Moderne sprookjes van Vonne van der Meer Vogels in de poëzie Zelf werken aan gelukkiger leven met Wim Klouth Frédéric Pagès toont de mens achter de filosoof Boeken Bredero's scabreuze grollen lopgenomen in klassieke serie ■EATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 'Eilandgastentreurige geschiedenissen met positieve wending POËZIE RECENSIE HANS WARREN/CPD icht zijn en de wolken tillen Nederlands- ilige gedichten over vogels Samenge teld door Henk van Zuiden 95 pag. Uit geverij Kwadraat. Prijs 22,90 )m vogels te zien hoef je niet aar een natuurgebied. Ze vlie- »n langs elk balkon. Ze doen ke tuin aan. J. Eijkelboom •hreef zelfs eens een gedicht Oe stad een vogelreservaat over Uerlei merkwaardige waame- lingen: 'Ook zag ik op een stil- zondagmorgen/ een sperwer de stoep van een kantoor.' «)gels zijn in de poëzie even al- mtegenwoordig als in het da- ïlijks leven. Licht zijn en de olken tillen, een bloemlezing iet door Henk van Zuiden ge flecteerde Nederlandstalige •dichten over vogels, is dan jk bepaald niet de eerste bun- ;l die over dit onderwerp is maakt. De samensteller heeft echter nadrukkelijk naar ge beefd een ander boek te ma in. Dat is mooi van hem, maar wil om origineel te zijn heeft ik bezwaren. Zo moet de lezer een aantal n de beroemdste vogelge- chten missen. Je zoekt in dit lek vergeefs naar Jan Hanlo's Qi dicht over de grote lijster, ar de onsterfelijke nachtega- van J.C. Bloem, naar Roekoe n Hélene Swarth, naar J. merhoffs De albatros, naar J. mlefs regels 'Mus - meubel- uingefineerd vogeltje', naar rrit Kouwenaars Asio otas, ar Dag zwanen van Annie G. Schmidt en naar vele an- re gedichten die niet voor en £ts Wassiek zijn geworden. In lats daarvan zijn er vele min bekende gedichten en ook el wat dichters met een be- ►ei door het alfabet: dat wil zeggen dat wordt begonnen met een vers van C.S. Adama van Schel- tema en besloten wordt met een gedicht van Henk van Zui den zelf. Een gemiste kans: een van de aantrekkelijkheden van een thematische bloemlezing is dat gedichten met elkaar in ge sprek raken, dat er verrassende verbanden én curieuze contras ten zichtbaar worden. Al is dus enige kritiek moge lijk, overbodig is deze nieuwe keuze met ornithologische poë zie zeker niet. De samensteller deed aardige vondsten, vooral in de jongste dichtkunst. Zo is Bart FM Droog vertegenwoor digd met een gedicht over een duif die hij net niet aanrijdt. Maar helaas: 'in de spiegel zag ik de vogel/ luchtig koeren, een knipoog en een zucht/ het vol gend mobiel had brede ban den.' Bijzonder is dat vijftien dichters voor deze bundel een nieuw gedicht afstonden. Ook enkele gevierde auteurs gingen op de uitnodiging in. Leo Vro- man schrijft over 'het eene wa terhoentje/ door mij hartstoch telijk bemind.' In het prachtige, nieuwe gedicht van Rutger Kopland spelen ganzen een be langrijke rol. Zij zouden 'weten van die diepte die we hemel noemen.' Wat spreekt mensen nu ei genlijk aan in vogels? De bloemlezer wijst in zijn voor woord op hun grote bewegings vrijheid. Ook Ivo de Wijs voelt zich daardoor aangesproken, blijkt in zijn speciaal voor Licht zijn en de wolken tillen ge schreven sonnet. Hij zegt na mens ons allemaal: 'Maar niets zal mij de vrijheid kunnen ge ven/ Om als de vogels door het zwerk te zweven/ Hun kunsten gaan mij dagelijks te hoog.' ROMAN RECENSIE WIM VOGEL Vonne van der Meer. Eilandgasten. 