Economie Beurs Beursgang Van lanschot moet zelfstandigheid onderstrepen Werk aan de winkel 259 Codecommissie boos op KPN Amsterdam KPN Telecom adverteert met tarieven exclusief 17,5 procent BTW. hoewel dat verboden is. De Reclame Code Com missie heeft de voormalige PTT al drie keer betrapt op het ver melden van te lage prijzen. Omdat KPN zijn leven niet heeft ge beterd, besloot de commissie de zaak in de openbaarheid te brengen. De commissie kan nog een stap verder gaan. Dan vraagt zij aan de media om de gewraakte aanprijzingen niet meer op te nemen. Een woordvoerder van het telefoonbedrijf belooft dat nieuwe reclame-uitingen anders zullen worden op gesteld. „We zullen ook het tarief inclusief BTW erbij zetten." den bosch anp achtergrond De beursgang begin juli van het monumentale Bossche ban kiershuis Van Lanschot onder streept de zelfstandigheid van de 262 jaar oude bank en is een geste naar de cliënten toe. Daar kwam de presentatie van be stuursvoorzitter H. Heemskerk van de bank gisteren op neer. De notering aan de Amster damse effectenbeurs betekent geen breuk met de familie Van Lanschot, benadrukte de voor malige ABN Amro-bankier. „De familie, die al ruim 260 jaar van generatie op generatie betrok ken is geweest bij de bank, blijft een loyale aandeelhouder", al dus Heemskerk, de eerste top man van de Bossche bank die niet naar de naam Van Lan schot luistert. De familie verkoopt ruim 430.000 stukken, waardoor het belang met een paar procent afneemt tot twaalf procent. Vol gende week zal het banken- fonds-in-spé de prijsrange be kendmaken. Duidelijk is dat de aandeel houders ABN Amro, Achmea en ING afscheid nemen van Van Lanschot. De NIB en Friesland Bank brengen een klein deel van hun aandelen op de markt, terwijl Delta Lloyd haar belang mag vasthouden. Ongeveer 30 procent van het totale aandelenkapitaal komt op de Amsterdamse effecten beurs. De cliënten van de bank, hoofdzakelijk vermogende par ticulieren, krijgen voorrang bij inschrijving. „Klanten kwamen steeds vaker bij ons met de vraag wanneer ze nou eens konden gaan beleggen in de bank." De eerste 100 miljoen aan aandelen is dan ook gere serveerd voor het chique klan tenbestand. Om ongewenste kapers op de kust van zich af te houden kun nen de Bosschenaren preferen te aandelen uitgeven en zijn de aandelen op het Damrak gecer tificeerd. Verder is met de aan deelhouders afgesproken dat zij hun belang niet boven de 25 procent mogen opvoeren. ECONOMISCH KORT HITT gaat de vliegvelden van Berlijn, Neurenberg, Hannover en Leipzig voorzien van lucht- beveiligingssystemen. Met de Duitse orders is 9,3 miljoen gul den gemoeid. 