ei den Regio 'Wellicht minder huizen op Van Gend Loosterrein' De Stemming Wethouder: bij bouwen - ivembaden meer rekening -ouden met gehandicapten liet nieten voor visie Verkoop appartementen Condorhorst onder vuur :RDAG 11 SEPTEMBER 1999 ldi troomstoring in Haarlemmerstraat De Haarlemmerstraat en omgeving zijn gisterochtend j£ëïë uren lang getroffen door een stroomstoring. De elektrici- it viel uit nadat bij werkzaamheden in de buurt een kabel was n w^broken. Door de storing kon een aantal winkels de deuren et openen. Volgens voorzitter P. Labrujère van de winkeliers- reniging Haarlemmerstraat viel de schade mee. „Ik heb wei- gmensen horen klagen. De storing was gelukkig ook redelijk oeg. Dan zijn er nog niet zo veel mensen in de straat. Mis kien dat een enkele slager er last van heeft gehad. Hoewel, in vriezer moet een storing van een paar uur nog wel kunnen bben." aar cel voor babbeltrucs ^haag/leiden Een 30-jarige Leidse is door de rechtbank in inHaag wegens grootschalige oplichting veroordeeld tot een ar onvoorwaardelijke celstraf. De straf was conform de eis. Op tenlastelegging tegen de drugsverslaafde vrouw stonden ntallen babbeltrucs waarmee ze haar slachtoffers in Leiden Breda bedroog en die de verdachte had bekend. Vermoede- :gaat het in werkelijkheid om honderden gevallén waarin ze idragen lospraatte van tien tot enkele honderden guldens. WIM WEGMAN. 071-5356414. PLV -CHEF ANNET VAN AARSEN. 071-5356436 ita's over openbare gebou- 'zouden een vaste para- moeten hebben, waarbij t wordt op de toegankelijk- "voor mensen met handi- of chronische ziektes, wordt soms te weinig aan acht. Organisaties als het zijn dan in staat om de intwoordelijken wakker te den." Dat zei wethouder H. ijens gisteren nadat hij, sa- i met collega-wethouder A. itold, in zwembad De Zijl nota 'Zwemmen met een dicap of chronische ziekte' ïtvangst had genomen, iota, die werd samengesteld het Overleg Gehandicap- leleid Leiden (OGL), werd jd door G. Moleman, zitter van het OGL, en be- ichtlijnen voor zwembaden porthallen, hoe deze ruim- icter toegankelijk en bruik- kunnen worden gemaakt gehandicapten en chro- izieken. or de overhandiging van ma mochten de twee wet- ders en enkele medewer- even ervaren hoe het is om isueel of lichamelijk gehan- pte een zwembad te bezoe- Hierbij werd Baaijens, zit- in een rolstoel, voortge- ddoor Pechthold, en wer- twee medewerkers vanuit rolstoel te water gelaten behulp van een tijdelijk ge plaatste tillift. „Zo'n lift is één van de wensen die wij koeste ren ten aanzien van nieuwe zwembaden", zei Moleman. Maar ook eenvoudigere maat regelen kunnen een zwembad al veel toegankelijker maken. Moleman, zelf visueel gehan dicapt: „Contrasterende lijnen langs muren en een padenpa troon in de vloer zouden mij al ontzettend helpen. En voor mensen in een rolstoel is een naar buiten opengaande deur erg onhandig, zoals wethouder Baaijens zojuist ervaarde." Momenteel is de situatie voor* gehandicapten in Leidse zwem baden niet optimaal, aldus Mo leman. .Alleen het Mytylbad heeft echte voorzieningen ge troffen, maar dat is slechts op gezette tijden te bezoeken. Even lekker naar het zwembad in de buurt is voor veel Leide- naars met een handicap dus niet mogelijk. Wethouder Pechthold onder schreef het belang van maatre gelen in recreatieruimtes. „Het is duidelijk, dat in veel openba re gebouwen nog verbeteringen mogelijk zijn. In de komende jaren zullen in Leiden enkele nieuwe sportaccommodaties het licht,zien, waaronder enkele recreatieve zwembaden. Bij de bouw daarvan zal meer reke ning moeten worden gehouden met menser^met een handicap. Daarom willen wij het overleg met het OGL graag gaande hou den." Leiden loopt het risico dat het minder woningen mag bouwen op het voormalige Van Gend Loosterrein. Doordat de bouw van de Keektoren aan de Telderskade is begonnen voordat de rest van de plannen voor het wijkje zijn goedgekeurd, laat het Rijk wellicht een soepe le voorwaarde vallen. Leiden moet dan vooral langs het spoor woningen schrappen. Hoeveel precies, is nog niet te zeggen. leiden robbert minkorsthet Rijk afwijkt van bepaalde milieuvoorschriften. Dan moet Een groep omwonenden van een gemeente wel weer aan an- het Van Gend Loosterrèin