Rijnwoude Radio geeft niet op strijd Rijn Veenstreek Jacobswoude wordt weinig wijzer van nieuw tunnelpli1 ïS Ank van Dorp verkoopt kazen die ze zelf niet lus|\ )I Oranjefeesten in de Ve JA 'We worden weggestopt als stelletje criminelen' Maximaal acht huizen op 'Slootwegter Alphen schaft spoelsysteem tegen legionell '"u ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 Kaarten voor oud- en nieuwgala alphen aan den run Wie tijdens de Alphense jaarmarkt tien kaarten voor het het oud- en nieuwgala in de Rijnstreekhal koopt, krijgt alvast een fles champagne. De organisatie van het millenniumfeest probeert vanaf aanstaande woensdag 1200 kaarten van 85 gulden te slijten aan gasten van 18 jaar en ouder. De kaartverkoop is in de kraam van Tango Events in de Pieter Doelmanstraat. Het gala begint op oudejaarsavond om 22.00 uur en duurt tot nieuwsjaarochtend 5.00 uur. Voor de muziek zorgen The Fun Party Dance Band en soundmixer Mike Pieter- sen. Alphen opent gratis klachtenlijn alphen aan den rijn Alphenaren met meldingen of klachten over hun woonomgeving kunnen voortaan een gratis nummer bellen. Via het servicenummer 0800-0232223 kunnen ze klach ten doorgeven over bestrating, zwerfvuil, speelplaatsen, trapvel den, veiligheid, overlast, groen, riolering en grofvuil. Ook mi lieuklachten binnen de gemeente en klachten over de afhande ling van meldingen kunnen ze via dit nummer kwijt. Voor spoedgevallen is het nummer dag en nacht bereikbaar. Voor be woners van de overige Rijnstreekgemeenten blijft het nummer van de regionale milieuklachtenlijn gehandhaafd (0172- 491231). Meldingen worden in de regel binnen drie dagen afge handeld. Voor het ophalen van grofvuil kunnen Alphenaren te lefonisch een afspraak maken. Het nieuwe gratis nummer ver vangt het oude nummer. chef tim brouwer de koning. 071-5356417, plv.-chef marieta kroft. Groene Hart-gemeente mist wisselgeld om pergola af te kopen Ver nei jacobswoude tim brouwer de koning De plannen voor ondertunneling van een groot deel van Leiderdorp bieden geen aanknopings punten voor buurgemeente Jacobswoude. Dat meldt het projectbureau HSL-Zuid. Volgens woordvoerder Bob Kiel is verlenging van de ge plande tunnelbak voor rijksweg A4 tot de krui sing met de hogesnelheidslijn HSL in de Bospol der bij Hoogmade te duur. Een verzoek van wet houder Jaap Haasbroek van Jacobswoude om die mogelijkheid te onderzoeken wezen deskundi gen dan ook af. Haasbroek dacht met zijn suggestie Ja cobswoude definitief te kunnen vrijwaren voor een ongelijkvloerse kruising van de rijksweg en de HSL, de zogeheten pergola-constructie. „Het zou gaan om een extra stuk van enkele kilome ters", aldus Kiel. „Vooral vanwege het gevaar op verzilting van de grond is dat een dure aangele genheid." Volgens de HSL-woordvoeraer is het technisch mogelijk dat de auto's uit de tunnel in Leiderdorp weer op maaiveldhoogte komen om vervolgens weer af te dalen ter hoogte van de Jacobswoude hoopt nog steeds vurig dat die constructie de gemeente bespaard blijft. Zo kij ken kandidaat-aannemers of zij een offerte kun nen opstellen waarin ook plaats is voor een alter natief voor de pergola-constructie. Als dat niet lukt, dan komt een iets kortere HSL-tunnel onder het Groene Hart in beeld. De besparing die dat oplevert zou ten goede moeten komen aan een alternatief voor de pergola-constructie. Mochten beide mogelijkheden vervallen, dan komt de ver foeide pergola er. Haasbroek beseft dat Jacobswoude in tegen stelling