Economie Beurs Petroplus en Airspray beste beursintroducties Dromen van nieuwe records begint weer Beursplein 5 vanmorgen in lift i& i NMAX-noteringen op beurspagina haarlem-leiden Vanaf vandaag publiceren wij op verzoek van vele lezers dagelijks de koersen op de Nieuwe Markt Amster dam, kortweg NMAX. Op deze zogeheten 'babybeurs' worden nieuwe veelbelovende kleine bedrijven genoteerd, vaak als voorportaal voor de grote AEX-beurs. In totaal zijn er op dit ogenblik veertien fondsen genoteerd zoals Prolion uit Vijfhui zen dat onder meer bijzondere geautomatiseerde melkmachi nes verkoopt of Airspray dat zich beweegt op het terrein van de spuitbussen. De koersonwikkeling van de NMAX-fondsen kan soms zeer heftig zijn. Vandaar dat met name de beleggers, die gewend zijn grote risico's te lopen, geïnteresseerd zijn in deze beginnende beursbedrijven. Inschrijven McGregor tot 29 april Amsterdam Beleggers kunnen tot 29 april inschrijven op de aandelen van modehuis McGregor, dat voor Koninginnedag aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerd wil staan. De aandelen kosten tussen de 9,75 en 11,75 euro. McGregor wil on geveer 20 miljoen gulden ophalen met de beursgang. Deskundige jury op Dag v/h Eigen Vermogen: bussum anp Beleggers en andere financiers hebben weinig op met direc teuren die beursintroducties louter gebruiken om hun eigen bankrekening te spekken. De butanten die het nieuwe kapi taal aanwenden voor verdere groei en ook nog eens hun be loftes nakomen, zijn beduidend meer in trek. Tot die laatste categorie be horen Petroplus en Airspray. Een deskundige jury van eco nomen, beleggers en andere kapitaalverschaffers promo veerde beide bedrijven vrijdag tot de beste beursintroducties van 1998. Die prijs kregen zij uitgereikt tijdens de Dag van het Eigen Vermogen in het chi que Bussumse hotel Jan Tabak. Zo'n tweehonderd mensen waren daarbij aanwezig. Onder hen veel directieleden van de in totaal twintig bedrijven die vo rig jaar kozen voor een notering op Beursplein 5. Het snelle 'cashen', vorig jaar van verschillende kanten al fel bekritiseerd, vormde bij de ver kiezing juist een nadeel. „De vraag of het geld van de intro ductie is gebruikt om te cashen of voor de financiering van de onderneming, heeft duidelijk meegewogen", zei jurylid W. Burgers van vermogensbeheer der Kempen Co. „Immers, verkoop van eigen aandelen bij een introductie getuigt van wei nig vertrouwen." Andere belangrijke selectie criteria waren de kwaliteit van het emissieprospectus, de in formatievoorziening, de verde ling van aandelen onder beleg gers, het ondernemingsprofiel en - last but not least - de winst- en koersontwikkeling na de introductie. Petroplus (olie-opslag, -trans- port en -raffinage) en spuitbus- senfabrikant Airspray, respec tievelijk genoteerd op de lokale markt en de beginnersbeurs NMAX, behaalden de beste rap portcijfers. Petroplus, in juli ge- introduceerd voor 27 gulden, bereikte vorig jaar een top op 40,50 gulden, maar moest dit jaar weer een groot deel van die winst inleveren. Airspray knal de