5}C ïfC DEUTSCHE BANK, na de over neming van Bankers Trust de grootste ter wereld, heeft een belang genomen van vijf pro cent in de Ergobank, de op twee na grootste bank van Grie kenland. De Duitse bank telde er een half miljard voor neer. Brillenfabrikant RODENSTOCK schrapt dit jaar 300 van de 3.00 banen in Duitsland. Er gaan en kele vestigingen dicht, waarvan de productie wordt verplaatst naar Thailand en Tsjechië. De Wereldbanlc heeft BRAZILIË een lening verstrekt van 202 miljoen dollar. Dit geld moet bijdragen aan verbetering van het lager onderwijs in de arm ste delen van het Zuid-Ameri kaanse land. Automatiseerder CMG heeft een contract afgesloten met het Britse Export Credits Guarantee Department (ECGD) voor de le vering van computerdiensten. CMG ontvangt 135 miljoen gul den voor de deal, die een loop tijd heeft van tien jaar. Uitzendbureau UNIQUE gaat branchegenoot Adviesbureau Intermediair Projectondersteu ning (A1P) overnemen. Met de ze acquisitie voegt Unique 33 miljoen toe aan de groepsom- zet. AIP is een adviesbureau op het gebied van bouwkundige en civieltechnische projectonder steuning en heeft 400 uitzend krachten in vaste dienst. VEPIOR heeft het Belgische uitzendbureau Mentorgroep in gelijfd. De aanwinst draaide vo rig jaar met 250 mensen een omzet van 27 miljoen. De Mentorgroep heeft vijf vestigin gen in België, die zich richten op functies in de IT, chemie en logistiek. DAMRAK IN PERSPECTIEF Er breken drukke tijden aan voor de instanties die zich moe ten bezighouden met de con trole op de beurshandel. Deze week alleen al kwamen twee za ken naar voren die ongetwijfeld op de warme belangstelling van de Stichting Toezicht Effecten verkeer (STE) mogen rekenen. De eerst zaak betreft het Neder lands/Britse concern Reed Else vier. Afgelopen maandag kwam deze onderneming met een zo geheten winstwaarschuwing: meldde het concern in maart nog dat de winst over 1999 niet belangrijk zou stijgen ten op zichte van 1998 (op zich al geen sterke vertoning) nu gaat men uit van een winst daling door de mindere gang van zaken bij twee be langrijke bedrijfs onderdelen. Het punt is nu dat De Telegraaf een week of twee terug al wist te melden dat Reed Elsevier op een analisten bijeenkomst in New York melding gemaakt had van de tegenvallende gang van zaken. Indertijd werd de ze berichtgeving door Reed Elsevier als onjuist van de hand gewe zen; er was geen bijeenkomst in New York geweest en er was dus ook geen winstwaarschu wing afgegeven. Het lijkt er ech ter op dat deze ontkenning de waarheid enig geweld aan doet. Er is dan weliswaar geen analis tenpresentatie geweest, maar er zou naar verluidt, wel sprake zijn geweest van een telefoni sche vergadering met buiten landse analisten waarbij wel degelijk gezegd is dat de gang van zaken hier en daar wat moeizaam was. Opvallend is verder dat de koers van Reed Elsevier al enke le dagen vóór de publicatie van hel genoemde artikel flink on der druk lag. Het lijkt er dan ook op dat