205 blz. Uitgeverij Contact. Prijs 34,90. De vraag is bekend en gerechtvaardigd: waarom is literatuur vaak zo somber? Tsje- chow antwoordde daarop dat alle gelukld- ge huwelijken op elkaar lijken maar dat hij over elk ongelukkig huwelijk een prachtig verhaal zou kunnen schrijven. Geluk is saai en voorspelbaar; ongeluk intrigeert, schreeuwt om oorzaken, analyse en com mentaar en maakt ons in elk geval nieuws gierig. Het verrassendste aan de zes verhalen die Vonne van der Meer bundelde in Ei landgasten vind ik dan ook de positieve wending aan het eind van de toch steeds opnieuw treurige geschiedenissen. Haar personages komen tot inkeer, accepteren zichzelf en hun tekorten en komen daar door weer in de buurt van wat je geluk zou kunnen noemen. Dat ik deze verhalen met veel plezier en bewondering heb gelezen, wordt niet al leen veroorzaakt door die soms tamelijk onverwachte, vitale wendingen. Een meis je van twintig dat haar ongewenste zwan gerschap lijkt te accepteren. Een bejaarde man die van een troosteloos einde in zee afziet maar vol nieuwe plannen tergkeert naar de vaste wal. Een ernstig zieke vrouw die de dingen die zullen gebeuren aan vaardt. Echtelieden die weer met elkaar lij ken te kunnen praten. Allereerst zorgen opbouw en constructie van de bundel ervoor dat het geheel ervan meer is dan de afzonderlijke verhalen. Alle zes spelen ze zich af op Vlieland, in vakan tiehuis de Duinroos. Het huis wordt schoongehouden door een aardige vrouw die niet alleen het gastenboek regelmatig Vonne van der Meer. FOTO ARCHIEF leest maar die ook als een soort goede fee boven en tussen de verhalen zweeft en er voor lijkt te kunnen zorgen dat de tijdelijke bewoners van 'haar' huisje weer iets terug vinden van hun eigenwaarde. Niet alleen de ruimte is dezelfde, ook thema's, motieven en leidmotieven keren terug. Het lijkt wel of het even loskomen uit je vertrouwde omgeving, of het isole ment op zo'n eiland confronterend en the rapeutisch werkt. Of de wind, het zout en het geruis van de zee en de bomen je sen sitiever en zintuiglijker maken. Je de be- trekkelijheid laten inzien van standpunten en meningen die je zo-even nog koester de. En doordat alleen de lezer het effect van het zitten in het lichtblauwe kamertje kent, voelt wat er gaat gebeuren als het veertje, dat als boekenlegger fungeert, op duikt en doordat alleen hij de geur van de dennenappels al ruikt nog voordat de nieuwe gasten ze opgeraapt hebben, is het de lezer die, net als het huis, wat verweesd achterblijft. Ik had graag nog wat langer deel uit willen maken van die 'gemeen schap van eenzamen'. Daarnaast weet de schrijfster de op het eerste gezicht wat kleurloze gasten door» haar suggestieve en beeldende stijl en door een consequente personale vertelsituatie, binnen enkele pagina's om te toveren tot mensen bij wie je je betrokken voelt en die je verrassend snel denkt te kennen. Alleen in het vijfde verhaal slaagt zij daar minder in, vooral omdat de analyserende psycho loge het daarin wint van de suggererende auteur. Sprookjes noemde ik deze verhalen vol verzoening en troost. Omdat ze samen zo'n wonderlijk seizoen op een wonderlijk waddeneiland vullen. Omdat een geheim zinnige fee van alles lijkt te bestieren. Om dat nutteloze details door hun herhaling een dwingende, magische werking krijgen. Maar vooral omdat ondanks alle treurig heid mensen hun scherm optrekken. Om dat ze laten zien wie ze zijn, aan anderen maar vooral aan zichzelf. Die wending kun je te mooi, te pastoraal vinden, te plotse ling ook en dus ook wat te weinig onder bouwd. Maar in sprookjes is natuurlijk van alles mogelijk. 