Studie naar waterhuizen in Poelgeest assenaars Piet Hein Schoute: urgemeester, geen burgervader Kom maar met een idee, zeiden de jongens van rijkswaterstaat' Regio Warmondse Schippertjesdagen begonnen bpAG 11 SEPTEMBER 1999973 ein Schoute kon vijftien ■leden al niet wakker lig- in de kritiek op zijn ou- tse manier van besturen, thouder in Leiden vertrok thet etiket 'regent' en zo j ook als burgemeester assenaar bekend worden, sthij zeker. 'Het zij zo', zijn commentaar des- roogjes. Bij zijn naderend cnaar het Hoogheem- hap van Delfland blijkt hij gelijk had. HOF EN ERNA STRAATSAAA iaar heeft een geschiede- regenteske burgemees- wat dat betreft wijkt niet veel af van zijn ngers. K. Staab, die in :rtrok, werd bestempeld oritaire regent' en 'po- Schoute, die lid is van is volgens intimi een aat', een 'echt baasje', ooghartige en betweteri- )inl jes'. leri (geen enkele illusie dat 2e gemeente ooit een ooit burgemeester verzucht J. Stegeman, raadslid voor de PvdA rgemeesters meemaak- is gewoon te regentesk vind ik heel erg fout. elukkig is hij wel een (lijke man. Hier mag best ebel als burgemeester als-ie maar intelligent is. insen die zijn niveau was Schoute best aar- lar hij was meer een bur gemeester dan een burgerva der." Schoute heeft in zijn Wasse- naarse jaren vooral een reputa tie opgebouwd als 'voorzitter van de gemeenteraad'. Hij is formeel en hecht veel waarde aan hiërarchie. Dat ondervond de nieuwe fractievoorzitter van Groenlinks, A. Claassen, vorig jaar meteen toen hij in de ge meenteraad kwam. Als'onerva ren raadslid kwam hij enkele malen in botsing met de burge meester. Schoute wees hem bij elke misstap gevoelig terecht. „Hij houdt soms wel erg strak aan de regeltjes vast", zegt Claassen. „Terwijl dat helemaal niet zo nodig is in een raad die heel erg is gericht op concen- sus.Toen ik de laatste raadsver gadering bijvoorbeeld vroeg of ik een vraag mocht stellen aan een inspreker, werd dat door de burgemeester nogal krachtig af gewezen. Blijkbaar wil hij op zo'n moment even laten zien wie de baas is." De fractievoorzitter van het CDA, M. Stolk, drukt zich wat voorzichtiger uit, maar ook bij hem komt het 'hele gezichtsbe palende' voorzitterschap van Schoute het eerst in zijn ge dachten op als hij de burge meester moet omschrijven. „Hij is iemand die zeer duidelijk zijn stempel drukt op de verga dering. Het is echt een voorzit ter, met een absoluut gevoel voor hiërarchie. De eerste keer dat ik hem sprak, vond ik hem redelijk afstandelijk en formeel. Maar naarmate je hem beter leert kennen merkje dat je ook heel erg veel lol met hem kunt hebben." Als voorzitter van de gemeente raad kan Schoute 'keihard' zijn, aldus de nestor van de Wasse- naarse raad, C. Overdevest. Het CDA-raadslid heeft zelf ook wel eens een uitbrander gekregen. „Als je een fout maakt, heeft hij geen enkele clementie. Hij ver langt dat je goed op de hoogte bent van de situatie, dat je je stukken goed leest. Hij is zelf al tijd goed bij de les en dat ver wacht hij ook van anderen. Dat is toch alleen maar goed? Dat verhoogt de kwaliteit van het bestuur." Het verbaast C. Goekoop, oud- burgemeester van Leiden, niet dat Schoute dijkgraaf wordt. Het tweetal kent elkaar uit Schoutes tijd als wethouder in Leiden. „Het is een heel be stuurlijke functie en daar vind ik hem heel erg geschikt voor. Ik heb wel eens het idee gehad dat Schoute na zoveel jaar in Wassenaar een beetje de uitda ging miste. Het hoogheemraad schap is