,eiden Regio Leiden wil hotel bij station Herrie aan het Rapenburg Driehonderd gulden beloning voor gouden tip Labrujère verrast met gouden speld Treinen in Leiden zijn punctueler dan elders tier breekt los foto henk bouwman Een stier die vanaf het marktterrein bij de Groenoord- ontsnapte, heeft vanochtend nogal commotie veroor- Het dier slaagde erin de velden van tennisvereniging Uni te bereiken. Daar liep hij tegen een medewerker op, die verschijnselen van duizeligheid aan overhield. De stier in de sloot terecht. Een dierenarts verdoofde hem, waar- het best weer terugkon naar de Groenoordhallen. gestolen Een 26-jarige Leidse taxichauffeur liet zondagmorgen op de Lange Mare een klant afhaalde, zijn auto onafge en met draaiende motor achter. Luttele seconden later hij er getuige van dat een onbekende zijn auto keerde en er het voertuig vandoor ging. Anderhalf uur later werd de taxi Atjehstraat gevonden, zonder schade en met de sleutels in contact. De mobiele telefoon was wèl verdwenen. op straat beroofd Een 20-jarige Leidenaar is zaterdagmorgen rond half de Dwars Bolwerkstraat (tussen Levendaal en Hoge- beroofd van zijn portemonnee met daarin 200 gulden, chtoffer hoorde plotseling achter zich voetstappen en oordat hij het in de gaten had van achteren vastgepakt en Daarbij voelde hij een steek in zijn rug maar bleek niet Toen hij zich omdraaide, zag hij drie mannen wegren- met breekijzer geslagen Een 50-jarige Leidenaar reed zondagochtend rond 01.00 ?t zijn auto op de Haven toen er een jongen plotseling jn auto sprong. Even later kwam hij de jongen weer tegen ?1 uitmaakte van een groep. Vervolgens werd de man en aantal jongeren geschopt en geslagen onder meer met eekijzer. Via zijn mobiele telefoon belde het slachtoffer de die op de Lage Rijndijk zeven knapen arresteerde. Het n vijf Leidenaars en twee Hagenaars van 15-22 jaar. Bij 50-jarige werd in het LUMC een elleboogbreuk geconsta- erd. >pen dag Van der Willigenhof iden De open dag in zorgcentrum Van der Willigenhof aan Apollolaan heeft afgelopen zaterdag naar schatting 125 be- iekers getrokken. Het zorgcentrum is eind vorig jaar begonnen et extramurale zorg, voor ouderen die thuis willen blijven wo rn. Op dit moment maken 21 ouderen daarvan gebruik. De len dag was bedoeld om deze voor het centrum nieuwe vorm n zorg onder de aandacht te brengen. In de Van der Willigen- >f zelf verblijven 39 bejaarden. eidse pleiters vierde De vier Leidse deelnemers aan het pleitconcours in het agse Vredespaleis hebben genoegen moeten nemen met de rde plaats. Duitsland was zaterdag in de finale tegen België beste. „Een terechte winnaar", oordeèlt Mara van der Poel iteraf. In Telders International Moot Court Competition na- :n rechtenstudenten uit 22 landen het tegen elkaar op. Teams twee aanklagers en twee verdedigers bestreden elkaar in n verzonnen zaak op het gebied van het internationale recht ahet Vredespaleis in Den Haag. Van der Poel en haar partner neloes Schueler werden wel eersten als pleiters, maar met in schriftelijke verweer behaalden ze slechts een zevende aats. Karlijn van der Voort en Dennis Bruce werden zowel hriftelijk als mondeling derde, wat na een rekensommetje re- ilteerde in de algehele vierde plaats. Wat een schaarsgeklede dame had moeten zijn, is in werkelijkheid wethouder en loco-burge meester Tjeerd van Rij, verkleed als agent van de parkeerpolitie. Peter Labrujère kijkt zijn ogen uit als de met zilverpapier en rode strikken