'Stap in de positieve cirkel' over omgaan met spanning en stress BOEK RECENSIE idens behoefte ontdekkingen te in, vogelgedich- te vinden die i voorgangers ontgaan, parten ge- eld. Een gedicht Herman de Co- in ai ck is in feite een taling, zoals de Naar E.E. Cum- igs al duidelijk akt. Jammer is het statische ka ter van de bun- De samensteller ft geen moeite aan met de ^schikking van ;edichten te spe en zo een ver te vertellen. De ;orde wordt iweg LICHT ZIJN EN DE WOLKEN TILLEN Nederlandstalige gedichten over vogels ROB BAKKER/GPD Wim Klouth. 'Stap in de positieve cirkel'. Uitgeverij 2000+, Heerhugowaard. Prijs 34,95. Stress op school, stress op de werkvloer, stress in het huishouden. De druk neemt overal toe, maar we vragen er vaak zelf om. Wim Klouth zegt te weten hoe we onze problemen ook zelf kunnen oplossen. Hij werkte ruim dertig jaar met groe pen in opdracht van bedrijven die hun personeel beter wilden laten functioneren, verdiepte zich in de vraag hoe iemand zich gelukkiger kan voe len en ontdekte dat de meeste mensen zelf no deloos afbreuk doen aan de kwaliteit van hun le ven. Ze zijn vaak te streng voor zichzelf, te veel eisend voor anderen, te veel gericht op de nega tieve aspecten van het leven. Ontspanning is de basis die Klouth aangeeft in zijn eerste boek Stap in de positieve cirkel. Dat doet hij aan de hand van een groot aantal ont spanningsoefeningen en andere 'wenken', die tot doel hebben de 'ontvankelijkheid voor geluk te vergroten'. Zoals: 'Stop met je voortdurend te haasten en maak hoogstens haast met je wat va ker te onthaasten'. Of: 'Accepteer dat je niet vol maakt bent en ook niet hoeft te zijn'. Klouth: „Mensen die perfect willen zijn, heb ben het moeilijk. Ze voelen een permanente spanning. Soms moet je gewoon een beetje een aardig voor jezelf zijn. Spanning is op zich niet verkeerd. Mensen hebben het nodig, juist om hun doelen te bereiken. Permanente spanning moet echter worden voorkomen. Je moet span ning weer kunnen afbouwen, door ontspan ningsoefeningen. Of simpelweg relativeren: lach ook eens om jezelf." Volgens Klouth heeft iedereen een 'probleem oplossend vermogen' - dat lang niet altijd wordt gebruikt. In de 10 hoofdstukken van zijn boek beschrijft hij methoden om bijvoorbeeld beter met zorgen en problemen om te gaan, of de rela ties met anderen te versterken. Geluk wordt in de ogen van Klouth voor een belangrijk deel ont leend aan de erkenning en genegenheid die van anderen wordt ontvangen. Iedereen kan daaraan zelf werken. Te vaak wordt aangevoerd dat pro blemen ontstaan door factoren van buitenaf. Stress en spanning staan volop in de aan dacht, maar volgens Klouth is die aandacht te veel gericht op de oorzaken en niet op de oplos singen. „Er is veel zweverij, terwijl het er om gaat praktische toepassing te bieden." Dat zou bij voorbeeld op scholen kunnen. Klouth consta teert dat er niets aan ontspanningsoefeningen wordt gedaan in het onderwijs. „Scholen in Ne derland zijn puur prestatiegericht. In Japan vor men ontspanningsoefeningen een vast onder deel van het onderwijs. Ondertussen wordt er steeds meer van kinderen geëist: scholen, clubs, hobby's. Kinderen van werkende ouders moeten zelf meer oplossen. Ik veroordeel dat niet, maar zie dat daardoor kinderen vaker onder druk staan." Het huishouden is volgens Klouth eveneens een bron van spanning, vooral voor vrouwen die daarnaast ook nog een betaalde baan hebben. „Want nog altijd worden vrouwen in de regel ge zien als eerstverantwoordelijke voor het huis houden. Er is veel overbelasting. Ik wil geen mo ralist zijn, maar constateer slechts. In de praktijk heb ik jarenlang mensen zien worstelen met te veel spanning en stress. In de afgelopen dertig jaar heb ik groepen begeleid