Leidsch Dagblad Wereld waarschuwt Indonesië Crisis bij CDA Leiden sinds dood Walenkamp ^AntiSnurk Herdenking Allende verhinderd Zuid-Holland schorst 'bankierder' Baarspul Voetbalbond verbiedt amateurwedstrijden H 225 J3 VACATURES Postzegel heeft langste tijd nog niet gehad ONDAG OPEN! ~bAC 11 SEPTEMBER 1999 A OPGERICHT 1 MAART 1860 Verenigde Naties eisen toelating van internationale vredesmacht in Oost-Timor LOSSE NUMMERS ƒ1,85 ZATERDAG 2,40 'Jungfrau': de top der marathons Boek over de mooiste gracht van Leiden Paul Verhoeven maakt films 'die nergens over gaan' De onvermoede verdiensten van Maxima HET WOORD IS AAN Jezus Sirach Bezaai de voren der zonde niet, opdat gij ze niet zeven voudig oogst. VN-secretaris-generaal Kofi Annan heeft Indonesië gisteren ge maand zo snel mogelijk een internationale vredesmacht toe te laten. „Anders zal de Indonesische regering verantwoordelijk worden ge steld voor de misdaden tegen de menselijkheid in het gebied." Pre mier Kok zinspeelde gisteren op een persconferentie op VN-ingrij- pen zonder toestemming van de regering in Jakarta. >atiënt krijgt IJfoute pillen' de helft van de hart in Nederland krijgt in schuld of schuld /hrts niet de optimale Vfe waardoor duizen- ttsen jaarlijks onnodig ercfyoogd risico lopen op n overlijden. Dat zei 1 professor Struijker bij zijn benoeming tot iar in Maastricht. Vol- 11 krijgt zeker 40 pro- s de hartpatiënten niet medicijnen voorge- Nog eens 20 procent :h niet aan de voorge- middelen of slikt on- j| granger Kraus aökte overleden (raus (71), de Spaanse iger, is gisteren na durige ziekte in Ma deden. De tenor trad :er op in de operahui- New York, Wenen en lij weigerde conces- en aan de smaak van e publiek, wat moge- laart waarom hij niet td was als zijn landge- acido Domingo en Jo- richting gaat ïen betalen Itichting gaat zieken stalen voor het uitne- i organen die geschikt »r transplantatie. De ziet dit als enige mo- d om een einde te ran het tekort aan do- m, heeft directeur s gisteren op een sym- gezegd. Details maakt ing volgende week be- tlgens Beerkens is een >or het tekort aan or- at ziekenhuizen geen tgoeding krijgen voor ïn die dat met zich «t- AAG 54 PAGINA'S NEW YORK/DILI/DEN HAAG ANP Kok zei tijdens de persconferentie: „Het kan niet zo zijn dat onder alle omstandigheden het laatste woord aan Indonesië is. We moeten nu maxi male druk uitoefenen. Maar de tijd loopt snel weg. Al snel, in het weekend of over het weekend heen, moeten we beslissen over verdere stappen. Als de situatie niet verbetert moeten we de economische en financiële relaties met Indonesië bezien." Nieuwe waarschuwingen kwamen ook van president Clinton, de Britse premier Blair en de Franse president Chirac. De Amerikaanse president Bill Clinton heeft het geweld van pro-In donesische milities in Oost-Timor „ronduit onaanvaardbaar" genoemd en het Indonesische leger beschuldigd van medeplichtigheid. Pro-Indonesische milities vielen gis teren het VN-hoofdkwartier in de Oost-Timorese hoofdstad Dili aan. Gebouwen werden in brand gestoken, ruiten werden ingeslagen en de gewa pende bendes stalen VN-voertuigen. De aanval werd ingezet vlak na de eva cuatie van een groot deel van de VN- medewerkers. Zo'n 1500 vluchtelingen en ongeveer tachtig VN'ers bleven achter en werden bedreigd. De BBC meldde dat vluchtelingen die zich rond het VN-gebouw hadden verza meld, zijn aangevallen. Ook vele andere gebouwen in de al grotendeels verwoeste Oost-Timorese hoofdstad werden in brand gestoken, zodat de stad onder dikke zwarte rookwolken lag. Tot de belangrijkste doelwitten van de milities behoren ge bouwen