Kat wij kers tragen niet )m hulp Van Noordwijks boswachter tot Spaans miljonair springtij Duin Bollenstreek 'Voorhout toont zich een slecht verliezer' Zacht bewegen met Debbie Jenner Neem een proefabonnement, BEL 071-5128030 WEKEN VOOR/ 38,95 rTERDAG 11 SEPTEMBER 1999 chef roza van der veer. 071-5356451, plv - chef wim van wanrooy. 071-5356452 Verleden herleeft bij opening tieuw Katwijks gemeentehuis eheel in de stijl van de ope- ing van het oude deel van et Katwijks gemeentehuis 1932, is de nieuwbouw op hoek Zeeweg/Koningin Ju- analaan gisteren offcieel in fbruik genomen. In 1932 verrichtte prinses iliana de opening. Dat ge- eurde onder andere met het itreden van een kinder- )or. Het koninklijk huis gaf steren geen acte de présen- en de bouwprijs lag een slordige 28 miljoen gulden hoger dan destijds, maar het kinderkoor was er wel weer. Op de achtergrond waren de originele beelden te zien die het Polygoonjournaal 77 jaar geleden filmde. Architect I. Ezerman gaf Katwijk een landkaart uit 1687 van het gebied rond Katwijk cadeau, gemeentese cretaris Mollema deed daar namens burgemeester, wet houders en gemeenteraad een schilderij van koningin Beatrix bij. den haag/voorhout Projectontwikkelaar P. van Rui ten uit Oud-Ade wil de door hem gekochte voormalige mu nitiebunkers aan de Rijnsbur- gerweg in Voorhout zo snel mogelijk verhuren als bedrijfs ruimte. Bedrijven uit de streek kunnen de bunkers volgens hem goed gebruiken als op slagruimte en werkplaats. De Projectontwikkelaar wil voormalige munitiebunkers verhuren gemeente staat dat echter niet gistermiddag over het me- Van Ruiten zei gisteren tij- de grond en de loodsen te ko- toe, omdat aan het gebied ningsverschil gebogen. Begin dens de hoorzitting bij GS dat pen. Dat wilde ze alleen maar rondom de Rijnsburgerweg een november beslissen GS of Van de gemeente hem bewust trai- voor een prikkie en dat pikte de agrarische functie is toege- Ruiten de bunkers mag verhu- neert. „Voorhout toont zich Dienst Domeinen van Defensie kend. ren of dat Voorhout het gelijk een slecht verliezer. Ze heeft uiteraard niet, waarna ze de Gedeputeerde Staten (GS) aan zijn zijde heeft door daar maar liefst twee jaar (tussen particuliere markt zijn opge- van Zuid-Holland hebben zich een stokje voor te steken. 1994 en 1996) de tijd gehad om gaan. Ik heb de boel vervolgens gekocht en dat wordt mij blijk baar zeer kwalijk genomen." Wethouder L. van Steijn van ruimtelijke ordening van Voor hout zei dat van rancune geen enkele sprake is. „We willen ons alleen maar aan de afspra ken houden zoals die zijn neer gelegd in het Pact van Teylin- gen. De landschapsstructuur is in bepaalde delen van de Bol lenstreek heilig. Bijvoorbeeld rondom de Rijnsburgerweg." Edwin Huge stopt op z'n 43ste met werken: 'Mijn vriendin en ik vinden sparen leuk om te doen c J tvijkers die op bijstandsniveau leven, weten de weg ic r hulp nauwelijks te vinden. Dat is één van de opval- le conclusies van een evaluatie van twee jaar armoe- estrijding in het dorp. Het aanbod van hulp in Kat- zoals tegemoetkoming in telefoonkosten en gratis t jducten van gemeentelijke diensten, is goed, vinden |/f gemeester en wethouders. .JymcERic de jagerhulp van de overheid aanne men, maar dat is maar een klein deel van de mensen die voor een bijdrage in aanmer king komen. Als je de hulp aan huis brengt, neemt iedereen het aan, maar kennelijk is het aan vragen al een hoge drempel." Naar aanleiding van de evalu atie verhoogt Katwijk voor som mige regelingen de bedragen die kunnen worden aange vraagd. Bovendien breidt de ge meente het pakket voor armoe debestrijding uit met een aantal nieuwe producten, zoals een NS-voordeelurenkaart. Naar aanleiding van de verge lijking met Alphen aan den Rijn, buigt