en gezien dat overal de druk op mensen toeneemt. Vaak wordt ge zegd dat die druk van buitenaf komt, maar in de regel is de betrokkene zelf er verantwoordelijk voor. Mensen hebben tegenwoordig veel meer spanningen dan tien of twintig jaar geleden. Dat komt gewoon omdat mensen steeds meer wil len, vooral ook in materiële zin. Ze leggen zich zelf steeds zwaardere eisen op en kunnen uitein delijk die druk niet meer aan." Zelf was Klouth ooit het voorbeeld van iemand die de oorzaken van overbelasting buiten zich zelf legde. Hij had een goedlopend adviesbureau dat sterk uitbreidde. De werkdruk was zwaar. Klouth ontdekte op een gegeven moment dat hij zelf de spanning steeds verder opbouwde en na liet concreet iets aan de vermindering van de druk te doen. „Sterker nog: ik liet het niet alleen toe, maar versterkte de werkdruk door telkens te veel hooi op mijn vork te nemen. Als er een be roep op me werd gedaan, nam ik er soms opga ven bij, die een ander ook had kunnen doen. Ik vergat dat ik naast de verantwoordelijkheid voor mijn werk, ook verantwoordelijkheid had voor mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid en niet te vergeten voor mijn gezin. Het kostte me moeite te erkennen dat ik zelf verantwoordelijk was voor wat mij overkwam. Ik moest en wilde immers veel." Klouth leerde afstand nemen, spanning ver minderen, relativeren, zonder realistische doe len los te laten. Doelen zijn belangrijk in het le ven, zegt hij. 'Doelen, gekoppeld aan positieve gevoelens geven je energie en motivatie. Het stapsgewijs realiseren van doelen schenkt je bo vendien geluk, bevrediging en veelal een beter zelfbeeld', aldus Klouth in zijn boek. Het doel van de schrijver zelf is nu vooral zijn eigen uitgeverij 2000+, die met Stap in de positie ve cirkel het eerste product heeft afgeleverd. Klouth zit vol ideeën voor nieuwe boeken die in het verlengde liggen van zijn eersteling. De titel van zijn tweede boek is er al: Dichterbij jezelf ko men. Hij wil een zo breed mogelijk publiek be reiken. Gezien de tamelijk abstracte en subjec tieve begrippen als spanning, stress en geluk is Stap in de positieve cirkel geschreven in opval lend heldere taal. De talloze voorbeelden en ont spanningsoefeningen dragen daar aan bij. Moortje en Den Spaanschen Brabander in Deltareeks BOEK RECENSIE KOMEDIES RECENSIE tandii Een! t dan is ij graa JAN-HENDRIK BAKKER/GPD G.A. Bredero: 'Moortje en Spaanschen Brabander' Be zorgd door E.K. Grootes. Uitgeverij Polak Van Gen nep. Prijs: 49,90. Drieëndertig jaar werd hij slechts. Maar het levenslustige oeuvre van Gerbrand Adriaenszoon Bredero heeft de tand des tijds doorstaan. Vorige week verschenen zijn Spaanschen Brabander en Moortje als zesde deel van de prestigieuze Deltareeks. Deze serie is door overheid en uitgevers in het leven geroepen om het erfgoed van de Nederlandse literatuur voor een breed publiek beschikbaar te houden. Moortje en Spaanschen .Brabander zijn de bekendste komedies van de 17de- eeuwse volksdichter Bredero, geschreven in een sappige en kleurrijke taal - vol met scabreuze grappen en grollen, ingelegd in een heerlijk ritmisch wiegende en klank rijke woordkeuze. Bredero wordt sinds eind van de ne gentiende eeuw door de Neerlandici be schouwd als een van de grootste volks dichters van onze literatuur. Bij het grote publiek is die waardering er nu eenmaal minder, omdat de toegankelijkheid van zijn werk gehinderd wordt doordat het moeilijk leesbaar is geworden. Deze nieu we uitgave in de Deltareeks, die verzorgd is door prof. dr. E.K. Grootes, heeft de oorspronkelijke tekst intact