enkele weken na de intro ductie in mei van 22 naar 77,50 gulden. Inmiddels doet het aandeel 29 euro (63,90 gulden). amsterdam frank hendrickx nieuwsanalyse Het vertrouwen op de Amster damse beurs is plotseling terug. Meevallende kwartaalcijfers van Philips en bemoedigende ont wikkelingen in het probleemge bied Azië gaven de koersen een aanzienlijke stimulans. Hande laren dromen al voorzichtig van nieuwe records, maar econo men blijven voorzichtig. De AEX-index steeg afgelopen week desalniettemin 13 punten tot 561,23 punten. De AEX-index schommelde sinds januari van dit jaar conse quent rond het niveau van 540 punten. Als zoiets enige weken duurt, spreken beurshandela ren met grote vanzelfsprekend heid van een 'psychologisch belangrijke barrière'. Vrijdag een week terug was er al enige hoop, maar deze week kwam pas de bevestiging van het heuglijke nieuws: De AEX zou zijn 'uitgebroken'. De grens van 540 punten is uit het zicht verdwenen en onmiddellijk lie ten handelaren optekenen dat 'we' nu naar de 600 punten gaan. Dat wordt dan waar schijnlijk weer de nieuwe psy chologische barrière. Veel han delaren zijn er van overtuigd dat de weg omhoog weer is ge vonden. Op de eerste plaats is het ver trouwen in de Aziatische eco nomie enigszins hersteld. Daar naast liet Philips deze week we ten dat de ontwikkelingen be moedigend zijn, waar topman Boonstra niet zo lang geleden zei dat de problemen in Azië zeker tot 2000 voortduren. Als graadmeter voor de stand van zaken in de wereldecono mie worden ook de ontwikke lingen van de zogenoemde 'cy clische fondsen' gehanteerd. Zoals de term al zegt, volgen deze bedrijven vrij nauwgezet de ups en downs van de econo mie. Gaat het internationaal slecht dan moeten ze er op de beurs ais eerste aan geloven, gaat het beter dan profiteren de cyclische fondsen juist. En ja wel, de koersen van de Hoog ovens', de DSM's en de Akzo Nobels zitten sinds deze maand weer in de lift. Afgaande op ëen onderzoek van de Rabobank is het zeer twijfelachtig of het huidige koersniveau gerechtvaardigd is (in guldens staat de AEX op 1235 punten). In tegenstelling tot de blijkbaar optimistische beleggers concludeert de staf- groep Economisch Onderzoek dat 'voorzichtigheid op haar plaats is'. Over de hele linie was er in 1998 sprake van een aanzienlij ke terugval van de winstontwik keling. Terwijl de gezamenlijke omzet met maar liefst zestien procent toenam, daalde de ge zamenlijke winst met vijf pro cent. De laatste jaren groeide de resultaten altijd sneller dan de omzet. Deze verontrustende omslag is te wijten aan een zeer slechte tweede helft van het jaar, waarin de recordwinsten van de eerste zes maanden vol ledig werden weggevaagd. In 1997 boekten dezelfde bedrij ven nog zestien procent meer omzet en 63 procent meer winst. Voor een deel is de terugval in de tweede helft van 1998 zeker te wijten aan de negatieve ont wikkelingen in Zuidoost-Azië, maar nog belangrijker is vol gens de economen de stagnatie in nabije markten als Duits land. Citaat uit het onderzoek: „Door de uitkomsten van de