H Hapklaar vermaak Hillegom 'op de kaart' in feestfabriek dankzij tv-programma's T 133 ZATERDAG 30 OKTOBER 1999 1550 De Franse adellijke fa milie Blois de Treslong - in Nederland 'Blooys van Tres long' genoemd - vestigt zich op een 'buitenplaats' in Hil legom en laat een fraai land huis bouwen. 1700 De laatste Blooys van Treslong verlaat Hillegom. De buitenplaats komt in han den van de familie Van Loon. Daarna volgt de fami lie Van den Ende. 1858 Het geslacht Van Tets van Goudriaan volgt de fa milie Van den Ende op als bewoners van T reslong. Rond deze tijd wordt het landhuis vergroot en ver bouwd in de Engelse neogo tische stijl. Hoe het gebouw eruit zag, toont de foto links. De opname is afkomstig uit het boek 'Hillegom, de jaren vijftig', een uitgave van Lo kaal Boek, met dank aan Stichting Vrienden van Oud Hillegom. 1940 Na het uitbreken van de Tweede Wereld Oorlog wordt landhuis Treslong in gericht als distributiecen trum. Vanwege de grote schaarste aan (onder meer) brandhout worden de bo men op het landgoed ge kapt. 1945 Na de bevrijding blijft het distributiecentrum nog vijf jaar bestaan. In deze pe riode is ook de Middelbare Tuinbouwschool tijdelijk in het huis gevestigd. 1949 De Stichting Hillegom- se Bloembollenbeurs legt een demonstratietuin aan rond het oude landhuis. Ontwer per van de tuin, bedoeld als 'etalage van het bollenvak', is H.J. Voors. 1950 Buitenhuis Treslong gaat tegen de vlakte. 1952 De Stichting Hillegom- se Bloembollenbeurs opent het nieuwe beursgebouw en restaurant op het Treslong terrein. Architect is A. Vogel. 1958 Treslong fungeert voor het eerst als televisiestudio. Jos van der Valk neemt er het variété-programma Piste op. 1971 De Koninklijke Alge mene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) vestigt zich in Hillegom. Prins Bernhard opent een nieuwe kantoor en een beurshal an nex sporthal. 1973 Dirk van den Broek gaat horecabedrijf Treslong exploiteren. Het zalencom plex wordt uitgebreid met een slijterij. 1974 Einde van de televisie- tijd. Showprogramma's wor den nog wel in Treslong op gevoerd, maar die zijn vanaf dan alleen te bekijken tijdens een bijbehorend diner. 1990 Het gaat slecht met Treslong. De bollenbeurs is verhuisd naar Lisse en in de tuin worden geen bollen meer geplant. De Hillegomse politiek besluit naar een an dere invulling te zoeken voor het pand. 1993 De ondernemers Luuk van der Zon en Ton Kooloos maken van Treslong een groot partycentrum. In 1996 kopen zij het hele complex van de KAVB. 1999 Het nieuwe Treslong loopt goed. Zo goed dat om wonenden klagen over ge luidsoverlast. Het Hillegoms college praat met de eigena ren over verhuizing binnen drie of vier jaar. Hillegom touwtrekt om Treslong. Het succesvolle partycentrum bezorgt een handvol dorpelingen slapeloze nachten. Terwijl hun roep om sloop steeds luider wordt, steken elders in de gemeente nostalgische gevoelens de kop op. Treslong is Hillegom, zeggen autochtonen met mijmerende blik in de ogen. Als deze naam verloren gaat, snijdt het dorp - toch al niet beroemd om het conserveren van historische waarden - zichzelf definitief los van zijn verleden. Een verleden van buitenplaatsen, bollen, Beatles en circusartiesten. et water in de vijver is nauwelijks te zien. Overal groeit het riet, verward als ongekamd haar. Knoestige bessenstruik- jes hangen, ongehinderd door snoeis- charen, over de bielzen in de borders. De Treslong-tuin ligt er bij als een slecht on derhouden dorpspark. Eén uitgebloeide lelie staat eenzaam tussen gele berken bladeren. Als herinnering aan het Hil legomse zusje van Keukenhof. „Deze hoek stond er vol mee. Lelies en irissen rondom de vijver. En geen riet stengel kreeg van ons de kans." Jan Stuurman (75) duikt nog eens wat dieper in de kraag van zijn winterjas. Wande lend, door de tuin voor partycentrum Treslong vertelt hij droogjes over zijn werk voor de Koninklijke Algemeene Vereninging voor Bloembollencultuur. „In de tuin lieten we zien wat er allemaal mogelijk is met bolgewassen. Hetzelfde idee als in Keukenhof in Lisse, maar dan compacter." 