Leidse zwarte lijst voor milieu-adviesbureaus is hypoer Regering moet gewoon zon voor een toereikend wegem Doorbaggeren kan ook zonder Oostvlietpolder Hopelijk onthoudt Leiderdc dit schandelijke kiezersbedi Schrijvende Lezers Weren BBC 3 en WDR 3 is kortzic «„„STOP t*ERST0R1^J Niet alleen Goowegbewoners zijn tegen omleggen Van Berckelweg Noordwijk MAANDAG 8 NOVEMBER 1999 redactie paul de vlieger Vooral 'geblabla' over de statuten in WBL-vergadering Donderdag 28 oktober was ik aanwezig bij de Algemene Ver gadering (AV) van de Woning bouwvereniging Leiden. Ik was daar met vele andere huurders aanwezig omdat de fusie met Portaal mij zeer interesseert. De AV zou een afspiegeling moeten zijn van de huurders van de WBL, maar wanneer ik zo de tafel over keek, kreeg ik het idee dat ik huur bij een be jaardenvereniging. De gemid delde leeftijd van de AV-leden is rond de 70 jaar. Nu weet ik dat oudere men sen wat eigenwijs en -vasthou dend kunnen worden wanneer ze op leeftijd zijn, maar er wa ren er een paar bij die nog in hun legerjaren waren blijven hangen. Er kon niets gezegd of besproken worden zonder dat daar een aantal principiële AV- leden wat over te zeggen had in de vorm van: 'Volgens de statu ten in artikel, bla, bla'. Er valt dus met deze mensen niet te vergaderen. Ze hebben alleen maar statuten uit hun hoofd ge leerd, maar ik: zie liever dat ze de belangen van de huurder in zien. Aan de orde zou komen de overeenkomst met de Huur dersbelangenvereniging (HBV) en Portaal. Dit werd in agenda punt 1 al gelijk geschrapt door zo'n groepje AV-leden. Ik heb nu nog spijt dat ik toen niet ge lijk ben weggegaan, omdat er drie uur later niets anders meer is besproken. De enige zinnige vraag die ik heb gehoord die avond was no- tabene van een erelid. Deze vroeg aan de vertegenwoordi gers van Portaal - die voor deze avond ook aanwezig waren - of de huurverhoging van twee procent per jaar bij een stich ting voor langere tijd gewaar borgd kan worden. Verheugd hoor ik dan dat dat drie jaar zo is en het daarna geleidelijk met de inflatie meegaat. Dat is stuk ken minder dan mijn jaarlijkse vijf procent. Wat ik als simpele huurder niet begrijp, is waarom die oud jes de fusie zo vertragen of zelfs tegen zijn? 'Iedere Nederlander die de leeftijd en het geld heeft, zal zich een auto aanschaffen. Het fileprobleem oplossen kan daarom alleen door te zorgen dat het wegennet toereikend is'. archieffoto united photos de boer rob Hendriks In het Leidsch Dagblad van 23 oktober geven Anouk Middel kamp en Kaat Smets een beeld van de vaderlandse file-misère. Hun artikel gaat vergezeld van een keurige tabel met maar liefst zestien maatregelen die het aantal en de lengte van de files moeten terugdringen. De maatregel die ik als num mer 1 verwachtte, kreeg zelfs geen 17de plaats: zorgen voor een toereikend wegennet. Ik denk dat de dames uitgaan van de modieuze denkfout dat de samenleving maakbaar is. Dat is zij niet, omdat de menselijke natuur niet maakbaar is. Die natuur brengt in Nederland mee dat we te doen hebben met 16 miljoen individuen die een hoogst individuele kijk op de samenleving, het eigen be lang en het eigen gelijk hebben. De Nederlander heeft in de auto een vervoermiddel gevon den dat optimaal aansluit bij zijn aard en opvattingen. Het schermt hem af tegen de grillen van een weinig opwekkend kli maat en tegen de opvattingen van de bijna 16 miljoen anders denkenden. Eerst in zijn eigen auto is hij onbereikbaar voor de heksen ketel die het op drie na dichtst bevolkte land ter wereld nu eenmaal is. Achter zijn eigen stuur heeft hij eindelijk gelijk: bepaalt hij zelf koers en snel heid. Derhalve zal iedere Ne derlander die de leeftijd en het geld heeft, zich een auto aan schaffen. Onze regering, uit datzelfde volk voortgekomen, volgt niet temin het dwaallicht van de maakbare samenleving, omdat dat haar ontslaat van concrete, ingrijpende maatregelen. Men kiest voor vage