[eer klachten over huiszorg Rijnland In Bedrijf 'Haal het vet uit uw ramen Bavak maakt olgnummer met een gedachte Leiden Regio annemer belooft krakers uit f roomfabriek te verwijderen succes ^sintratuin hNDERDAG 16 SEPTEMBER 1999 oot Rijnland voldoet weer aan alle eisen. De thuis- :g-instelling heeft verschillende onderdelen van haar janisatie moeten verbeteren nadat ze vorig jaar op de igers was getikt. Een toetsingscommissie van de Lan- jjke Vereniging voor Thuiszorg (LTV) stelde toen vast Groot Rijnland niet voldeed aan drie van de dertien maatschapseisen. Zo waren onder meer zorgdossiers veel gevallen niet goed bijgehouden, ontbraken in de isoneelsdossiers van artsen de artsendiploma's en wa- cliëntgegevens ongeoorloofd zichtbaar. Een plan van apak van deze punten werd door de LVT goedge- ii aid, waarna de stichting een kwaliteitscertificaat ont- zou geleid hebben tot deze stij- |f||E VAN UFFELEN ei istratie van klachten volgens IQachtenreglement van de heeft er volgens Groot 10 ïland mede toe geleid dat iantal klachten van klanten bijna 40 procent is geste- Ook de invoering van een itenmonitor - een kaartsys- E n met interview om tevre- SIf heid van klanten te meten- Het betreft vooral klachten over het niet op tijd doorgeven dat hulpverleners later komen of zich hebben ziekgemeld. „Klachten gaan praktisch nooit over de individuele zorg of hulp. Het loopt vooral nogal eens spaak bij de communica tie", zegt woordvoerster M. de Ruyter. Om die communicatie te ver beteren heeft Stichting Groot Rijnland de afgelopen jaren in elk van haar vijf rayons een helpdesk ingesteld, om tele foontjes op één punt te laten binnenkomen. Doel is om uit eindelijk één centrale helpdesk in te stellen. Ook heeft Groot Rijnland een team gevormd om de kwaliteit binnen de organisatie in de ga ten te houden. Het team, be staande uit dertien medewer kers van diverse afdelingen, is na een eerste onderzoek onder meer gestuit op een slechte re gistratie van telefoontjes. De LTV is namens de thuis zorg gesprekspartner van het ministerie van Volksgezond heid, Welzijn en Sport. Thuis zorgorganisaties moeten bij de LTV zijn aangesloten om geld te krijgen van het ministerie. Zon der lidmaatschap mogen orga nisaties wel thuiszorg leveren, maar moeten zij voldoen aan wettelijke eisen die wat minder streng zijn dan de eisen van de LTV. rubriek voor zakelijk nieuws uit de regio. Telefoon: 071-5356426, Fax: 071-5321921. Vb 20 simpel: een volg- mertje bij de bakker of de t- Het systeem bestaat al Maar wie is ermee be- 39en? Fons Bakker, op be- bij familie in Zweden, ont- setti het ruim dertig jaar gele- Hij voorzag een gat in de it in Nederland en impor- imei» r ■t Lea e het systeem in ons land. schikt verd een groot succes voor iwoner van Wassenaar en uur, 6 [aar van het bedrijf Bavak iu# NL aanvankelijke opzet van ïedrijf, het verkopen van fding, liet Bakker varen en ortte zich volledig op het unimersysteem. Later Bakker er ook beveiliging ftmiddels zijn de afdelin- efficiency (de volgnum- I en beveiliging zelfstandig :nde Katwijkse bedrijven. volgnummersysteem van js niet meer te vergelijken ;het nummertje van van- Althans, de nummertjes nog wel maar achter dat fier gaat een volledig Cli ënten Begeleidings Systeem schuil. Fons Bakker maakt het allemaal niet meer mee, hij ge niet inmiddels van zijn oude dag. Hij is nog wel eigenaar, maar Peter Weijers fungeert sinds '94 als algemeen directeur van het bedrijf met zeventien werknemers. De gemeente Leiden en Kat wijk zijn klanten van het Kat wijkse bedrijf, dat in negentig gemeenten eenzelfde Cliënten Begeleidings Systeem heeft