele damesmuts, over het hoofd getrokken, de winkel binnengekomen en direct naar het postloket ge stapt, waar op dat ogenblik de zoon van de heer Spoor zat. Met een revolver in de hand nep de over valler: "Dit is een overval. Ik wil geld hebben. Doe het maar hier in". Daarop overhandigde hij de zoon een plastic zak. De lokettist maakte de overvaller duidelijk dat er geen geld was, omdat de PTT dat juist opgehaald had. Inmiddels was de heer Spoor sr. vanuit de woonkamer de winkel binnengekomen "Is dit nu wel echt een overval?" informeerde hij bij de man, die ongeveer 25 jaar oud moet zijn. De ge wapende man sommeerde de man weer terug naar de woonkamer te gaan, maar kennelijk was hij zo on zeker geworden, dat hij direct daarop de benen nam Hij stapte in een auto, die een tweede overvaller ge reed hield in de Van Oldebarneveldstraat. Het was vermoedelijk een Ford Consul. Op het ogenblik van de overval waren er geen klanten in de winkel. LUIK - In de Belgische kolenmijnen in Belgisch Limburg en in Wallonië werken op dit ogenblik, vol gens cijfers in het Franse weekblad Paris Match, ruim 35.000 buitenlandse werknemers. Negenvijf- tig van hen zijn vrouwen. Foto's In deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien overschrijving?.kaan(er waarde van vijf gulden (voor een exemplaar Dagblad, La.v. leidsch Dasblad Archieven, postbus S4, 2300 AH leiden of door (ontante betaling aan de Dagblad aan de KooseveltMrual 82. U ontvangt de foto binnen drie weken. dagen na plaatsing een ingevulde cheque (geen 13 bij 18 In /wart wit) op te sturen naar het leidsel i bolle van het Letdach

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 25