wmt hl Denksport »e i hf i m 1 u m !DAG 11 SEPTEMBER 1999 DGE Ad C Oskam PUZZEL regelmaat van de klok komen er ieuwe bridgeboeken uit. Echte pio- ior uitstekende bridgeboeken waren it en Ton Schipperheyn met hun tart tot Finish'-serie. In aanvulling is van deze auteurs nu het boek Tegenspel', 'Bijzondere Speelwij- Tirion Sport uitgekomen (ISBN 90 5 9). Vooral voor de gevorderde ;eeft het aan de hand van honder den een schat van informatie over ifdstukken, Safety Plays, Eliminatie oi, de tegenpartij om de tuin geleid kerende kleuren. Aan de ene kant bladzijde wordt het probleem ge- Aan de achterkant volgt de oplos- jr illustratie een drietal spellen. Het iel is een probleem voor de leider: o A H 10 3 A V 8 V842 z A B 10 9 7 ;e kleur moet de leider afgaan? Het tract voor Oost is 6 Zuid kwam schoppenvrouw. Met twee aftroe - schoppen mee heeft de leider 11 'aar moet de twaalfde vandaan ko- [et opklimmende speelsterkte zijn soorten spelers te onderscheiden, te zal na troeftrekken hartenaas en ilen in de hoop, dat VB naar bene- ïen. Daarna blijft de ruitensnit nog tweede soort speler gaat over tot Na troeftrekken worden twee ns en twee hartens ingetroefd. speelt West ruiten. Maar Noord wakker en legde ruitenboer in. speler troeft wel de twee schop- maar slechts een harten in de Zuid de vierde harten overhoudt, ze daarna ingegooid kan worden, k dat lukt niet. De laatste speler men met het troeftrekken twee is. In slag 6 laat hij de blinde V 9 )ie laat hij doorlopen naar Zuid en ior 12 slagen. Dit was het spel: H653 TV 752 B 9 5 3 w<-£-» VAH103 A V 8 AB1097 V B 10 8 2 ¥B64 H 106 *53 ;t zo altijd de 12de slag komen fspelen wordt in het volgen- helemaal bepaald door het bieden genpartij: raar ent o A 6 4 3 AHVB105 A V 4 de gever. Na passen door Zuid bad ^est met 1 Noord bood 2 V ïield OW niet van het bieden van len door Oost. Zuid kwam uit met tekerheid een singleton. De eerste voor het aas. In de tweede troef- oide Noord een harten af. Hoe »t te werk gaan? De leider heeft kans, maar dat is meteen een slag 4 moet Oost de 5 spelen! kt die slag, maar moet de blinde schoppen of in klaveren aan slag Dit was het hele spel: ¥A643 A H V B 10 5 AV4 [esproken zou de leider proberen aan slag te krijgen door de derde :e troeven. Het volgbod verander- lelplan volledig. Het slechte volg- y werd zo goed afgestraft. Ook in spel is 6 het eindcontract en uitspelen sterk beïnvloed door A H 7 A 9 7 4 2 H B 5 /erk( Ist )o: die ndorgd J i wij m rkingvi ae gever. Zuid opende met een verdere 3 V West doubleerde. Oost sterk om af te stoppen beneden lost 4 y West 4 na Oost 5 it uiteindelijk 6 Het contract an het troefzitsel. Zonder tegen- het spelen van het aas en een !t meest waarschijnlijk. Het wint wen 2-2 zitten en als Noord een pc heeft. Maar een driekaart rui- id is erg onwaarschijnlijk bij dit er een betere speelwijze? En ok kansen? De beter speelwijze is ie steken naar schoppenaas en ^a[voor te spelen. Dat wint tech- ■gjflEuid alleen 10 heeft, als de troe- ^R?