van rooms-katholieke organi saties, omdat dat de laatste plekken zijn waar vluchtelingen nog hulp kun nen verwachten. Het Nederlandse lid van de VN-Veilig- heidsraadsdelegatie in Jakarta, Alp- hons Hamer, sprak van 'een kwestie van politieke onwil' van Jakarta na het gesprek met de Indonesische Jeiding over VN-ingrijpen. Maar de Indonesi sche legerchef Wiranto zei: „We heb ben geen bezwaar tegen het idee van een buitenlandse vredesmacht, maar het is nu niet het geschikte tijdstip voor zo'n macht om Oost-Timor bin nen te gaan. De militairen moeten eerst de situatie onder controle heb ben." Pagina 7: Indonesië heeft nooit toe gegeven aan buitenlandse druk WAR/yl r r ZOMERWEER i4«/27° 1"727° 14727° 20% 10% 10% 50% 60% 60% Het aftreden van de Leidse CDA-wethouder Huib Kruijt is geen politiek incident, maar het zoveel ste bewijs dat zijn partij in een crisis verkeert. Sinds het overlijden van oud-fractievoorzitter en wethouder Joop Walenkamp is de partij stuur loos. De voorgenomen benoeming, vandaag, van het vroegere CDA-raadslid Wim Bleijie tot opvol ger van Kruijt is daarom niet zonder risico's. Dat is de conclusie na een uitvoerige onderzoek van deze krant onder (oud-)politici in de stad. Walenkamp bleef tot zijn dood in januari 1997 de bindende factor van het CDA. Ook na zijn ver trek uit de Leidse politiek, in maart 1996, werd de oud-wethouder nog regelmatig om advies ge vraagd. Op de achtergrond hield hij de fractie, het partijbestuur en de achterban bij elkaar. Dat CDA-wethouder A. van Bochove eind april 1997 door zijn fractie aan de kant werd gezet, houdt volgens diverse zegslieden direct verband met het verlies van Walenkamp. Toen Walen kamp overleed, was het 'vrij schieten op Van Bo chove'. Na zijn dood raakte het CDA steeds ver deelder. Fractieleden treden sindsdien regelma tig verdeeld op en nemen afstand van de CDA- wethouder. Gedeeltelijk is dat te verklaren uit de door verkiezingsnederlagen kleine omvang van de fractie. Het CDA met maar vier zetels moet veel aan fractie-assistenten over laten. Dat trekt zijn wissel op de communicatie binnen de partij. Het oud CDA-raadslid M. van Akkeren zegt hierover: „Een kleine fractie maakt de taakverde ling er niet gemakkelijker op. Er is nauwelijks ge legenheid om te overleggen, met de benen op ta fel te filosoferen, je contacten op menselijk vlak te onderhouden. Dan krijg je dat je als fractie voorzitter uit de krant moet vernemen dat je wet houder (H. Kruijt, red.) in de problemen zit." Zie verder Zaterdag Bijvoegsel Santiago De politie in de Chileense hoofdstad Santiago heeft gisteren waterkanonnen ingezet tegen een groep communisten die ter nage dachtenis aan Salvador Allende een krans wilde leggen bij het presidentieel paleis. Vier personen werden opgepakt. Het is vandaag 26 jaar ge leden dat er een militaire staatsgreep werd gepleegd tegen de marxistische president Allende, waarbij hij om het leven kwam. foto reuters ft# van de Dag Samenleving ïdia/Strips 13,15,17,18,19 jgramma's38,39 I'21,23,2-5 DEN HAAG ROBBERT MINKHORST De provincie Zuid-Holland heeft een van de hoofdrolspe lers in de bankiersaffaire, kas geldbeheerder Karei Baarspul, met onmiddellijke ingang ge schorst. Baarspul vecht het be sluit aan. Hij eist dat hij weer aan het werk mag. Baarspul is op non-actief ge zet, omdat hij in juli twee door de provincie aan derden ver strekte leningen niet heeft ge meld. Dat verklaart althans Baarspuls advocaat J. Koets. De provincie weigert elk commen taar. Volgens Koets gaat het om twee onschuldige leningen, één aan een gemeente en één aan een grote Nederlandse bank. „Hij heeft