ZATERDAGS BIJVOEGSEL Nederlandse journalistiek eindelijk volwassen T fa "wee verhitte mediaweken zijn achter de rug. oonprins Willem-Alexander heeft een serieuze relatie met een Argen tijnse en niet alleen de Meibladen en De Telegraaf schreven erover, •naar ook de zichzelf serieus noemende pers. Vervagen de grenzen tussen achterklap en kwaliteit of is er iets anders aan de hand? on van Brussel, lid van de hoofdredactie van leze krant, blikt terug op de verwarring van imalistieke vernieuwing. Want wat niemand lukte, kreeg Maxima wel voor elkaar: de derlandse journalistiek is eindelijk volwassen geworden. Leidsch Dagblad ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 door TON VAN BRUSSEL ien jaar geleden maakte het weekblad Privé de relatie open- baar van kroonprins Willem- Alexander met de studente communicatie wetenschappen Yolande Adriaanse. In de bundel „Door het volk gedragen. Koning schap en samenleving", blikt de Amster damse hoogleraar sociologie Lodewijk Brunt terug op de onenigheid die deze pri meur te weeg bracht op de krantenredac ties. „Voorstanders van plaatsing wezen erop dat het om een nieuwsfeit van belang ging. Als er sprake zou zijn van een duurzame liefdesrelatie was hiermee immers de toe komstige vorstin van Nederland in het ge ding en dergelijke informatie kon het le zerspubliek beslist niet worden onthouden. Maar in veel gevallen werd het pleit door de tegenstanders gewonnen; de primeur drong niet of nauwelijks tot de Nederland se dagbladpers door." Brunt beschrijft in zijn artikel de woede van Henk van der Meyden, de nestor van de Nederlandse roddelpers. „Men vond zich zeker 'te deftig' voor dit soort nieuws, of was het gewoon kortzichtigheid en te wei nig gevoel voor echt menselijk nieuws dat de Nederlandse pers, met uitzondering van De Telegraaf, zo vaak toont....?" Yolande Adriaanse is al lang van het toneel verdwenen. Natuurlijk waren er na haar volgens de roddelbladen weer andere vriendinnen, maar ook die haalden de meeste kranten niet. Dat veranderde pas met de komst van de Leidse rechtenstu dente Emily Bremers, dochter van een naar België verhuisde orthodontist uit Berg en Dal. Nadat de Rijksvoorlichtingsdienst offi cieel bevestigde dat zij samen met de kroonprins betrokken was geweest bij een ongeluk op de Duitse Autobahn, schreven ook andere kranten dan De Telegraaf voor het eerst over een serieuze relatie. Mondjesmaat wel te verstaan, want Henk van der Meyden had gelijk: een journalis tieke jacht op een kroonprinselijk paar, daar houden de meeste journalisten zich verre van. ToCtwee weken geleden. Toen sloeg de verwarring toe in de media en dus ook bij de lezers. Een bescheiden bloemlezing: Maxima Zorreguieta, volgens bekenden, lang, blond en verschrikkelijk intelligent, woonde in ieder geval tot voor kort in New York waar ze Willem-Alexander heeft leren kennen. „Over Maxima en Alex praat ik niet. Ik geef u alleen even het beeld van die warmbloedi ge katholieke Argentijnse, naast de formele, vrij strakke Beatrix. Meer zeg ik er niet „In het gesprek met premier Kok heeft de prins van Oranje de minister-preisdent on der meer verteld over zijn vriendschap met mevrouw Mdxima Zorreguieta. Van de Argentijnse televisie kon gister avond meer worden opgestoken. Daar werd een video getoond, waarop te zien is hoe de blonde Mdxima zich amuseert op een La tijns-Amerikaans feest. „Dat zoeken we op", zeggen onwetende kandidaten in de VARA-quiz Twee voor twaalf. De kans is groot dat ze voor een antwoord op de vraag: Wat stond waar? ge heel verkeerde bronnen zouden raadple gen, Want nee, het was niet Privé of Week end, en nee het was ook niet De Telegraaf. Het zijn allemaal citaten uit wat in Neder- Maxima heeft onvermoede verdiensten land de kwaliteitspers wordt genoemd. Het wakkkere ochtendblad liet zich natuur lijk niet onbetuigd. „De kroonprins kon zijn handen niet van haar afhouden en voorzag haar, heel attent, om het halfuur van een nieuw glas rode wijn. Want die kwaliteitsbladen zwegen aanvan kelijk als het graf en weer was het De Tele graafdie na een aantal matige informatieve reportages in de roddelbladen, met de voorlopige primeur kwam. Ze heette Méxi- ma Herzog en was de dochter van een naar Argentinië uitgeweken Duitse zakenman en jawel, koningin Beatrix was zeer verguld met haar. Even leek de geschiedenis zich te herhalen. Geen enkele krant nam het be richt over, maar de aarzeling duurde dit keer kort. NIEUWE GELIEFDE: MAXIMA ZORROG- UITA kopte de Volkskrant de volgende morgen hoog op de voorpagina. De Volks krant? Was dat niet die voormalige spreek buis van zeurend links, die de laatste jaren