ls je maar slim bent, leer je wel bij' Criminoloog: 'Turkse man moet laten zien wie hij is' Binnenland Van Aartsen zwijgt 'oorverdovend' over kwestie Oost-Timor 11 SEPTEMBER 1999 iversiteit en hogeschool mogen fuseren, maar het hoeft niet ister Hermans van rwijs en wetenschap- heft het verbod op fu- tussen universiteit en eschool op. Dat liet hij •lopen maandag weten de opening van het °p*femisch jaar aan. De ,ervVersiteit en de Hoge- den iol van Amsterdam onds'ii al te trappelen van eduld. Fusie mag, ir is het ook goed? rover zijn de menin- verdeeld, zo blijkt uit ANi tweegesprek tussen 4zitter Frans Leijnse 'de HBO-raad en be- irsvoorzitter Loek I" /ievoogd van de Uni- \jteit Leiden. Weg met .andsverschillen. Sa- erken moet. Maar It u voor de gelijk- ;eling. Maak niet alle grijs. Waarborg de ;ang van het weten- ipelijk onderwijs. En ip voor 'wo-isering' iet hoger beroeps on- ijs. b ONNO HAVERMANS rte Universiteit Leiden ga je *4pte in. Welke richting ze aezen, studenten leren er in uAisch te denken en scher- yvjj pun vermogen tot orde- kerêfan. In de rest van hun le- jebben ze daar baat bij, kht het beroep dat ze la- omHtoefenen. „Het doet er J toe wét dan dat je ge- ird hebt", stelt Loek Vre- ,Of je nou economie •studeerd of klassieke ta- ede academische ig maakt je voor buiten- veel geschikt. Dat hoor van vooraanstaande |rin in het bedrijfsleven. Als Lr siim bent, dan leer je |in verschilt de academi- iditie van de beroepsop- I. Vredevoogd: „Het hbo ';er gericht op de be- raktijk en zo hoort het 'zijn. Je krijgt twee soor- '*estudeerden, die ver- ide dingen kunnen. Dat l, want aan beiden is be- Hogescholen moeten iversitair gaan doen. logescholen en universi- ;amen te voegen* krijg je 'eedeling tussen onder en gewone docenten, alië heb ik gezien dat It tot vervanging van do- uit de beroepspraktijk :tenschappers. Door die ing mis je straks de ty- ibo-opgeleiden." irwets en achterhaald, 'rans Leijnse. Hogescho len zich in de loop der Intwikkeld tot brede op- ■n, waar de studenten De universiteit moet haar neus niet ophalen voor de hogeschool, daarover zijn voorzitter Frans Leijnse van de HBO-raad en bestuursvoorzitter Loek Vredevoogd (met bril) van de Uni versiteit Leiden het roerend eens. Ze pleiten voor samenwerking in het hoger onderwijs. foto mark lamers leren over de randen van het vak heen te kijken.Aan de bui tenkant van de nieuwe Leidse hogeschool zie je al dat dat geen gewoon schooltje meer is." Aan de andere kant werken universiteiten steeds meer toe naar het latere beroep. Zo ont staat een breed scala van moge lijkheden, waarin de studenten makkelijk moeten kunnen swit chen. En daarvoor is samen werking tussen universiteit en hogeschool nodig. „Studenten komen ergens binnen, maar daarmee staat hun richting nog niet vast. Hun belang is dat er zoveel mogelijk overstapmogelijkheden zijn. Geef ze de mogelijkheid eikaars vakken te volgen, laat ze swit chen van twee of drie jaar theo rie naar de praktijk of anders om. Omdat de financiering ge scheiden is, staat nu het belang van de instelling voorop, niet dat van de studenten. Er ont staat een heldere sortering als we niet langer proberen onze studenten binnen de poort te houden, maar gaan samenwer ken. Amsterdam legt daar ook de nadruk op. Als de universi teit niet samenwerkt, gaan de hogescholen de concurrentie aan. En ik denk dat het hbo dan wint." Opvallend genoeg zeggen beide heren te vrezen voor het lot van de andere partij. Beiden zijn dan ook goed ingevoerd op eikaars werkterrein. De eco noom Vredevoogd was jaren lang actief in het hoger be roepsonderwijs, voor hij voor zitter werd van het college van bestuur van de Universiteit Lei den. Socioloog Leijnse studeer de in Leiden en verdiende zijn voetsporen in de academische wereld ondermeer als hoogle raar te Rotterdam, voor hij vorig jaar voorzitter werd van de HBO-raad. „Bij andere universiteitsbe stuurders ontwaar ik vaak een totaal gebrek aan informatie over het hbo", aldus Leijnse. „Dan krijg je