ge plaatst. Ook banken en belas tingdiensten zijn afnemers van het systeem. Het werkt als volgt: iemand die bijvoorbeeld een paspoort wil verlengen stapt het gemeentehuis binnen en stuit op een door het Kat wijkse bedrijf geïnstalleerde in formatiezuil. Hij kan op die zuil kiezen uit diverse mogelijkhe den. Als hij kiest voor de balie 'paspoorten', krijgt hij een volg nummer, waarop te zien is bij welke balie hij moet zijn. Het gemeentepersoneel wordt ver volgens direct geïnformeerd over de komst van de 'pas poortklant'. Weijers: .Achter de balie kan men op een compu terscherm zien hoeveel mensen er op een paspoort wachten. Dat is handig, want dan kun je er bijvoorbeeld een mannetje bijzetten om de rij mensen snel weg te werken." Gevolg: weinig rijen meer achter de balie. Weijers: „Dat heeft in Dordrecht geleid tot minder ziekteverzuim. Voor ba- liepersoneel is het niet leuk als ze worden afgeblaft door geïrri teerde mensen. Als de klanten weten waar ze aan de hand van het nummer zijn moeten en als achter de balie efficiënter kan worden gewerkt, wordt de wachttijd tot een minimum be perkt." Wie in Tilburg nu een telefonische afspraak maakt voor verlenging van een pas- Rabobank mag Digitaal Lokaal niet sponsoren dat Jobo snel tot actie overgaat. „Zoals het nu is, kan het niet blijven. Dit pand, met grote his torische waarde, moet snel een nieuwe bestemming krijgen. De situatie van het gebouw verer gert met de dag. Jobo is trou wens ook verplicht om het pand goed te onderhouden." Budel wijst erop, dat in deze buurt al eerder een belangrijk industrieel pand verloren ging. „De wolfabriek Ico-Athibu aan de Lammermarkt, beter bekend als het Parmentier-complex, ging in de jaren '80 verloren, nadat het door bewoning van krakers ernstig verpauperd was. Dat mag met het Scheltema- complex echt niet gebeuren. Dat heeft de status van rijksmo nument, en dus is Jobo wette lijk verplicht om het monument te behouden voor de stad." B. van Dijk van aannemers bedrijf Jobo weet niet van de kraak af, maar is niet verrast door het bericht. „Het pand is al eerder gekraakt. Wij vonden het niet nodig om het pand te beveiligen; aan het interieur valt namelijk weinig meer te verpesten." Toch is het bericht voor Jobo aanleiding om snel iets aan de situatie te doen. „We zullen zeker maatregelen nemen, en de krakers verwijde ren. DiPkan natuurlijk niet. De omwonenden kunnen gerust zijn." Ook de onrust van STIEL wil Van Dijk graag wegnemen: „Het pand maakt onderdeel uit van een groot renovatieproject, waar wij binnenkort mee gaan beginnen. Met behoud van het karakter zal ook Oude Singel 56 opgeknapt worden. Sloop is niet aan de orde." Robert Czemy poetst de armband van mevrouw Leeuwenburgh. „Is dat schoon of is dat schoon?" PETER GROENENDIJK „Heb jij een auto?" „Kan ik u iets vragen?" „Meneer, zal ik uw bril even schoonmaken?" Ronald Czerny (28) beschikt over een rijk scala aan ope ningszinnen. En hij heeft ze no dig. Op de Leidato in de Groen- oordhallen probeert hij zoveel mogelijk flesjes te verkopen met een 'anti-condensmiddel'. Met behulp van een spiegel en wat sponsjes geeft hij dagelijks tientallen demonstraties aan bezoekers. „Het is prima spul. Je kan het voor de autoruiten gebruiken, maar ook voor je douchetegels. Ik zou hier niet de hele dag rotzooi kunnen ver kopen." Tijdens de demonstratie blij ven veel mensen even kijken. Ronald begint met twee toe schouwers, maar na enkele mi nuten staan er wel vijftien. En tijdens de demonstratie valt geen stilte. „Weet u waarom het werkt? Het haalt het vet uit de poriën van uw ra- m men. Daar- X 1— 1 voor in de plaats komt