gelaten maar is wel voorzien van een handige en be knopte aantekeningen. Wetenschappe lijkheid en publieksgerichtheid worden zo gecombineerd. Moortje is als komedie gebaseerd op een klasStek stuk, de komedie Eunuchus van Tereqtfus. Altijd leuk natuurlijk, een meneer die geen meneer meer is. Zelf kende Bredero geen Latijn, maar hij maakte zijn eigen versie naar een Franse vertaling. Vervolgens gaf hij een onver valst Amsterdamse mise-en-scène aan het stuk. Hoe Amsterdams en in welke tijd het ongeveer gespeeld moet hebben, daarop gaat Grootes in .zijn nawoord uit voerig in. Spaanschen Brabander is nog veel di recter Amsterdams. Gelijk de openingszin al 'T'is wel een schoone stadt, moor 't volcxken is te vies', zegt Jerolimo Rodrigo. En hij zal ongetwijfeld om zich heen ge wezen hebben. Het is een zin die het ook nu nog heel goed zou doen. Nog afgezien van het feit, dat de waarheid ervan ook de jaren blijkbaar heeft doorstaan. Deze Bredero-uitgave is het zesde deel in de Deltareeks. Gestreefd wordt elk jaar drie delen te brengen. Moortje en Spaan schen Brabander werden vooraf gegaan door uitgaven van Jacques Perk, Beets, Ja cob van Maerlant, Hieronijmus van Alpen en een bloemlezing religieuze poëzie uit de 17de eeuw. De Deltareeks is een sa- ménwerkingsproject van verschillende uitgevers, maar de boeken zelf worden in en dezelfde stijj vorm gegeven. Een van de belangrijkste redenen waar om destijds besloten is tot oprichting van de serie, is dat de omloopsnelheid van het boek zo enorm is verhoogd, dat som mige klassieke titels helemaal niet meer in de boekhandel verkrijgbaar bleken. Uitgeverijen die een deel van de serie wil len brengen, verplichten zich daarom wel het boek tien jaar op voorraad te houden. Zo probeert de Stichting Nederlandse Li teraire Klassieken haar doel te realiseren, het beschikbaar houden van kwalitatief goede uitgaven van klassieke Nederland se literatuur. Op de heikele vraag wat nu wel en wat niet precies tot de Nederlandse Literatuur behoort wil het bestuur van de stichting overigens geen definitief antwoord geven. Reintje Gianotten, adjunct-directeur van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds dat de ztorg heeft voor het realiseren van de uitgaven: „Wij bekij ken het ook praktisch. Als er bijvoorbeeld nog hele goede Multatuli-uitgaven op de markt zijn, gaan wij er geen in de reeks opnemen. Daar besluit het bestuur pas toe, als blijkt dat er niets beschikbaar meer is." Volgend jaar zal er in de Deltareeks een uitgave van Guido Gezelle verschijnen. In voorbereiding zijn verder een bloemle zing middeleeuwse mystiek, poëzie van Jan van der Noot en De wellustige Mensch van Jan van den Berghe. Ook over uitga ven van Gorters Mei en van Snikken en grimlachjes van Piet Paaltjens wordt ge sproken. ALY KNOL/GPD Frédéric Pagès. De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers. Vertaling Dorothea M.C. Regte- ring. 158 pag. Uitgeverij Prometheus Prijs 19,90. Jean-Jacques Rousseau schreef met Emile een succesvol boek over de ideale opvoeding, maar hij liet al zijn vijf kinderen te vondeling leggen. Socrates, zijn hele leven op straat en in gym nasia om over wazige onder werpen te praten met rijkeluis zoontjes en aristocraten die toch niets beters te doen had den, weigerde op de avond van zijn dood de omhelzing van zijn vrouw en zoontje om tot het laatste toe door te kunnen leu teren met zijn vrienden. Imma- nuel Kant had een koord ge spannen van het uiteinde van zijn bed naar de po in een aan grenzende ruimte, zodat hij 's nachts in het donker, door het koord te volgen, zijn behoefte kon doen. Schopenhauer had zo'n vrees voor besmetting dat hij altijd zijn eigen glas mee nam naar een restaurant of ho tel. Een zinnetje op pagina 137 zou het motto kunnen zijn van het zojuist in Nederlandse ver taling verschenen boek van de Franse filosoof en journalist Frédéric Pagès, De filosoof staat om vijf uur op-. 