al gauw te maken met de kapsones van de univer siteit." Arrogantie van de macht. Universiteiten staan im mers hoger in aanzien, krijgen meer geld voor onderzoek. Ter wijl de forse groei van het aan tal studenten in Nederland in pakweg twintig jaar vrijwel vol ledig is toe te schrijven aan het hbo. Leijnse pleit dan ook voor 'opheffing van de statusver- schillen'. Vredevoogd beaamt dat het de universiteit niet past haar neus op te halen voor de hoge school. Toch legt hij de nadruk op de verschillen. Juist de Leid se universiteit profileert zich als een kenniscentrum, waar de student diepgang krijgt, zich de discipline van de wetenschap eigen maakt. „Wat niet wil zeg gen dat je mensen niet moet voorbereiden op werk. Niet voor niets heb ik bij de opening van het academisch jaar de op richting van een Centrum voor bedrijfswetenschappen aange kondigd. Maar de universiteit combineert onderwijs en on derzoek. In de internationale pikorde is onderzoek heel be langrijk. Ik vind zelfs dat daar door het onderwijs een beetje wordt ondergewaardeerd. Maar ik voorzie straks grote proble men in Amsterdam, als hbo'ers ook willen meedoen in dat on derzoek." Volgens Leijnse zal het zo'n vaart niet lopen. „Een fusie mag, maar het is geen gebod van de minister. Amsterdam kiest voor de grote, brede stads- universiteit, terwijl Leiden een gespecialiseerde researchuni- versiteit wil zijn. Daar is niks te gen. Leiden excelleert op een aantal terreinen met internatio naal onderzoek, maar op die richtingen komen weinig stu denten af. Ik hoop dat dat zo kan blijven, maar ik ben bang dat we dat in de huidige om standigheden in Nederland nie kunnen betalen. Dan zou sa menwerking met de hogescho len in Den Haag en Leiden wel eens nodig kunnen zijn om het medisch onderzoek en in de fy sica in stand te houden." Leijnse geeft de verpleegkun dige opleiding van de hoge school als voorbeeld. „Ik zie daar de komende jaren nog wel een masteropleiding van de grond komen, met wat meer diepgang voor de hbo-afgestu- deerden. In Maastricht is zo'n master of nursing opleiding er al aan de universiteit, in Utrecht aan de hogeschool. De student kan kiezen. Wat zou er mooier zijn dan dat de Leidse hogeschool voor zo'n opleiding gebruik maakt van de kennis in het Leids Universitair Medisch Centrum?" Vredevoogd heeft hierover zijn twijfels. De bachelor of mastersopleiding is een uit vloeisel van de onlangs ge maakte afspraak om in Europa de academische opleidingen gelijk te schakelen. „In Leiden gaan we dat doen en wel in het Engels, dat is toch het Latijn van nu. Maar ik vraag me af of dat in het hbo moet gebeuren, daar ben ik nog niet uit. leder moet zijn eigen gerichtheid houden; het hbo moet geen universiteit worden en de uni versiteit moet geen hbo wor den. Met een tussenvorm is de samenleving niet gediend. Ik ben bang dat dan alle katten gnjs worden, daarvan zie ik el ders in de wereld, waar fusies al tot stand zijn gebracht, de be wijzen. Ik ben voor een grote mate van differentiatie, maar dan moet de overheid ook op kwaliteit gaan letten en niet al leen op kwantiteit want dat leidt tot nivellering." DEN HAAG JACO VAN LAMBALGEN Minister Van Aartsen (buiten landse zaken) heeft er genoeg van. Er kan geen conflict uit breken ergens ter wereld of Tweede-Kamerleden en jour nalisten buitelen over elkaar om te vragen wat de regering, wat Buitenlandse Zaken daaraan denkt te gaan doen. Was het eerst maandenlang Kosovo, deze week is het Oost-Timor. „Nederland kan niet in zijn eentje een helm pje opzetten en ten strijde trekken," zei de woordvoer der van de minister dinsdag geïrriteerd. „We moeten de BV Emotie niet tot onze eer ste raadgever maken en ons tot 'zeepkistendiplomatie' la ten dwingen." Hij reageerde daarmee op kritiek van Kamerleden die Van Aartsen afgelopen week einde 'vanuit de leunstoel' opriepen zich actiever in te zetten voor Oost-Timor. Van Aartsen deed het zelf gisteren nog eens dunnetjes over. Zonder Oost-Timor met na me te noemen hekelde hij in