Leidsch life Dagblad mm Om mee weg te lopen lü Tekst geschrapt uit rapport vliegramp IEEST BIJ SCAPINO! SBS met Arcade Media in gesprek over samenwerking LEIDSCH DAGBLAD TWEE WEKEN GRATIS BEL: 071-5128030 Duizenden in de rij voor Dalai Lama Dixons aast op Radio Modern Spitsstrook geopend Geheime kerninstallatie bij Engelse woonwijk Milieurapportages in de aanbieding JANDAG18 OKTOBER 1999 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 LOSSE NUMMERS 1.85 ZATERDAG ƒ2,40 HET WOORD IS AAN sver lm Jdtimers in soorten en iten in Leidse lenoordhallen lieltop Europa jlelijk succesvol topconferentie van Euro- L staats- en regeringslei- 1 over asiel- en justitiebe- is een redelijk succes ge ien. De Europese Com- sie komt binnen een jaar een voorstel voor een Eu- ees asielbeleid. Deze voor- r, en moeten later in wetge- w worden omgezet, is na5 j urs vanmorgen p greep inflatie ggers in Amsterdam rea- den vanmorgen volgens rachting defensief op het rerlies in New York en in 'erre Oosten. Na twee uur delen resulteerde de angst inflatie in Amsterdam tot 1 9 punten verlies op 51 punten (11.00 uur), lag incasseerde de AEX al een dergelijk verlies. I ia 6 ■tor uitvaart in lura uitgedund at een begrafenisverzeke- die in natura uitbetaalt januari aan strenge re- ïoet voldoen, hebben en- tientallen verzekeraars zelfstandigheid opgege- Ze zijn gestopt, gefuseerd bben hun portefeuille el- ondergebracht. •a7 ssen trekken IC )zny binnen sche troepen zijn van- de buitenwijken van de gH jeense hoofdstad Grozny Sngetrokken zonder op St te stuiten. Dit heeft een Benwoordiger van de Hsche generale staf ge- MDAAG 28 PAGINA'S mi J aaof en Samenleving lftl rek van de Dag ndheid/Strips .9,11,12,13,14 SBS Broadcasting voert ge sprekken met de Arcade Media Groep over samenwerking. Vol gens Arcade-directeur F. Eijken bekijken de concerns of het mogelijk is activiteiten te bun delen op het gebied van onder meer advertentieverkoop, pro grammering en promotie. SBS Broadcasting is eigenaar van SBS6 en NET5. Arcade be staat onder meer uit The Music Factory (TMF) en Radio 10 Gold. Zowel SBS als Arcade ver klaart ook met andere partijen in gesprek te zijn. Ja, ik wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. Naam: Voorletters: m/v Postcode: Telefoonnummer: Na de eerste twee weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch (ƒ33,70) Per kwartaal automatisch 96,90) DPer kwartaal acceptgiro (ƒ97,90) Bank/giro nr: Handtekening Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau. Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. 9(P ALLE KLEDING 'H SPORTKLEDING kaf It niet voor Vaste Lage Prijs-artikelen. Vm zondag 24 oktober 1999. Kijk voor adressen in de Gouden Gids. 12 Het loopt storm bij Alphens plantenhotel 13 'Gevaarlijke' regenafvoer in Leyhof Leiderdorp 17 Ter Leede is na winst op Lisse ook een echte hoofdklasser i 27 Afrikaanse toptijden in marathon van Amsterdam Nog geen abonnee? ABONNEE ^SERVICE den haag De Dalai Lama, politiek en spiritueel leider van het Tibetaanse volk, is voor een kort bezoek in Nederland. Het afgelopen weekeinde was er een manifestatie rond zijn persoon in het Haagse Con gresgebouw, die door tienduizend mensen werd bezocht. Pagina 10: Dalai Lama: humor, liefde en spi ritualiteit. FOTO CPD ROB KEERIS R. Montaleé De ware moed is niet geen vrees te hebben, maar vrees te overwinnen. De Dixons Groep, onder deel van Vendex KBB, wil Modern Electronics (Radio Modern) in Schiedam over nemen. Dixons wil het be drijf samenvoegen met de eigen audio-, video- en huishoudketen Valkenberg. Modem Electronics exploi teert 38 merendeels grote winkels in ons land met een sterke concentratie in de Haagse en Rotterdamse regio. Het concern heeft een omzet van 250 miljoen gulden en er werken ruim 300 mensen. Dixons maakte vanoch tend bekend met de over name de positie op de Ne derlandse markt van audio, video en huishoudelektro- nica aanzienlijk te verster ken. Het is de bedoeling de 41 vestigingen van Valken berg samen met de winkels van Modem Electronics te presenteren onder