theoretische modellen, waarbij van allerlei hoog in de wolken zwevende premissen wordt uitgegaan. Een schitterend en onder hand bereik liggend voorbeeld is het Transferium achter Holiday Inn -een flop van 11 miljoen gulden - dat er kwam, niet omdat marktonderzoek de wenselijk heid ervan aantoonde, maar omdat het paste in het gebak- ken-lucht-kookboek van het politiek-correcte denken. Je vraagt je dan af: is dit beleid of is er over nagedacht? De kern van het vraagstuk is dat de regering volledig accep teert dat de bevolking almaar groeit, ook via de - voor dit klei ne land - onnatuurlijke weg van de immigratie. Zolang de poli tieke moed ontbreekt om een bevolkingspolitiek te voeren, dient men op alle pijnlijke bla ren van het huidige gaan zitten. Als men I ste niet wil, dan zal m gewenste moeten. Dus niet alleen het andere opvangcenti nen; niet alleen tot U enorme groene ruin ge den volgebouwd (Va maar ook zorgen dat joenen nieuwe Ne kunnen deelnemen maatschappelijk verk yei naar de letter als naa Je kunt op Schiphol grenzen geen bordje 'Alleen voor voetgan uk moet je zorgen voor tuur en de benodigd middelen: desnoods ween en geknars d( Als het maar gebeurt. Als je vanuit Fran België naar Nederl el schaam je je, na die n ar tale Autoroutes, vooi armoedige rijstrook hoofdinvalsweg van vormen. We zullen, o: wegennet betreft, eini toekomstgericht mode denken. En beseffen bouw geen op zichze materie is, maar deel van het totale beleid. te ind ei H, ;is In het Leidsch Dagblad van 1 november maakt hoofd milieu van de gemeente Leiden In 't Veld melding van een zwarte lijst met milieu-adviesbureaus die niet voor de gemeente mo gen werken wegens twijfel over hun betrouwbaarheid. Hij loopt daarbij vooruit op minister Pronk die zo'n lijst overweegt nadat in het rapport 'Wie be taalt, bepaalt' werd onthuld dat in die branche veel mis is. Je moet als gemeente Leiden maar durven als je kijkt naar het geklungel van het milieu adviesbureau dat door de ge meente Leiden was ingescha keld om de sanering van de Noorderstraat te begeleiden. Ook Leiden had een bureau no dig dat bereid was om alles op te schrijven (en weg te laten) om het gesjoemel rond de Noorderstraat toe te dekken. Niet vóór niets moest wethou der A. Pechtold keer op keer de pers te woord staan om uit te leggen dat het dossier nu defi nitief dicht kon en dat er niet gefraudeerd was. Wat hij niet venneldt is dat de gemeente iedere keer de fei ten moest bijstellen omdat de klachten over de berekeningen en tekeningen in het evaluatie verslag van zijn adviesbureau terecht bleken. De controleren de oud-gedeputeerde Wolf en de milieu-inspectie van Pronk hadden er ook geen moeite mee dat de feiten steeds veran derden. Provincie en rijk maken immers ook van dit betrouwba re bureau gebruik. Zo was dit bureau maar niet in staat om een juiste ontgra- vingstekening van de sanering te maken. Ook de gewaarmerk te erratumtekening die men in- v leverde bij de provincie bleek" onjuist. Zelfs na uitdrukkelijke constatering wilde men maar niet toegeven dat de werkelijke schaal van de eigen tekeningen 1:130 in plaats van 1:150 was. Die erkenning betekende im mers dat circa 150 kuub afge voerde grond niet kon worden thuisgebracht. Uiteindelijk heeft de VROM- inspectie voor Leiden een nieu we - weer onjuiste - tekening gemaakt om hoe dan ook die 150 kubieke meter te kunnen verantwoorden. De omtrek van de stalen damwand mocht daarom groeien met 18 procent en een betonnen kelder met eenzelfde percentage krimpen. Daarnaast accepteerde met een foutenmarge van 21 procent in de afgevoerde hoeveelheid grond. En inderdaad, met dat soort marges en praktijken dek je al het gesjoemel toe en moeten overheden nooit meer zeuren over fraude met afvalstoffen of wat dan ook. Nog kwalijker is het dat dit milieu-adviesbureau destijds voor de gemeente op schreef dat het grondwater ern stig verontreinigd was en voor meer dan 500.000 gulden moest worden