een toespraak de media, die steeds vaker nieuws met een „hoog soap-gehalte" presen teren. „Burgers en politici - gecon fronteerd met mensonteren de beelden - scharen zich binnen luttele uren achter één of andere zaak. De roep om harde actie klinkt dan luid. Goed effectief buiten lands beleid kan echter niet gebaseerd zijn op primaire emotie. Snelheid van infor matie kan geen overhaaste beslissingen afdwingen." Uitgerekend in het geval van Oost-Timor is de opwinding bij Buitenlandse Zaken niet terecht. Kamerleden vroegen Van Aartsen immers niet om „met een helmpje op" zelf naar Oost-Timor te trekken. Het enige waar zij op aan drongen was om binnen de Europese Unie te bepleiten de economische druk op In donesië op te voeren en zich uit spreken voor een interna tionale vredesmacht, om aan te geven hoe zwaar de Unie het geweld tegen de Timore- zen opneemt. Daar komt bij dat het uitgere kend bij het oplaaiende ge weld in Oost-Timor niet ging om een incident, dat nie mand van tevoren had zien aankomen. Integendeel, de hele aanloop naar het refe rendum over de onafhanke lijkheid op 30 augustus stond in het teken van de vraag of de Oost-Timorezen wel in vrede naar de stembus kon den. Dan is het toch schrij nend dat op het moment dat het tot een geweldsuitbar sting komt, er blijkbaar geen draaiboek bij de Verenigde Naties klaarligt wat er moet gebeuren. En dat terwijl Nederland deze maand voorzitter is van de Veiligheidsraad. Toen Neder land die zetel in de wacht sleepte „trok minister Van Aartsen in polonaise langs de wereld," (CDA-er Hillen) om aan te geven hoe belangrijk die post was. Nu heet het bij Buitenlandse Zaken dat „we daar geen opgeblazen ver wachtingen" van moeten hebben. Dat is gebleken. .Ambassa deur Van Walsum vroeg op 24 augustus in de Veiligheids raad al aandacht voor de pro blemen die er na afloop van het referendum zouden kun nen ontstaan. Hij was de eni ge die daar oog voor had," zei Van Aartsen deze week in de Tweede Kamer. „Je houdt je hart vast wat er gebeurt als Nederland niet meer in de Veiligheidsraad zit," kon SP- leider Marijnissen niet nala ten op te merken. De oproep van Van Walsum heeft in ie der geval niet veel effect ge had. Toen de milities afgelopen weekeinde hun 'orgie van ge weld' ontketenden kon hij niet meer dan de Raad voor spoedoverleg bijeenroepen en bewerkstelligen dat er een diplomatieke missie naar In donesië afreisde. Natuurlijk zijn de mogelijkhe den van Nederland binnen de Veiligheidsraad beperkt. De Raad wordt gedicteerd door de vijf permanente leden, en als China en Rusland geen zin hebben om mee te wer ken aan een vredesmacht voor Indonesië dan komt die er voorlopig niet. Maar dat betekent toch niet dat minister Van Aartsen eer biedig zijn mond moet hou den nu Nederland in de Raad zit. Juist de speciale band die Nederland -nog steeds- met Indonesië heeft, had Van Aartsen aan kunnen grijpen om al in het weekeinde de re gering in Jakarta duidelijk te maken hoe bezorgd hij is over het geweld. Alle druk kan immers helpen Indonesië ervan te overtuigen een vredesmacht toe te staan. Niets voor niets dreigen de Verenigde Staten al met eco nomische maatregelen. Waarom niet alles uit de kast gehaald om de Europese Unie over te halen ook sanc ties te overwegen? Na alle uitlatingen van minis ter Pronk, toen hij nog minis ter van ontwikkelingssamen werking was, zal het de Indo nesische regering echt niet verbazen dat Nederland hecht aan handhaving van de mensenrechten. Het verweer van minister Van Aartsen dat buitenlands be leid vooral effectief moet zijn, wil niet zeggen dat zich dat allemaal in stilte moet afspe len. Eer, schande en wraak bronnen van geweld en worden in alle culturen gepleegd, of het nu gaat om Nederlan- 'urken of, pakweg, Spanjaarden. Het noemen van de etnische ach- ondtnd van verdachten was dan ook lange tijd taboe. Na de dubbele in het Gorinchems muziekcafé Bacchus in januari van dit jaar werd rkse afkomst van de daders echter in alle media genoemd. De Turkse