weliswaar verfrissend verandert, maar toch altijd blijk geeft van respect voor de per soonlijke levenssfeer van publieke perso nen? Uitgerekend in de week dat hoofdredacteur Pieter Broertjes zijn lezers uitvoerig inlicht te over de jongste veranderingen in hun krant - katernen zijn afgeschaft en ver plaatst, een nieuw kleurenmagazine is aan de zaterdagkrant toegevoegt - besloot hij, zonder aankondiging, tot een spraakma kende, nieuwe aanpak van de Oranjever- Broertjes gaf Ineke Holtwijk, correspon dente van de Volkskrant en het NOS-jour- naal in Zuid-Amerika, opdracht uit te zoe ken wat er waar was van de Telegraaf-pri- meur. Ze bleek weinig tijd nodig te hebben voor een artikel waarin de juiste naam en afkomst van Mdxima konden worden ge meld en ook over de aard van de relatie het een en ander te lezen viel. Ook het NOS-journaal ruimde dinsdag twaalf minuten in, om anchorman Philip Freriks, geflankeerd door Holtwijk en de nieuwe royalty-verslaggeefster Maartje van Weegen, de kijker kond te doen van de heugelijke ontwikkelingen aan het hof. Die dinsdag zwegen alleen NRC Handelblad, op een column van Frits Abrahams op de achterpagina na en deze krant. Ook wij hadden het bericht graag gebracht, want je kon op je klompen aanvoelen dat de pri meur van onze collega's van de Volkskrant klopte. Bij ons ging de voorkeur uit naar een eigen bericht, maar we konden er in Nederland, noch in Argentinië bevestiging voor krijgen. Een korzelige premier Kok ruilde zijn 'geen commentaar' binnen 24 uur in voor een officiële bevestiging door de Rijksvoorlichtingsdienst. Een belangrijk nieuwsfeit was geboren. Daags er na gonsden de ditjes en datjes door de media. Zijn journalisten nu niet meer deftig en heeft Henk van der Meyden eindelijk echte concurrentie gekregen? Daar leek het heel even op, maar in werke lijkheid gaat het om niet meer of minder dan een hier en daar knullig uitgevoerde inhaalslag. Soms, heel soms, namelijk staat het belangrijkste nieuws niet op de voorpa gina. Druk als we waren met de berichtge ving over Willem-Alexander en Maxima zijn wij journalisten vorige week vergeten te melden dat wij al doende ons voorlopig laatste taboe hebben beslecht. Dat is het taboe op serieuze berichtgeving over seri euze relaties van leden van het Koninklijk Huis. Een journalistiek zonder taboes, je zou zeg gen dat die mijlpaal in de niets en niemand ontziende jaren zestig zijn beslag al heeft gekregen. Nederland ontzuilde, de meeste kranten sneden hun vaak innige relaties met belangengroepen als kerken, politieke partijen en vakbonden, radicaal door. Een vrije pers leek geboren. Dat was niet meer dan een ogenschijnlijke werkelijkheid. Ster ker nog: het verzwijgen van feiten maakt zelfs deel uit van het ongeschreven con tract dat kranten met hun lezers sluiten. Zo dankt bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad zijn bestaan eerder aan gelovigen dan aan relgieuze twijfelaars. Aan die laat ste categorie besteedt de krant hoege naamd geen aandacht, niet in de laatste plaats omdat de lezers dat niet op prijs stel len. De Volkskrant was vroeger pas geïnte resseerd in verliefde leden van het konink lijk huis als de Rijksvoorlichtingsdienst meedeelde dat er sprake was van een verlo ving. Al het overige achtte de redactie geen serieus nieuws in de verondersteling dat ook de lezer daar geen belang aan hecht. Journalisten geven dagelijks een selectie uit het nieuws door, geïnspireerd door de cul tuur van de krant, waar de lezers zich ver volgens bij kunnen aansluiten. Maar hoe stoer en vrij van belangen journalisten soms ook mogen ogen, het zijn en blijven mensen voor wie de werkelijkheid soms te groot, soms te vuig, soms te ongelofelijk is. Zelfcensuur is een moeilijk verslaanbare vijand, dat blijkt dezer dagen wel uit de na enige aarzeling ontwikkelde nieuwe bena dering van het hof. Offcieel heet het dat de kwaliteitspers zich in de selectie laat leiden door het belang van het nieuwsfeit. Maar als de persge schiedenis iets leert, dan is het wel dat de verslaggeving rond het Koninklijk Huis lang is ingegeven geweest door koudwatervrees. Door de angst als journalist niet serieus ge nomen te worden. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de bundel 'Luizen in de pels. Honderd jaar journalistiek in Nederland'. Daarin ver zucht Herman Besselaar, oud-redacteur van het Algemeen Handelsblad: „Er was veel meer eerbied in de wereld. Veel meer! Denkt u dat wij ooit van die schandelijke stukken over Bernhard hadden geschreven als hij aan depressies had geleden? Nooit. Geen letter. Niet uit ontzag voor het ko ningshuis, maar uit ontzag voor jezelf. Je zou iets aan jezelf hebben afgedaan als je daaraan was begonnen. Tijdens de waters nood in Zeeland besefte ik weer eens hoe moeilijk het leven van de leden van de kon- inlijke familie is. Altijd maar glimlachen! Oranje bekladden - daaraan zou geen jour nalist zich schuldig moeten maken." Besselaar is geen uitzondering. Hoewel hij het ontkent, staan zijn uitspraken bol van het ontzag voor Oranje. En het is dat ont zag dat journalisten en veel politici trou wens ook, decennia lang heeft gehinderd het Koninklijk Huis op een gezonde manier te volgen. Het VPRO-radioprogramma OVT gaf daar afgelopen zondag een fraaie histo risch overzicht van. Alle koninklijke verlo vingen sinds Koningin Emma passeerden de revue. Het was tenenkrommend om te horen hoe pers en politici aan de leiband liepen van de monarchie en hun lezers niet of nauwelijks informeerden, uit vrees om zoals Henk van der Meyden het noemt niet 'deftig' genoeg te zijn. God en Oranje zijn heilig, die verdienden een uitzonderlijke benadering. Zo bezien schreven de kranten en radio- en televisie de afgelopen twee weken geschie denis. Zoekend en tastend zochten ze een weg tussen sensatiezucht en het quasi-on- verschillig verzwijgen. Dat daar af en toe een spaander bij viel, mag nauwelijks ver bazing wekken. Ook bij deze krant wordt driftig gediscussieerd over de vraag wat wel en wat niet tot serieuze berichtgeving gere kend moet worden. We hebben tenslotte een traditie van onderzoeksjournalistiek, waar weinig op valt af te dingen. Ik herin ner me uitputtende reportages over de ver mogenspositie van de Oranjes en een tot in Amerika uitgevoerd, onthullend onderzoek naar hoe het werkelijk op Soestdijk toeging tijdens de crisis in de Greet Hofmansaffai re. Toegegeven: als het om niet verloofde, maar wel verliefde prinsen gaat, staan ook wij niet te trappelen met berichtgeving. Een kroonprins is echter niet zomaar een prins. Aan veel van wat hij doet en laat, zitten staatsrechtelijke kanten en dan is journalis tieke aandacht op zijn plaats. Een vraag die zelden wordt gesteld, is of het Koninlijk Huis zelf moeite heeft met zo'n benadering. Koningin Beatrix laat zich daar nooit direct over uit, maar er zijn aan wijzingen genoeg voor de conclusie dat zij geen bezwaar heeft tegen 'normale' journa listieke aandacht. Juist die gegeneerde journalist Herman Besselaar geeft daarvan een sprekend voorbeeld. Prins Claus werd ziek en miste daardoor een aantal openba re verplichtingen. Maar nog voor de ge ruchtenmachine zijn werk ging doen, was daar een officiële verklaring dat hij last had van 'klachten van depressieve aard'. In een klimaat waarin op psychische ziekten nog altijd krampachtiger wordt gereageerd dan op een fysiek ongemak, betekende die me dedeling een doorbraak. Een andere vraag is of de publiciteit Wil lem-Alexander en Maxima werkelijk zo rauw op het dak is gevallen. Wie die theorie aanhangt, heeft een wel heel lage dunk van de intelligentie van de troonopvolger. Nederland is een dorp. Als je op de grootste plas van dat dorp met je vriendin uit zeilen gaat op een boot die op een kilometer af stand te herkennen is als het koninklijk jacht, dan kijk je niet raar op, als andere zeilers naar je zwaaien en een foto van je nemen. En als je kort daarop met je gelief de op een bruiloft verschijnt met een paar honderd gasten, dan neem je bewust risi co's. Dat heeft Willem-Alexander gedaan en vast en zeker niet voor niets. Een konin lijk verloving is een gevoelige zaak. Die kan maar beter even publicitair en politiek in de week worden gezet, voordat het feest een feit wordt. Op de redacties gaat de dicussie verder met een nieuwe verworvenheid. Uitgangspunt blijft dat geen onderwerp in de journalisi- tiek taboe hoort te zijn. Het gaat om het publieke belang van een persoon of zaak en kwaliteitskranten zijn altijd te herken nen aan hun aanpak van het nieuws. Met de belangstelling voor een mogelijke echtgenote van de prins is niets mis. Een biografie over haar afkomst, opleiding en persoonlijke opvattingen? Zonder meer in teressant. Discussie over de mogelijk om streden politieke activiteiten van haar va der? Natuurlijk. Beschouwingen over een ingewikkeld kerkelijk huwelijk? Lijkt voor barig, maar gezien de gevoeligheden in Ne derland, beter te vroeg dan te laat. Maar de vraag of ze nu wel of niet op het Noordeinde slaapt, of ze rode wijn drinkt en of de prips zijn handen van haar kan af houden,, zullen we dat .nieuws' gewoon aan de roddelbladen blijven gunnen? Die zitten met al die nieuwe concurrentie toch al met de handen in het haar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 41