ingepak te, veel te krappe, doos opengaat en Van Rij zich naar boven wurmt. Van Rij leent zich niet zo maar voor deze stunt, want even later reikt hij aan Labrujère de gouden speld van de gemeente uit. De ondernemer zag zondag Abraham en viert die dag tevens het eeuwfeest van zijn familiebe drijf. Hij heeft zijn vrienden uitgenodigd in het clubhuis van de Harley Davidson Club. Aan de voorgevel van het pand aan de Volmolengracht bungelt een immense opgeblazen look-a-like. Fonkelende motoren staan tussen de terrasstoe len geparkeerd. Even voordat Labrujère naar bui- J ten gesommeerd wordt voor de verrassing, 7 V'" spreekt hij een kort dankwoord uit. „Ik heb X f prachtige cadeaus gekregen. Het was alleen de ÈÊÊëM; f rIft bedoeling dat jullie me arm zouden zuipen en al- '4/ les zouden opvreten. Dit is waanzinnig.'' - I IVI Labrujère schaterlacht als hij onder de politie- pet het gelaat van de wethouder herkent en roept met waterige oogjes: „Die vind ik leuk." „Leiden m j:H^ra^Urofing|fl I is een prachtige stad", zegt een blozende Van Rij, /fln „en jij doet heel veel om de mensen dat te laten V h uët- weten." Vervolgens leest de bestuurder de ver- BMBKiir..-- jtiPv'^BBHBHyBBHBpfc-'v'iftwjBBHBBUBBBMHBBIBi klaring voor die bij de gedenkspeld in goud De in het uniform van de parkeerpolitie uitgeruste wethouder Van Rij verraste zondag de feest vierende Pe- hoort. De ondernemer zet zich al jaren met hart ter Labrujère. foto hielco kuipers en ziel in voor de promotie van de stad, luidt de strekking. Hij levert een belangrijke bijdrage aan een florerende middenstand en heeft voortdu rend creatieve ideeën. Die 'werkt hij op zijn ka rakteristieke wijze' uit. Labrujère is de bedenker van fluister- en film concerten op de Beestenmarkt. Verder heeft hij onder meer het voormalige Van Gend en Loos terrein omgetoverd in een populair parkeerter rein. Vandaar worden parkeerders zonder extra kosten met busjes naar de binnenstad gebracht. Met dat initiatief heeft de ondernemer Leiden beter bereikbaar gemaakt, vindt de gemeente. Het in groten getale opgekomen publiek volgde met veel belangstelling een nagespeelde zitting in het kantongerecht. foto mark lamers Eigenaar Von Siebold van Rapenburg 19 moet met meer bewijzen komen om het contract met huurder Bel te kunnen opzeg gen. Dat heeft kantonrechter Van Duren za terdag in een bijzondere zitting in Leiden bepaald. Volgens Von Siebold veroorzaakt Bel ondraaglijke geluidsoverlast en houdt geen uitspraak kon doen. Afgesproken werd over het aanrecht. De raadsvrouwe van Bel. Bokwinkel, had een hele andere lezing. Bij haar weten is Bel een keer over de schreef gegaan en met de rotzooi viel het wel mee. De bewering van Kemink dat er huisregels zijn opgesteld klopt bovendien ook niet. Mede om die re den besloot de kantonrechter dat hij nog hij de gezamenlijke keuken niet schoon. De politie heeft zijn geluidsinstallatie al in be slag moeten nemen. Desi Bel werkt als verpleger in het acade misch ziekenhuis en heeft door zijn nacht diensten een an'der leefritme dan zijn huis genoten. Advocaat Kemink van Von Siebold hield de rechtbank aan de Witte Singel voor dat meneer Bel 'een behoorlijke stereo-in stallatie moet hebben'. ,,De muziek dendert door het hele huis. Hij maakt er in de keu ken een puinhoop van. De maden lopen de situatie de eerste maanden nog even aan te zien. Het leek hem verder handig dat er huisregels werden opgesteld. Beide partij en gingen akkoord met