-2 zitten en als de tegenpartij |^Baakt. Hier speelde Noord ruiten- ^^■nneur op honneur) en bij Zuid Hl er Na ruitenaas ging Oost op- r blinde, nu met klaveren, om "Pe'en. De 8 werd met de 9 verloor de leider maar een troef- timeotl is het spel: iris en p over de. >n op tek itatie or e Sturge TÏÏ7T3 74 A H 7 A9742 H B 5 gezien is de leider down, maar bridge om de tegenpartij te ver- fouten te maken. Het was naïef 0fn ruitenvrouw te dekken, ridgers volgen automatismen, iur op honneur. Het boek geeft sn mooie spellen. 2 [3 [4 Hp [6 p [8 16 fÏ7 ■■TÏ8 19 II2Ö prn 22 ■■■23 25 IjBpÖ 31 HÉ32 33 36 38 ^■39 40 42 4^ ■■44 45 WgÊA6 47 48 |"5C» 51 5^^^B53 5^*55 57 ■■58 59 6Ö Oplossing nummer 35 De twee gevraagde woorden van de puz zel van vorige week waren: CAFÉGANGER en TRAMREMISE Kruiswoordraadsel nummer 36 Horizontaal: 1. Bolgewas: 5. vijandelijke inval: 10. pausennaam; 11. uitroep van opluchting; 12. boomwol: 14. gevecht: 16. loven; 18. limonadesiroop: 20. deel van een bre viergebed; 22. knaagdier; 23. soort pape gaai; 24. heidemeertje; 25. onafgesloten; 27. vogelaarstok; 29. ver; 30. voetpunt; 32. concertgebouw; 34. wintersportarti kel; 35. loot; 37. fijn; 39. aalvork; 42. ver eniging; 44. geneeskrachtige plant; 46. soort hond; 48. gewas; 49. chemisch ele ment; 50. gedwee; 51. proef; 53. rangtel woord; 55. muziekteken; 56. bekend gebouw in Londen; 58. muze van het minnedicht; 60. gelofte; 61. vragend vnw.; 62. haast hebben; 63. eerzuchtig persoon. Verticaal: 1. Naar een hogere positie; 2. Schotse familiestam; 3. boom; 4. Europeaan; 6. rekening; 7. afgelegen; 8. enfin; 9. glad maken; 12. aaneenschakeling; 13. wie haringen van ingewanden ontdoet; 14. soldatenpet; 15. dempen; 17. snel; 19. deel van het lichaam; 21. troefkaart; 26. inheems vorst; 27. sierheester; 28. per soon van adel; 29. vereerd symbool; 31. glansloos; 33. griezelig; 36. deel van de dag; 37. correct; 38. achteraf; 39. afloop; 40. geliefde van Julia; 41. smaldeel; 43. watering; 45. bloem; 47. klamp; 52. des tijds; 53. ethische norm; 54. peulvrucht; 55. boerderij; 57. afwezig; 59. trotse hou- ding. Welke woorden worden gevormd door de letters uit de volgende vakjes: 1 59 46 35 27 63 29 39 60 43 en 24 58 17 45 28 13 12 33 40 62 Oplossingen van de kruiswoordpuzzel en/of het cryptogram, bij voorkeur per briefkaart, dienen uiterlijk woensdag a.s. in het bezit te zijn van het Redactiesecretariaat Leidsch Postbus 54, 2300 AB Leiden. Winnaars A. P. Peursum, Boterbloem 16, Rijnsburg (cryptogram). A. C. Bontje, Langeraarseweg 27B, Ter Aar (kruiswoord). Cryptogram nummer 36 Horizontaal: 4. Periode waarin opruiers actief zijn? (12); 7. Minder snel lichaamsdeel? (13); 9. Die zaak is een deel van het staatstoneel (15); 11. Hierdoor loopt de binnen vaart binnen (6); 14. Niet minder dan een vogel (8); 15. In het bezit van een ongeluksvogel (4); 16. de spelling van een geleerde literator (10); 19. In deze opstelling bederft een wapen (9); 20. Zo heet een vaartuig (4); 22. Winkelbediende