een wat conservatieve re bestuurslaag dan een ge meente: dat misstaat hem niet." De door sommigen gehekelde 'betweterigheid' van Schoute zien anderen juist als een ver dienste. Na zes jaar wethouder schap in Leiden, vijftien jaar burgemeesterschap in Wasse naar en diverse andere bestuur- lijkë bijbanen, heeft deze be stuurder een enorme dossier kennis opgebouwd, zeggen zij. Daarbij heeft Schoute een zeer brede belangstelling voor aller lei zaken. Als burgemeester heeft zich de afgelopen jaren niet beperkt tot zijn wettelijke portefeuille, maar zich ook ge bogen over verkeer, cultuur. Gemeentesecretaris R. Bitter, die vijftien jaar met hem sa menwerkte, vindt Schoutes ver trek daarom een groot verlies voor Wassenaar. „Hij is een er varen en bevlogen bestuurder. Hij kende werkelijk iedereen in het gemeentehuis, omdat hij in al die jaren diverse portefeuilles heeft beheerd." WD-fractie voorzitter J. Becker noemt hem 'absoluut representatief en een 'zeer bekwaam bestuurder'. „Hij is een man met zeer veel mogelijkheden. Jammer dat hij Wie met hem kennismaakt vindt hem formeel en afstande lijk. Hij oogt hooghartig, niet bepaald aardig. Maar wie hem beter kent, roemt zijn gevoel voor humor en zijn behulp zaamheid. „Ik heb het altijd een bijzonder prettige man gevon den", zegt bollenkweker Over devest. „Hij had misschien iets je meer naar de gewone man moeten kijken. Maar aan de an dere kant is Wassenaar natuur lijk wel een gemeente van 'stan ding', een echte ambassadeurs gemeente. In Wassenaar moet je geen 'boerenburgemeester' hebben, om het zo maar eens te zeggen. Hij is geen man van 'Ha die Cees, hoe is het met je bolletjes?' Maar ik kan goed Burgemeester Schoute. „Hij is regentesk, maar gelukkig wel vriende lijk." archieffoto loek zuyderduin met hem opschieten. Hij is te gen mij nooit uit de hoogte." Graaf H. van Zuylen van Nije- velt, de 'burgemeester' van at tractiepark Duinrell, kon ook goed met Schoute overweg, al lag het tweetal regelmatig met elkaar overhoop over zakelijke kwesties. „Men noemt mij wel eens de burgemeester van Duinrell en hij is de burge meester van Wassenaar... En ik wil nog wel eens mijn zin door drijven. Maar ik heb geen reden tot klagen. In de loop der jaren is hij een goede vriend van me geworden. Wassenaar verliest een heel goed bestuurder. Ik heb altijd heel prettig met hem samengewerkt." Woningen mogelijk op drijvende vlotten Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV gaat een studie doen naar de bouw van zestig tot zeventig zoge noemde waterwoningen in de Oegstgeestste nieuw bouwwijk Poelgeest. Deze huizen komen te staan in het noordelijkste puntje van Poelgeest, half in het daar ge plande natuurgebied. ERNA STRAATSAAA De waterwoningen vormen een onderdeel van het bouwplan Broekerhofjes-noord, dat in to taal ruim 150 koopwoningen omvat. De huizen krijgen een plek in het deel van de Broek en Simontjespolder dat Oegstgeest onder wil laten lopen teneinde er een natuurgebied van te ma ken. Hoe de woningen er uit ko men te zien, is nog geheel on duidelijk, al zullen ze waar schijnlijk wel een fundering krijgen. Anders zijn de wonin gen 'roerend goed' en dat maakt de aanleg van riolering en dergelijke een stuk moeilij ker. De architect moet er wel rekening mee houden dat de huizen in een gebied komen waar een wisselende water stand is. Een van de mogelijk heden is om de huizen op gro te, drijvende vlotten te bouwen. „We kunnen het noordelijk ste gedeelte van