een beschermlaagje. Dan heeft u nooit meer last van strepen." De nog niet overtuigde toe hoorders krijgen nog een extra demonstratie. „Geeft u uw arm band maar even. Wees niet bang. Kijk... Is-ie ooit zo schoon geweest?" Het effect van Ro nalds speech is verbluffend: in vijf minuten kopen drie men sen een flesje van 25 gulden. Ronald doet dit werk nu vier jaar. „Het is leuk om te doen. Je komt bijvoorbeeld veel oude bekenden tegen, en je bent de hele dag lekker bezig." Over de Leidato is hij minder enthousi ast. „Het is hier zo rus tig... Kijk, op de Femina - Cl ti de huishoud beurs in Rot terdam - is continu een stroom van men sen. Hier is helemaal niemand! Ze hadden deze week 40.000 bezoekers verwacht, maar als het zo doorgaat, halen ze de helft niet eens." Toch is de beurs wel gezellig. „Ik ben zelf een echte Leidenaar, dus ik voel me hier thuis. En ik zie veel be kenden. Dat is toch leuker dan een braderie in de polder." Mevrouw Leeuwenburgh en haar dochter Corinne hebben zojuist een flesje aangeschaft bij de stand van Robert. „Ik kende dat spul al. Het lijkt me handig." Dochter Corinne: „Hij geeft een leuke demonstratie, lekker enthousiast. Maar niet zo overdreven. Er zijn er bij, die bij wijze van spreken aan je jas gaan hangen. Dat doet deze jongen helemaal niet." Net als Robert vermaken de dames zich prima in de Groenoordhal- len. .Alleen zou er wel iets meer verrassing mogen zijn. Ik herken heel veel van eerdere ja ren." Robert Czerny zal daar niet wakker van liggen. Hij heeft al weer een nieuw groepje toe schouwers aan zich verbonden. „Zal ik uw horloge even schoonmaken? Natuurlijk ben ik voorzichtig, mevrouw." Het Digitaal Lokaal, een inter netproject voor ouderen én jongeren in de Openbare Bi bliotheek Leiden, wordt niet ge sponsord door de Rabobank, Hét college van B en W had be zwaren tegen het verbinden van de naam van de bank aan het afscheidscadeau van burge meester Goekoop voor Leiden. De gemeente heeft het bedrag nu voor haar rekening geno men. De Rabobank wilde 40.000 gulden aan het instructielokaal bijdragen en in ruil daarvoor haar naam aan het lokaal ver binden, maar het college stak daar een stokje voor omdat het dit 'niet zorgvuldig' vindt. „We willen niet dat de Rabobank er op een prominente manier haar naam aan verbindt, omdat Goekoop zijn afscheid aan dit cadeau heeft verbonden. Ik vind dat naar Goekoop toe niet passend", zegt wethouder H. Baaijens. Goekoop liet eerder al weten er geen bezwaar tegen te hebben als behalve zijn naam ook die van de Rabobank aan het lokaal werd gekoppeld. Hij vond het het belangrijkst dat ouderen er gebruik van konden maken. De Rabobank vindt het 'heel erg jammer' dat de sponsoring definitief is afgeblazen, maar is momenteel met de bibliotheek in overleg om de gereserveerde 40.000 gulden te besteden aan andere internetcomputers, nieuw meubilair en een com plete restyling van de biblio theek. Ook wil de bank mee doen met het shuttlebusproject waarbij bussen gratis langs Leidse musea rijden. Het Digitaal Lokaal is een lo kaal met elf computers waar mee ouderen kunnen leren om gaan met internet. Ook jonge ren kunnen er op bepaalde tij den terecht. Digitaal Lokaal is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de openbare bi bliotheek en de Leidse Wel zijnsorganisatie en is mede tot stand gekomen met gelden van het afscheidscadeau voor oud burgemeester Goekoop, het Rijk, dé provincie en het VSB- fonds. Het Digitaal Lokaal wordt op vrijdag 24 september geopend in aanwezigheid van Baaijens en Goekoop. Rechtbank: Leiden hoeft schade aan woonwagen niet te vergoeden LEIDEN CONNIE VAN