tot Leiderdorp geen wisselgeld heeft voor maatregelen ten gunste van het landschap. Zijn gemeente behoort namelijk tot het Groene Hart, waarin nauwelijks ruimte is voor huizenbouw. Leiderdorp en ook Leiden en Zoeterwoude kun nen de extra kosten voor een langere tunnelbak dekken uit de opbrengsten van huizen- en be- die drijvenbouw. Haasbroek: „Wij moeten ben van ons goede gedrag. Haasbroek heeft overigens alle strategie van de andere gemeenten, sterverbond met Rijkswaterstaat sloten op de hoogte van hun plannen. Ik leen af of het Ministerie van VROM met bebouwing van de Munnikeni blijft voor mij een gek idee dat aan de van de rijksweg wel volop woningboi is en dat aan de andere kant nauwelijl dat Hoogmade nu eenmaal in het Gi ligt. Het is een ondankbare taak om inwoners uit te leggen. Daarom hoop te dat die verlaagde A4 er zonder pergol .u« J,aea Week van het Platteland begint op 18 september Brieven naar fractievoorzitters alphen aan den run Radio Rijnwoude geeft de strijd om een zendvergunning nog niet op. Na de burgemeester krijgen nu ook de frac tievoorzitters een cd aangeboden met daarop een com pilatie van programma's zoals de vrijwilligers van Radio Rijnwoude die willen maken. De cd gaat vergezeld van een vier kantjes lange brief vol argumenten waarom de politiek bij de verstrekking van een zendvergunning voor Radio Rijnwoude zou moeten kiezen en niet voor Dance Radio 916. runwoude marieta kroft Rijnwoude staat al bijna een jaar voor de lastige keuze tus sen twee lokale omroepen die allebei een zendvergunning willen hebben. Dance Radio 916 met vijf mensen in vaste dienst zendt al uit in Rijnwoude en in Zevenhuizen/Moerkapel- le. Deze omroep wil een verlen ging van de vergunning voor vijf jaar. De nieuwe volledig op vrijwilligers draaiende Radio Rijnwoude wil echter ook uit zendingen verzorgen. De ge meente mag maar over één om roep een positief advies geven aan het Commissariaat voor de Media. Eerder deze week werd be kend dat de voorkeur van bur gemeester en wethouders uit gaat naar de bestaande omroep Dance Radio 916 onder meer omdat deze omroep meer ze kerheid kan bieden en al een zekere plaats heeft verworven binnen de gemeenschap. Beth lehem van de concurrerende omroep is het daar niet mee eens. „Met de gehanteerde ar gumentatie kun je elk initiatief de grond inboren. Soms moet je een nieuw initiatief ook een kans willen geven, vooral als het gaat om een initiatief van een groep vrijwilligers uit de ge meente." Volgens hem is Dan ce Radio een commerciële om roep die zich niet houdt aan de Mediawet. Hij wijst op een boe te die ze onlangs kreeg van 6000 gulden. Voorzitter Paul Aalbers van Dance Radio 916 bevestigt de boete wegens programmaon derbrekende reclame. Hij pro testeert echter tegen de bewe ring van Bethlehem dat '916' een commerciële omroep is. „Het enige wat wij nastreven is dat we onze eigen broek op kunnen houden." Volgens Aal bers gaat zijn omroep per 1 ok tober 56 uur in de week infor matieve programma's uit de twee gemeenten verzorgen. Dat is aanzienlijk meer dan nu het geval is. Bethlehems laatste hoop is nu gericht op de commissie al gemene zaken die donderdag een standpunt inneemt en de raad die eind september een definitief besluit neemt. annette lameuer Behalve boter, kaas en eieren gaat Ank van Dorp straks ook kwark, yoghurt en karnemelk verkopen. Een deel van de boerderij Lena's hoeve is daar toe verbouwd als zuivelwinkel- tje. Vanaf zaterdag 18 septem ber om 