2775 crocussen, 10.775 hyacinten, 750 parkiettulpen, 1865 rotstuinnarcissen. Het is een kleine greep uit de zevendui zend bloemen tellende lijst voor het na jaar van 1975. „Als de lijst er eenmaal was, moesten we aanpoten. Dan laadden hovenier De Wit en ik zakken hyacinten- bollen in mijn oude Renault. Bij thuis komst meteen onder de douche tegen de jeuk. Gèk werd je ervan." De verdiepte bloembedden, dé buxus- haagjes met tulpen in alle kleuren ertus sen, de rotstuin gemaakt van vierhon derd ton natuursteen. Stuurman ziet het, ondanks asfalt en geparkeerde auto's, nog voor zich. „Een prachtig gezicht als alles in bloei stond. Dan kwamen de bussen vol Japanners en Duitsers. Op weg naar de Keukenhof stopten ze voor een wandeling en een maaltijd in restau rant Treslong." Trouwe bezoekers gedurende het hele jaar waren de kwekers. „Iedere maandag - beursdag - kwamen ze uit de bollen streek en West-Friesland naar Hillegom. Terwijl hun vrouwen een dagje winkel den in Haarlem, lieten ze in de keurings hal hun nieuwe soorten testen op echt heid en virussen. Tussen de schotjes in de grote beurshal lagen de partijen bol len te geuren." Stuurman kijkt achterom naar de gebouwen. „In de jaren tachtig kwamen er nog maar driehonderd men sen op een beursdag in plaats van dui zend. Toen is de hele zaak verhuisd naar Lisse. Daarbinnen worden nu feesten ge geven, geloof ik." Met de rug naar het grote hek langs de Weeresteinstraat houdt Bennebroeker stil. Hij kijkt de tuin in, wijst naar de lin ker- en rechterhoek van het terrein. „Aan weerszijden van het pad komen de nieu we kantoren van de KAVB. Dan is de tuin voorgoed verdwenen. En zo zie je maar dat alles tijdelijk is." Jammer? „Nee hoor. Ik heb een jaarkaart voor Keukenhof." LIEKE DE KWANT Demonstratietuin Treslong in de nazomer van 1959. foto uit 1honderd jaren bloembollencultuur kon.alg. ver. voor bloembollencultuur KRO-telCvisiepionier Jos van der Valk weet nog precies dat hij Treslong in 1958 ontdekte. „Een mooie grote zaal. In Hilversum waren de studios destijds te klein voor grote showpro gramma's". zegt hij. De samenwer king met de toenmalige directie roemt hij. „Die regelden alles zo dat je er altijd weer graag terugkeerde. Terwijl we er jarenlang ontzettend veel rommel hebben gemaakt." Al met al de perfecte plek voor de regis seur om zijn variété-programma Pis te op beeld vast te leggen. Treslong Hillegom als centrum van entertainment. Jarenlang treden er om de zes weken circusartiesten op. Vanaf 1959 gaat de KRO er ook muziekprogramma's opnemen. Het door Teddy en Henk Scholten gepre senteerde Zaterdagavond-akkoorden, bijvoor beeld. In de jaren zestig wijken ook andere omroepen regelmatig uit naar Hillegom als ze studioruimte tekort komen. Op 5 juni 1964 levert dat Hillegom een bezoekje op van The Beatles. Voor de hoofdingang van Treslong staan die middag vanaf vier uur hon derden fans te wachten. Pas om half zes arriveren de vier muzikanten uit Liverpool. Ze nemen tot overmaat van ramp nog de achteringang ook. De dan 14-jarige Hillegommer Lex Cowan ziet iedereen plotseling weg rennen. „Er was eigenlijk geen bijko men aan want alles was tot in de puntjes geregeld. Maar ik heb toch nog een glimp van ze op kunnen vangen toen ze uit hun limousine stapten." Ton Camphorst bokst op datzelfde moment het schier onmogelijke voor elkaar. Met een kabelhaspel onder zijn armen weet hij zichzelf naar bin nen te smokkelen. „Het was een doordeweekse dag, en ik had het ge luk dat ik als dienstplichtige een mi- ussen de gerechten door danst een achtkoppig showballet kundig op kra- JL. kers uit vervlogen tijden. Videoscher men spuwen zwart-wit beelden, passend bij de periode van de muziek. De Time Machine Dinner Show van partycentrum Jtesjfiög levert nieuwer wets vermaak voor gasten dië de' lol graag hapkïaar opgediend krijgen. En tusserKkj^r liefst onb.epefkt wallen eten en drinken. Door 'laboranten' van de 'tijdmachine' worden bedrijfsafdelingen, families en vriendenclubjes naar hun tafels geleid in de voormalige sportzaal van Treslong. Opgewarmd door een