Katwijk zich ook over de vraag of er meer men sen in aanmerking moeten ko men voor hulp. In Alphen zijn ook producten beschikbaar voor inwoners die boven het bijstandsniveau leven, in Kat wijk nog niet. „Voorlopig hou den we dat zo, maar we zullen wel bekijken of daar verande ring in rrïoet komen", aldus Post. iatwijkse maatregelen zijn deken met het armoedebe- van het landelijk geprezen lXM( en aan den Rijn. „En daar- r(j| omen we goed uit de bus. n;j en paar punten is het in Al beter geregeld, maar som zaken steken er in Katwijk bovenuit", zegt wethou- Post. RPF-wethouder verbaast wel enigszins over het ge- aan animo voor sommige rdelen van het Katwijkse rïo, irogramma. Zo zouden ns berekeningen zes- k ze- Dnderd oudere Katwijkers nmerking komen voor een g ige in de telefoonrekening. t :erste instantie deden 1 ts drie personen een be- op die regeling. Nadat mensen waren aange- iyj ven, meldden zich alsnog ^belangstellenden. „Het is raadsel waarom er soms gebruik van de mogelijk- i wordt gemaakt", zegt „Sommigen willen geen :iih noorpwuk job de kruiff Financiële planning zoü een schoolvak moeten worden, vindt Edwin Huge. Toch is hij geen snelle beursjongen of Amerikaanse rijkdomsgoeroe. Eerder een type krantenjongen tot-miljonair. Maar dan wel een die op zijn vierde al wist dat hij boswachter zou worden. Die dat op zijn eenentwintigste was. En die binnenkort van zijn riante dienstwoning in Noord- wijk naar Spanje verhuist om er, zogezegd, rustig te gaan le ven. Dat laatste niet in letterlij ke zin. Hij is pas 43. Een van de plannen is om er met zijn vriendin een camping te beginnen. Geen grote, maar ook geen al te primitieve. Zon der bar, maar met stroom en fatsoenlijk sanitair. „Aan die tussenklasse is een gebrek", meent Huge. Voorlopig gaat het stel het halve jaar reizen en de andere helft aan de Costa Blan- ca wonen. En misschien nog wat werken. Als nachtportier of als hulpje van een makelaar, voor wie Nederlands spreekt is er genoeg te doen. Ze zoeken er zelfs boswachters, weet Huge al. Alleen is dat in Spanje een vreselijk laaggewaardeerd baantje. ,Aan de andere kant, het is de perfecte manier om de omgeving snel te leren kennen en goed Spaans te leren. Je rijdt met een collega rond om het gevaar van bosbranden in de gaten te houden." Hier in Noordwijk heeft hij tegenwoordig 'meer een op- zichtersfunctie'. „Toen ik be gon was je de halve dag buiten, nu misschien nog een halve dag per week. De rest is kan toorwerk. Een begroting ma ken, met aannemers overleg gen. En zelfs het echte bos- wachteren begint beperkt te worden. Zeshonderd hectare is toch een klein stukkie." Het reizen begon steeds meer te trekken en het idee voor zijn nieuwe bestaan dankt Huge in direct ook aan zijn werkgever. „Staatsbosbeheer zorgt voor Edwin Huge voor de dienstwoning in Noordwijk die hij verruilt voor een huis in Spanje. Je moet even leren sparen." foto dick hogewoning dienstwoningen. Maar als je je been breekt of een andere baan krijgt, moet je eruit. Nou heb ik mijn hele leven geen buren ge had. Als ik ergens ben waar je de buren de wc hoort doortrek ken, schrik ik me wild. Dus vroeg ik me ooit af: wat heb ik nodig als ik zo wil blijven wo nen? Het antwoord is: geld." Van een vermogenstaboe heeft Huge geen last. „Mijn vriendin en ik vinden sparen leuk om te doen. Zij werkt in de bibliotheek, zo lazen we de Consumentengeldgids en aller lei beleggersbladen." In het kort: ze hebben twee inkomens, sloten vijftien jaar geleden alle bei een koopsompolis af, heb ben geen kinderen, betalen een bescheiden huur en ze hadden tot voor kort geen auto. „En al les heeft meegezeten: de infla tie, de beurs en de hele econo mie." Vrienden konden hun verba zing soms niet onderdrukken. „Ik