sommigen meer ge hoord hadden dan anderen en dat mag niet volgens de beurs regels. Een andere zaak die ongetwij feld de aandacht van de be voegde instanties zal trekken is het bod dat afgelopen donder dag door snoepfabrikant Van Melle werd uitgebracht op Kie ne, vooral bekend van de drop jes. Kiene is een klein beurs- fonds; er gaan meestal niet meer dan een paar honderd aandelen per dag in om en er zijn ook dagen dat er helemaal geen handel in is. Maar de afgelopen twee weken was dat anders. Praktisch elke dag duizenden stuks omzet en daarbij een ge staag oplopende koers. Kortom, vraag in de markt en sinds donder dag weten we al lemaal waarom. Dat een aantal mensen al eerder op de hoogte was lijkt evident en dat hier een mooie taak voor de STE ligt even- CEES VAN DALEN Beleggingsanalist Holland Beleggingsgroep De aandelen markt ten slotte kwam de afge lopen week nauwelijks van zijn plaats. Een ander beeld echter zagen we op de obligatiemarkt, waar de koersen met ruim een procent daalden. Dit is een ge volg van meevallende groeicij fers over het eerste kwartaal die zowel door Duitsland als Japan gepubliceerd werden. Tot nu toe heeft de stijgende rente nauwelijks effect gehad op de aandelenmarkten, maar dat kan niet lang zo blijven. In relatie tot de rente zijn aandelen na melijk uitgesproken duur ge worden en de geschiedenis leert dat dat altijd gecorrigeerd moet worden. T0P-10 STIJGERS T0P-10 DALERS 47.00 31,75 13,25 8,25 16.96 43.45 53.10 75.50 46.05 19000.00 15,40 32.10 11.10 55,50 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN 13.55 9.75 f 10,50 4,10 f 17,50 24,00 31,00e 55.00A 7,70 f 15,40e 10,20 e 24.50 55.70A 85,00 f 42,45 10,60 12,70 1 kempen& co 3,10 f kiene holding 13,80 f kbb 8,25 f koppelpoort 16,96 krasnap landis group 2,60 f landré merr.c. 2,06 e lcicomp.gr. 5,70 e leer, van kon. 17,05 24,40 f 33.00A 8,50 f 13,85 11,20 15.50A 14,20 f 19,85 f 3.42 1080,00 e 51,25 33,35 f 8,80 12,00e 20,00 e 57.50A 23,90 33,00 33,00 15,30 e 10.25A 24,50 f 55,75 86.00A 41,00 11,20 f 2.50A 58.50A 8,25 f 29,20 14,00 8.40 e 15,15 11.25A 15.45A 14,30e 19,60e 3,42 e 1080,00A 52,70 e 32,50 8,60 f 11.00A 20,00 e 55,50 e 24,50 33,10 33,10 84,20 69,00 66,05 10,40 18.00A 56,30 49,50 23,75 120,00A 67,50 24,20 f 34,70 12,70 24,85 27,50 f 6,15 f 4,60 147,00 f 9,70 f 64,00 f 6800,00A 6800,00A 1453,00 1500,00A 18500.00A 19000,00A 74.50A 75.50A 19800,00A 21400,00 f 1,85 f 2,80 f 83,50 e 69,50 66,50 1,20 18.00A 55,80 50,40 20,95 73,95 f 123,00A '2,00 24,15 24,00 f 6,20 f 9,65 60,00 f petroplus polynorm c. 6,90 e 14,00 49.15A 8.65A 10,95 13,60 14,95 5,00 f 4.75A 19,50 19,50 10,80 13,40 15,00 8,70 46,95 16,15 f 34,70 11,80 65.00A 3,05 f 52,00 7,15 f 25,00 29,85 16,90 24,50 41,90 3.20A 23.15A 42,50 20.00A 27,90e 27,40 169, OOA 20,20 62,45 19.65A 19,90 f 4.20A 17,90 