gesaneerd. De feitelijke 'saneringskosten' bedroegen nog geen twee ton, terwijl B en W Leiden in juli 1997 leugen achtig beweerden dat er al meer dan 500.000 gulden was uitgegeven. Dat vervolgens de VROM-inspectie opmerkt dat het dagboekveslag van het ad viesbureau geen waarde had omdat het te summier en hal verwege de sanering helemaal niet meer was bijgehouden, il lustreert dat men niet alleen opschrijft maar ook weglaat wat goed uitkomt. Wanneer Pechtold eerlijk zou zijn, dan zou hij open kaart spelen met de gedeputeerde in plaats van persconferenties be leggen. Leiden had zijn werk ook meteen goed kunnen doen maar dan was men niet op zo'n goedkope manier aan grond gekomen. Leidi eenmaal zo'n bureau het is nogal hypocriet om alleen een zwartig' milieu-adviesbureaus stellen. Met de laatst ling over belangenvi ling van het hoofd dienst recherche VROM - de dienst die onderzocht - lijkt lijst van ambtenaren ders, gedeputeerden zelfs ministers harder De voorpagina van het Leidsch Dagblad van 26 oktober vermeldde een uitspraak van minister Pronk betreffende de Oost vlietpolder: ,,Ik vind het zonde van de open ruimte om hier een baggerstort te vestigen." Een woordvoerster van de provincie Zuid-Holland reageerde daar op: ,,Het allerslechtste wat er kan gebeu ren, is dat er straks helemaal niet kan worden gebaggerd. We hopen dat de minister dan mee wil zoeken naar een alternatieve locatie." Wel, om de woordvoerster van de pro vincie Zuid-Holland wat gerust te stel len, biedt het Comité Vrienden van de Oostvlietpolder middels deze ingezon den brief aan om 'mee te zoeken'. Laten we echter, alvorens te starten met het zoeken naar locaties, eerst even vaststel len welke hoeveelheden (vervuilde) bag gerspecie er de komende jaren vrijko men en welke capaciteits-bijdrage de Oostvlietpolder zou kunnen leveren. De onlangs verschenen nieuwsbrief van BZH meldt: 'Berekend is dat de hoe veelheid van 16,3 tot 46,3 miljoen kuub baggerspecie vrij zal komen de komende 20 jaar. Een groot deel hiervan kan wor den verspreid of verwerkt en toegepast. Ook kan een deel van de baggerspecie worden gestort op andere stortplaatsen. De rest ter grootte van 4,5 tot 13,5 mil joen kuub moet worden gestort in het baggerspeciedepot Oostvlietpolder. Hier uit is de conclusie getrokken dat de voor genomen capaciteit (4,8 miljoen m) eer der te klein dan te groot is. De voorgeno men capaciteit is dan ook gehandhaafd'. Maar... wat is momentel de (rest)capa citeit van de andeere stortplaatsen? 1. Derde Merwedehaven - enkele mil joenen kubike meters - beschikbaar tot 2003. 2. De Slufter - 70 miljoen kuub - be schikbaar tot 2015. 3. Hollandsch Diep (indien gerealiseerd) - 30 miljoen kuub - beschikbaar tot 2020. Met andere woorden: er is in de huidi ge depots nog een (rest) capaciteit van ongeveer 105 miljoen kubieke meter; een veelvoud van wat ooit de capaciteit in de Oostvlietpolder zal opleveren. In procenten uitgedrukt levert een stort plaats in de Oostvlietpolder slechts een extra capaciteit op van zo'n vier procent! De bezorgdheid van de provinciale woordvoerster dat er zonder een stort plaats in de Oostvlietpolder 'straks niet kan worden gebaggerd' is derhalve iet wat overdreven. Bovendien, uit boven staande gevonden locaties blijkt dat mi nister Pronk verder niet meer hoeft 'mee te zoeken'. De vraag die de woordvoerster eigen lijk zou moeten stellen is of de uitspraak van minister Pronk terecht is en of het telkenmale aanleggen van nieuwe bag- gerstortplaatsen nu dé juiste oplossing is om het 'baggerprobleem' aan te pakken. Wordt het niet eens tijd dat de provin cie en waterschappen rond de tafel gaan met de bedrijven die het baggerpro bleem op een andere manier te lijf gaan? Rond de tafel, met bijvoorbeeld de Stichting Klasse 4. Deelnemers in deze stichting zijn bedrijven die zich toeleg gen op de verwerking van vervuilde bag gerspecie. Deze stichting is van mening dat het aanleggen van een