die deze puzzel oplost (12); 23. Gaat zij niet op? (8). Verticaal: 1. In dit land krijgt men iets op z'n brood (5,3,5); 2. Zoetmiddel voor bonen (6); 3. Het bezit van een kerk (8); 5. Looptijd (5); 6. Zonder bezit is het lomp (10); 8. De assurantie van een imker? (13); 10. Betaal ervoor in de haven! (3); 12. Naderhand is het geen optelling (8); 13. Onderhoud om de sluiting langer te maken (7); 17. Al dat blazen is om gek van te worden! (8); 18. Klein dorpje bij Bordeaux? (7); 21. Plaats waar ze naast elkaar wonen (5). Oplossing nummer 35 Horizontaal: 3. Stalenboek; 8. Hans Van Mierlo; 9. eigenaardigheid; 11. dichten; 12. aceton; 13. auto hersteller; 15. reukloos; 17. kant; 18. wellicht; 19. land- Verticaal: 1. Welvaart; 2. demifinale; 3. schuifdeur; 4. aangeschoten wild; 5. bon; 6. vrijheerlijk; 7. politoeren; 10. randstoring; 14. enkeling; 16. scheen. DAMMEN Een vijfde plaats in Den Haag, vierde in Nijmegen, eerste in Brunssum en (gedeeld) derde in Amsterdam. Kortom, de Se- negalees N'Diaga Samb kan te rugzien op een reeks zomer- toernooien waarin hij uitste kend voor de dag kwam. Met als hoogtepunt uiteraard zijn fraaie zege op wereldkampioen Schwarzman in het Bijlmer- toernooi. Eerder liet ik u al fragmenten zien uit de eerste twee toer nooien. Vandaag geef ik u wat doorkijkjes uit het Open NK dat een maand geleden in Bruns sum werd gehouden. Bij het naspelen van de partijen heb ik vooral gelet op wat leuk slag werk. Dat leverde het volgende op. Tjalling Goedemoed ge bruikte in zijn partij tegen Po- dolski nog geen uur bedenktijd. Dat verklaart wellicht waarom hij de volgende combinatie overzag. Cijferstand: wit 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 39, 43, 47, 49; zwart 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 23. In deze stand speelde Tjalling 33.17-22? en kon even later naar huis: 34. 26-21 22x31 35.32-27 31x22 36. 29-24 16x27 37. 24-20 15x24 38. 34-29 23x34 39. 39x10 uit. Bassirou Ba werd tweede in Brunssum. De Senegalees pakte ook nu weer de nodige punten met behulp van zijn gevoel voor combinaties. Tegen Vroom scoorde hij in een overigens toch al superieure stelling (zie diagram 1). 11 s 1 111 lilt lil M i m b O Q O B o Q B 0 lllll M lil lllll lllll It m a O O a O o O O ,o O a s lil ÜS III i m S O O O O o q O O b H D llilll 1 Diagram nr. 1 De Nederlander speelde 36. 44-40 met de bedoeling de 2-om-2 via 38-32 voor te be reiden. Zover kwam het echter niet: 36. 28-32 37. 37x28 15-20 38. 25x23 en zonder 24-29 33x24 22x35 31x22 17x39 af te wachten capituleerde de witspeler. Herman van Wester- loo fopte Theo Dijkstra (zwart) in het eindspel op het moment dat laatstgenoemde dacht met een puntje weg te komen. Cij ferstand: wit 11, 19, 21, 24. 29; zwart 10, 18, 25 en 37. Partijver- loop: 55. 11-7 37-41 56. 21-16 41-47? 57. 19-13 18x9 58. 24-19 47x11 59. 