Poelgeest voor woningbouw geschikt maken door de dijk een meter te ver hogen, maar je kunt er ook wa terwoningen bouwen", aldus loco-gemeentesecretaris R. den Ouden. „Er zijn gemeenten in Nederland waar ze met succes dergelijke projecten hebben uitgevoerd." Als adres krijgen de waterwoningen: Maarten Houttuinhof. Het Rotterdamse architecten bureau onderzoekt vooralsnog alleen de locatie waar de water woningen moeten komen. De bouw van deze huizen in Broe kerhofjes-noord staat gepland als tweede fase van de bouw van Poelgeest. Momenteel wor den de eerste huizen van Poel geest opgeleverd. De eerste bouwfase van Poel geest bestaat uit zes deelplan- nen, met in totaal 450 huizen. De tweede bouwfase begint in de loop van 2000. Naam: Henri Stol Leeftijd: 52 Beroep/functie: architect Burgerlijke staat: gehuwd Woonplaats: Warmond Wat is uw liefste bezit? Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Nou..., mijn vrouw en kinderen. Met wie zou u een week willen ruilen? Met een wethouder ruimtelijke ordening in een middelgrote gemeente. Om gewoon eens een keer aan de andere kant van de tafel te zitten en te kij ken hoe dat gaat. Als wethouder kun je heel inspirerend en stu rend optreden. Ik zou als wethouder veel aan dacht besteden aan groep en de inrichting van openbare ruim ten. Dat is bij veel gemeenten een ondergeschoven kindje. Daar zou veel meer aandacht aan besteed kunnen worden. Wat is uw slechtste eigenschap? Och, ik heb er zo veel... Ik kan slecht tegen mijn verlies. Ik huldig namelijk hetzelfde principe als Gerrie Kneteman: 'de dood of de gladiolen'. Ik ga er voor. Of het nou om een spelletje gaat of een groot pro ject. En dan moet ik wel eens stoom afblazen als ik verlies of iets niet lukt. Bent u gelovig? Ik ben rooms-katholiek, ga wel naar de kerk, maar niet regel matig. Ik vind het geloof in het dagelijkse doen en laten be langrijker dan het wekelijkse naar de kerk gaan. Wat zou u doen met een mil joen? Ach, dat is zo imaginair, daar heb ik nooit over nagedacht. Op dit moment zou ik een deel willen steken in een nieuw kan toor. Mijn huidige kantoor in Sassenheim is veel te klein. En een ander deel zou ik willen schenken aan belangrijke din gen in Warmond en Sassen heim, waar nu te weinig geld voor is. Zoals bijvoorbeeld jon gerenwerk. Waar ergert u zich aan? Aan justitie. Er worden misda den gepleegd, daders gepakt, allerlei vormfouten door justitie gemaakt en dan kunnen die da ders de dans ontspringen. Ter wijl de slachtoffers van misdrij ven voor het leven zijn gete kend. Verkeersovertredingen worden daarentegen soms overmatig beboet en opge spoord door de politie. Om geld binnen te krijgen, als een soort baatbelasting. Wat mag er in Warmond nooit komen? Een tweede brug over De Leede naar recreatie-eiland Kouden- hoom. Het plassengebied moet zo veel mogelijk beschermd blijven. Leiderdorp rukt ook al enorm op richting de Boter- huispolder. Ik vind dat een aan tasting van het Groene Hart. De Kaag is in feite een speel- plasje, maar probeer dat nou gewoon open te houden. Ik zou zelf een groot voorstander zijn van het verbinden van de Kaag met de Westeinderplassen en het Braassemermeer. Daarover is in de jaren zestig een studie verschenen, die onder meer voorziet in het creëren van een paar extra plassen, waardoor je één groot plassenareaal kun maken. Wat is uw favoriete plek in War mond? De Dorpsstraat. Vanwege de schaal en de sfeer die er in deze straat zit. Welk principe is u heilig? Ik kan wel zeggen 'eerlijkheid duurt het langst', maar ik ben niet altijd eerlijk. Laat ik zeggen 'rechtvaardig heid'. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Vandaar ook mijn kri tiek op justitie. Welk gebouw had u graag wil len ontwerpen? Wat ik heel mooi vind is een zwembad van de Zwitserse ar chitect Peter Zumthor. Hij heeft in Vals een termaal bad ge bouwd dat geheel is opgetrok ken uit verticale lagen natuur steen. Maar ja, dat zegt nie mand natuurlijk iets. De kapel van le Corbusier in Ri- onchamps is ook schitterend. Qua vorm en vanwege de dag lichttoetreding. Dat gebouw leeft van de zonnestand. En de Pastoor van Arskerk aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Een ontwerp van Al- do van Eyck, dat aan de buiten kant heel sober is en binnen een heel serene rust uitstraalt. TEKST ERNA STRAATSAAA FOTO HIELCO KUIPERS •uw A4-pact product van 'benen-op-tafel-overieg (DORP* VANDERTOOLEN nis zaten ze gebroederlijk naast an Leiderdorp, Leiden en rijks- Ustaat. Geen gesteggel en geru- meer als het ging om de verbre- van de A4. Samenwerking is et toverwoord. Het pact bete een hele nieuwe aanpak van irobleem A4. Een opmerkelijke niromslag, want nog nooit eer- af rijkswaterstaat een deel van gie over zo'n groot infrastruc- 1 project aan gemeentes uit en. Stedenbouwkundig ver- oorde exploitatie van de ge en langs de A4 moet nu het leveren voor een langere tun- ak en overkappingen. Wethou- Ictor Molkenboer legt uit hoe zover kwam: over een dood de benen op tafel en de cendtas van Pronk. i ding moet tevoren even wor- 'emeld. Molkenboer is niet dé 'man van het pact dat Leider voor altijd een nieuw aanzien even. De grote omslag kwam Victor Molkenboer bij de A4. „Dit bewijst dat je je als gemeente niet uit het veld moet laten slaan door streekplannen en dat soort barrières." foto mark lamers voort uit het 'benen-op-tafel-over leg', zoals de betrokkenen het noe men. „Tot op dat moment was het vertrouwen zoek. Ook tussen Leiden en Leiderdorp was het ieder voor zich. Er kwamen echter nieuwe mensen bij rijkswaterstaat en daar moesten we toch kennis mee ma ken. Dat werden heel menselijke ge sprekken. Waarin we het ook had den over elkaérs problemen en be langen." Toen drong definitief tot Molken boer en zijn Leidse collega Tjeerd van Rij door dat rijkswaterstaat nooit en te nimmer meer geld op tafel kon leggen voor een langere tunnelbak. „Maar ze zeiden wel: als jullie er nou geld bijstoppen, dan...'' Een dwaas voorstel, zou Molken boer vroeger hebben gezegd. Rijks waterstaat wil een grote weg aanleg gen, goed, dan is het ook de verant woordelijkheid van rijkswaterstaat om die weg netjes in te passen. En die moet daar dan ook het geld voor over hebben. „Ik ben van mening veranderd", zegt hij nu. „Want je kan dat wel vinden, maar wat als dat tot niets leidt? Dan moet je het ac cepteren, want anders is het trekken aan een dood paard." Kom maar met een idee, hadden de jongens van rijkswaterstaat ge zegd, dan zijn wij bereid om ernaar te kijken. Molkenboer en Van Rij gingen naar huis en zetten een paar specialisten aan het werk. En rijks waterstaat hield woord. Zo werd de kiem gelegd voor een tot nu toe unieke variant van wat publiek-pri- vate samenwerking wordt genoemd. Geen pact tussen het rijk en het be drijfsleven dit keer, maar eentje tus sen het rijk en een aantal gemeentes. Publiek-publieke samenwerking dus. En dat is op deze manier nog nooit vertoond. Samenwerking met het