die regeling. Het publiek dat zaterdag het nieuwe kan tongerecht in het voormalige Leidsch Dag blad-gebouw bezoekt, amuseert zich koste lijk op de open dag. Onder meer met de zit ting over de verzonnen zaak Desi Bel. Bo vendien kan het publiek kennismaken met de reclassering, de gerechtsdeurwaarders en het bureau voor rechtshulp. Voor een gulden wordt een bezoeker in toga gefoto grafeerd. Vader en dochter poseren in de jurk en flits doet de camera. Nu de jongste zoon nog, maar die blijft als versteend zit ten. Geen sprake van, zegt zijn lichaams houding. „Echt niet, Jochem?" Jochem krimpt nog meer ineen en vouwt zichzelf op in de stoel. Papa geeft het dan maar op. Alle banken in de zittingszaal op de eer ste verdieping zijn bezet, mensen moeten in de deuropening en op de gang staan om de speciale zittingen te kunnen volgen. Al les is vandaag een beetje anders, waar schuwt Van Duren zijn gehoor. „Het is een rollenspel. Een advocaat is kantonrechter en de kantonrechters zijn advocaat. Ook de bode is kantonrechter." Iedereen speelt zijn rol met verve. Ook het publiek. Het voorstel waarmee Van Duren de zaak Bel kan oplossen is van een toeschouwer. :n jaartje of vier geleden werd J suf gebeld met verzoeken n werk. Tegenwoordig zoekt zich suf naar goed perso- lel. Tijden veranderen, daar eet Carla de Rijk, eigenaresse n schoonmaakbedrijf De.Re- nboog aan de Roosevelt- aat inmiddels alles van. igin vorige week loofde ze op lar nimmer aflatende speur- cht naar werknemers zelfs n beloning uit voor de gou- J:n tip. e Rijk speurt naarstig naar fee mensen die willen mee- irken aan het schoonhouden van de stationsrestauratie. In openbare ruimtes van de Universiteit Leiden hing ze posters op. Beloning van 300 gulden als jij iemand weet die 3 tot 5 ochtenden in de week (van 06.00-08.00 uur) een project van ons in Leiden op correcte wijze en voor minimaal een jaar wil schoonmaken. Wij heb ben nog 2 mensen nodig. Dus in totaal betalen we 600 gulden uit. Sneller en makkelijker kan je het echt nergens verdienen! Telefoon 5790097. Wie denkt dat de telefoon bij De Regenboog roodgloeiend heeft gestaan, komt bedrogen uit. Niets, nada, nul komma nul. Er kwam géén één reactie binnen. En via het Arbeidsbu reau lukte het ook al niet. „Een absurde situatie", vindt De Rijk die daar overigens wel een aan tal verklaringen voor heeft. „Er wordt nog steeds neergekeken op schoonmaakwerk en daar naast hebben de mensen die willen werken inmiddels wel een baan door het aantrekken van de economie. Ik moet het dus hebben van bijvoorbeeld huisvrouwen maar die zijn in de vroege ochtenduren druk met de kinderen. Ook studen ten zijn niet voor dit baantje te porren. Zij storten zich massaal op het oplossen van millenni umproblemen en kunnen daaraan meer verdienen." En dat terwijl er bij De Regen boog toch ruim 16 gulden bru to per uur wordt betaald, meer dan het minimumloon. „Een ideale baan voor mensen die iets willen bijverdienen, vóór ze naar hun eigenlijke werk gaan, of mensen die niet fulltime wil len werken. Ik kan iedereen ge bruiken uit alle lagen van de bevolking. Maar blijkbaar is het water nog niet tot ieders lippen gestegen." Personeel is.dermate moeilijk te vinden dat aanvragen van particulieren voor een werkster door De Regenboog per defini tie worden afgewezen. Het per soneel dat wèl aanwezig is, wordt namelijk ingezet op be- drijfsprojecten. Als nieuwe Carla de Rijk: „Blijkbaar is het water nog niet tot ieders lippen