loononderhandeling in de me taalsector heeft Duitsland met de hoogste loonkosten in Euro pa zich verder uit de markt ge prijsd." Niet erg bemoedigend, kortom. Daarbij kunnen veel bedrijven het slachtoffer worden van hun succes in de eerste helft van het vorig jaar, die als absolute top- periode in de boeken staat. Weinigen zullen die cijfers kun nen overtreffen, menen de on derzoekers. En winstdalingen zijn, zoals bekend, zelden goed voor de beurskoersen. VAN DE BEURSVLOER De Amsterdamse effectenbeurs opende vanmorgen licht hoger (564,80) om tegen elf uur door te stomen naai 568,66. Dat be tekent een plus van 7,43 punten (+1,3 procent). De stijging kwam met name door hogere koersen van Nederlandse aan delen op Wall Street vrijdag maar ook door hogere koersen elders in Europa. Op de effectenbeurs van Tokyo daalde de Nikkei-index vandaag met 4,74 punten tot 16.918,51. De beurs van Zuid-Korea deed het beter. Daar eindigde het koersgemiddelde met een winst van drie procent. In Australië steeg de beursindex met 0,3 procent. Hong Kong was rond het middaguur 1,4 procent hoger. amsterdam/tokyo anp-krf T0P-10 STIJGERS T0P-10 DALERS 19,00 5,56 textielgrtw. 8,65 26,50 114,10 13,70 25,95 78,00 38,40 26,10 80,00 15,75 ned.spr.f. c. nyloplast OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN 14,50e 14,05 14,00 f 7,50 f 16,51 3,95 f 4,40 19,40 25,30 33.75A 58.00A 7,75 f 15,55 9,60 28,30 f 54,75 93.00A 6,70 27,70 8.50A 15,70 11,35 f 14.50A 14,75 19,50 f 3,35e 4,00 f 4,40 20,00 26,50 32,75 58.00A 7,80 f 15.00A 9,50 26,10d 55,00 92.50A 42,70 e 57.50A 6,70 f 28,00 f 8.30Z 15,50 11,35 14.50A 14,75 19,50 e 3,30 e 10,75 18,00 61,00 53,70 15,20 e 73,95 f 121,50a 73,30 26,40 34,00 11,75 17,50 25,00 k 5,60 f 4.73 10,75 19,00 61,00 52,70d 15,60 121,50a 74,00 26,65 34,30 11,75 f 17,50 25,00 f 5,65 e 4,74 f 162.00A 56,60 162.00A 56,20 e 7500,00A 1570,00A 1575,00A 20700,00A 20800,00A 82.50A 83.00A 22000,00A 22200,00A 1,8( 29,90 f 20.60A 16.40A 19,30 1,75e 3d.. mg line dowjones 1570,00 35,80 f 10,90 I 9.50A 48,50 57.00A 24,45 35,00 6,60 e 17,00 7,-25 45,70 16,55 32,00 11,70 f 59.00A 3,00 I 51,00 9.80 f 28,90 17,30 26,50 43,10 3.30A 24.30A 46,00 20,00 19,70 28,00 147,95A 21,95 72,50 19.75A 19.90 4.15A 19,00 34,40 11.50A 5,80 40,20 38,25 12,10 f 11,00e 74,60 12,50e 0,26 f 19,25 f 3.69A 101,50 87,00 70,00 69,00 1585,00 35,80 f 10,80 9.50A 49,10 f 57.00A 24,10 34,70 6,70 e 4,60 e 17,50 f 7,30 f 46,20 15,75 33,00 f 11,55 59.00A 2,95e 51,00 10,00 f 29,50 17,50 26,60 43,30 3.30A 24,10 46,50 e 20,20 20,00 27,80d 147,95 f 21,80 73,70 19,55e 19.90A 4,15A 19,45 34,30d 11.50 A 5,80 40,25 f 38.25A 12,20 11,30 f 74.60A 12,50e 19,20 smit trafo c. sphinx gust tas groep 16,80 20,50 15,00 13,10 f 11,30 f 24,90 8.40A 10,50 23,45 23,85 12,20 11.70A 59,60 f 15,80 47,40 f 1,10 f 32.50A 15,00 f 15.00A 5,60 5,75 f 2475,00 f 16,95 f 14,00 10,00 e 34,35 22,20 7,40 f 8,60 e 3,00 f 21,00 f 85,00 a 13,00 f 3,10 f 30,70 26,40 f 64.25A 26,35 f 19,25e 48,15e 33,00 e 15,80 12.20A 10,00 36,25e 14,50e 19,50 16,05 e 20,70 f 15,00 13,10 11,25 25,40 8,35 