en dere extra voorwaarden vol de Keektoren - een apparte- doen: meer openbaar groen bij- mentengebouw met 44 wonin- voorbeeld en een betere kwali- gen en elf verdiepingen - heeft teit van de huizen, de gemeente gewezen op het De Keektoren maakt deel uit gevaar. „Vorige week is de van het Stad en Milieuproject, bouw van de Keektoren begon- Door die flat te bouwen voordat nen. De gemeente legt hiermee de rest van het plan is goedge- de mogelijke consequenties keurd, wijkt de gemeente af van voor het Stad en Milieuproject een van de voorwaarden. Daar op en rond het Van Gend door loopt de gemeente het ri- &Loos-terrein naast zich neer." sico dat het Rijk die soepele ge- Een project als Stad en Milieu luidsnorm niet wil toekennen, maakt het mogelijk dat een ge- Dat kan weer betekenen dat er meente met instemming van minder huizen op het terrein en heeft geen visie. Wet- ders hebben het zo druk hun ambtenaren achter de den zitten dat ze geen tijd houden om rustig na te :en. Vraag het Leidse ge- ntebestuur waar ze met de naar toe willen, en ze gris- een stapel plannetjes bij el- i rammen er een nietje theeh, en doen er eventueel mooi kaftje omheen met rap het woord 'toekomstvi- ofeventueel 'stadsvisie'. sgeen opmerking van een irijnige journalist die weer een keer met het verkeer- een uit bed is gestapt. Dit de woorden van Rogier van el, de minister van grote- enbeleid. De minister arri- de deze week met een ver ingvan vier maanden - opgehouden door een icrisisje, ja daar zijn we in Den Haag goed in - in en. Hij wilde wel eens met Ogen zien wat er hier on- svlag van het grote-ste- •eleid allemaal voor moois ft verricht. nwe even het geheugen ^en. Een half jaar geleden 'we dat Leiden eén abso- succesnummer was bin- het grote-stedenbeleid. en was, zo stelden de on- oekers van Van Boxtel vast, dom meer en niet arm Kindertjes uit de arme raleerden bovendien net rad rekenen en schrijven e nakomelingen van de kustbewoners. Een presta- ®n formaat, jubelden de hoekers. r ja, de ene groep snuffe- 5 heeft de hielen nog niet ;ht, of de volgende staat al- rap de stoep. Dus kreeg cn dit voorjaar bezoek van Doxtels visitatiecommissie- een woord waarbij boeien spontaan gaan jeu- maar zo heet die club nou toaal. En die clfob wilde vooral weten hoe het grote-ste denbeleid in Leiden georgani seerd is. Hoe is het beleid, wat is de visie, waar vinden we de diepere gedachte? Ja, die is er dus niet. Natuurlijk is die er niet. En natuurlijk zal dat er wel een beetje mee te maken dat Leiden niet bepaald bestuurd wordt door een club visionaire zieners. Maar het komt al even natuurlijk toch vooral door dat grote-stedenbe leid. Want wat. lieve lezertjes, is nu eigenlijk dat grote-stedenbe leid? Dat is, zo lezen we, 'een geza menlijke aanpak van de groot stedelijke problemen op de ter reinen werk en economie, on derwijs, jeugd en veiligheid, zorg en opvang en leefbaar heid'. Met andere woorden: een enorme subsidiepot waaruit de meest uiteenlopende planne tjes kunnen worden betaald. Dus jast Hans Baaijens. de co- ordinerend wethouder voor grote-stedenbeleid, een nietje door een enorme stapel plan netjes en plakt er een geel brief je op: gaarne betalen. Presenta tie is nooit zijn sterkste kant ge weest. Maar het is wel duidelijk. En als een nietje niet van visie mocht getuigen, ach, dan zijn er nog genoeg andere metho den om zo'n stapel plannetjes bij elkaar te houden. Varianten De partij die opkomt voor de mogen komen. De groep om wonenden wil wachten met de bouw van de toren tot duidelijk is of het gebouw wel in het ge bied past. Omdat de groep de bouw van de Keektoren niet heeft kunnen tegenhouden, doet zij nu een beroep op de Leidse gemeente raad. „Er loopt nog een be zwaarschrift bij de gemeente, maar daarover komt geen uit sluitsel voor eind september. Dan zitten alle heipalen al in de grond. Een bodemprocedure bij de rechtbank kost nog eens twee jaar. Dan is het gebouw al lang bewoond en staan wij en de gemeente met lege handen. Wég kansen op een goed bin nenstedelijk bouwplan", zo schrijven ze in een brief. De groep verwijst naar een onderzoek van bureau de Groe ne Ruimte uit februari van dit jaar. De zuidelijke helft van het Van Gend Loosterrein, de plek