toloog Yesilgöz vindt dat te veel van zijn landgenoten zich schuldig l aan grof geweld: „Geweld is onder Turken en Koerden populairder lder Nederlanders." zelf afkomstig uit Turkije. Hij zegt: „Geweld is onder Turken en Koerden populairder dan onder Nederlan ders." Yesilgöz, die samen met prof. dr. F. Bovenkerk in 1998 een boek over de maffia van Turkije publiceerde, doet op dit moment onderzoek naar ge weld onder de Turkse misdaadorga nisaties in zes Nederlandse steden: Utrecht, Den Haag, Rotterdam, En schede, Zwolle en Deventer. De we tenschapper onderbouwt zijn betoog met cijfers uit het rapport van de commissie Van Traa. „We zien dat tweederde van de liquidaties in Ne derland door allochtonen wordt ge pleegd. In meer dan de helft van de gevallen waren de daders van Turkse of Koerdische afkomst." Yesilgöz heeft ook een verklaring voor het ge drag van de Turken. ,Als ze het ge weld goed kunnen beargumenteren, beschouwen ze het niet als een mis daad," zegt hij. „Dat geldt niet alleen voor criminelen, maar ook voor an deren." De in Nederland woonachti ge Turken huldigen op dit terrein de zelfde standpunten als hun voorou ders. „Ook al woont men hier al ja renlang, en is men goed opgeleid, men blijft die opvattingen trouw," doceert Yesilgöz. „Twee jaar geleden heeft een Nederlandse socioloog be weerd dat Nederland een feminine samenleving is. Welnu, Turkije is een mannen-maatschappij. De macho man moet laten zien wie hij is." Eer, schande en wraak zijn daarbij de sleutelbegrippen. In Turkije moe ten rechters er volgens de wet reke n bepaalde culturen waar an- ordt gedacht over liet respect "ïven dan in de Nederlandse Een citaat van Tom Harre- oorzitter van de Rotterdamse neente Delfshaven. iarreman dit tien jaar geleden tegd naar aanleiding van een «incident met Turkse daders, hem de kop kunnen kosten, scriminatie-organisaties, ra- estrijders, politici en andere zorgers van de politiek correc- logie zouden hem vermoede- de ban hebben gedaan. Zoals )ok deden met G. de Kok, die met pek en veren werd be toen hij als hoofdredacteur Haagsche Courant schreef: rmoedelijke dader is mogelijk tig uit een cultuur waarin een lieven minder telt dan hier." becommentarieerde met die 'n de schietpartij in het Delft - t Koetsiertje waar een man ïrkse afkomst ze6 mensen boot. Iarreman doelde met zijn uit- H over 'bepaalde culturen' de- op Turken. De aanleiding kille schietpartij op het ladsplein in Rotterdam, waar- lopen zaterdag twee doden en ürü'l lwonclen vielen. Voor Harre- §een hoon, geen volksge- 2 Q®e deelraadsvoorzitter oogst •f/t'fljval en wel uit onverdachte Criminoloog dr. Y. Yesilgöz van )mpe Instituut uit Utrecht is ning mee houden dat de verdachte 'goede redenen' had om geweld te gebruiken. Bijvoorbeeld als de be klaagde zijn eer moest beschermen, of zijn vrouw, of de zedelijkheid van zijn vrouwelijke familieleden of zijn huis. „Ook niet-criminelen hebben begrip voor die argumenten," zegt Yesilgöz. „Het wordt beschouwd als geweld, maar zeker geen zinloos ge weld." Als de verdachte kan aanto nen dat zijn eer is geschonden, krijgt hij slechts een achtste van de nor maal geldende straf. Turken verba zen zich er dan ook vaak zeer over dat de Nederlandse rechter met deze omstandigheden minder of helemaal geen rekening houdt. Over deze communicatieproble men tussen Nederlandse rechters en Turkse geweldplegers verscheen deze zomer het boek 'Als ik ongehoor zaam ben geweest aan Allah'. Judith ten Hagen, studente van Yesilgöz, schreef dit boek in opdracht van de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond, zich daarbij baserend op Yesilgöz' proefschrift over hetzelfde onderwerp. Wat in Nederlandse ogen een misdrijf is, zo blijkt uit dit werk, kan vanuit Turks standpunt goed verdedigbaar zijn. Het boek geeft onder meer het voorbeèld van een moedermoord, die door de verdachte wordt begaan om de familie-eer te redden. De ver dachte, wiens moeder zich volgens hem als een hoer gedroeg, zegt daar over: „Ik heb met dat grote