baggerstort- plaats in de Oostvlietpolder over een paar jaar overbodig zal blijken: 'Alterna tieve technieken van het verwerken van zwaar tot zeer zwaar vervuilde bagger verkeren inmiddels in het eindstadium van ontwikkeling'. Tevens stelt de Stichting Klasse 4: 'Bij verwerking van vervuilde baggerspecie tot herbruikbare bouwstof, kan er sprake zijn van een hoger milieurendement en behoeft er minder te worden gestort. In dien dit is te realiseren en de bestaande stortcapaciteit efficiënt wordt gebruikt, dan is de Stichting Klasse 4 van mening dat voorlopig geen extra depots behoeven te worden aangelegd'. Bovendien staat bij het opslaan van zwaar vervuilde bagger in de Oostvliet- Met grote teleurstelling heb ik kennisgenomen van het absurde be richt dat de program maraden voor de Leid se regio en de Bollen streek de uitzendingen van WDR 3 en BBC 3 binnenkort niet langer via het kabelnet door zullen geven en dat die zenders zullen worden vervangen door Arrow Classic Rock, Country FM en Sun FM. Dit besluit zou ge rechtvaardigd zijn doordat 'al een groot aantal klassieke zen ders via het kabelnet wordt uitgezonden'. Welke klassieke zen ders zouden dit wel zijn? Van de gemakke lijk te ontvangen zen ders moet Classic FM worden uitgesloten. Het uitzenden van fragmenten, zij het ook de mooiste en popu lairste, is onbevredi gend. Nog afgezien van de irriterende gewoon te van de zender om vaak kwalititatief min dere zangers te kiezen. Blijft over radio 4. Deze zender verdient naar mijn smaak aan vulling van WDR 3 en BBC 3. Deze zenders geven ook de belang rijke muzikale evene menten zoals de Bay- reuther Festspiele (soms door Radio 4 overgenomen), de Proms, de Festivals van Edinburgh en Gly- nebourne. De namen van de voorgenomen vervan gers: Arrow Classic Rock, Country FM en Sun FM wekk reeds ernsti over het hun uitzendii is natuurlijk recht van om naaar de2 te luisteren, dienen niet plaats te ko WDR 3 en B zou van een kortzichtighe geestelijke getuigen. De Oostvlietpolder. 'De bezorgdheid van de provincie dat er zonder een stortplaats op de ze plaats straks niet kan worden gebaggerd, is overdreven'. archieffoto hielco kuipers polder altijd het risico dat een deel van de vervuiling alsnog in het milieu komt en zal de nazorgfase van een dergelijke stortplaats in beginsel eeuwig duren. Uiteindelijk is het aan de politiek en de bestuurders, maar ook een taak voor Baggerdepot Zuid-Holland BV en de hoogheemraadschappen, om te kiezen voor deze verwerkingstechnieken of te (blijven) storten. De keuze voor verwerking is al eerder gemaakt. In het verleden hebben we bij het afvoeren van ons huisvuil voor ver werking gekozen in plaats van storten. Doet een goed voorbeeld misschien vol- gen? Hans Pieters, Comité Vrienden Oostvlietpolder, Leiden. In de media is recentelijk veel aandacht besteed aan de (toe komstige) woningbouw in de locatie Bronsgeest in Noord- wijk. Daarbij werd onder ande ren gememoreerd dat 'slechts een klein aantal invloedrijke Goowegbewoners en een enke le baron' de snelle realisering van de bouwplannen in de weg zouden staan. Het is misschien goed te we ten dat al in juli 1996 door Ir. J. Kuiperbak - voorheendirec teur-generaal van het wegver keer - namens de bewoners van de Goohorstlaan, Leeu wenhorstlaan, Jacoba van Bei- erenlaan, Van Struykstraat, Duinwetering, Dreefkant en North godreef - verkeerstechni- sche bezwaren tegen het op heffen van de huidige functie en het omleggen van de Van Berckelweg kenbaar zijn ge maakt aan het college van B en W en de leden van de Noord- wijkse gemeenteraad. Bij dit schrijven werden tevens de handtekeningen van vrijwel al le bewoners van de eerder ge noemde wegen gevoegd. Ook werd toen gememo reerd dat veel van de bezwaren die reeds door de werkgroep 'Behoud Van Berckel' kenbaar waren gemaakt, door deze be woners werden en worden on dersteund. Naast de vele Noordwijkse particulieren hebben ook di verse andere