welkomst cocktail uit een reageerbuisje zetten mensen zich aan de tafels waar geopende flessen wijn uitnodi gend wachten om uitgeschonken te worden. Na het voorgerecht is het tijd voor het eerste deel van I de muziekshow: 'The roaring.years' tiissen de we- reldoorlogen. Het publiek vermaakt zich uitste kend met zestien blote benen die op het enorme M podium de cancan dansen. Twee dames, uit met hun harddraverijvereniging, doen zittend op hun stoel de Charleston. Ondanks dat ze het VARA-optre- den en voorafgaande interview niet live bijwonen, maakt de belevenis een onuitwisbare indruk op Lex Co- wan en zijn broer. „De bandjes in Hillegom schoten daarna als padde stoelen de grond uit. Ik geloof dat er wel vijf per dag werden opgericht!" Inspiration, de Hillegomse band van de gebroeders Cowan, bestaat ruim 25 jaar na dato nog altijd. „Ik heb zelf nog wel eens in Treslong opge treden en dan gaf dat toch wel een apart gevoel. Dat je op hetzelfde po dium stond waar The Beatles ook ooit stonden." ng Voor een vaste prijs mag onbeperkt besteld wor den, dus nemen de bezoekers het ervan. De 'labo- :t ranten' lopen af en aan met bladen bier. De mu- iai ziek en de alcohol verhitten na het hoofdgerech- tenbuffet de gemoederen steeds verder. The Beat- n les en Cliff Richard nodigen stelletjes uit om de dansvloer op te springen. Werknemers zien nu ein delijk eens hun werkgevers de stropdas wat losser doen. Na het verkoelende dessertbuffet met ijsbom- men en bavaroisetaartjes barst het feest pas goed los. Wild danst het publiek op muziek van Abba, Aretha Franklin en Boney M. Op het moment dat de zangers en zangeressen het podium bestormen om 'A brand new day' van Diana Ross te zingen, gaat iedereen uit zijn dak. Met de laatste tonen van de megahit komt aan de avond een einde. De presentator doet nog een wanhopige poging de uitgelaten menigte te sussen net de woorden 'Bent u een beetje rustig voor de turen, zij mogen hier niets van weten' en een kop- De dinnershow van partycentrum Treslong levert nieuwerwets vermaak voor gasten die de lol graag hapklaar opgediend krijgen. foto united photos de boer marisa beretta je koffie. Maar tientallen lallende personeelsleden en strompelende familieleden laten elkaar luid keels weten wat ze van de show vonden. „Héé-ul l...leuk." Feestfabriek Treslong heeft weer een goede avond gehad. MEREI DEKKER litair pakkie aan had. Ik denk dat ze daarom gedacht hebben dat ik bij de crew hoorde. En ik kende het ge bouw Treslong op mijn duimpje, dat hielp natuurlijk ook." Staand naast de tribune zag Cam phorst de tv-opnames in een totale chaos ontaarden. „Het zaakje moest een paar keer stilgelegd worden om dat het podium bestormd werd. Het was een heksenketel, maar ik denk dat dat ook kwam omdat een hele boel aanwezigen ontevreden waren. Het was toch een beetje een tegen valler omdat ze geen noot live zon gen. Het zijn bekende beelden ge worden van dat optreden. Altijd zie ik mezelf dan weer een fractie van een seconde terug als de camera naar een bepaald punt draait." 'De televisieopnames moesten een paar keer stil gelegd worden omdat het podium bestormd werd', herinnert Hillegommer Ton Camphorst zich over het bezoek van The Beatles aan Treslong in 1964. foto archief united photos de boer Volgens mediadeskundige Wilfred Meier Nolte is Treslong van onschat bare waarde geweest voor de naams bekendheid van Hillegom. Meier Nolte is eigenaar van Partner PR, een Hillegoms reclamebureau dat regel matig zendtijd inkoopt voor spotjes. Daar waar Almere tegenwoordig diep in de buidel tast voor televisie spotjes om de gemeente te promo ten, werd Hillegom jarenlang gratis als opnamelocatie genoemd. „Tus sen Pipo en Mies Bouwman in, waar iedereen naar keek. Zo'n bereik ha- Regisseur Jos van der Valk ontdekte Treslong in 1958 als televisiestudio en nam er het varieté-pro- gramma Piste op. foto spaarnestad fotoarchief len is haast ondoenlijk. Dan heb je het over een miljoenencampagne." En die kreeg Hillegom dus voor niks. PETER VOSKUIL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 47