10,05 23,55 24,10 12.00A 11,85 60,40 16,00 47.40A 1,10 f 31,60d 14,60 5.80A 5,55 e 2400,00 17,25 14,00 10,00 34,50 22,00 7,20 e 9,40 f 3,00 f 21,00 f 80,00 a 13,00 e 3,10 f 30,40 f 26.40A 65,00 26,50 f 19,85 f 48,40 f 33.00A 15.80A 12,20b 10,00 36,25e 14,75 19,50 12,70 f 18.60A 12,75 k 12,00 f 6,40 f 19,80 13,25 11,90 6,40 f 19,60 BUITENLANDSE AANDELEN atlantic richf bell atlantic bethlehem stee boeing comp. I.k. 134,00A 53.00A 67.00A 15.30A 79.50A 58.10A 9.00A 40.00A 44,00 a 41.00A 95.85A 99.25A 113.30A 69.00A 36.00A 64.00A 111,50 89.00A 54.60A 88.00A 170,00A 198,00 37.00A phillips petr. suzuki motor yen toshiba corp. yen 54.00A 63.00A 124,00A 300,00A 300.00A 100,00A 142,50A 900,00A 37.50A 35.00A 48.30A 19.00A 5.50A 900,00A 165.00A 61,00 A 43.70A 400.00A 600,00 56.30A 29.00A 26.70A 8.60A 54.00A 63.00A 124,00A 37.50A 35.50A 48.00A 19.30A 57.00A 30.00A 26.00A 8.80A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN abn amro oblig.f aegon eq.fd nlg aegon rente f nlg aegon vastg.f nlg aegon dep.f nlg aegon emerg.f nlg aegon index pl nlg ah vaste klantf nlg amersf.obligatief amersf.eurotop-100 f amev aandf nlg amev vastgoedf nlg amev rentefonds nlg axa vr valuta nlg axa vgf comb nlg axa vgl vastg nlg axa vgf fin s nlg axa vgl aand nlg holl. dlr.f holl.groen rente holl int.rente holl.stall.rek hoogeh pp aand nl hooge h pp opt nl hooge h. pp vast nl hooge h. pp l.o mixf hooge h. pp dep nl hooge h pp aandf ai hooge h pp aandf ei hooge h. pp aandf vc mg intemd nlg v.k. 76,81 51,52 90,58 40,36 23,58 19.81 28,66 15.82 12,41 19,81 160,10 101,93 29,93 42,49 29,57 58.81 78.84 33,55 44,84 24.98 109,42 25.82 18.95 24,21 12,80 33.70 33,05 31,75 46,21 20,36 8,68 9,35 79,00 52,22 90,40 40,92 23,59 19,97 28,83 15,82 12,24 20,04 158,11 102,94 30,08 42,50 29,57 59,29 79.77 33,55 45,13 25.02 111,21 26,32 18.99 24,46 12,80 33,80 33,25 31,75 46,21 20,62 nn europa rente plfd nn vastgoed fds nn obligatie pl.fds nn geldmarkt fds nn nederland plus fd ohra garantie fd 57,53 10,04 10,79 19,39 postl pyramidefonc h eqf nlg rabo dutch bond nlg rabo groei sp nlg rabo nlg cash nlg reaal-combfd reaal-ned.aandf reaal-groeim.fd reaal-spaarbew f reaal-spaarbew rente vast fonds royal aandelen royal combinatie royal deposito rvs obligatie fonds van lanschot bond van lanschot equity 15,52 15,67 7,64 7,72 63,82 64,65 24,62 24,62 98,88 98,83 92,7138 93,8102 17,47 17,70 44,47 24,20 16,31 6,76 14,73 13,56 12,81 12,60 44,46 24,42 16,10 958,96 974,26 AANDELEN AEX-INDEX akzo nobel asm lithography baan company fortis(nl) hagemeyer heineken hoogovens c. wolters-kluwer c. h.j. 600,65 24.46 111,65 38,80 58,58 46,00 44,38 27,27 100,06 15,79 39,75 44,79 57,90 44,02 70.47 44.56 54,20 54,45 46,20 41,29 92,71 35,40 77,32 38,93 39,93 194,25 06/01/99 14/04/99 14/07/98 09/04/99 05/05/98 11/05/98 08/06/98 20/07/98 06/01/99 01/05/98 06/01/99 15/05/98 21/07/98 15/07/98 20/04/99 06/01/99 06/01/99 26/05/98 15/05/98 06/01/99 07/07/98 20/07/98 15/07/98 05/01/99 114,17 08/10/98 05/10/98 08/10/98 21/09/98 05/10/98 09/10/98 15/03/99 15/01/99 21/09/98 03/12/98 