waar ook de Keektoren gezelligheid besloot weer eens iets aan cultuur te doen. En gek genoeg werd de wethouder van cultuur toen niet echt gezellig meer. Een flauwe woordspe ling, inderdaad. Maar nog een hoogtepuntje vergeleken met het niveau waarop de cultuur- en gezelligheidspolitici zich de ze week bewogen. Het ging mis nadat Jacques de Coo van LWG/De Groenen in de commissie Cultuur eens had geïnformeerd waar het beeld voor de Leidse fotograaf Kiek bleef. Een gezellig standbeeld, waar De Coo's partijgenoot Stöxen alweer een jaar of tien geleden de gemeenteraad warm voor had gekregen. Haastige spoed is zelden goed, maar een decennium wachten op een eenvoudig beeld, is toch ook weer een beetje overdreven. Dat cultuur en gezelligheid in de Leidse politiek nauwelijks samengaan, bleek uit het ant woord van wethouder Alexan der Pechtold. Hij stelde geër gerd vast dat de afkorting LWG voortaan maar beter voor Lei den Weer Gezanik kon staan, in plaats van Leiden Weer Gezel lig- Een misser van jewelste. Er zijn toch veel leukere varian ten denkbaar. Laten We Gezel- ligblijven, Lamlendig Wauwe lende Gekken. Lege Warhoof den Griepen, Leuteraars Wor den Genegeerd, Lachwekkend Gedoe of Leiden Was Gezellig- zonder De Groenen. Om maar een paar kleine voorbeeldjes te hoemen. Maar ook De Coo liet daarna een vreselijke kans liggen. Hij ging ordinair schelden op Pechtold en riep zelfs dat het hele college maar beter - sorry voor de grove taal - kon 'oprot ten'. Terwijl hij met de vaststelling dat de afkorting van Alexanders partij kennelijk voor Demago gen 66 staat, meer dan vol doende had teruggeslagen. tekst: ruud sep en wim wegman komt, 'herbergt een zeldzame en kwetsbare flora en fauna, die zware schade kan oplopen bij ondeskundige en onachtzame bebouwing'. Volgens de Groene Ruimte kan juist hoogbouw de vogelpopulatie verdrijven. Wethouder van Rij geeft toe dat het Stad en Milieuproject gevaar loopt. „Dat risico lopen we dan maar", zegt hij. De bouw alsnog stilleggen kan nie^ meer. Bouwer Wilma dient dan een forse schadeclaim in bij de gemeente. Bovendien zijn de appartementen op een enkele na al lang verkocht en hebben de nieuwe bewoners hun huidi ge woning ook al verkocht. De wethouder vindt dat de ge meente het niet kan maken om deze mensen nog twee jaar te laten wachten voor ze hun nieuwe huis kunnen betrekken. Overigens zal de gemeente in dien het Rijk het Stad en Mi lieuproject opblaast, die beslis sing proberen aan te vechten. Echtpaar bestraft voor steunfraude leiden peter groenendijk Een 35-jarige man uit Leiden is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevange nisstraf van zes weken of 80 uur dienstverlening wegens het on terecht genieten van een ww- uitkering. Zijn echtgenote kreeg een boete van 900 gulden opge legd, plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee we ken. De man werkte in 1997 ruim een half jaar voor een Leids bouwbedrijf, zonder dat te mel den aan de Belastingdienst. Daarnaast ontving, hij een uit kering. Zijn echtgenote, die in die periode ook een uitkering kreeg, maakte ook geen mel ding van het werk van haar man. De man ontkende tegenover de rechter gewerkt te hebben in de bewuste periode. Maar poli tierechter E. Mijnsberge had meerdere bewijzen: formulie ren waarop werkzaamheden van de man voor september 1997 werden vermeld, een ver klaring van een collega en een verklaring van de eigenaar van het bouwbedrijf. Zijn echtgeno te beweerde, dat zij in 1997 ner gens aan had gemerkt, dat haar man werkte. „Hij kwam elke dag thuis om te eten. En ik ga niet elke ochtend vragen waar hij heen gaat." Volgens de offi cier van justitie was bewezen, dat de man in 1997 wel degelijk betaalde arbeid had verricht. De rechter deelde deze mening, en zei de houding van de man te betreuren. Nieuwe reddingsboot De Leidse Reddingsbrigade neemt zaterdag 18 september haar nieuwe reddingsboot offi cieel in gebruik. Dat gebeurt om 11.00 uur op de Vrijwilli- gersmarkt op de Beestenmarkt, 's Middags houdt de brigade tussen 13.30 en 17.00 uur in de Leidse Hout de Leidse Hulpver leningswedstrijden voor junio- leiden ruud sep De gemeente Leiden is de Wo ningbouwvereniging Leiden (WBL) wat al te behulpzaam ge weest bij