UFFELEN De gemeente Leiden hoeft van de rechter voorlopig geen scha devergoeding te betalen aan de eigenares van een gesloopte woonwagen. De vrouw had via de rechter een voorschot van 25.000 gulden geëist. De rechter oordeelde dat het bedrag een voorschot is op een schadever goeding waarvan de hoogte niet eens is bepaald. Hij achtte het risico groot dat de vrouw een gedeelte van het voorschot zou moeten terugbetalen. De vrouw eiste de schadever goeding vorige week in een kort geding omdat de gemeente haar illegale woonwagen op het Trekvaartplein op 22 juni heeft gesloopt en haar spullen in be slag heeft genomen. Ze eiste ook haar spullen terug en wilde verbieden dat Leiden de kosten voor de sloop van de wagen en de opslag van haar spullen op haar zou verhalen. De rechter wees dit af omdat Leiden nog niet heeft besloten op wie zij deze kosten gaat verhalen. Wel heeft de gemeente toegezegd de inboedel aan de vrouw terug te geven op de jukebox, het ta felzilver en wat onderdelen van de woonwagen na. uitdeLeidsch DagbladAllCIHEVLN ANNO 1899 Zaterdag 16 September LEIDEN - De feestdag van 3 October nadert! Reeds in den vroegen morgen van den dag van heden zag men een sleepboot, 'Zwaluw', zich door de grachten bewegen om de diepte te peilen van verschillende grachten, ten einde te voorkomen, dat op den dag zeiven een eventueele stranding van de vloot plaats hebbe! Want dat zou jammer zijn, nu de deelneming zoo groot is; de lengte van den optocht zal ten min ste niet gering zijn. LEIDERDORP - Door de Nederd.-Herv. Gemeente is haar kerkorgel opnieuw in gebruik genomen. Onder toezicht van den heer H.A. Mans was het vanwege de wed. Van Gelder, door haar bekwamen orgelma ker, den heer Van Leeuwen, op uitnemende wijze schoongemaakt, waar noodig hersteld, en van een nieuwen blaasbalg voorzien. Aan het zuiver, helder en rustig geluid was het zeer goed te bemerken, dat hier noodzakelijk werk op uitstekende wijze was verricht. ANNO 1974 Foto's In deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een ingevulde cheque (geen overschrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 Bij 18 In zwart wit) op te sturen naar het Leldsch Dagblad, La,v. Leidsch Dagblad Archieven, postbus 54,2300 AB Leiden of door contante betaling aan de balie van het Leldsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken. :1 buurtbewoners als de iting Industrieel Erfgoed ;n (STIEL) maken zich ern- f zorgen over het pand aan ude Singel 56, beter be- d als de voormalige Droom- iek. Het monumentale 1[ dat deel uitmaakt van het iltema-complex, wordt i enige tijd weer bewoond Engelse jongeren. Bas van van Jobo De Bouwers, ei- lar van het gebouw, weet van de bewoners af, maar jsnel tot actie over te gaan. let is niet de eerste keer dat rakers zitten. We worden rc*e :o langzamerhand zat", al dus een bewoner van een na burig studentenhuis, die liever anoniem wil blijven. „Eerder hebben we al veel last van kra kers in dat pand gehad, en deze figuren zijn ook behoorlijk luid ruchtig. 's Avonds zitten ze bui ten te blowen .en te drinken, en maken ze een hoop herrie. Bo vendien zijn we bang voor onze veiligheid; wat als er daar brand uitbreekt?" Ook Henk Budel, voorzitter van de STIEL, is niet blij met de situatie. „We hebben het wel over een rijksmonument. Ik weet niet wat de plannen zijn van eigenaar Jobo, maar bewo ning door krakers kan nooit de bedoeling zijn." Budel hoopt, Peter Weijers poseert bij het paradepaardje van zijn be drijf, het Cli ënten Begelei dings Sys teem, waarop de onderne ming uit Kat wijk als enige in Nederland patent heeft. FOTO •DICK HOGEWONING poort, staat