groepen hun be zorgdheid geuit over het be reikbaar blijven van Noordwijk. Hierbij waren onder andere de VW, Veilig Verkeer Nederland, veel bedrijven uit Noordwijk- Binnen, meerdere hotels, de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, de Noordwijkse Ondernemers Vereniging, De Kamer van Koophandel Rijnland, Stichting Het Zuidholiands Landschap en de WLTO-afdeling Noord- wijk-Katwijk. Ook het oordeel van de des kundigen op het gebied van de ruimtelijke ordening was nega tief over een snelle realisering van woningbouw in (Groot) Bronsgeest. Wellicht onnodig te melden dat de werkgroep 'Behoud Van Berckel' geen actiegroep is, maar een werkgroep die met hulp van eigen deskundigen heeft kunnen aantonen dat on- dere andere de plannen voor het omleggen van de Van Berc kelweg in strijd zijn met de be langen van vele, zo niet alle, Noordwijkers. Wij willen graag - in positie ve zin - meewerken aan het realiseren van een nieuwe woonwijk, maar daarbij niet voorbijgaan aan de hieraan klevende bezwaren van de be woners van aansluitende we gen. J. Brandenburg, Noordwijk. De in het Leidsch Dagblad ge publiceerde ingezonden brie ven van met name de heren Koster en Zoutendijk, de één niet en de ander wel een finan cieel expert, hebben er helaas niet toe bijgedragen (met uit zondering van BBL) dat de Lei- derdorpse politici zich iets aan trekken van wensen en menin gen van diegenen die zij verte genwoordigen. De behandeling van de begroting en de daarvan afgeleide verhoging van de OZB met 32,5 procent bleek vrijdag 29 oktober één groot festijn van kiezersbedrog te zijn. Met name de collegepartijen WD (met uitzondering van raadslid Kanters), CDA en PvdA lappen niet alleen hun kiezers- beloften met regelmaat aan hun laars; zij ondermijnen ook de elementaire beginselen van ons democratisch bestel. Kan ters, één van de weinige échte plaatselijke politici, verwoordde dit in zijn stemverklaring. Minachting bleek hoogtij te vieren. Immers, zowel de in sprekende burgers - die nog het lef hadden om te trachten het college op andere OZB-gedach- ten te brengen - alsmede een motie van de plaatselijke partij BBL - die een reeks van begro tingsaanpassingen voorlegde waardoor slechts 25 procent OZB inflatiecorrectie) het ge volg zou zijn - werden volledig genegeerd. Het enige collegelid, Roest, dat op uitdrukkelijk verzoek van BBL in de tweede ronde nog enige reacties kon worden ontlokt - overigens een 'man van 'tvolk' die slechts het eer zame kruideniersvak beheerst ('daarvoor heb ik de benodigde papieren', meldde hij eerder in deze raadsperiode) - kon niet verder komen dan in ander mans handel te rommelen met de opmerking 'dit is hutspot'. Waarom zo'n opmerking en waarom geen corrigerend op treden van de voorzitter? Om dat geen van de collegeleden de moeite heeft genomen om deze plannen slechts één blik waar dig te gunnen. Want hoe zou je daar dan op moeten als mocht blijken d< daadwerkelijk een zou voorliggen met al een trendmatige Oi ging van 2,5 procent? Natuurlijk was het v hutspot, omdat zo'ni zijn OZB-plannen miezerig partijtje als i en zijn medecollegele pleet belachelijk zou ken. Zeker als zou bl dit wederom een welo en goed onderbouwde groting zou zijn. En da Om nog enige kracl onvermogen tot zinnii te zetten, meldde Roe passant dat de fractiei van de BBL 'de 1 Ook deze vuilspuiterij kennelijk prima passi voorstellen van de BI dei bijna 1,5 ton zou t ioi door verlaging van di aan het baggerplan. bleek de voorzitter hi ip bruik van dit collegeli willen kuisen. De OZB-verhoging Leiderdorpers opnieu in de beurs, tezamen van vorig jaar al bijn cent (cumulatief). Ik de Leiderdorpse bevo sn dit schandelijke kiezi :ve terdege zal herinnert we over ruim twee jaar raadsverkiezingen wo an houden en deze collej de bevolking opnieuw er loftes zullen voorhout en de vos verliest wel z aa maar niet zijn streken t Leiderdorp niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 14