gestegen.' krachten zich aanmelden, volgt altijd een kennismakingsge sprek. „Want ik wil wèl zien wat voor vlees ik in de kuip heb", aldus De Rijk. Sollicitan ten blijken tijdens zo'n gesprek soms vreemde ideeën te heb ben. Een aantal van die ge sprekken loopt dan ook teleur stellend af. „Mensen haken af als ze merken dat het om wit werk gaat. Mensen zeggen tij dens zo'n gesprek dat ze moe ten solliciteren van de sociale dienst en dat duidt niet op veel motivatie. En het gebeurt ook regelmatig dat een afspraak voor een sollicitatiegesprek niet wordt nagekomen", verduide lijkt de eigenaresse. Inmiddels hebben de transfers ook hun intrede gedaan in de schoonmaakbranche. Bedrij ven kopen bij de concurrentie' personeel weg. Zo ver wil De Rijk echter niet gaan. Zij gelooft nog steeds dat ze met behulp van advertenties, oproepen en ludieke acties aan personeel kan komen. Ook al realiseert ze zich terdege dat de tijden ver anderd zijn. „Ik heb iemand in dienst van 67 jaar. Die mijn heer vult met schoonmaakwerk zijn AOW en pensioen aan. Heeft me nog nooit in de steek gelaten. Maar zo vind je ze niet meer. Die man is nog van de oude stempel." Bevrijdingsbal Nederland herrees op 5 mei 1945 na vijfjaar Duitse bezet ting. Iedereen bezwoer elkaar foto mark lamers toen dat er nooit meer oorlog zou komen. Hitler was de laat ste dictator die ooit in Europa een schrikbewind had kunnen voeren. Nu, 54 jaar later, weten wij beter. De Balkan brandt en honderdduizenden mensen zijn op de vlucht voor geweld. Het Bevrijdingsbal in danssa lon In Casa aan de Lammer markt krijgt hiermee een dub bele betekenis. Het vieren van de bevrijding van Nederland maar ook het stilstaan bij het feit dat er op dit moment op een groot aantal plekken nog steeds oorlog is. Op 5 mei tre den in In Casa vanaf 20.30 uur The Party Players en de Frits Lancfesbergen Big Band op. eric-jan berendsen Op plek universiteitsbureau Tegenover Leiden Centraal, in het gebouw waar nu nog het universiteitsbureau zit, komt mogelijk een hotel. Dat wil de gemeente, die daarover in overleg is met de eige naar van het gebouw, Philips Pensioenfonds. Die laatste verhuurt het gebouw vooralsnog liever aan bedrijven. leiden robbert minkhorst De locatie is uitermate geschikt om er een hotel van te maken, zegt projectleider P. Prudhom- me van Reine van het Leiden Centraal Project. „Het is een openbaar vervoersknooppunt. Vanaf Schiphol zit je bovendien met de trein zo in Leiden. De eigenaar en de gemeente pra ten om te kijken waar ze elkaar kunnen vinden." De wens van de gemeente om op de hoek van de Stations straat en het Stationsplein een hotel te vestigen, komt niet uit de lucht vallen. De stad heeft een tekort aan hotelkamers. Volgens Prudhomme van Reine moeten organisaties, toeristen en congresgangers geregeld buiten Leiden kamers boeken en dat ziet de gemeente liever anders. Bij de ontwikkeling van die kant van de stationsomgeving is ook het westelijke deel van het complex, richting het belasting kantoor, betrokken. Tot de plannen klaar zijn, worden daar de buitenlandse studenten on dergebracht die nu nog in de flat Nieuweroord wonen. Ze moeten daar weg omdat dat ge bouw verbouwd wordt tot asiel zoekerscentrum. Volgens Prud homme van Reine is er geen sprake van dat het gebouw te gen de vlakte gaat. Volgens de ambtenaar is dal ook niet no- dig. De mogelijkheid om in het complex waar de universiteit kantoorrruimte huurt een hotel te vestigen is vastgelegd