16x7 en Dijkstra gaf het op. Diezelfde Dijkstra toonde zich later in het toernooi slagvaardig genoeg om een eervolle zeven de plaats te pakken. Tegen oud- -voorzitter van de KNDB Anton Schotanus viste Dijkstra ogen schijnlijk in troebel water, doch had in de volgende stelling al Diagram nr. 2 snel beet (zie diagram 2). Zwart ging energiek te werk: 29. 24-29 30. 33x24 14-20 31. 25x14 9x29 32. 43-39 3-9 33. 39-33 Wit loopt in de val: 29-34 34. 30x39 23-29 35. 33x24 19x30 36. 35x24 16-21 37. 27x18 13x44 Voor de volledigheid geef ik u ook het afspel: 38. 38-33 44-49 39. 42-38 49-40 40. 32-28 40-12 41. 28-22 12-21 42. 48-43 21-27 43. 22-17 27x36 44. 46-41 36x47 45. 33-29 47x6 en na dit rekenfoutje gaf wit het op. Tot slot een gedeelte uit de partij tussen Frank Teer (met wit) tegen Rybakov. We komen er in tijdens een schermutseling in het middenspel (zie diagram 3). Partij verloop: 18. 18-22 19. 28x17 11x22 20. 47-41 13-18 21. 35-30 24x35 22. 29-23 18x29 23. 33x24 20x29 24. 32-27 21x32 25. 38x7 2x11 26. 39-34 9-13 27. 34x23 Wit heeft z'n schijf terug gewonnen maar daarmee zijn Diagram nr. 3 de problemen nog niet opge lost: 27.8-12 28. 40-34 10-14 29. 42-38 15-20 30. 45-40 13-19 31. 34-29 19x28 32. 43-39 20-25 33. 40-34 14-20 34. 31-27 12-18 35. 48-43 4-10 De stelling heeft een bizar aan zien gekregen, maar de zwart- speler zit niettemin op rozen: 36. 38-33 35-40 37. 33x13 40x38 38. 29-23 20-24 39. 23-18 10-14 40. 41-36 11-17 41. 37-32 38-42 42. 39-33 42-47 43. 33-28 14-19 44. 13-9 3x14 45. 27-21 19-23 46. 18x9 en zonder de komende rondslag af te wachten gaf wit het op. Tot zover het Open NK vanuit Brunssum. De komende weken is de aandacht uiteraard vrijwel volledig gericht op het Euro pees kampioenschap dat afge lopen dinsdag in Hoogezand van start ging en duurt tot en met 23 september. SCHAKEN Paul Bierenbroodspot Het clubschaakleven komt langzaam weer op gang. Vol gende week begint de KNSB- -competitie, met uitzondering van de meesterklasse. Voor de ze klasse is een nieuw systeem bedacht om meer publiciteit te verkrijgen. In een drietal week enden wordt de hoogste klasse afgewerkt op data die afwijken van de rest van de KNSB-com petitie. Op deze manier kunnen veel schakers, die anders zelf ook zouden moeten spelen, de wedstrijden bezoeken. Sommige verenigingen zijn ge durende de zomer gewoon doorgegaan met schaken. Zo werd er bij 'Flet Oosten' in Haarlem een zomercompetitie afgedraaid. Zomer avondschaak nodigt uit tot frivool spel en de volgende partij is daar een voorbeeld van. P. van Driel - B. Vermaat Orthodox Damegambiet l.d4 e6 2.c4 d5 3.e3 Pf6 4.Pc3 Le7 5.Pf3 0-0 6.Ld3 c5 7.0-0 Hier is een veelheid aan zetten geprobeerd. Naast de tekstzet zijn ook 7.cxd5, 7.a3, en 7.b3 speelbaar. 7...cxd4 8.Pxd4 Zwart wil niet met een geïso leerde pion spelen, maar had dan beter op de vorige zet 7.cxd5 kunnen doen. Normaal is 8.exd4, wat al in de partij Las- ker - Steinitz, Montreal 1894, voorkwam. 8...Pc6 9.Pxc6 bxc6 10.cxd5 exd5 11.h3 Le6 12.Da4 Dd7 13.Df4 Tab8 14.a3 (Zie dia gram 1) Zwart is met voordeel uit de opening gekomen. Een nor maal plan is 14...Ld6 15.Dh4 Lf5, maar Bas Vermaat had het gevoel dat hier kordaat moest worden opgetreden. 