leef nu, ik wil nu geld uitge ven, zeiden die. Maar wij heb ben ons, voor ons gevoel, niet veel ontzegd. We gingen alleen niet uit eten in Nederland, want van dat geld kun je thuis een week eten. Uit eten gaan we straks in Spanje wel, dan ben je samen dertig gulden kwijt. En we hoefden ook niet elk jaar een tropische vakantie." Omgekeerd snapt Huge vaak niet hoe dom goed opgeleide mensen met hun geld omgaan. „Ze verzekeren te veel en ze trappen in 'winstverdubbe- laars', zo gemeen als ik ze niet had kunnen verzinnen." Van daar ook zijn voorstel voor het schoolvak. Wat je daar zou moeten le ren? „Misschien heeft het wel met bomen te maken", denkt Huge. „Die plant je klein, die doen er lang over. Maar als ze eenmaal groot zijn, krijgen ze alleen maar meer nieuwe blaadjes. Met geld gaat het het zelfde, en op een gegeven mo ment kun je ervan leven. Dat wil zeggen: wij kunnen er goed van leven, je moet geen luxepa troon hebben." Het jaar 2000 is al die tijd het richtpunt geweest, dan komen de polissen vrij. Dat geld was dus oorspronkelijk bedoeld voor een huis, maar het huis in Spanje, dat ze al in 1995 koch ten en waar de afgelopen jaren zijn ouders overwinterden, is al afbetaald. Het eerste geld gaat daarom op aan een reis. Huge en zijn vriendin Cokky begin nen met een half jaar Australië. De tent gaat mee, ze kopen een four-wheel-drive ('goedkoper dan huren') en bezoeken alle nationale parken. Zijn berekenende en materia listische instelling vloekt niet met zijn reislust en vrijheids drang, vindt Huge. „Ik zou niet weten hoe ik het anders had moeten bereiken. Andere men sen proberen het via hun werk. Die denken: als ik nou eens word uitgezonden naar Cura cao. Maar die vergeten dat het dan werk blijft." Dat ziekte of ander leed het meerjarenplan had kunnen ver storen, vindt hij geen reden om ervan af te zien. ,Als je terug kijkt is die periode niet zo lang. Je moet er ook niet echt op gaan zitten wachten. Op de groei van die boom ga je ook niet zitten wachten. En je moet even leren sparen." Sparen was voor hem niet moeilijk. „Ik ben heel socialis tisch opgevoed, ken alle strijd liederen. Misschien komt daar die zuinigheid vandaan." Toch heeft Huge niet het gevoel dat hij zijn opvoeding verloochent. „De enige manier om je vrij heid terug te winnen is door het kapitalisme te gebruiken." e b( itiek is een roeping, hoor je wel eens zeggen. ept< uvf ek is liefdewerk en hoewel raadsle- rij is en vergoeding krijgen voor hun blijft het dat ook. Een aantal politi- t die vergoeding zelfs meteen in rtijkas. Nee, rijk word je er niet vlaar dat de situatie zó schrijnend Is deze week in Katwijk aan het cwam, dat had niemand kunnen eden. Voor inwoners van het dorp wee 1(ier dan 65 jaar zijn en het met itkering op bijstandsniveau moe- Ie v jen, is er een bijdrage in de tele ga H ekening beschikbaar. Omdat daar )ud( weinig mensen gebruik van maak- aan esloot wethouder Jan Post een le b< e sturen aan de Katwijkers die er- e- Si a aanmerking komen, toec ns grote verbazing zag hij zijn am f :ollega Jo van Paridon vorige week age le gangen van het gemeentehuis stÉ met diezelfde brief in de hand. En zou is niet uit interesse voor de porte- ig va van haar collega. Jo bleek aange- >cha ren als één van de hulpbehoeven- plussers op bijstandsniveau. 