10 uur gaan in het kader van de Week van het Platteland de deuren wagenwijd open voor het publiek. Ter ere van de opening zet fietsclub Avanti een fietstocht uit van Lena's hoeve aan de Compierekade in Al phen naar een andere zuivel- boerderij aan de Woubrugse- weg van de familie Steenwijk. De verse zuivel die half septem ber op de Lena's hoeve verkrijg baar is, produceert de familie Steenwijk daar. Zowel Ank (48) als echtge noot Gijsbert van Dorp (50) is geboren en getogen op een boerderij. „Mijn grootvader is hier begonnen als boer. Hij maakte al op ambachtelijke wij ze kaas. Ik was enig kind, dus lag het voor de hand dat ik mijn vader opvolgde. Straks volgt onze oudste zoon mij weer op", zegt Van Dorp, terwijl hij geniet van het landelijke uitzicht op het terrasje van de boerderij. „Ik viel met mijn neus in de kaas, toen ik Gijsbert leerde kennen", lacht Ank van Dorp. Destijds kamde ze ook boter. „Je had toen ochtend- en avondkaas. Koelinstallaties wa ren er niet, alles moest meteen verwerkt worden." Nu is dat anders. Alleen de zondagse melk gaat naar de fa briek. De rest van de week ver werkt Ank alle melk tot kaas. „Ik heb zelfs een melkdiploma gehaald. De opleiding heb ik gevolgd aan de agrarische school in Gouda. Gek genoeg heb ik nooit tijd gehad om te melken. Er gaat veel tijd zitten in de ambachtelijke bereiding van de kazen. Eerst gaat alle melk in de roestvrij stalen tob be. Het wordt gekoeld tot onge veer zes graden Celsius, 's Mor gens warm ik de melkmassa op tot 29 graden. Uiteraard voeg ik stremsel en zuursel toe. Als het dan zo dik is als yoghurt, ga je het machinaal snijden. Vervol gens krijg je een scheiding van wei en kaas." De verse kaas gaat in plastic kaasvaten. Ank van Dorp zet de vaten onder de pers en legt de kazen in de pekel. Enkele keren per dag moet zij de kazen met de hand keren. Als het traject doorlopen is, legt de boerin ze op planken. Daar kunnen de kazen verder rijpen. „We verko pen kazen van oud naar jong, maar ook kruiden en komijne kazen. Zelf eet ik geen kaas. Ik lustte het als kind al niet. Geef mij maar iets zoets. Familiepap bijvoorbeeld, zoals wij een vla- flip (yoghurt, vla en ranja) noe men." De zuivel die Ank in de nieu we winkel gaat verkopen, be trekt zij van de familie Steen wijk. Veel mensen uit de Wete- ringwijken die regelmatig de zuivelboerderij aan de Wou- brugseweg bezochten, zijn ver huisd naar Kerk en Zanen. Zij misten de verse zuivelproduc ten. „Klanten vroegen ons om in de buurt een soort depen dance te beginnen", zegt Steen wijk. Beide families zijn allang bevriend. „Mensen komen op de fiets vanuit Kerk en Zanen langs voor een stukje kaas. Het lag voor de hand om van hieruit ook zuivel te verkopen. Steen wijk denkt te weten waarom mensen naar de boerderij ko men. „De boerderij heeft iets. Kinderen willen altijd even naar de dieren. Het is ook een vorm van educatie-, de kinderen kun nen zien dat melk niet uit een pak komt, maar van de koe." Ank van Dorp beaamt dit. „Sommige mensen komen al 25 jaar. Dan bouw je toch een b.and op. Hoewel ze graag op de boerderij aanwezig is, heeft Ank van Dorp nog andere liefhebbe rijen, zoals tennissen. De ope ningstijden van de zuivelwinkel zijn daaraan aangepast. De dinsdagochtend houdt ze voor zichzelf. De rest van de week is iedereen van harte welkom. De winkel is dan geopend van woensdag tot en met vrijdag van 2 uur 's middags tot 5 uur 's middags. „Zaterdag is de druk ste dag. Dan komen er ook