de verkoopplannen voor de appartementen aan de Condorhorst. Hoewel de aan vraag voor de splitsingsvergun ning, die nodig is om de appar tementen los te kunnen verko pen, op diverse fronten tekort schoot, heeft de gemeente de vergunning toch zonder pro blemen verleend. Bewoners die door deze toeschietelijkheid niet in staat waren om 'ziens wijzen' in te dienen, eisten gis teren voor de commissie be roep- en bezwaarschriften dat de vergunning wordt vernie tigd. De bewoners van de Condor horst hebben een hele rij klach ten over de gang van zaken rond de verkoop van hun flat. Zo heeft de WBL de bewoners in november vorig jaar met een klein briefje laten weten dat er plannen zijn om te gaan verko pen, maar hebben ze daarna officieel niets meer vernomen. Dat de appartementen daad werkelijk in de verkoop gaan, vernamen ze in juni uit een ad vertentie waarin de huizen met een maar te koop werden aan geboden. De bewoners hebben ook moeite met' de manier waarop de woningen zijn getaxeerd, de verkoopprijs die ze moeten be talen en het achterstallig onder houd. Maar die meer inhoude lijke bezwaren werden gisteren nog niet besproken. Het ging commissievoorzitter C. van Vliegen uitsluitend om de vraag of de gemeente de splitsings vergunning al dan niet terecht heeft afgegeven. Bewoonster C. Goedegebuure vond dat de gemeente buiten haar boekje is gegaan. Volgens de huisvestingsverordening moeten bewoners een maand de tijd krijgen om te reageren op het voornemen tot splitsing. De gemeente mag een aanvraag zelfs pas in behandeling nemen wanneer alle bewoners schrifte lijk hebben verklaard, dat ze een exemplaar van het split- singsverzoek hebben gekregen. Volgens ambtenaar H. de Wind van bouw- en woningtoe zicht lag het toch allemaal wat subtieler. De gemeente mag een aanvraag naast zich neer leggen wanneer de bewoners niet hebben getekend, maar het hoeft niet. Dat de gemeente om dat soort verklaringen vraagt, is alleen maar een middel om vast te kunnen stellen of de betrok kenen voldoende zijn geïnfor meerd, zo betoogde hij. En hij vermoedde dat de bewoners uiteindelijk wel goed geïnfor meerd waren door de brief van vorig jaar november en een kleine vermelding onder de ge meen teberichten, die overigens pas verscheen nadat de huizen in een grote advertentie te koop waren aangeboden. De gemeente wilde de WBL niet onnodig hinderen bij de verkoop, omdat de woning bouwvereniging daarmee uit de financiële problemen hoopt te komen. Dat die welwillende medewerking ertoe leidde dat bewoners de kans werd ontno men om opmerkingen te ma ken bij de plannen, bleek min of meer een ongelukje. „Daar hebben we niet zo naar geke ken, daar zou ik eens goed over na moeten denken", liet De Wind weten. De commissie beroep- en be zwaarschriften zal over enkele weken laten weten of naar haar mening de splitsingsvergun ning moet worden vernietigd. Bij die uitkomst loopt de ver koop van de appartementen vertraging op. Inmiddels heb ben de eerste kopers alvast hun intrek genomen in de Condor horst. Onderzoek naar haalbaarheid zonnepanelen op parkeergarage van de partij, om op de boven ste verdieping door jongeren feesten te laten houden en op de begane grond een fietsen stalling in te richten, zag de wethouder niets. LWG/De Groenen denkt dat door het plaatsen van zonnepanelen de garage van binnen prima kan worden verlicht. Wellicht levert het zelfs nog meer milieuvrien delijke energie op. Op het dak van de parkeergara ge boven supermarkt Albert Heijn komen mogelijk zonne panelen. Wethouder T. van Rij (ver keer) laat onderzoeken of dit voorstel van LWG/De Groenen haalbaar is. De garage moet voor 1,7 miljoen gulden worden opgeknapt. In andere ideeën tekening: maarten wolterink Zonder Lei laars is de 3 October-Verccniging geen echte Leidse vereniging. De vereniging streeft er naar dat zoveel mogelijk Leidcnaars lid worden. Ik word tot wederopzegging lid van de 3 October-Vereeniging voor (minimaal 10 gulden)per jaar. Naam Straat e PostcodePlaats. DatumHandtekening Stuur deze coupon in een open envelop aan: secretariaat 3 October-Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden (u hoeft geen postzegel te plakken).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 13