11 |heid staat hoog in het vaandel bij Cll wijkse beleidsbepalers, maar dat azelf zó karig bedeelden, dat moet phei 'e fanatiekste oppositiepartij ver- m vo Jan Post vermoedt overigens dat Bo)1 een foutje gaat. Of Jo de tele- len b ;rgoeding ook heeft aangevraagd, resul niet zeggen. Dat is privacygevoeli- nd is ^rmatie. Een belletje naar Van Pa ri en had voor opheldering moeten zor- n ac laar de telefoon bleek afgesloten... ^duifjes e Di!n Hillegom gaan allerlei dingen 0172 'doen. De twee gemeenten zoe- 1 maar liefst achttien terreinen sa cking. Niks mis mee, zou je zeg- m met burgemeester van Lisse van Zon te spreken: „Wat is daar ke dingen worden alleen maar ge en goedkoper. Knus in één ge- iwerf, lekker samen en dus voor- ice. t boodschappen doen. En de ver- om II 'e klusjes kun je verdelen. Naar im 20 te regionale besprekingen stuur je ie vod keer een Lissenaar en de andere irg d»en Hillegommer. En dikke nota's n Haag hoeven maar één keer ge- e worden. en oifa °f meer neutrale buitenstaander lijke I n'et anders dan voordelen zien. gom tiet cc ïaakt itend Vaak zijn het molens, bruggen, kerken of desnoods buurthuizen die bij feestelijke gele genheden extra worden opgetuigd. Wat een eer moet het zijn voor een simpele verkeers drempel om op deze manier in de schijnwerpers te staan. Het bewijst maar weer eens dat Arie's druppel in Valkenburg, nog geen jaar oud, al de status heeft van een fameus monu ment. Daar kan geen kerktoren tegenop. Zeker zo'n jonkie niet. foto hielco kuipers Maar in Lisse toonden de raadsleden zich deze week zwaar verontwaardigd. Ze hadden namelijk uit de krant moeten vernemen over de vorderingen van de twee partners. De krant had het uit Hil legom, want daar deed men niet ge heimzinnig. Formeel hebben de twee tortelduifjes nog niets, maar de vriend schap is zo serieus dat-ie het vermelden waard is, vinden ze daar. Op het gebied van voorlichting werken de twee ge meenten blijkbaar nog niet samen. Want het college van Lisse had het eigenlijk geheim willen houden tot de plannen wat concreter waren. Onbegrijpelijk dat de raad in Lisse zo moeilijk doet. Ze zien blijkbaar niet dat Hillegom nu al een positieve invloed heeft. Wees nou maar blij dat het college van Lisse zo'n openhartige partner aan de haak heeft geslagen. Anders hadden we het nu nog niet geweten. Wie bitte? Al jaren wordt er in Katwijk gediscussi eerd over de invloed van het toerisme op het dorp. Wat moet het dorp doen en laten om het de toeristen naar de zin te maken en tegelijkertijd de eigen inwo ners niet teveel tegen de schenen te schoppen. De politici lijken het ant woord te hebben gevonden, over de grens nog wel. Waar ze in Scheveningen een paar agentjes uit Düsseldoif inhuren om de Duitse badgast bezig te houden, daar doen ze in Katwijk hele commissiever gaderingen in het Duits. Woensdag be zwoer wethouder Ton Berkheij dat de zaak im Grof en und Ganzen in orde was. Hans ten Hove, die vanuit zijn huiskamer aan de Boulevard de stoet oosterburen dagelijks voorbij ziet trek ken, wilde niet achterblijven. Hij had het over ins Blaue hineinreden. Ton wilde daar niets van weten en eiste op hoge toon een Themawechsel. De nieuwe aanpak vormt een welkome afwisseling op al die foute Engelse ma nagerstaai die steeds meer politici zich aanmeten. De voorzitter van de wel standscommissie, Carl van Bruggen, ging eventjes in de fout, maar ook hij leert snel. Sprak hij eerst nog over een tricky situatie, later had hij het gelukkig al over fingerspitzengefiihl. Dit mes, of Messer, zoals ze in Katwijk zeggen, snijdt aan twee kanten: de toe rist voelt zich helemaal zu Hause en de Katwijkse burger hoeft zich niet meer te schamen als hij weer eens niets snapt van de kreten uit het gemeentehuis: Wie bitte?Ich spreche kein Deutsch." eric de jager en job de kruiff Demonstraties in De Leeuwenhorst noordwu kerhout* annette van der elst Het 'zacht' bewegen ter ontspanning van lichaam en geest is in. Vandaag en morgen houdt de Amsterdam se fitness-school 'Bodyworks' in Con grescentrum De Leeu wenhorst in Noord- wijkerhout demon straties van zo'n tien technieken. In lessen van ge middeld ruim een uur, kunnen de deel nemers meedoen aan onder meer verschil