veel ouders met kinderen. Daarom zijn we dan vanaf 11 uur 's och tends open." De folders voor de open dag zijn al verspreid. Ook het ge meentebestuur van Alphen aan den Rijn is uitgenodigd voor de fietstocht tussen de twee zuivel- Nel Steenwijk (links) en Ank van Dorp wer ken eendrachtig samen. FOTO ENGEL LAMEIJER boerderijen. Jong en oud kan zich vermaken met kanovaren op de Rietveldsevaart, het mel ken van een kunstkoe, het kij ken naar een video van het agrarisch bedrijf. De catering van de Woutershof, een instel ling voor geestelijk gehandicap ten, zorgt voor koffie en brood jes. Jan de Groot, voorzitter van de Westelijke Land en Tuin bouw Organisatie verricht de officiële opening. Steenwijk ziet het evenement ook als een promotie voor het agrarisch bedrijf. „Ik heb het gevoel dat ik het agrarisch be drijf moet verdedigen. Heel Ne derland moet weten wat er ge beurt op de boerderij. Het zou heel jammer zijn als het boe renbedrijf verdwijnt." Van Dorp schudt haar hoofd, het laatste wat we doen." Staatssecre onthult beek streekprodi rupwetering Staatssecretaris Jongeren zoeken hangplek in hartje Hoogmade de deur staat of drie jongeheren in mijn heg staan te plassen. Ik heb een jong kind dat 's avonds last heeft van rook en lawaai in de slaapkamer. Dan moet ik noodgedwongen de ramen dicht doen. Maar ik zie ook dat die jongens nergens naar toe kunnen. Natuurlijk gaan ze niet in die ongezellige, weggestopte container zitten." De afgelopen 2,5 jaar heeft De Graaf verschil lende malen bij de gemeente aangeklopt om iets te regelen voor de jeugd. „Ik heb zelfs al een keer gezegd: als het een fi nanciële zaak is, kunnen we best de koppen bij elkaar ste ken om een voorziening te tref fen. Er zijn ook andere buurtbe woners die wat zouden willen bijdragen. Maar dat kan dan weer niet." De jongeren vinden dat er best met hen te praten valt over een andere hangplek, maar dan moet de gemeente met een goed voorstel komen. Floris: „Vorige week zou de burge meester komen om te praten, maar hij is nog steeds niet ge weest." Zelf hebben de jongens ideeën genoeg. Ze willen in elk geval een dak boven hun hoofd. Een ruimte in het verenigings gebouw De Stal lijkt hen een goede optie, of het wit/gele kruisgebouw dat al een poos leeg staat. Over De Stal is met de jongeren wel eens gepraat, zegt Van Wieringen, die ook voorzitter is van de Stichting Cultureel Centrum in Hoogma de. „Ze wilden er zonder bege leiding in, maar we kunnen als stichtingsbestuur natuurlijk niet zeggen: hier heb je de sleu tel en doe er maar iets leuks mee." Het wit/gele kruisge bouw is inmiddels gekocht door een particulier die beslist wat voor bestemming het krijgt. 'Een pishok' noemt Riccardo (19) de hangcontainer die de gemeente Jacobswoude voor de Hoogmadese jongeren heeft neergezet. „Zo iets zet je in het land, voor de koeien om in te schuilen. En daar willen ze dat wij in gaan zitten", zegt Floris (18) misprijzend. Riccardo: „Dat doen we sowieso niet." Bart (16), Remco (17), Tim (17) en Keivin (15) knikken instem mend. De zes jongeren 'hangen' bij de brug over de Does in Hoog made, precies op de plek waar de gemeente ze weg wil heb ben. Daarom kwam er begin ju ni een hangcontainer aan de rand van de voetbalvelden bij het dorp. Maar daar is sinds dien nog geen jongere gesigna leerd. Om de plek aantrekkelij ker te maken heeft de gemeente een picknicktafel besteld. Op een picknicktafel zitten de jongeren echter niet te wach ten. Ze hebben andere