binnen twaalf mi nuten buiten. Het systeem gaat nog verder. Weijers ziet uitstekende moge lijkheden om zijn systeem in ziekenhuizen te installeren. Het St. Clara Ziekenhuis iri Rotter dam is overstag. Weijers: „In een ziekenhuis is het vaak on overzichtelijk, de mensen we ten niet waar ze heen moeten. Als er iemand in het St. Clara Ziekenhuis binnenkomt, krijgt hij een volgnummer, compleet met ziekenfondsnummer, waarop hij precies kan zien op welke afdeling hij moet zijn en bij welke arts. We hebben daar een controle van het NIPO op laten uitoefenen. De mensen reageerden heel positief, zoals ook sommige artsen. Een or- thopeed zei me dat hij nu meer mensen kan behandelen." In de Rotterdamse haven stu deert Weijers op een aangepast systeem. Weijers: „Wat denk je wat het kost om een chauffeur met vrachtwagen urenlang in een rij te laten staan? Dat ge beurt daar, hoor. Als de chauf feur zich straks bij de haven meldt, krijgt hij een nummer waarop staat waar hij zich moet melden. Hij hoeft niet meer te zoeken." Rijen mensen reguleren. Dat is wat Bavak feitelijk doet. Als enige in Nederland. Weijers: „Op ons systeem rust octrooi. We werken hier keihard om de meest gevanceerde systemen te maken. Dat kost miljoenen aan research. Dan laten we de con currentie niet met de eer strij ken." ROB ONDERWATER Maandag 16 september BONN - Een minnaar die zijn verloofde ontmaagdt en zijn huwelijksbelofte niet nakomt, kan gedwon gen worden tot het uitbetalen van smartegeld. Dit heeft het hooggerechtshof in Karlsruhe kortgeleden opnieuw vastgelegd. Ondanks de liberalisering van de sexualiteit geldt volgens het hof nog steeds het artikel van het Burgerlijk Wetboek dat in de uitke ring van een dergelijk smartegeld voorziet. Met zijn uitspraak maakt de hoogste Westduitse rechtsin stantie een oordeel van het gerechtshof in Hamburg ongedaan, dat het bedoelde a/Jikel in strijd met de grondwet acht. ,,De hoop van het verloofde meisje dat de geslachtsdaad haar geen schade zal berokke nen wordt door de onwil van de man zijn trouwbelof te na te komen teniet gedaan, evenals haar verwach ting van materiële verzorging". Het geval betrof een meisje dat in de loop van drie jaren met haar verloof de regelmatig geslachtsverkeer had gehad. Later trouwde de minnaar met een ander.'De verlaten ver loofde verlangde een smartegeld van 1500 mark, dat haar in eerste instantie door de rechtbank in Hamburg werd toegekend, waarna in hoger beroep het gerechtshof het oude artikel in strijd met de grondwet verklaarde. Het hof in Karlsruhe vindt ook dat de 'smartegeld- paragraaf' niet meer met moderne levensopvattingen in overeenstemming is. De voorstelling van zaken dat een ontmaagde en vervolgens in de steek gelaten verloofde behoefte aan ondersteuning zou hebben, is niet meer van deze tijd. Maar desondanks is het smartegeld nog niet in strijd met de grondwet. De vrouw die zich tot geslachtsverkeer bereid verklaart zet daarbij meer op het spel dan de man, omdat zij zwanger kan worden. Bovendien speelt de teleurstel ling in de gevoelswereld van de vrouw een grotere rol dan in die van de man. ker van onze krant kreeg diverse geschenken aangeboden door het bestuur van de huishoudbeurs. Onder andere kreeg hij een voorlopige tekening van een open haard aangeboden. FOTO ARCHIEF LEIDSCH DAGBLAD De Calluna of struikheide bloeit met paarse, witte of rose bloempjes. Tot het eind van de herfst zorgt hij voor kleur in de tuin. schitterend in combinatie met andere najaarsplanten. 4.95 per stuk, 3 v VOORSCHOTEN Leidseweg 518, Tel. 071-5322203 Www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 17