lende soorten yoga, actieve meditaties en Tai Chi. De technie ken zijn ontdaan van zweverigheid en gego ten in een nieuw jasje. „Er is een stijgend animo voor het zach tere bewegen. Wij wil len de drempel verla gen en het minder zweverig maken", zegt organisator Debbie Jenner, ooit Doris D. (van The Pins), die in de jaren tachtig het door actrice Jane Fon da bedachte aerobics in Nederland introdu ceerde. Dat was (ook) een popularisering van yoga en (jazz)bal- lettechnieken. Lag daar de nadruk op het 'oppompen' van de spieren, in het zachte bewegen gaat vooral om ontspanning, be wustwording van het lichaam en lenigheid. „Er is wel wat in spanning, en veel rek- oefeningen. Want er wordt niet genoeg ge rekt. Maar het vermin dert de spanningen in het lichaaam en het verbetert de lichaams houding", aldus Jen ner. Naast de 'oude technieken' demon streert ze dit weekein de haar nieuwe me thode 'relaxercise'. „Dat is een mengsel van ontladen van spanningen en het weer opladen." Ook kunnen de deelne mers kennismaken met 'gyrotonices', een bewegingsvorm met een apparaat, die rug spieren verlengt en rugklachten kan op lossen. Deelname is nog mogelijk en kost 99 gulden per dag of 179 gulden voor beide da gen. Vandaag begin nen de lessen om tien uur, zondag gaat het zachte bewegen al om half negen van start. Wie mee wil doen moet een matje of een handdoek om op te liggen, meenemen. Flitsende fitnesskle- ding is niet nodig. „Lekker los zittende kleren is genoeg. De benen moeten wel be dekt zijn, om afkoe ling te voorkomen. En schoenen zijn ook niet zo belangrijk. De meeste sessies gebeu ren op sokken, en gympen kunnen ook. Maar die moeten wel schoon zijn." Werkstraffen voor henneptelers den haag/katwuk Voor het hebben van een be scheiden hennepkwekerij is een Katwijks stel door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot werkstraffen van honderd uur. Tegen de twee was twee maan den cel geëist. Buren roken op 7 juni van dit jaar een sterke henneplucht en schakelden de politie in. Omdat er niemand opendeed, drongen agenten binnen. Zij troffen de bewoners, een man en een vrouw, aan terwijl ze juist bezig waren de hennepplanten water te geven. „Ik handel zelf in de appara tuur om te kweken en wilde het nu zelf eens uitproberen. Ook om de klanten dan beter te kunnen adviseren", legde de 32-jarige Katwijker uit aan de Haagse politierechter I. van En gelen. De man zei wel te weten dat telen op deze schaal niet mocht. En ook gaf hij uiteinde lijk, net als zijn vriendin, toe dat het hem niet uitsluitend om de praktische ervaring te doen was geweest, maar ook om geldelijk gewin. Toen de politie binnenviel, waren de planten net oogstrijp. Er was niets gebleken van eer dere oogsten en dus ging justi tie ervan uit dat de twee er niets aan hadden verdiend. Maar toch vond de officier van justi tie dat het stel er niet met een boete vanaf mocht komen zoals de Katwijker had verwacht en zoals volgens hem ook door de politie was beloofd. De aan klaagster eiste twee maanden cel. De rechter zette dit om in werkstraffen. Prinses Margriet opent Hafakker noordwijkerhout Prinses Margiet opent woens dag 22 september de nieuw bouw vEin de Hafakker, een woonvorm van de Stichting Bollenstreek in Noordwijker- hout. De Hafakker is een woon vorm voor mensen met en zon der een verstandelijk handicap. In drie straten wonen sinds 1986 in een beschutte omge ving ruim vijftig mensen met een verstandelijke handicap sa men met veertien gezinnen van 'gewone' burgers. Begin van dit jaar is de twee de fase in gebruik genomen. Deze bestaat uit woningen voor 44 bewoners, het nieuwe dag centrum, een kantoorgebouw en veertien nieuwe woningen voor burgers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 19