bedrijfsle ven, daar hebben de jongens van rijkswaterstaat niet zulke goede er varingen mee, vertelt Molkenboer. „Dan was rijkswaterstaat uiteindelijk toch altijd de klos, financieel. Dus daar waren ze niet zo voor. Déze sa menwerking is voor rijkswaterstaat echter heel aardig: ze zijn niet zon der meer het sluitstuk. Alles wordt afgedekt door de financiële garanties van de gemeentes." Ook aardig: de hele operatie kost de Leiderdorper geen cent. „In het verleden is wel eens gezegd: moeten we geen greep uit de gemeentekas doen. Maar dan kom je als Leider dorp niet ver hoor. Tien miljoen, daar doe je niks mee. Dus dan blijft over: geld maken uit je grond. Het grootste deel van de grond waar het om gaat, is van de gemeente. Dus wat is erop tegen? Niets toch!" Nou ja... Er moeten enkele bedrij ven, dertig volkstuinen en een paar sportcomplexen weg. „Je haalt wel veel overhoop. Het is een enorme ingreep in de Leiderdorpse samenle ving, dat moet niemand overschat ten. Maar het is een investering in de toekomst. Inderdaad, het treft de be langen van groepen en instellingen van nu, en we hebben de verant woordelijkheid om wat weg moet el ders plaats te bieden. Maar het kan niet zo zijn dat zijn dat die groepen de toekomstige ontwikkeling blokke- Veel ligt nog open. En er is nog een lange weg te gaan. Maar enkele belangrijke hordes zijn al genomen. Zoals die van VROM, de bewaker van het Groene Hart. „Dat was écht een barrière." Want ook de be schermde Munnikenpolder moet een duit in het zakje doen. Minister Netelenbos van Verkeer en Water staat was toen al om: „Die zei, als het kan, is het een goed initiatief. Het was natuurlijk ook een betere oplossing dan zijzelf had bedacht..." De provincie vond het ook een goed idee. Toen Pronk nog. „We dachten: Pronk is ook een mens. Die moet te benaderen zijn. We hebben hem een uitnodiging gestuurd om eens te komen kijken. Die brief heb ben we via zijn secretaresse in de weekendkoffer van Pronk gekregen." Pronk kwam inderdaad vrij snel op werkbezoek, werd rondgevaren door Dick van der Bent van de Does haven, en reageerde enthousiast. VROM ziet namelijk wel wat in een mooiere aansluiting en betere be reikbaarheid van het Groene Hart. Door de A4 weg te werken als barriè re wordt dat doel bereikt. Wat maar bewijst, aldus Molken boer, dat je als gemeente niet defen sief en passief moet zijn. Je niet uit het veld moet laten slaan door streekplannen en dat soort barrières, want dan kom je inderdaad nergens. Molkenboer: „Maar de grootste val kuil is te denken dat we er al zijn. De belangrijkste stap nu is de toestem ming van de raad, en het zetten van de handtekening voor de financiële garantie, in november of december. Daarna moeten we het in tien, vijf tien jaar gaan neerzetten." zenden watersportliefhebbers. Voor hen is van alles te doen: van pendelvaarten met een sleepboot tot het bezoeken van de vijftig kra men tellende nautische markt Een van de hoogtepunten belooft de gondelvaart van vanavond te worden. Hierbij trekken verlichte boten in allerlei soorten en maten over het water. De organisatie hoopt met de vermel ding 'Grootste gondelvaart van deze eeuw' in het Guiness Book of Records te komen. foto hielco kuipers Tientallen historische sleepboten den gisteren Warmond binnen. De vormen het voornaamste bestand- de Schippertjesdagen, die eigenlijk in volle hevigheid losbarsten, rtjesdagen trekken jaarlijks dui-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 17