05/10/98 02/10/98 18/05/98 06/10/98 05/10/98 05/10/98 29/01/99 08/10/98 11/08/98 08/10/98 21/09/98 08/10/98 21/09/98 14/12/98 08/10/98 06/05/98 op 563,63 21,85 82,95 35,25 42,50d 44,30 8,25 17,45 90,00 13,55 34,00 33,40 45,85d 37,70 56,40 27,45 52,00 42,40 36,75 26,85 83,00 25,10 64,10 23,00 35,85 170,45 569,21 22,35 83,65 35,30 42.70d 44,70 8,70 17,65 90,95 13,55 34,70 34,40 47,25d 38,70 57,30 28,00 52,40 43,95 36,90 27,35 84,45 25,95 64,60 23,40 35,85 171,65 563,63 21,85 82,55 34,60 42,25d 44,30 8,25 16,85 90,00 13,40 33,90 33,40 45,75d 37,70 56,20 27,40 51,65 42,40 36,60 26,85 82,65 25,05 63,90 23,00 35,40 170,45 AANDELEN MIDKAP-INDEX 09/07/98 20/08/98 06/01/99 08/07/98 05/01/99 08/02/99 22/07/98 16/07/98 06/07/98 27/04/98 19/02/99 05/05/98 07/07/98 08/05/98 19/04/99 19/03/99 10/06/98 11/06/98 17/06/98 31/07/98 27/04/98 04/05/98 26/05/98 09/09/98 08/10/98 11/03/99 21/09/98 02/10/98 25/09/98 09/10/98 05/10/98 05/10/98 08/10/98 25/01/99 05/03/99 08/10/98 27/04/98 08/10/98 08/10/98 08/10/98 02/10/98 08/10/98 18/12/98 08/10/98 05/10/98 08/10/98 25/01/99 02/02/99 06/10/98 06/10/98 619,92 18,95 10,00 70,25 52,25 50,95 48,70 32,75 38,75 35,00 42,20 22,35 20,90 17,50 61,90 19,50 24,70 38,50 28,00 24,30 20,80 44,95 20,50 19,40 12,40 21,75 70,00 51,75 50,40 48,25 32,00 37,40 34,45 40,80 21,80 20,40 17,40 60,85 19,00 24,05 37,85 27,50 24,00 20,60 44,00 19,70 19,05 12,25 21,25 AGENDA ECONOMIE MAANDAG 26 APRIL Apeldoorn, Aandeelhoudersveragdering Wegener Arcade Leiden, Publicatie jaarverslag 1998 Kon. Brill Amsterdam, Jaarverslag 1998/99 Vendex DINSDAG 27 APRIL Amsterdam, Jaarverslag Deloitte Tou che over 1998 Rotterdam, Jaarverslag Cebeco Groep over 1998 Amsterdam, uitspraak hof in zaak-Gucci Naarden, Aandeelhoudersvergadering Geveke Rotterdam, Aandeelhoudersvergadering Intenatio Müller Tilburg, Aandeelhoudersvergadering Vi- lenzo Rijswijk, Publicatie jaarverslag HBG over 1998 WOENSDAG 28 APRIL Washington, Voorjaarsvergadering We reldbank Amsterdam, RAI, Aandeelhoudersverga dering Vedior NV •Almere, kwartaalcijfers Unique Internatio nal Amsterdam, Presentatie jaarcijfers 1998 Schiphol Amsterdam, Aandeelhoudersvergadering VIB Delft, Aandeelhoudersvergadering Delft Instruments Enschede, Aandeelhoudersvergadering Grolsch Oldenzaal, Aandeelhoudersvergadering Weina DONDERDAG 29 APRIL Den Haag, Aandeelhoudersvergadering Aegon Den Haag, AandeelhoudersvergaderingK- PN Rotterdam, Publicatie le kwartaalcijfers 1999 Unilever Uden, Publicatie le kwartaalcijfers 1999 Beter Bed MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 104,20 84,86 56,40 122,75 21/07/98 07/04/99 14/04/99 65,00 22/04/99. 