de leningen niet ver zwegen, maar ze zijn destijds in alle hectiek niet aan de orde ge komen." In juli kwamen honderden le ningen van de provincie aan het licht: het begin van de Zuid- Hollandse bankiersaffaire. Twee andere leningen zag Baarspul over het hoofd. Later gaf hij toe dat hij toestemming gaf om die leningen te verstrek ken. „De provincie gebruikt een drogreden als argument om hem te schorsen", meent Koets. Volgens de raadsman is er bovendien 'niets aan de hand waarom zijn cliënt niet meer zou kunnen werken'. Hij wijst erop dat de afgelopen maanden de kasgeldbeheerder ook ge woon heeft gefunctioneerd. Mede daarom vindt de advo caat de timing van de provincie onbegrijpelijk. Want als Baarspul het nodige te verwij ten valt, waarom is hij dan niet direct geschorst? „De schorsing komt twee maanden na dato en vlak voordat het onderzoek van de commissie Van Dijk is afge rond. Daarmee wekt de provin cie de suggestie dat iets wat on derzocht is, het daglicht niet kan verdragen." En waar Baarspul dus kennelijk schuldig aan is. „Maar er is helemaal niets aan de hand", stelt Koets. Gedeputeerde Staten hebben op dinsdag 7 september beslo ten om Baarspul op non-actief te zetten. Pas twee dagen later kreeg hij dat te horen. Een ma nier die typerend is voor de on zorgvuldigheid waarmee de provincie met belangen van ambtenaren omgaat, vindt Baarspuls raadsman. Koets eist dat de kasgeldbeheerder weer aan het werk mag. Gaat Zuid- Holland daar niet op in, dan stappen Koets en zijn cliënt naar de rechter. Baarspul is het tweede slach- offer van de bankiersaffaire. Eerder moest gedeputeerde Arie de Jong aftreden. Bij de be noeming van De Jongs opvolger Lennie Huizer hield oppositie partij D66 GS voor, dat meer bestuurders mogelijk het voor beeld van De Jong moeten vol gen. De uitkomsten van het on derzoek van de commissie-Van Dijk worden rond 1 oktober, verwacht. leiden* janet van duk VANDAAG QJ in deze krant Lj circa U vindt de baan u die bij u past Voetbalelftallen die ernstig over de schreef gaan worden voort aan strenger gestraft. De KNVB in Leiderdorp heeft besloten de eerstkomende wedstrijden van deze teams uit het programma te halen. Op deze manier hoopt de bond excessen binnen en buiten de lijnen te verminde ren. Dit weekeinde gaat het om zes wedstrijden. Vier elftallen van Haagse clubs komen niet in actie en de wedstrijden van LFC 4 en Leiden 6 gaan ook niet door. Bij wedstrijden van deze twee Leidse teams werden volgens de bond de scheidsrechters ge molesteerd. Het was al gebrui kelijk om een elftal in dat geval een wedstrijd aan de kant te houden. Nu gebeurt dat ook bij andere gewelddadigheden. De KNVB in het district West III (de Leidse en Haagse regio) voert deze maatregel dit sei zoen in. Ed Immink, voorzitter van w Leiden: „Het is best goed dat er wat aan wordt gedaan. Alleen is het wel zo dat soms tien mensen gestraft worden, omdat bij één medespeler de stoppen doorslaan." Leiden 6 zou vandaag thuis spelen tegen Quick Boys 17. Voor het eveneens geschorste LFC 4 stond morgen de con frontatie met UVS 5 op het pro gramma. Secretaris Ray Vlas veld van LFC weet niet precies wat er is voorgevallen in de wedstrijd van vorig weekeinde bij Docos, maar hem is wel dui delijk geworden dat spelers 'niet van de scheidsrechter konden afblijven'. „En dan is het over en sluiten", vindt Vlas veld. Een handige mondspray Voor nog geen Fl. 1,-- per nacht, slaapt ook de ander zacht. Bel voor informatie en bestellingen: 071 - 40 78 662 (Natural Life Plan BV) Monumentenweekend Gratis toegang! tentoonstelling over en voor de jeugd: Z0MERPUZZEL Museum