klach ten: de regen waait naar binnen in de hangcontainer en de plek is veel te afgelegen. Riccardo: „Het is zo'n achterafhoekje, we worden weggestopt als een stel criminelen." Bart: „En als het nou nog een mooi gebouw zou zijn, maar het is er net zo koud en nat als hier." Daarom staan de jongeren liever bij de brug, want 'daar komt nog eens wat voorbij'. „Dit is een perfecte plaats", zegt Floris. „Precies centraal in het dorp. Ik kom hier altijd een peuk roken na mijn werk." Volgens Remco vinden veel mensen het juist leuk dat de jongeren bij de brug staan en geven ze hen groot ge lijk dat ze niet in de container willen zitten. Niet iedereen is echter die Projectontwikkelaar C. Schaap mag maximaal acht huizen bouwen op het voormalige terrein van Slootweg langs de Gemeneweg in Hazers- woude-Dorp. Met uitzondering van de drie wethouders stemden alle raadsleden na een uitvoerige dis cussie in met deze limiet. Het voorstel van B en W ging uit van maximaal zestien woningen. Het CDA en de PvdA stelden als voorwaarde dat Schaap geen claims bij de gemeente mag in dienen. Als hij dat toch doet, moet de projectont wikkelaar zich maar vasthouden aan het oor spronkelijke bouwplan: de bouw van een 1700 kende streekproduo r hul) De onthulling he je coi bij de Groene Hart l tPctriir kei van kaasboerde lijn aan de Pastooizoa Plaatstraat 40 in ducte ring. Het is een va geme activiteiten die tusi 24 september wo füK ERI houden in het kadi Week van het Platte Ook zijn de Zoet e'e'ce" boeren weer actiefvan h TO-Zoeterwoude een aaj wil geïnteresseerd)omen september tussen eea Pa: uur kennis laten ra1 be^er het oude handwei ~cei agrariërs en de wijt bove ze het landschap vormgegeven. De deelnemers ki e' stikkenzak en een b aaij a ne)melk om weer o er komen. Voor infoi )roj?"a aanmelding kan ge ns ei den met 071-58030 Dnder Tevens is er tussfnm vier uur een opei '8e m Sjaak en Karin van eer^te de Weipoortseweg ls 1111 terwoude en bij a °P 1 derij Rustdam. mer Op de melkve v®nj 1 van familie Straathi van der VeldenwegraadS( muiden) kunnen b Bebri lenden op 18 en 1 1 ber tussen half ti< "^on vijf van alles aan di men over wilgentei kamperen op de bc itiek De groente- en j enkwekerij De Koe op zondag 19 septf sen elf en vier uui js jj dag. De kwekerij is en ve] aan de Veursewf blijft Voorschoten. rt die rtijkas laar dez wam, eden. vierkante meter grote garage en twee 1(jer ningen. Etkerii De bouw van de garage is de v )en js meenteraad een doorn in het oog. H ;kenf den zij de plek open en groen houdf \vei zou de gemeente te veel geld gaan eslooi bestemmingsplan staat immers de bete garage en de twee woningen toe. Si n a_ daar onlangs al mee beginnen, toen ns g_ F. Uljee (CDA) hem voorstelde om f rolleg te bouwen in plaats van de garage. bereid te onderhandelen maar ste met( voorwaarde dat hij schadeloos zou is nie steld. Uljee treedt naar aanleiding va van I besluit opnieuw in gesprek met Scha nen al pluss ïzelfj Hockeyclub Alphei'e fan; den 1 en 2 van vc - Jan alphen aan den run De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een speciale spoelin- stallatie aangeschaft om water leidingen door te spoelen waar in de legionellabacterie zich heeft genesteld. De installatie spoelt met wa terstofperoxide, omdat heet water niet altijd afdoende is om de bacterie helemaal te verwij deren. Zo blijkt uit hercontroles dat er in de douches van de gymzaal aan de Havixhorst nog steeds legionella zit. In de gym zaal aan de