14...g51? Zo op het eerste gezicht een zet van een waanzinnige. Zwart geeft een pion, die ook nog met schaak geslagen kan worden. Bedoeling is natuurlijk een open g-lijn te krijgen, om ver volgens een koningsaanval op te zetten. 15.Dxg5+ Kh8 16.De5?l Nu wint zwart geforceerd zijn pion terug. Met 16.Dh6 of 16.Dh4 had wit dit kunnen voorkomen. Zwart speelt dat Tf8-g8-g7 en Tb8-g8, waarna hij compensatie heeft voor de pion. 16...Tg8 Ook direkt 16...Lxh3 was moge lijk. 17.f3 Op 17.Khl komt ook 17...Lxh3 en 18.gxh3 Dxh3+ 19.Dh2 Df3+ wint voor zwart. 17...Lxh3 18.TE2 (Zie diagram 2) De zwarte aanval lijkt dood te bloeden, maar zwart vindt een inventieve manier om de aanval door te zetten. 18...Lxg21? 19.Txg2 Dh3 20.Lfl Txg2+ 21.Lxg2 Tg8 22.Dh2 Dxf3 Tot zover was het geforceerd. Zwart heeft minimaal remise. 23.KhI Df2 24.Ld2? In tijdnood gaat wit in de fout. 24.Dgl was noodzakelijk. Zwart heeft dan de keus tussen eeu wig schaak of doorvechten met 24...Df5 25.Dfl Dh5+ 26.Kgl Pg4 27.Df4 en wit lijkt zich nog net staande te houden. 24...Pg4 Ook 24...Dxd2 kwam in aan merking. 25.Pe4 dxe4 26.Lc3+ f6 0-1 Tenslottte nog een opmerkelijk bericht uit het tijdschrift 'Schaaknieuws': 'Een 170 kilo zware Fransman sleept de Franse luchtvaartmaatschappij Air France voor de rechter we gens discriminatie. Hem was de toegang tot een vliegtuig gewei gerd, omdat hij te dik zou zijn. Jean-Paul Touze wilde met Air France van Parijs naar Peking vliegen, waar hij het wereld kampioenschap schaken voor vrouwen moest arbitreren. Toen hij het vliegtuig wilde in stappen, werd hij tegengehou den door de gezagvoerder. De ze vertelde de verbouwereerde Touze dat hij alleen mee mocht als hij nog een extra ticket kocht, waardoor hij twee zit plaatsen mocht bezetten. De inmiddels woedende Touze haastte zich daarop naar een politiepost op de luchthaven Charles de Gaulle, waar hij een klacht wegens discriminatie in diende tegen Air France en de gezagvoerder.' FILATELIE Voor het eerst in de nu bijna 150 jaar dat in Nederland post zegels worden uitgegeven, ver schijnt 15 oktober een bijzon dere zegel van 5 gulden. De ze gel, die in een velletje zit, mar keert 200 jaar Nationaal Postbe drijf. Op 15 januari werd ter ge legenheid daarvan ook al een zegel van 80 cent, plus 'tab'/aanhangsel uitgegeven en net als op die zegel staat ook op deze een afbeelding van de eer ste Nederlandse rode brieven bus uit 1850. Met deze zegel komt het aantal ooit uitgegeven 5 gulden-zegels op twaalf. De andere zijn echter permanente. De eerste 5 gul denzegel toont de beeltenis van koningin Wilhelmina en hoort thuis in de serie van 1899-1905. Tot en met 1992 volgden: ko ning Willem III, 1913; figuur met scepter en rijksappel, 1923; koningin Wilhelmina, 1926-1927; koningin Wilhelmi na, 1946; een guilloche-zegel van 500 cent in 1940; koningin Juliana, 1949; koningin Juliana, 1954-1957; koningin Juliana, 1970; koningin Beatrix, 1982 en koningin Beatrix (inversie), 1992. Loopt de voet van de brievenbus op de 80 c.