52,64 25,64 75.15 18.38 63.39 55,63 27/04/98 90,90 90,95 90,95 90,95 08/10/98 163,05 165,00A 165,00 f 164,50 28/04/98 119,20 119.20A 119,20 119,20 '08/10/98 103,35 f 105,00A 105,00 f 104,75e 08/10/98 75,55 f 77.00A 77,30 76,55 21/09/98 22,85 54.50A 54,80 f 54,50 120,40d 121,lOd 120,40d 12 22,95 f 22,85 104,00d 103,95 I 64,85 64,35 e 22,85 103,95 I 64.45A NOTERINGEN BIJGEWERK TOT 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE OPTIE! OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN o global f. o japan eq.f. Columbia secur delta lloyd dlr delta lloyd dona delta lloyd inv. delta lloyd jade delta lloyd mix delta lloyd rent fortisrenton5 fortisrentonlO fortis wereld mix fd gen bank gld obl.divf. gen bank liq.grf gen.bank gen.bank i gim dutch equity f gim global cnv f. gim world equity f. gulden rente f. holl.oblig.fonds 73.65A 56,80 112,00 105,50 43,50 111,30 60.95A 48,80 90,95 72,95 36,00 41,20 38,60 23,70 62,50d 2.35A 47,20 586,00 40,85 167,40 45,05 64,40 75.45A 108.55A 76.25A 57.50A 68.25A 64.15A 45.65A 27,50 - 195.00A 36.90A 13,60 34,70 e 14.50 51,25 37,95 66,00 4.50A 4,20A 1.10A 6.70A 11,95 24.50A 14,20 f 34.50A 104,75 e 30,10 25,95 f 56,00 46,05 81,80 49,35 49.90 55.40 56.25 73,90 50,50 f 50.50A 40.10A 48.20A 47.00A 58.80A 37.55A 69,00 56,30 f 84,00 76.70A 94,20 e hooge h aandf ned index click fonds ing bnkemerg.ee.fds ing bnk europe fund ing bnk geldm.fds ing bnk glob.fund ing internet fd, ing int.dep.fonds ing bnk middutch f. ing bnkoblig.fds ing bnk onr.g.aandf. ing bnk rentegr.f ing bnk quality o.l. ing bnkspaard.f. insinger emerg comp insingereuro sel. insinger global sel insinger rentselect intereff.|ap.warr. intereff.rentegr intereff rente gr.II intereffekt 500 investa part. dm ishimalayan f japan convertible.^ lapan fund cert. leveraged cap meerwaarde beleggf meespobl.gr. f. range ei orange global pr pan glob conv I. pitcher postb.aandelenf postb.beleggf postb comm techf. postb easy blue f. postb.euro aandf postb.it fonds postb.nederlandf postb.nettorentef. postb obligatie! postb.vastgoedf. postb.wereldmf. preferent fonds rentalent 23,65 66,85 17,50 28,00 23,45 30,16 63,90 112,00 f 52,05 47,95 14,40 f 19,20 44,50 82,15 30,95 45,90 25,80 27,20 37,30 0Z 236,00A 12,90 f 45,70 10,05 15,95 8,80 23.30 45,40 42,95 134,70 f 26.92A 26,65 22.00A 41,50 15,50 94,15 38,65 114,10 27.85A 20,20A 95,00 f 30.75A 34,35 36.10A 23.30A 50,45 23,90 43.00A 11.45 32,50 9,35 60,00 a 37,95 67,30 39,70 28,55 f 24,10 23,45 38,40 46,20 25,60 28,55 24,10 33,75 28,70 47,60e 20.55A rg hypotheekfonds obfmTxfund rg pacific fund rg rente mixfund rg young dynamicf rg zelfs.argen. rg zelfs.austr. rg zelfs.belgie rg zelfs.canada rgzelfs.china rgzelfs.duitsl. rgzelfs.frankr. rgzelfs.hongk. rg zelfs.mexico rgzelfs.nederl. rgzelfs.polen rg zelfs.spanje rgzelfs.uk rg zelfs z.afr. rg zelfs.zwits. rodamco ret.ned. rolinco pref. royal mix f. royal plus f. royal top f. schrod.eur.prop. tgoliehaven tg petroleumhav tg rente groeif. VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e h.j. hoogste koers in 12 mnd. f l.j. laagste koers in 12 mnd. g v.k. vorige koers (slotkoers) h I.k. laatste koers k A advieskoers I a laten h b bieden l< d ex dividend s. e.r. effectief rendement gedaan bieden i gedaan 0 hoogste koers 1 laagste koers stopkoers .k.2 slotkoers 2 beursdagen terug bieden ex dividend dividend laten ex dividend bieden ex dividend 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES baden-w 57« 96 bng 77.92-02 bng 7 93-03 bng 67.93-01 bng 6 95-02 bng 5'/. 