38,10 11,90 f 6,45 40,00 f 37,80 e 12,80 f 10,80 73.70A 10,40 f 0,22 e 23,00 3.52A 100,50 f 8,30 47,60 15,40 34,40 f 11,55b 65,00A 3,05 f 51,70 7,75 24,55 28.95A 17,00 26,00 42,50 f 3,20 23,20 e 42,20 f 20,50 f 26,70 27,85 f 170,OOA 20,50 e 65,75 19,65 19.80A 4,00A 17,75 39,45 11.10Z 6.50 f 39,85 39,00 12,60e 10,35e 73.40A 10,50 f 22,85 3.51 A 100,20 e sphinx gust. c tas groep 7,40 f 18,00A 4,50b 44,40 f 7,50 A 17,45 19,80 15,00 11,50e 11,15e 31,55 7,65 9,00 23,00 25,95 14,55 11,40 60,00 14.70A 46,50 1,10 f 31,80 14.40 14.90A 5,80 f 7,05 f 2550.00A 2550,00 16,00 15,65 15,35 11,50 31,30 21,50 8,00 f 12,15e 7,85 9.50A 21.00 24,00 14,50 e 11,15e 58,75 15.50A 45,75 f 1.10 f 32,15 12,95 13.50A 5,75 e 6,50 15,40 13,00 e 30,70 22,00 f 3,00 f 21,00 f 82,00A 13,85 f 4,04 f 33,25 f 31,50e 63,95 26,10 19,50e 58,85 18,20 12.50A 10,10 36,75 14,15 19,00 33,00 12,40 2,90 e 20,80 80,00A 13,00 f 4,45 f 33,00 32,10 66,80 26,80 19,00 58,50 19,00A 10,25 36,85 14,20 19,10 33,00A 13,00 11,60 12,35 87,30 6,95 f 12,50 f 13,30e 11,60 12,50 9,85 e 20,75 f 6,15 f 16,50 BUITENLANDSE AANDELEN bethlehem stee boeing comp. cbscorp. slot 2 122,00A 53.50A 65.00A 16,OOA 84,00A 53.30A 7.25A 42.50A 41.75A 45.40A 91.55A 99.75A 41.00 56.50A 102.50A 69.50A 60.65A 96.00A 212,00 113,20 42,00A slotl 123.70A 52.60A 67.50A 16.90A 84.50A 56.00A 8,00 43,00A 41.45A 51,00 93.25A 99.25A 40,00A 55,50 100.00 64.50A 60.70A 110,00 212,50 115,00 44,00A ricoh comp. yen sanyo elec yen 53,00A 69.00A 62,50 36.30A 39.50A 53.50A 20,00A 23.95A 59,50 Z 50.50A 58.35A 36,30 29.60A 10,00A 52,00A 70.50A 64.00A 34.50A 42,00d 52.00A 19.50A 23.85A 59,00A 49.50A 61.90A 39,00 30.60A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN abn amrooblig.f aegon equity f nlg aegon rente fd nlg aegon vastg.fd nlg aegon mix fd nlg aegon dep.fd nlg aegon emerg.fd nlg aegon index plus nlg ah vaste klant.f amersf obligatief amersf.eurotop-100 f amev aandelenf ned actief beh.depot aandelen depot holl.stall.rek hooge h. pp aand nl hoogeh ppoptnl hooge h pp vast nl hooge h pp l.o.mixf hooge h pp dep nl hooge h. pp aandf am hooge h. pp aandf eu 79,06 51,78 88,81 40,99 23,20 20,36 28,56 15,86 105,68 31,00 41,67 29,69 58,85 53,49 33,18 45,02 25,45 112,43 26,51 19,05 24.83 12,87 33,25 33,10 31,10 46.40 20,81 8,72 9.19 l.k. 79,03 51,22 88,92 40,76 23,34 20,65 28,57 15,86 13,24 20,39 161,93 105,13 30,76 41,86 29,67 58,64 53,94 33,28 44,94 25,32 111,67 26,00 18.76 24,41 12,86 33,75 33,20 31,25 46,37 20.77 8,73 9,24 meespiers.guldensf nn euro plus fds nn vastgoed fds nn obligatie pl.fds nn geldmarkt fds nn nederland fonds nn nederland plus fd ohra garantie fd postbank spaargr.f. pyramidefonds rabo dutch equity f. rabo dutch bond f. rabo nlg cash reaal-comb.f nlg reaal-vastgoedf. nlg reaal-garantief. nlg reaal-oblig.f. nlg reaal-ned.aandf