-zegel door op de 'tab', op de zegel van 5 gulden loopt hij door in de rand van het velletje. De afgebeelde standaardbrie venbus werd op 24 augustus 1850 in een circulaire van de minister van financiën, Van Bosse, geïntroduceerd. Dat ge beurde in de nieuwe Postwet die op 1 september 1850 van kracht werd. In eerste instantie werden 70 van deze brieven bussen - met een scheldeste- nen voet waarop de bus rust - vervaardigd. Drie daarvan wer den in reserve gehouden; de rest werd verdeeld over o.a. Amsterdam (16), Rotterdam (9), Den Haag (5), Arnhem (1), Lei den (1), Haarlem (1), Leeuwar den (1), Middelburg (1), Nijme gen (1), Schiedam (1), Zaandam (1), Zwolle (2), Delft (1) en De venter (1). Deventer kreeg later ook nog 1 van de reservebus sen. Eind 1880 waren er 264 bussen geplaatst en in 1893 420. In 1930 werd het maximum be reikt: 1863 bussen. De waarde- -aanduiding op de zegel is uit gevoerd in perforatiegaatjes in de vorm van het cijfer 5. Op de velrand een verzameling tek sten zoals die zijn aangetroffen op PTT-formulieren van de laatste 200 jaar. Rechtsboven in het velletje staat een afbeelding van een puntstempel, nummer 44, het oude 'nommerstempel' van het postkantoor 's-Graven- hage. Het velletje blijft te koop, zo lang de voorraad strekt, tot 1 november 2000. Einde geldig heid: 30 juni 2002. Zegelfor maat: 48 x 31,9 mm; formaat velletje: 144 x 75 mm; oplage: 1,5 miljoen. Mogelijk inspireren de twee Nederlandse brieven bus-zegels u tot het opzetten van een motief-verzameling 'brievenbussen'. Zo verschenen brievenbus-zegels bijvoorbeeld in Ierland (september vorig jaar), Nederlandse Antillen (juli vorig jaar) en Eiland Man (maart dit jaar). Wie niet ge noeg heeft aan brievenbussen kan de collectie altijd uitbrei den met postbodes, zegels op zegels en postvervoer (post koetsen, -auto's, -treinen en -vliegtuigen). Vuurtorens en lichtbakens werpen hun licht over zes zegels die het Kanaal eiland Jersey voor 5 oktober heeft gepland. Mooie beelden van: het lichtbaken van Gorey Pierhead (21 p), de vuurtoren La Corbiere (25 p), de toren van Noirmont Point (34 p), de vuur toren Demie de Pas (38 p), de vuurtoren'Greve d'Azette (44 p) en het lichtbaken van Sorel Point (64 p).Oostenrijk heeft 27 augustus de permanente reeks 'sagen en legenden' uitgebreid met een zegel van 20 schilling, die de Heilige Notburga met een arme toont. Veel vegetatie is in de afgelopen duizend jaar op IJsland verloren gegaan. Ondermeer door erosie, over- begrazing, intensieve land bouw, industrialisatie en vulka nische activiteiten. Om (nog eens) op het belang van natuurbescherming te wij zen verscheen 9 september een serie van vijf 35 kr.-zegels. Op de zegel woorden, bijvoorbeeld 'loft', waarbij de 'O' wordt ge vormd door een zon met daarin een boompje. Op 9 september verscheen ook deel twee van de serie 'mineralen'; twee zegels van 40 en 50 kr.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 29