mes mijn moeder zowel links als rechts een aantal halen over de keel gegeven. Ik zag dat mijn moeder enorm bloedde uit de vele wonden in haar hals. Ik zei tegen haar: 'Het spijt me, het zijn de wetten van ons geloof.' Ik bedoel daarmee dat ik handelde volgens de wetten van de islam. Vanuit mijn ge loof vind ik nog steeds dat ik recht vaardig heb gehandeld en dat mijn moeder gekregen heeft wat ze ver- Na de dubbele moord in café Bacchus in januari van dit jaar werd de afkomst van de daders in alle media genoemd. foto gpd cees kuiper diende. Ik heb dan ook geen spijt van wat ik gedaan heb." Andere voorbeelden van erekwes- tie§ die tot dodelijke aftekeningen kunnen leiden: ontvoering, bloed wraak, bruidsschatten, huwelijken en verblijfsvergunningen. Ook het niet betalen van een schuld kan binnen de onderwereld (maar ook daarbui ten) al een aantasting zijn van de eer van de schuldeiser. Die voelt zich dan wel verplicht zich te wreken. Het is, zegt de criminoloog, helemaal niet gezegd dat het gewapend treffen op de Heemraadssingel een afrekening in de onderwereld was. „Het zou ook kunnen gaan om een ruzie tussen twee mannen, bijvoorbeeld over geld of een vrouw." Het geweld tussen Turken beperkt zich uiteraard niet tot Rotterdam. Andere grote steden met Turkse ge meenschappen kampen net zo goed met dit probleem. De Dienst Centra le Recherche (DCR) van de politie Amsterdam werd vorig jaar gecon fronteerd met een hausse in gijzelin gen en ontvoeringen binnen het cri minele milieu, zo staat in het jaarver slag 1998 van het politiekorps Am- sterdam-Amstelland. „Deze zaken spelen zich bijna allemaal af in het Turkse milieu," licht politiewoord voerder Klaas Wilting toe. „Ze bela zeren elkaar met verdovende midde len waarna er soms liquidaties vol gen met dodelijke afloop." Ook de politie van Dordrecht heeft de han den vol aan Turkse zaken. Het Rotterdamse PvdA-raadslid van Turkse komaf M. Elik vindt het niet terecht Turkse schietpartijen in verband te brengen met de afkomst van de daders. „Nederland wordt ge welddadiger en dan kan dit gebeu ren," is de eerste reactie van de voor malige politieman. Geconfronteerd met de door Yesilgöz gepresenteerde cijfers zegt Elik: „Turkse mensen grij pen misschien eerder naar geweld, maar ik doe dat in ieder geval niet, en in mijn omgeving gebeurt het ook niet." Medewerker Cyriel Triesscheijn van de Rotterdamse Anti Discrimina tie Actie Raad (Radar) kijkt op van de uitlating die deelraadsvoorzitter Har reman deed over Turken. „Ik kan me niet voorstellen dat hij dit in cultu- reel-etnische zin bedoelt," meent Triesscheijn. „Het lijkt mij dat Turks schorriemorrie net zo weinig respect voor het leven heeft als Nederlands schorriemorrie." Hij meent: „Maffia is maffia. Ik heb culturele antropolo gie gestudeerd en ik heb nooit ge hoord dat er culturen zijn waar men minder respect heeft voor het leven." Radar heeft er overigens geen moeite mee man en paard te noe men als het gaat om criminaliteit en allochtonen. „Als allochtonen over vertegenwoordigd zijn in criminali teit, dan moet je daar iets mee," meent Triesscheijn. „Je lost dingen niet op door er niet over te praten. Maar je moet ook oppassen dat je be volkingsgroepen niet gaat stigmatise ren." Blijft de vraag wat de Nederlandse politie kan doen tegen het geweld van de Turkse maffia. „De recherche volgt die bendes goed," meent Yesil göz. „Er worden infiltranten inge schakeld, maar die werken niet al leen voor de politie. Ze verrijken zichzelf in de drugswereld, geven misinformatie over hun eigen bende of juiste gegevens over concurrende groeperingen. Dat weet de politie trouwens ook." Pas als er doden vallen en het Ne derlandse publiek ongerust wordt, zegt Yesilgöz, grijpt de politie in. Of de overheid meer moet doen? „Ja, ik denk het wel. Maar wij geven als Pompe Instituut nooit aanbevelin gen. We proberen een zo helder mo gelijke foto te maken. De politie kan er haar voordeel mee doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 5