de nieu we naam Modern Electro nics. De naam Valkenberg verdwijnt, nadat daarin al eerder de filialen onder naam Rovato waren onder gebracht. De overnameplannen zijn inmiddels aangemeld bij de mededigingsautori- teit NMa. Dixons kondigt verder aan volgende maand de nieuwe commu nicatieformule Dixtone te lanceren. Die moet binnen enkele jaren uitgroeien tot een landelijke keten van ongeveer 100 vestigingen, waarvan de eerste tien nog dit jaar worden geopend. Politie gebruikt kunststof kogels den haag anp Het arrestatieteam van de poli tie Haaglanden experimenteert met een wapen om vuurwapen gevaarlijke verdachten aan te houden. Het wapen zou minder schade aanrichten dan de regu liere vuurwapens van het arres tatieteam. De afgelopen maand heeft het Haagse arrestatieteam het experimentele wapen gebruikt bij de aanhouding van een man bij het Centraal Station in Am sterdam. De man wordt ver dacht van poging van doodslag op een agent in Den Haag. Op het moment dat de man er van door wilde gaan, werd hij met een experimenteel geweer uit geschakeld. Vermoedelijk gaat het om een wapen waarmee geen metalen, maar kunstof kogels met een onschuldige inhoud zoals bo nen worden afgevuurd. Deze projectielen veroorzaken min der schade dan de 'traditionele' kogels. De justitie-woordvoerder wil niet ingaan op de aard van het experimentele wapen. „Daar mee zou de strategie van het ar restatieteam worden blootgege ven. Maar het gaat om een min der risicovol wapen". Slachtoffers Hercules-ongeluk mogelijk verdronken door bluswater Uit het eindrapport over de Herculesramp in 1996 zijn cruciale passages geschrapt. In een ontwerprapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid staat onder meer dat mensen die de ramp aanvankelijk hadden overleefd, mogelijk door bluswater zijn verdronken. In het eindrap port staat alleen dat er een brandspuit is gebruikt om de gewonden te koelen. De toevoeging is geschrapt dat er zoveel water is gebruikt dat overlevenden mogelijk zijn verdronken. Het Openbaar Ministerie be kijkt nu of de informatie uit het conceptrapport moet worden meegenomen in het strafrech telijk onderzoek tegen de brandweercommandant en de verkeersleider van de vliegbasis Eindhoven. Deze week besluit het OM of dit tweetal wordt vervolgd. Van vervolging van de commandant van de vliegbasis, die eerder ook als verdachte was aangemerkt, heeft het OM inmiddels afgezien. In een reactie op de onthul lingen in het actualiteitenpro gramma Nova stelt PvdA-Ka merlid Zijlstra dat de tijd rijp is voor een parlementair onder zoek. Groenlinks en D66 wil den dat al. WD en CDA willen eerst de antwoorden afwachten op Kamervragen over de ramp. Volgens het ministerie van volksgezondheid is de passage over verdrinking door bluswa ter uit het eindrapport ge schrapt omdat die alleen stoel de op een verklaring van een verpleegkundige. In latere ge sprekken met andere betrokke nen kon de bewering niet meer aannemelijk worden gemaakt. Daarnaast is een rapport be kend geworden uit maart 1997 van de Arnhemse advocaat-ge neraal Van den Boezem. Hij on derzocht het materiaal op grond waarvan aanvankelijk was besloten de brandweer commandant, de commandant van de vliegbasis en de lucht verkeersleider niet te vervolgen. Van den Boezem concludeerde dat het tot dan toe verrichte on derzoek door de Arnhemse offi cier van justitie Frielinkg 'on zorgvuldig' en 'onvolledig' was geweest en dat nader onder zoek nodig was. De advocaat- generaal beklaagt er zich in zijn rapportage over dat dienstvoor schriften na de ramp zijn gewij zigd. Frielink beklemtoont dat de notitie van Van den Boezem stamt uit een tijd dat het straf rechtelijke deel van het Hercu les-onderzoek zich in een ori ënterende fase bevond. Het door Van den Boezem gewen ste nadere onderzoek is er vol gens hem in ruime mate geko men. Pagina 3: Wim Kossink wil nu de waarheid over de dood van zoon Maurits Haarlemmermeer Vanaf vandaag heeft het verkeer in de vroege ochtend op de A4 in de richting Amsterdam de beschikking over een extra rijbaan. Rijkswaterstaat bouwde de linker vluchtstrook om tot zogeheten spitsstrook. Hierdoor moet het voor verkeer dat vanaf de provinciale weg van Hillegom naar Leimuiden komt makkelijker worden om in te voegen. Dit zorgt op zijn beurt voor een betere doorstroming van de rijkswegen A4 en A44 uit respectievelijk Den Haag en Leiden. Vroeger liep dat op het knooppunt Burgerveen regelma tig vast. Vanmorgen stond op dit punt wel een file. Deze werd veroorzaakt door een aanrijding. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER ROB HENDRIKS londen harm harkema correspondent In een Rolls-Royce-fabriek in het Midden-Engelse Derby wordt al sinds 1994 in het ge niep hoogverrijkt uranium ge maakt in opdracht van het Brit se ministerie van defensie. De opwerkingsfabriek bevindt zich op zo'n anderhalve kilometer van het centrum van Derby. Volgens uitgelekte documenten zou de fabriek tevens onveilig zijn. De bevolking heeft nooit ge weten dat in de fabriek, waar motoren voor kernonderzeebo ten worden gemaakt, tevens splijtstofstaven worden gepro duceerd. Ook de plaatselijke overheid wist van niets. Vanwe ge het geheime karakter ont breekt eveneens een rampen plan. Het bestaan van de installatie werd gisteren onthuld door The Sunday Times. Het procédé in het fabriekje is vergelijkbaar met dat in het Japanse Tokaim- ura, waar enkele weken geleden 69 mensen na een lek aan radi oactiviteit werden blootgesteld en de plaatselijke bevolking binnen moest blijven. The Sunday Times publiceer de uit geheime documenten van Rolls Royce waarin werd gewezen op het risico van een ernstig ongeluk. Een woord voerder van Rolls Royce beves tigde dat de veiligheidsproce dures te wensen hebben over gelaten. Maar hij voegde er aan toe dat die kortgeleden zijn ver beterd en inmiddels zijn goed gekeurd door de rijksinspectie die toezicht houdt op nucleaire installaties. De nieuwbakken defensiemi nister Geoff Hoon wees gisteren eisen om de fabriek te sluiten van de hand. „De inspectie heeft de vestiging grondig on derzocht en vervolgens het groene licht gegevenaldus Hoon. Volgens hem is de fa briek nu volkomen veilig en zijn de noodprocedures volkomen op orde gebracht. De anti-kernenergiegroepe ring CND neemt daar geen ge noegen mee. Voorzitter David Knight wil onder meer weten waarom er geen publiek ram penplan is. Bovendien vraagt hij zich af of de fabriek voorzieningen heeft om op te kunnen treden, indien een ernstig incident plaatsvindt. Bewonersorganisa ties in Derby reageerden giste ren verontrust op de onthullin gen. Kok pleit voor meer 'echte' ondernemers Mensen met kapitaal specule ren te veel en ondernemen te weinig. Dat zegt premier Kok in het vandaag verschenen boek Hedendaags Kapitalisme, het 20ste jaarboek van het weten schappelijk bureau van de PvdA. Kok maakt zich zorgen over de papieren winsten die door speculatie ontstaan. „Mijn indruk is dat we in ons deel van de wereld op een soort vulkaan leven. Op de huizenmarkt wor den prijzen genoteerd die niet meer de reële waarde van wo ningen reflecteren". Kok zegt te vrezen voor sneeuwbaleffec ten als de speculatiewinsten omslaan in verlies. Gunstige resultaten van milieu onderzoeken door adviesbu reaus en laboratoria zijn te koop voor opdrachtgevers. Ge meenten en provincies nemen de conclusies van frauduleuze rapporten vaak kritiekloos over. Dat co.ncludeert onderzoeker M. van den Anker van het kern team zware milieucriminaliteit van de politie Rotterdam-Rijn mond. Ze sprak vandaag in het Radio 1 Journaal van een 'blind vertrouwen in rapporten'. Volgens Van den Anker zijn lagere overheden vaak zelf marktpartner bij bouw- en grondprojecten en profiteren ze van de mogelijkheden om meetgegevens te veranderen. Volgens de onderzoeker is het zelfregulerend vermogen van de branche ver onder de maat. In het rapport 'Wie betaalt; be paalt' schrijft Van den Anker verder dat de felle concurren tieslag tussen de onderzoeks bureaus een oorzaak is van de fraude. Volgens haar zijn de be drijven bang om klanten te ver liezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 1