in een voorbereidingsbesluit van bur gemeester en wethouders, waarover de gemeenteraad morgenavond moet beslissen. Overigens staat al langer vast dat de universiteit het gebouw verlaat. Zij verhuist naar het Ra penburg. Bij het voorbereidingsbesluit horen ook de ontwikkelingen op de andere hoek van de Stati onsstraat en het Stationsplein. Op de plek van de 'kraakflat', waarvan de sloop al maanden wordt voorbereid, komen nu zeker woningen. Aanvankelijk wilde eigenaar Chestrop er een kantoortoren van zo'n negentig meter hoog bouwen. Hij kreeg echter geen instemming van de gemeente. Inmiddels ligt er een nieuw bouwplan, dat samen met de gemeente is bedacht en dat uitgaat van 75 ruime appar tementen. Op de begane grond komen verder winkels. De nieu we fiat wordt aanzienlijk min der hoog dan die in het vorige voorstel van de eigenaar en projectontwikkelaar. Het Leiden Centraal Project moet een impuls geven aan het stationsgebied, waar momen teel kantoren overheersen. De gemeente wil die 'monocul tuur' doorbreken. Het gebied rondom het station dient in de volgende eeuw een mix te zijn van kantoren, horeca, winkels en woningen. Vertrek soms zelfs te snel leiden annet van aarsen vervolg van voorpagina Ondanks de problemen op het traject Leiden-Utrecht scoort volgens Rover Station Leiden qua punctualiteit goed. Afgelo pen winter was tijdens de och tend- en middagspits slechts veertien procent van de treinen vertraagd, een lichte verbete ring ten opzichte van vorige zo mer toen Rover vijftien procent noteerde. De Leidse cijfers zijn een stuk beter dan de landelijke gemiddelden: 23 procent ver traagde treinen in de afgelopen winter tegenover zeventien pro cent afgelopen zomer. Maar er zit volgens Rover een addertje onder het gras. De on derzoekers van de reizigersor ganisatie constateerden dat op station Leiden conducteurs klaarblijkelijk koste wat het kost vertragingen willen voorkomen door te snel te vertrekken. Soms kwam het voor dat treinen weg reden, terwijl nog niet iedereen was ingestapt. Met de aansluitingen op Sta tion Leiden was weer weinig mis: volgens de onderzoekers van Rover kon in 96 procent van de gevallen een overstap gehaald worden. Het landelijk gemiddelde was 90 procent. De waarnemers in Leiden consta teerden dat de aansluitende treinen in de meeste gevallen wachten zodra de binnenko mende treinen licht vertraagd zijn. Bijzonder slecht te spreken is Rover over de stationsomroep in Leiden. Vaak ontbreken de omroepberichten wanneer ze wèl wenselijk zijn: bijvoorbeeld bij een vertraging of een aan sluiting die gehaald kan wor den. Van de berichten, die wèl werden omgeroepen, kreeg slechts 22 procent de goedkeu ring van de Rover-onderzoe kers. Daarmee scoorde Station Leiden het slechtst van alle be oordeelde stations. Zorgelijk vindt de reizigersor ganisatie het gegeven dat in Leiden vlak voor vertrek van de treinen in opmerkelijk veel ge- valllen NS-medewerkers in geen velden of wegen te be speuren zijn. Bij 33 procent van de treinen was vlak voor vertrek geen personeel aanspreekbaar. In vergelijking met het landelijk gemiddelde (zeventien procent) scoort Station Leiden hier vol gens Rover opvallend slecht. „Opmerkelijk", zegt onder zoekleider J.A. van Dijk van Ro ver. „We hebben voor dit feno meen geen verklaring kunnen vinden. Of het moet zijn dat de conducteur nog wel eens bij de machinist op de bok wil blijven zitten."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 9