Oude Wereld is de bacterie na maatregelen ver dwenen. Een inventarisatie van alle ge meentelijke gebouwen toonde verder aan dat de bacterie aan wezig is in de waterleidingen van korfbalvereniging Tempo, ging Alphense Bo) n een controles bekend is Drmat Verenigingen en De Hoogmadese jongeren 'hangen' bij de brug over de Does. De container die de gemeente voor hen heeft neergezet laten zij links liggen. mening toegedaan. Een aantal omwonenden vindt dat de jon geren overlast veroorzaken. De gemeente heeft naar aanleiding van die klachten besloten om rozenstruiken te planten op het plantsoentje bij de brug, waar de jongeren vaak zaten. Drie CDA-leden, onder wie raadslid Theo van Wieringen, probeer den in een brief aan het college van burgemeester en wethou ders dat besluit tegen te hou den, omdat ze een averechts ef fect vrezen. Ze hadden geruch ten gehoord dat de jongeren het plantsoentje zouden vernie len. Volgens Van Wieringen valt het bovendien mee met de overlast. „Over het algemeen maken de jongeren weinig her rie, ze hebben bijvoorbeeld geen harde muziek aan staan. Er is vaak overleg met de poli tie." Het college antwoordde echter dat het niet wilde zwich ten voor de druk die de jonge ren uitoefenen. De jongeren, die nu een paar meter verderop staan, vinden de beschuldiging dat ze overlast veroorzaken 'onzin'. Omdat ze Manfred de Graaf, die sinds en kele jaren in een huis bij de brug woont, beschouwen als de FOTO HIELCO KUIPERS grootste klager, hebben ze maandagavond een bord in het plantsoen geplaatst. 'Manfred de Graaf-plantsoen. PRIVÉ TERREIN', stond erop. De vol gende ochtend was het bord verdwenen. „Een grapje", zegt Floris. „Want hij beschouwt het plantsoen als zijn achtertuin." De Graaf zegt het bord niet gezien te hebben. Wel erkent hij het probleem. „Ik word doodziek van hen en zij worden doodziek van mij. Terwijl we el kaar uiteindelijk best mogen. Het is logisch dat ik er last van heb als er tot diep in de nacht een groep van twintig man voor met een eigen ac laar c de Technische Di!n Hil gemeente, tel. 0172 'doei >maa 'er kin nimi lvani m?" roelofarendsveen De oranjefeesten in Roelofarendsveen beginnen vanavond om half negen met cabaret van Jaap Mulder in de Alkeburcht Morgen is er van 13 tot 16 uur het Oranje Blaas Maar Raak Festival. Diverse blaaskapellen uit de omgeving strijden om de titel in de Veen. Om 16.30 uur is de prijs uitreiking op het Noordplein. Om 17 uur begint de rolschaatsgezelligheidstocht, waarbij van ca fé naar café wordt geskeelerd. Maandagavond 13 september is er voor de sportievelingen de Oranjeloop, die vorig jaar vanwege het slechte weer werd afgelast. Deel nemers kunnen kiezen tussen 2,6 en 10 kilome ter. De start is om 19.30 uur vanaf de Noord- hoek. Op dinsdagavond om 19 uur is het tijd voor de beddenrace. kedii Voor de jongens en meisjes van di r en len in de gemeente Alkemade is e ewer om 18.30 de dikke-bandenrace. Irbooi moeten met fiets verschijnen om 1 le klu Europaweg. Later die avond, om 20 ie reg gint de taptoe. De Veense Liefde voc i keer en de Flora Band uit Rijnsburg d< 'n Hl ""Ha, woi Voor de mensen van 65 jaar en onn °f n vrijdag om 14 uur een feestelijke n'et met diverse artiesten. Zaterdag om het jeugdbloemencorso via een route door het dorp. Voordat het c( komt, wordt het publiek vermaakt ne-dancing groep. Zondagochtend en 11 uur bij café-bar 't Veen de ontnuchteringswandeling. lad v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 18