nlg reaal-spaarbewf nlg reaal-spaarb.gf nlg royal combinatie royal deposito rvs aandelen fonds rvs mix fonds rvs obligatie fonds spaarbel divfds nlg van lanschot reserve van lanschot bond van lanschot equity 381,64 901,37 57,62 15,91 7,83 62,85 24,68 98,57 94,1335 9 58,5029 5 111,19 53,4060 5 11,95 5,69 6,84 16,44 6.77 15,10 13,49 12,57 12,64 633,19 619,73 956,24 AANDELEN AEX-INDEX akzo nobel ^sm lithography baan company 600,65 24.46 111,65 38,80 58,58 49.65 40.66 24.46 100,50 15,79 39,75 43,34 57,90 49,20 70.47 44,56 57.55 54,45 46,20 40,98 92,10 35,40 77,32 38,93 42,15 48.56 06/01/99 14/04/99 14/07/98 11/06/99 06/07/98 07/07/98 11/06/99 20/07/98 06/01/99 07/07/98 06/01/99 07/06/99 21/07/98 15/07/98 08/06/99 06/01/99 06/01/99 31/07/98 10/06/99 06/01/99 07/07/98 20/07/98 27/05/99 05/01/99 18,60 19,29 33,13 19,74 31.04 19,19 34,90 24,50 25.37 17,79 36,12 15,47 47,01 18.38 24.05 31,22 08/10/98 566 05/10/98 08/10/98 21/09/98 05/10/98 09/10/98 15/03/99 15/01/99 21/09/98 03/12/98 05/10/98 02/10/98 08/10/98 06/10/98 05/10/98 05/10/98 29/01/99 08/10/98 11/08/98 08/10/98 21/09/98 08/10/98 21/09/98 14/12/98 08/10/98 02/07/98 ho 567,99 20,90 78,10 34,40 43.45 49,65 13,45 16,20 100,50 11,75 31,75 31,60 53,20 47.00 51,10 28,20 57.40 46,00 35,65 26,20 91,25 26,00 67,40 27,10 41,35 42,90 564,51 20,55 76,65 33,20 41,70 48,40 12,30 15,90 97,80 11,55 30,90 31,00 51,80 43,85 50,25 27,75 55,75 44,95 34,75 25,65 89,40 24,70 66,15 26,25 40,45 41,35 AANDELEN MIDKAP-INDEX 09/07/98 20/08/98 06/01/99 08/07/98 05/01/99 08/02/99 22/07/98 16/07/98 06/07/98 18/06/98 19/02/99 05/05/99 07/07/98 02/07/98 12/05/99 19/03/99 18/06/98 09/07/98 17/06/98 31/07/98 07/07/98 12/06/98 21/07/98 09/09/98 08/10/98 596 11/03/99 17 21/09/98 02/10/98 25/09/98 09/10/98 05/10/98 05/10/98 08/10/98 25/01/99 05/03/99 08/10/98 08/10/98 08/10/98 08/10/98 08/10/98 02/10/98 08/10/98 18/12/98 08/10/98 05/10/98 08/10/98 25/01/99 02/02/99 06/10/98 06/10/98 66,60 53,40 48,45 50,45 29,95 37,90 31,20 39,30 20,95 23,95 24,95 62,00 18,20 24,00 35,95 30,00 26,35 22,75 41,40 20,80 18,95 12,00 17,70 47,50 50,00 28,80 37,30 30,60 38,65 20,55 23,30 24,70 60,75 17,90 23,50 35,55 29,10 25,60 22,20 40,70 20,35 18,40 11,50 17,35 4.8 4.6 4.4 EMENT O, STAATSLENINGEN E£»,ODE D.GE» De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 91,05 182,87 119,60 58,90 123,00 25,37 105,40 65,30 21/07/98 08/06/99 08/06/99 30/06/98 27/04/99 07/06/99 52,64 25,64 75,15 18.38 63.39 56,36 12/06/98 08/10/98 162 12/06/98 118 08/10/98 101 08/10/98 77 08/10/98 55 08/10/98 118 21/09/98 23 09/10/98 101 29/07/98 64 91,00 91,00 162,10e 162,10e 118,10A 118,10 60 f 101,50A 101,80 77,40 78,50 56,20 57,10 55e 120.75A 121,35 f 90 f 24,00A 24,45 91,00 162,00 118,10 101,30e 77,40 56,20 120,20e 24,00 e 101,85 64,30 e 91,00 162,10 118,10 101,75 f 78,00 