Boerhaave Leiden Lange St. Agnietenstraat 10 071-5214 224' HAARLEM ED BLAAUW zondag 12 september zijn de IKEA vestigingen Amsterdam, Delft en Sliedrecht geopend van 10.00 -17.00 uur. Postzegels voor Vaticaanstad waarop de wereldreizen van Paus Johannes PauJus staan afgebeeld. Maar ook de eerste serie zegels voor het postaal onafhankelijke Hong Kong, de zelfstandige provincie van China. En natuurlijk de afwijkende... ronde postzegels voor Duitsland, die volgende maand op de markt komen. „Een noviteit is het niet, want we drukken al, zij het op bescheiden schaal, ronde zegels voor de Ar-eilandengroep tussen Finland en Zwe den. Over afwijkende vormen gesproken, niet zo lang geleden hebben we zelfs post zegels in de vorm van een kerstboom ge drukt". zegt Arie Piet. Piet is directeur van Joh. Enschedé Stamps, drulcker van post- en waardezegels en volle dochter van Joh. Enschedé. Het Haarlemse bedrijf manifesteert zich steeds nadrukkelijker als zegeldrukker bij uitstek. ,We zijn voor 65 landen actief en jaarlijks drukken we zo'n twee miljard postzegels", zegt Piet. De opdrachten komen uit grote landen, maar ook uit stadstaatjes als Mona co, San Marino en Singapore. „De markt groeit vooral in het Verre Oosten fors, zo'n tien procent per jaar. Het is ook niet on denkbaar dat wij in de toekomst, daar waar het gaat om de afwerking van onze zegels, in zee gaan met Chinezen of andere partij en in het Verre Oosten. Maar onze hoog waardige grafische expertise houden we hier, in Haarlem." Het bedrijf van Piet - 150 medewerkers en financieel gezond - groeit als kool. „Vijf tien procent van alle Europese postzegels komt uit Haarlem. We streven naar een marktaandeel van tussen de twintig en 25 procent." En dat terwijl een paar jaar gele den de verwachting was dat de postzegel zijn langste tijd had gehad met de opkomst van e-mail en fax. Piet: „Van alle verzonden poststukken in Europa heeft tien tot vijftien procent een postzegel. Ondanks de opkomst van nieu we communicatievormen blijft de vraag naar zegels groeien, vooral door de marke ting van posterijen naar het gebruik van ze gels. Je hebt tegenwoordig geboortezegels, huwelijkszegels, rouwzegels, verrassingsze gels en noem maar op. Daarnaast ga je toch niet vanaf je vakantieadres e-mailen? Je doet een kaartje met een postzegel op de bus. En de thuisblijvers waarderen dat." Wie in Griekenland een ansichtkaartje stuurt, plakt er een Griekse postzegel op. Wie in Frankrijk vakantie viert, gebruikt Franse postzegels. Zo gaat dat sinds men senheugenis. Maar dat tijdperk lijkt een af lopende zaak. Net als één munt voor Euro pa, zullen er'vermoedelijk Europese zegels komen. „Ik verwacht dat rond 2005 dit pro ces zal beginnen met één zegel die je in twee landen kunt gebruiken. Dat worden er vervolgens drie, vier enzovoort...." Joh. Enschedé drukt - sinds circa 1850 - allerhande zegels, naast postzegels krasze- gels, belastingzegels op sigarettenpakjes en spaarzegel(tjes) voor Shell en kruideniers- bedrijf Super. „De groei zit er nog steeds in. We hebben één probleem: medewerkers. We kunnen zo tien, vijftien nieuwe mensen plaatsen in verschillende functies." ■ole bezorging) j Na de eerste twee weken betaal Ik mijn abonnement: J iDPermaand Per kwartaal O automatisch If. 90.90) i l automatisch (f. 33,70) Qarceptglro (f. 97.90) I Nr. bank/giro: - Handtekening: Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. 'elop. zonder postzegel. OF BEL 071-5128 030 dcre maandag l/m vrijdag koopavond tol 21.00 uur IKEA informatielijn 0900 - 235 45 32 (22 ct/min

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 1