951-11-99 bng 5'/. 96-01 bng 5'/. 99-04$ bng 5 99-09a$ 6,50 106,50 A 5,92 107,55 A 3,09 103,35 3,22 103,62 A 3.68 108,55 A 3,22 105,50 A 3,30 114,60 3,25 113,25 A 2.95 106,80 A 3,30 109,20 A - 100,45 A 3,14 105.40 5,58 98,90 A 106,50 A 107,55 A 103,35 103,60 108.70 105,35 101,20 A 103,50 114,55 A 113,40 106.80 A 109,15 A 100.43 105,30 98,65 - 5,54 96,00 A 96,00 A bng 47,98-03 bng0 98-18zar cr.loc.fr. 57- 96 colonnade sec. 5 98 comm ov 57.96 deuts fin 57.96 dsl fin. 57.96 eurofima 67.93 eib 6 96-06 griekenland 67.97 helaba 57.96 ladb 67.93-03 ladb 57.93-00 37.95 67.96-06 67.9611 08,35 A 108 06,20 A 04,90 A 104 08,25 A 05,00 A 10,80 A 110 13,20 A 113 11,00 A 10.00 A 110 12.20 A 112 04.30 A 00,45 00,45 A 100 11,65 A 111 11,65 A 111 ing bnk 5 98-09 ing bnk b 47.99euro mg groep 10 91 kfwint.f 6V. 95a kpn 47.98-08dm lans 47.-99 euro Iwr.bnk 57.96 n.aus.b.87.96a$ ngu 57.99-02$ nwb 77,93-03 océ 67.97-07 oostenr. 67.96 rabo 67.95-01 rabo 57.96-01 rabo 57.96-01 rabo 47.98/08 rabo 0 98-20zar A 105,05 A A 99,90 A 112,20 A 111,90 A 3,35 A 103,20 A 9,55 99,10 0,00 A 110,00 A 1.00 A 111,10 7,30 A 107,20 5,35 105.40 A 4,00 A 104.00 3.20 A 103.00 A 53,30 217,90 24,10 65,90 37,85 27,65 43,50 44,60 150,55 25,20 51,25 69,15 120,95 53,75 f 53,75 42,15 71,30 37,60 14,75 40,90 61,70 64,95 31,05 66,80 28,35 76.35 81,50 48,80 50,25 I 13,70 e 83.25 79,90 46,75 38,30 61,10 87,30 113,45 39,65 83,20 55,00 48.10A 5,75A 5.05A 5.85A 19,60 f 30.00A 25,10 25,15 30,00 27,40 23,30 24,90 67,60 26,65 32,70 29,70 30,00 e 128,20 168,00 57,15 13,45 f 32.80e 46.30 f 11,70 29,15 32.70A 97,40 63,90 51,95 f 1.82A 37.50A STAATSLENINGEN nl 107.80-00 nl 97.90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 87.90-00 nl 87.9011-00 nl 87.911-11 nl 87.92-07 nl 87.89-99 nl 87:91-01 nl 87.911-11 nl 87.90-00 nl 87.921-02 nl 87, 9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 77.90-00 nl 77.95-05 nl 77.-891-99 nl 77:8911-99 nl 77:93-23 nl 77:95-10 nl 77.89-99 nl 77.94-04 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67.95-05 nl'67:93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 57:98-28 nl 57.98-08 nl 37.99-09 nl 3 99-02 nl gr'b 37:d nl grb 3d nl grb 27:d 106.44 107,20 108.89 110.35 105,96 107.36 113,40 132,20 102,20 110,35 129,70 104.37 114,20 115,55 129.45 130,60 103,54 122,40 100,60 102,58 137,49 129,95 100,95 119,05 100,18 101,23 113,85 118,95 118,25 112,45 114,00 110.90 108.70 113,10 109,60 110,10 98,05 100,35 82,00b WISSELKOERSEN australische dlr belgische frk(100) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) griekse dr (100) hongkongd' lr (100) israel shekel itaUire (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand - >Z inwissel at 2,0475 1,3520 5.46290 1,3630 29,04 112,674 3,3070 37,0637 33,5953 0,5900 24,90 2,798135 2 )C 0,47 11,3812 173,10 1 25,97 16,015 1,0992 1,3245 0,000400 0!Ct 0,3020 24,08 137,30 minder kosten n aankoop- en een lagere verkol y,. Ook wordt soms provisie berekend EDELMETALEN >rige beurse nj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 6