f 56,20 120,20 e 24,45 102,15e 64,70 WEEKOVERZIi BEURSKOERS 100 MEEST VERHANDELDE OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN O global f. O japan eq f. bever holding Columbia secur. delta lloyd dlr delta lloyd donau delta lloyd inv. delta lloyd jade delta lloyd mix delta lloyd rent fortis wereld mix fd gen.bank aandf. gen.bank gld.obl.divf gen.bank liq.grf. holl.pacific f holl selectie f. holland eur.fum slot2 72.25A 56,70 109,45 22,50 104,70 42,20 110,40 61,30 48,00 91,00 72,85 36,50 42,40 39,00 22,40 61,00 2.25A 47,00 584,00 40,80 165,80 e 10,30 46.60 66,70 72.95A 109,10 75,00 57.55A 67.75A 64.20A 45.05A 11,80 26,60 176.50A 36.45A 15,30 f 34,85 f 15,20 51,30 35,25e 62,35 f 4,00A 4,OOA 1,40 A 6.60A 13,05 24,70 14,00 33.70A 101,60 f 30,00 24,50 f 53,40 23,57 25,20 26,35 44,95 79,30 48.95A 49,80 55,40 55,00 72,70 50,50 50.00A 39.70A 47.85A 47,00A 58,OOA 37.15A 68,00 55,50 72,10 56,80 108,60 23,00 106,10 45,10 110,50 61,45 50,60 91,00 72,70 35,90 41,40 38,60 23,10 60,95 2.25A 47,00 590,95 39,85 165.75 10,20 49,20 66,15 73.35A 108,60A 75.80A 57.60A 67.35A 64,25 44.70A 11,60 26,45 177,10A 35,00 15,30 34,55 15,65 51,55 35,10 63,00 4,00A 4,00A 1,40 f 6,30 f 14,20e 25,15e 14,00A 33.20A 101,75 f 29,40 26,60 53,20 23.59 25,05 26,05 f 44,95 79,10 48,50 55,40 54,45 72,20 50,40 f 51.00A 39,75 47.85A 47,00A 60,00A 37.60 67,50 61,00 f 83,80 f 76,50 index click fonds ing bnk emerg.e e.l mg bnk euro obl f ing bnk europe funi ing bnkgeldm.fds ing bnk glob.fund ing internet fd. ing int.obl.fonds ing int.dep.fonds itch f. alig.fds ing bnk onr.g.aandf. ing bnk rentegr.f ing bnk quality o.l. insinger emergcomp isinger e interbonds intereff.jap.warr. intereff.rentegr. intereff.rente gr.II intereffekt 500 a obl.divf. a onr.goed f. orange global pr postb.beleggf fiostb.comm.techf. postb.easy blue f. postb.euro aandf. postb it fonds postb.nederlandf. postb. nettorentef. postb.obligatief. postb.vastgoedf. postb.wereldmf. preferent fonds rg hypotheekfond rg nettorente f. rg obl.mixfund rg pacific fund rg rente mixfund rg young dynamic rg zelfs.argen rg zelfs.belgie rg zelfs canada rg zelfs duitsl. rg zelfs.hongk. rg zelfs.japan rg zelfs.maleis, rgzelfs.mexico rg zelfs.nederl. rg zelfs.polen rg zelfs.sing. rg zelfs.spanje rg zelfs.uk rg zelfs.usa rgzelfs.z.afr. rg zelfs.zwits. rodamco ret.ned. rolinco pref. royal plus f. royal top f. schrod.eur.prop. is guldensdiv.f. isguldensgr.f. is nederl. aandf. is obl.dividendf. transpac.f. triodos groenfonds uni-invest D vsbobl.groeif. 