'Als men het le ven accepteert, moet men alle curiositeiten accepteren, de meest clowneske inbegrepen.' Want, zo meent Pagès, een filo soof is ook maar een mens met alle hebbelijkheden en onheb belijkheden van dien en de ma nier waarop hij leeft bepaalt mede zijn denken. Pagès prikt heel wat mythes over 'grote' mannen door. Vrouwen komen er in zijn boek alleen maar zijdelings aan te pas, maar blijken soms de ware heldin te zijn geweest. René Descartes, voor Pagès overdui delijk de sympathiekste van het hele stel, heeft bijvoorbeeld zijn meesterwerk Over de methode geschreven toen hij in de 17de eeuw in Holland in zonde maar gelukkig samenleefde met Hé- lène Jans. Hoewel biografen van Descartes Jans hebben af geschilderd als 'volks en op het onbeschaafde af, meent Pagès dat ze misschien wel 'een meesterwerk van een vrouw' is geweest, die Descartes- juist heeft gestimuleerd. In onfilosofische taal betoogt Pagès dat de hele geschiedenis van de filosofie moet worden herschreven naar het voorbeeld van Diogenes Laërtius' boek Le ven en leer van beroemde filoso fen uit het begin van de derde eeuw. Laërtius tekende onder meer op dat 'men vertelt dat Diogenes is gestorven tijdens het verorberen van een inktvis' en dat 'sommigen beweren dat Empedocles zich in de Etna heeft geworpen en dat ze van hem slechts een bronzen san daal hebben teruggevonden'. Het zijn dit soort anekdotes, die ook Pagès in overvloed vertelt. De punctuele, zeer burgerlij ke Kant, met zijn dagelijkse wandeling waarop de inwoners van Königsberg de klok gelijk konden zetten, die meende dat het inademen vah frisse lucht door de mond reumatische pij nen veroorzaakte en die de jar retel uitvond! De in vrouwen grossierende Jean-Paul Sartre, die 'een nogal obscure taal' met te veel ver bindingsstreepjes bezigde zoals in: 'Het slijmerige is de wraak van het op-zich-zijnde.' De na zistische Heidegger, de malen de Nietzsche, de angstige He- gel. Al hun eigenaardigheden worden, gerangschikt naar soort, in korte stukjes van soms nog geen tien regels weergege ven. De stoelgang krijgt van Pagès even veel aandacht als het copuleergedrag en de eet- en drinkgewoonten der filoso fen. Het boek staat bol van de cu riositeiten, maar het heeft alle maal wel een reden. Wat Pagès benadrukt is dat de moderne fi losoof zich, in de voetsporen van zijn illustere voorgangers, 'iets acrobatischer' moet tonen en zich 'wat minder met saaie uiteenzettingen en dissertaties' moet bezigfrouden. Hij houdt hen de spiegel voor van onder anderen de oude Crates die, om zich in het uitjouwen van de Atheense burgers te oefenen, prostituees ging beledigen 'die immers kampioenen waren in dit genre'. Volgens Pagès moet het hedendaagse schoolse filo sofie-onderwijs overhoop en hebben de huidige filosofen zich te veel in de bibliotheken opgesloten: 'Ze zullen er nog verkommeren als ze het gat van de deur niet weten te vinden!' Fransen en filosofie, de com binatie leidt niet zelden tot on toegankelijke hoogdravend heid, maar Pagès heeft - ook voor de filosofische leek - een on-Frans luchtig en onderhou dend boek geschreven, dat bo vendien prima is vertaald. Dit is filosofie met een heel menselijk gezicht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 35