209,60 f 2 24,15 66,65 39,40 28,05 44.65 47,75 149,95 f 24.95 50.55 68,85 121,90 48,70 f 53,90 42,10 70,55 37,55 14,95 47,20 60,00 60,75 31,15 68,00 28,70 74,55 84,75 47,15 47,90 13,85 f 79,05 80,10 48,25 37,00A 63,20 e 85,60 110,30 40,50 83,60 56,30 48,50A 5,75 19,50 29,50 b 24,85 25,05 30,35 f 27,70 23,40 24,85 67,45 26,50 32,45 30,25 28,30 e 15,70 f 127,00 173,00 f 55,15 13,00 f 33,00 f 49.10 f 11,30 e 27,60 33.50A 48.90 63,35 50,40 e 1,82 A 38.20A VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers hoogste koers in 12 mnd, laagste koers in 12 mnd. vorige koers (slotkoers) laatste koers slotkoers vorige week slotkoers deze week advieskoers laten bieden exclaim ex dividend gedaan en bieden effectief rendement gedaan en laten bieden en ex dividend laten en ex dividend gedaan en laten ex dividend gedaan en bieden ex dividend hoogste koers laagste koers sk2 slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES aab 6V.85 aab b 67. 95lfr aab 6 97-07 aab b-57:96 aab 47.99euro aab d.bnk 107:98luf aab m a3 57:97 achmea 67.97 aegon 77. 96 p.c asf inag 67.93 baden-w. 57.96 bng 87. 98-0lgrd bng 77.95-05 bng 77.92-02 e.r. s.k.2 v.k. 3,49 108,10 108,05 - 100,40 A 100,20 3,49 102,55 A 102,45 3,77 107,80 A 107,65 A 4,91 107,50 A 107,35 A 3,61 104,75 104,50 5,14 96,00 96,10 9,67 102,00 - 101,60 A 2.59 107,50 A 107,50 A 4,77 108,70 A 108,45 - 114,25 114,00 3,80 109,60 A 109,20 3,46 104,90 A 104,50 7,17 101,90A 101,90A 4,16 118,60 A 118,00 3.60 112,95 112,95 A bng 7 95-05$ bng 67.96-06 bng 6 95-02 bng 57.97-07 bng 57.99-04$ bng 5 99-02$ bng 47:98-03 dres.bnk 77:94 dres.fin. 57.96 dres.fin. 57.96 dsm 47.98euro eib6 96-06 eib 57.97-07euro friesland 57.98 gen.bnk 98-00 gen.el.cap27:96 ing bnk b 57:97 100,80 65 A 110.65 A 107,85 108,35 A 95,50 A 96,80 A 102.75 A 102,27 A 105,20 103,60 A 00A 101,75 A 110,30 A 00A 108,80 A 102,50 A 102,90 99,25 A 104,85 A ing bnk 57.99euro ing bnk b 47.99euro ing bnk b47.-97 ing bnk 47.99euro kbcint.f 5 99 euro meesp 87:92-02 ngu 57.99-02$ nib 6 94-09 nib 37.99euro nwb 77.95-01 nwb 57,97-07 nwb 57:97-07 rabo 67.93-01 rabo 37.99-04euro raboO 97-27zar snsgr 7'/.95-02 sns gr 57» 99-11 euro 5.63 95,30 5,16 96,10 3,66 102,70 A 1 4.79 96,10 A 5,33 97,50 A 1 3,69 114,70 A 1 5,11 100,00 A II 4.88 108,50 A H 4,14 97.75 A 1 3,23 107,30 A II 4,54 107,25 A II 4,61 106,30 A 11 3,39 106,10 11 3,87 99,15 A 1 13,03 3,20 A 3,60 110,70 1 5,53 96,90 A 96,50 80-00 90-00 01-11-00 0111-00 0IV-00 11-11-01 90-00 9011-00 911-11 92-07 89-99 91-01 911-11 90-00 921-02 9211-02 92-071-11 92-071-11 90-00 95-05 891-99 8911-99 93-23 95-10 89-99 94-04 9IV-99 3-03 5-05 95-05 93-03 6-06 94-04 96-02 97-07 98-28 98-08 k (100) belgische fr canadese dl deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) ierse pond ital.lire (10 000) japanseyen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc 100) spaanse pes (100) turkse lira (100) NB Deze opgave is inwisselen kosten ri 4.5 Andere banken b| minder kosten n aankoop- 1 provisie W Ook wordt s< EDELMETALEN erkt 17.260-17 onbewerkt 310,00-380

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 10